Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления правовой и социальной защиты судей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2014 № 4509а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового та соціального захисту суддів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини першої статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України.

Професійні судді не можуть, зокрема, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої (частина друга статті 127 Основного Закону України).

Згідно з частиною четвертою статті 47 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" незалежність судді забезпечується, зокрема, особливим порядком його призначення, обрання, окремим рядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установлених законом, належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв'язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантується право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України.

Рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року N 18 вирішено таких суддів до прийняття рішення про їх переведення у встановленому законом порядку вважати такими, що тимчасово прикріплені на відповідний період до штату судів того самого рівня і спеціалізації за їх заявою на підставі наказу голови відповідного суду.

Такі судді, на підставі довідок, виданих судами, з яких судді переводяться, отримують суддівську винагороду, обраховану з дня тимчасового переведення, та допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" у судах, де обіймають тимчасово введену на відповідний період посаду судді.

Водночас станом на 1 серпня 2014 року із 51 судді, які виявили бажання перевестися до інших судів України:

23 судді переведено згідно з Указами Президента України від 23 квітня 2014 року N 430 "Про переведення суддів" та від 19 липня 2014 року N 605 "Про переведення суддів";

16 суддів "прикріплено" згідно з рішенням Ради суддів;

12 суддів "не прикріплено".

З огляду на відсутність у чинному законодавстві інституту "судді тимчасово прикріпленого на відповідний період до штату суду на тимчасово введену на відповідний період посаду судді", виникають питання:

щодо правомірності видання головами судів відповідних наказів, підстав їх видання (питання стосовно застосування відповідних норм законодавства про працю, Закону України "Про судоустрій і статус суддів") та внесення відповідних записів у трудові книжки суддям;

питання виконання вимог норм бюджетного законодавства;

дотримання порядку фінансування судів без внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (стаття 143 названого Закону, відповідно до якої суди загальної юрисдикції фінансуються відповідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України).

Введення згаданого інституту рішенням Ради суддів України суперечить статті 51 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, обіймає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі та прийнято поза межами повноважень Ради суддів України.

Усе це є наслідком порушення вимог чинного законодавства щодо статусу судді, гарантій його незалежності, порушення відповідного рівня матеріального та соціального забезпечення (окремі судді не отримують суддівську винагороду протягом п'яти місяців), трудових прав.

З огляду на викладене, існує нагальна потреба у законодавчому врегулюванні питань стосовно забезпечення правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, зокрема, щодо виплати їм суддівської винагороди, інших видів забезпечення, внесення відповідних записів у трудові книжки суддям тощо.

Крім того, пропонуємо внести зміни до окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині встановлення порядку, згідно з яким суддя за його заявою може бути відряджений до іншого суду відповідно до закону.

Пропонуємо також передбачити у порядку фінансування судів, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів", що фінансування судів здійснюється з урахуванням штатних суддівських посад у судах (визначеної відповідно до закону кількості суддів) та штатної чисельності апаратів судів, що відповідатиме засадам забезпечення функціонування судової влади.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою цього законопроекту є законодавче врегулювання питань щодо реалізації гарантованого права на переведення на посаду судді до суду на іншій території України суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв'язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією та внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження судді за його заявою до іншого суду.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей законопроект визначає правові засади реалізації гарантованого права на переведення на посаду судді до суду на іншій території України суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв'язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією.

Законопроект встановлює, що такі судді переводяться до суду на іншій території України" у порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

До того ж такі судді, з метою їх правового та соціального захисту, до їх переведення в установленому законом порядку, відряджаються до інших судів, заяви про переведення до яких вони подали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про що голова відповідного суду видає наказ на підставі заяви судді та довідки з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність вакантної посади у суді.

Проектом передбачено, що судді, які відряджаються до інших судів, не можуть здійснювати судочинство, на них наказом голови суду може бути покладено обов'язок щодо узагальнення судової практики тощо, вони беруть участь з правом дорадчого голосу у зборах суддів суду, до якого відряджені, їм виплачується суддівська винагорода відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Проект також визначає законодавчий порядок врегулювання питань щодо суддів, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і були переведені на підставах, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Передбачається, що суддівська винагорода та допомога на оздоровлення виплачуються в суді, до якого переведено на роботу суддю, за період часу, що передував прийняттю відповідними органами рішення про його переведення на роботу, починаючи з наступного дня, до якого їм було виплачено суддівську винагороду, та до дня видання наказу про зарахування до штату суду на підставі акта про переведення судді.

Крім того, встановлюється, що суддям, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і щодо яких видано накази про їх відрядження відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", суддівська винагорода та допомога на оздоровлення виплачуються в суді, до якого їх відряджено за період часу, починаючи з наступного дня, до якого їм було виплачено суддівську винагороду, та до дня видання наказу про їх відрядження.

Передбачається, що в разі відсутності наказу про виключення судді зі штату суду Автономної Республіки Крим або міста Севастополя та відповідного запису у трудовій книжці судді, в суді, до якого відряджено, переведено суддю, у трудовій книжці робиться запис про відрядження, переведення судді, з підстав, визначених статтею 16 цього Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", що передує запису про видання наказу про зарахування до штату суду, до якого переведено на роботу суддю.

Встановлюється, що фінансування судів, до яких відряджено, переведено суддів, які працювали в судах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Передбачається також змінами до статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (вимоги щодо несумісності) встановити, що суддя за його заявою може бути відряджений до іншого суду відповідно до закону.

Змінами до статті 143 згаданого Закону встановлюється, що суди загальної юрисдикції фінансуються з урахуванням штатних суддівських посад у судах (визначеної відповідно до закону кількості суддів) та штатної чисельності апаратів судів згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України у 2014 році", а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону та реалізація його положень уможливить посилити правовий та соціальний захист суддів, поліпшити організаційне забезпечення діяльності органів судової влади.

 

Народні депутати України:

О. В. Бондарчук (посвідчення N 461)

О. І. Осуховський (посвідчення N 375)

Опрос