Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О туризме

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2014 № 4224
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про туризм" (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону "Про туризм" (нова редакція) (далі - проект Закону) спрямований на удосконалення правового регулювання туристичної діяльності в Україні та розроблено з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах-членах Європейського Союзу.

Проект Закону підготовлено на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 р. N 128, щодо стимулювання експорту туристичних послуг, створення конкурентоспроможного національного турпродукту та його просування на світових ринках послуг.

Туризм є одним з основних напрямів розвитку світової економіки. Про його пріоритетність свідчать досить значні доходи від туризму, що складають 8 відсотків світового експорту і 30 відсотків міжнародної торгівлі послугами, щорічне зростання світових туристичних потоків на 4 - 5 відсотків.

Україна ж, займаючи одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та культурними ресурсами, залишається аутсайдером цих світових процесів. Так, за даними експертів туризм в Україні формує всього 1,5 відсотки сукупного ВВП (у країнах Європи - 10 відсотків), частка експорту туристичних послуг в структурі експорту товарів і послуг в Україні за 2012 рік становила 0,5 відсотків (у країнах Європи - 30 відсотків). З 23 млн. іноземних громадян, які відвідали Україну в 2012 році, лише 1,5 млн. (6,5 %) проживали в колективних засобах розміщення, і тільки 270 тис. (1,2 %) - користувались послугами суб'єктів туристичної діяльності (споживали турпродукт). За останні роки практично в 2 рази скоротилася кількість внутрішніх туристів і екскурсантів.

Зважаючи на такий стан справ у в'їзному туризмі переважна більшість суб'єктів туристичної діяльності займається економічно вигідним виїзним туризмом. Так, у 2012 році туроператорами за кордон направлено в 7 разів більше туристів (1,9 млн.), ніж прийнято іноземних туристів (270 тис.), і в 2 рази більше, ніж обслуговано внутрішніх туристів (807 тис.) в Україні.

І це не в останню чергу зумовлено недосконалістю правового регулювання туризму в Україні, наявністю суттєвих регуляторних бар'єрів щодо провадження туристичної діяльності, відсутністю державної політики підтримки пріоритетних в'їзного та внутрішнього туризму, а також відсутністю механізму правореалізації законодавчих актів в галузі туризму та контролю з боку державних органів за їх виконанням тощо.

За таких умов національний туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним на міжнародному ринку послуг.

Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних і комплексних умов для розвитку туризму в нашій державі має вирішити проект Закону.

Крім того, підписання Україною останнім часом міжнародних угод, інтеграція українського законодавства до загальновизнаних міжнародних правових засад, а також сучасна практика здійснення туристичної діяльності також потребують удосконалення чинного Закону про туризм.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою прийняття проекту Закону є удосконалення наявної правової бази туризму в Україні, подолання регуляторних бар'єрів щодо провадження туристичної діяльності та прогалин у законодавстві, а також вирішення нагальних проблем розвитку вітчизняного туризму. Зокрема:

1) удосконалення термінологічно-понятійного апарату в галузі туризму;

2) впровадження адекватних механізмів захисту прав споживачів туристичних послуг;

3) зміна підходів у фінансовому забезпеченні відповідальності туристичних підприємств перед туристами (розмір фінансових гарантій залежатиме від обсягу наданих послуг) та зменшення кола суб'єктів, які повинні гарантувати таку відповідальність, що повністю відповідає європейському законодавству та існуючій практиці;

4) відновлення ліцензування турагентської діяльності та внесення відповідних змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

5) вилучення норми щодо виключності туроператорської діяльності;

6) зміна статусу ваучера та порядку його застосування в туризмі тощо;

7) запровадження додаткових важелів стимулювання розвитку вітчизняного туризму та визначення реальних кроків державної підтримки пріоритетних для України в'їзного та внутрішнього туризму (спрощення та гармонізація податкового регулювання: звільнення від ПДВ експорту послуг та зменшення ставки податку на прибуток; пропагування туристичних можливостей України за кордоном, у т. ч. забезпечення за рахунок коштів державного бюджету часткового фінансування витрат участі туроператорів у престижних туристично-виставкових заходах, що проводяться за кордоном);

8) створення територій пріоритетного розвитку туризму та сприятливого інвестиційного клімату;

9) гармонізація українського законодавства про туризм з нормами міжнародного права, зокрема визначення відповідно до п. 2 статті 1 Угоди ГАТС понять "експорт/імпорт туристичних послуг";

10) відновлення діяльності консультаційного органу при Кабінеті Міністрів України - Ради з питань туризму і курортів.

Прийняття проекту Закону матиме наслідком приведення законодавства України у сфері надання туристичних послуг у відповідність до законодавства Європейського Союзу, сприятиме усуненню штучних бар'єрів та обмежень у здійсненні туристичної діяльності, створить реальні умови для розвитку вітчизняного туризму, збереже конкурентне середовище на ринку турпослуг, що забезпечить туристам можливість вільного вибору послуг, підвищить рівень їх якості та зменшить вартість.

Все це забезпечуватиме значне збільшення туристичних потоків та обсягів наданих послуг, створення додаткових робочих місць та зайнятість населення, розбудову туристичної інфраструктури, надходження коштів до бюджету, в т.ч. валютних. І, як наслідок, сприятиме покращанню економічного й інвестиційного клімату та, безперечно, підвищить міжнародний імідж України та її привабливість як туристичної держави.

Законопроект складається з назви, преамбули, змістовної частини, яка містить 13 розділів (67 статей), а також прикінцевих і перехідних положень. Даним проектом вносяться зміни і доповнення до розділу XX Податкового кодексу України та пункту 30 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Питання туризму, ліцензування туристичної діяльності, захисту прав та законних інтересів туристів, їх страхування під час здійснення подорожі регулюються Законом України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР (в редакції Закону від 18.11.2003 р. N 1282-IV), Законом України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. N 1023-XII, Законом України "Про страхування" від 07.03.96 р. N 85/96-ВР та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. N 1775-III тощо.

Проект Закону відповідає Конституції України, чинним актам законодавства та міжнародним договорам України.

Проект Закону також відповідає вимогам нормопроектувальної техніки.

Реалізація акта не потребує розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

Навпаки прийняття даного проекту Закону стимулюватиме експорт туристичних послуг, сприятиме підвищенню питомої ваги туризму в економіці України та наповненню державного бюджету за рахунок збільшення обсягів послуг.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Проект Закону обговорювався туристичною громадськістю 30 вересня 2013 року на Всеукраїнському туристичному форумі, що проводився Туристичною асоціацією України за участю Київської міської державної адміністрації та сприяння Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Проект Закону надіслано іншим найбільш активним громадським організаціям та асоціаціям турбізнесу для висловлення пропозицій і зауважень.

Всі пропозиції та зауваження до проекту Закону були враховані.

8. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту Закону сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу в туризмі, збереженню конкурентного середовища на ринку турпослуг, забезпеченню рівних вимог щодо здійснення туристичної діяльності суб'єктами господарювання, належних умов для збільшення обсягів пріоритетних для держави в'їзного та внутрішнього туризму, стимулювання експорту туристичних послуг, підвищенню питомої ваги туризму в економіці України, підвищенню туристичного іміджу України, а також створенню конкурентоспроможного національного турпродукту і його просування на світових ринках.

За підрахунками експертів держава могла б щорічно отримувати тільки від експорту туристичних послуг (в'їзний туризм) близько 10 млрд. дол. США та додатково до 20 млрд. грн. від внутрішнього туризму і діяльності колективних засобів розміщення.

 

Народні депутати України

Опрос