Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно совершенствования управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.01.2014 № 4001
Дата рассмотрения: 11.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законодавчого акта

Необхідність і обов'язковість реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу (далі - ОПК) визначена Указами Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010, від 28 грудня 2010 року N 1245/2010, від 12 березня 2013 року N 128/2013 та від 17 травня 2013 року N 282-6.

На виконання вимог вказаних актів:

у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1221 створено Державний концерн "Укроборонпром", як уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в ОПК;

у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 993 затверджено Статут Державного концерну "Укроборонпром";

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1221 до складу Державного концерну "Укроборонпром" включено 125 підприємств, постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 716 Державному концерну "Укроборонпром" передані повноваження щодо управління корпоративними правами держави 8 акціонерними товариствами і однією акціонерною холдинговою компанією, усього 134 об'єкта державної власності (далі - підприємства ОПК);

прийнятий Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі";

розроблена та введена у дію Стратегія розвитку Державного концерну "Укроборонпром" на період до 2017 року (далі - Стратегія).

Зазначена Стратегія передбачає подвоєння Концерном обсягів випуску товарної продукції, здійснення робіт, надання послуг протягом семи років (з 2011 до 2017 року).

Очевидно, що це завдання може бути виконане лише шляхом глибокого перетворення усього оборонно-промислового комплексу (далі - ОПК).

Виходячи із результатів поглибленого техніко-економічного аналізу господарської діяльності підприємств - учасників Концерну, який здійснений упродовж 2011 - 2012 років, їх реального фінансово-економічного, технічного та організаційного стану, у якості першого етапу реформування ОПК визначена реструктуризація підприємств, а саме:

приведення в збалансований стан виробничих та експериментальних потужностей підприємств;

оптимізація земельних ділянок, на яких розташовані підприємства;

фінансове оздоровлення господарської діяльності підприємств, зменшення рівня постійних виробничих витрат, включаючи перехід на більш високий рівень енергозбереження;

модернізація та технічне переозброєння існуючих виробничих та експериментальних потужностей;

поновлення та вдосконалення продукції, що виготовляється;

впровадження новітніх форм і методів організації праці та заробітної плати;

оптимізація кількості об'єктів управління;

реалізація об'єктів виробничого призначення, що являють собою надлишкові виробничі потужності;

передача на приватизацію об'єктів, що втратили свою актуальність для оборонно-промислового комплексу;

списання основних засобів, що повністю виробили призначений ресурс і не можуть у подальшому використовуватися у виробничому процесі;

передача в оренду виробничих потужностей, що тимчасово не використовуються;

ліквідація безперспективних підприємств і виробництв;

зменшення рівня невиробничих витрат шляхом передачі до комунальної власності об'єктів соціально-побутового призначення;

підвищення значення підприємств Державного концерну "Укроборонпром" у життєдіяльності регіонів тощо.

Однак, з практики структурних перетворень інших галузей промисловості відомо, що здійснення реформування ОПК, являє собою багатофакторне оптимізаційне завдання.

Тобто, з одного боку, як свідчать прогнозні розрахунки, вартість реалізації заходів з реформування оборонно-промислового комплексу в межах Державного концерну "Укроборонпром" оцінюється в суму близько 6724,5 млн. гривень.

Така значна кількість потрібних коштів, яка не набагато менше нинішніх у порівнянні з нинішніми обсягами виробництва підприємств Державного концерну "Укроборонпром", вимагатиме пошуку додаткових джерел фінансування.

З другого боку, у діючому законодавстві існує цілий ряд обмежень, що об'єктивно перешкоджають проведенню повноцінної реструктуризації підприємств ОПК.

Так, у відповідності до частини дев'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження, якщо інше не передбачено іншими Законами України.

Отже, подальша доля реформування ОПК одночасно залежить від вирішення проблем його надійного фінансування і вдосконалення існуючої законодавчої бази.

Станом на липень поточного року із 135 об'єктів державної власності, які передані в управління Державному концерну "Укроборонпром", 59 підприємств включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відносно 43 із них Державним концерном "Укроборонпром" вже прийнято рішення про доцільність їх реструктуризації.

Тому проектом Закону передбачається скасування обмежень на відчуження нерухомого майна в процесі реструктуризації підприємств - учасників Державного концерну "Укроборонпром", які відносяться до об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, а також акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передані Концерну у відповідності з наступним порядком:

1) стосовно кожного такого підприємства ОПК розробляється відповідний план реструктуризації;

2) методичне та наукове супроводження розробки планів реструктуризації науково-дослідною установою економічного профілю;

3) економічною основою плану реструктуризації є економічні нормативи фондовіддачі, місячного виробітку одного працюючого, зняття обсягів продукції з одного квадратного метра виробничих площ, мінімально допустимих річних обсягів виробництва, які встановлюються Концерном для кожного підприємства ОПК в залежності від його галузевої приналежності та тематичної спрямованості на кожний рік процесу реструктуризації, виходячи з тривалості даного процесу не більш трьох років;

4) з використанням вказаних економічних нормативів формується виробнича програма підприємства на кожний рік процесу реструктуризації, розраховуються відповідні показники і умови, необхідні для її виконання (обсяги виробництва, середньорічна балансова вартість основних засобів, величина площ виробничого та допоміжного характеру, чисельність працюючих тощо);

5) на підставі отриманих показників та умов формулюються відповідні цілі реструктуризації на кожний рік її здійснення стосовно:

зростання обсягів виробництва, здійснення робіт, надання послуг;

формування складу збалансованого цілісного майнового комплексу підприємства, маючи на увазі збереження базових та придбання нових технологій, необхідних для виконання сформованої виробничої програми;

оптимізації земельних майданчиків;

подолання дефіциту (надлишку) трудових ресурсів;

модернізації та технічного переозброєння виробничих і експериментальних потужностей;

вдосконалення організації виробничого процесу та продукції, що виготовлюється;

фінансово-економічного оздоровлення, включаючи форми і методи зниження кредиторської та дебіторської заборгованості, виробничих та невиробничих витрат, подолання збитковості та досягнення прибутковості;

встановлення сучасних соціально-трудових відносин тощо;

6) встановлені цілі конкретизуються конкретними заходами реструктуризації, включаючи визначення:

виробничих потужностей, технологій, устаткування, земельних ділянок, які складуть науково-виробничий потенціал підприємства і його цілісний майновий комплекс після завершення реструктуризації, включаючи ті з них, які необхідно придбати у процесі реструктуризації;

переліків надлишкового майна, що в процесі реструктуризації підлягатиме списанню, відчуженню, передачі в оренду, на приватизацію, до статутних капіталів існуючих та знов створених в межах Концерну юридичних осіб, до комунальної власності (об'єкти соціально-побутового призначення) тощо;

земельних ділянок, від яких підприємство має намір відмовиться у процесі реструктуризації;

плану доходів (з визначенням усіх можливих джерел) і втрат (з визначенням усіх можливих напрямів), пов'язаних із здійсненням реструктуризації, маючи на увазі, що кошти, отримані від продажу надлишкового майна, дозволяється витрачати виключно на фінансування заходів, передбачених затвердженим планом реструктуризації, тощо;

7) плани реструктуризації кожного підприємства підлягають розгляду та затвердженню Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття відповідного розпорядження;

8) контроль за реалізацією заходів реструктуризації кожного підприємства у суровій відповідності з затвердженим планом реструктуризації покладається на Концерн;

9) Концерн з встановленою періодичністю інформуватиме Кабінет Міністрів України про хід реструктуризації кожного підприємства - учасника, що не підлягає приватизації та відповідного акціонерного товариства.

Зазначений порядок здійснення реструктуризації підприємств, ОПК, які віднесені до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, передбачається затвердити окремими нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Таким чином, прийняття проекту законодавчого акту дозволить під безпосереднім контролем Кабінету Міністрів України розширити:

інструментарій здійснення заходів з реструктуризації підприємств ОПК;

джерела фінансування зазначених заходів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законодавчого акта є:

приведення діючої правової бази у відповідність сучасним економічним умовам життєдіяльності оборонно-промислового комплексу;

вдосконалення структури вітчизняного ОПК та забезпечення надійного державного управління ним;

оптимізації господарської діяльності учасників Концерну та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передані Концерну;

досягнення підприємствами ОПК більш високого рівня ефективності господарської діяльності та використання державного майна.

Шляхи досягнення зазначеної мети:

здійснення реструктуризації підприємств Державного концерну "Укроборонпром", як першого етапу реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу і обов'язкової умови стабілізації його фінансово-економічного і майнового стану та подальшого розвитку;

практичне забезпечення переходу до подальших етапів реформування оборонно-промислового комплексу на якісно новій організаційній, економічній та майновій основі.

3. Загальна характеристика і основні положення акта.

Даний законопроект встановлює необхідність і обов'язковість реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

4. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання відносяться:

Земельний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України "Про приватизацію державного майна";

Закон України "Про оренду державного та комунального майна";

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";

Закон України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України";

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

Закон України "Про холдингові компанії в Україні";

Закон України "Про управління об'єктами державної власності";

Закон України "Про акціонерні товариства";

Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі";

Закон України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" і забезпечення їх стабільного розвитку";

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)";

Указ Президента України від 5 березня 2002 року N 219;

Указ Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

Указ Президента України від 28 грудня 2010 року N 1245/2010 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України";

Указ Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

Указ Президента України від 17 травня 2013 року N 282-6;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1282 "Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 року N  1253 "Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави";

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 855;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 993 "Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 року N 1130 "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва";

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року N 716 "Деякі питання управління Державним концерном "Укроборонпром" корпоративними правами держави";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року N 38 "Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року N 560-р;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року N 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів";

наказ Міністерства економіки України від 23 січня 1998 року N 9 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 1998 року за N 187/2627);

наказ Фонду державного майна України від 12 квітня 2002 року N 667 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 травня 2002 року за N 114/6702);

наказ Фонду державного майна України від 17 листопада 2004 року N 2502 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 року за N 1598/10197);

наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року N 33.

Стратегія розвитку Державного концерну "Укроборонпром" на період до 2017 року;

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", Закону України "Про перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації", Закону України "Про приватизацію державного майна" та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законодавчого акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

Основним джерелом фінансування заходів з реструктуризації визначені кошти, що будуть отримані підприємствами:

від продажу у відповідності з чинним законодавством об'єктів виробничого призначення, які представляють собою надлишкові виробничі потужності;

внаслідок збільшення обсягів виробництва, робіт та послуг.

Окремі заходи реструктуризації підприємств, що мають загальнодержавне значення, можуть фінансуватися за рахунок Державного бюджету, але тільки у межах, передбачених затвердженим Державним бюджетом України на відповідний рік та відповідними діючими державними цільовими програмами.

В той же час прогнозні розрахунки, що здійснені на основі розроблених планів реструктуризації підприємств ОПК, стосовно яких вже прийнято рішення про доцільність їх реструктуризації, виявляють:

надлишкового майна у вигляді основних засобів на цих підприємствах на суму 911,0 млн. грн. (за залишковою балансовою вартістю);

близько 350,5 млн. грн. додаткового чистого прибутку (при 10-відсотковій рентабельності), що буде отриманий внаслідок зростання обсягів виробництва та залишиться у розпорядженні підприємств протягом трьох років здійснення реструктуризації.

Таким чином, з'явиться можливість, з урахуванням ринкової вартості надлишкових основних засобів, що підлягатимуть продажу, забезпечити фінансування заходів з реструктуризації на цих підприємствах на суму близько 2500,0 млн. гривень.

6. Прогноз результатів

Прийняття даного законопроекту надасть можливість по здійсненню заходів з реструктуризації підприємств Державного концерну "Укроборонпром" (в межах кола підприємств, що підлягатимуть реструктуризації) та дозволить досягнути таких результатів (прогнозні показники):

1) збільшити обсяги виробництва товарної продукції, робіт, послуг у 2,2 рази;

2) зменшити виробничі площі, необхідні для здійснення запланованої виробничої програми, на 1,22 млн. квадратних метрів;

3) збільшити:

фондовіддачу в 2,5 рази;

вироблення на одного працюючого в місяць в 1,8 рази;

Це найсприятливішим чином позначиться на фінансово-економічному та функціональному стані підприємств - учасників Державного концерну "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передані Державному концерну "Укроборонпром" та створить відповідні умови для подальшого реформування оборонно-промислового комплексу на якісно новій основі.

 

Народний депутат України 

В. О. Немілостівий

Опрос