Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об инициировании перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины вопроса об осуществлении дисциплинарного производства относительно судьи Печерского районного суда города Киева Гладун Кристины Анатольевны и дальнейшего освобождения ее от должности в связи с нарушением ею присяги судьи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.01.2014 № 3854
Дата рассмотрения: 09.01.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України "Про ініціювання перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про здійснення дисциплінарного провадження щодо судді Печерського районного суду міста Києва Гладун Христини Анатоліївни та подальшого звільнення її з посади у зв'язку з порушенням нею присяги судді"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Постанови

Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу, закони приймаються на її основі і повинні відповідати їй (стаття 1, частини перша, друга статті 8 Основного Закону України).

Органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 6, частина друга статті 19 Основного Закону України).

Крім того, у своєму Рішенні від 1 квітня 2008 року N 4-рп/2008 Конституційний Суд України наголосив, що неухильне додержання органами законодавчої, виконавчої та судової влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади і є запорукою їх єдності, важливою передумовою стабільності, підтримання громадського миру і злагоди в державі.

В аспекті вищевказаного слід наголосити, що конституційні принципи правової держави та верховенства права, а також визнання найвищої юридичної сили Конституції України, норми якої є нормами прямої дії (статті 1, 8 Основного Закону України), зобов'язують суди під час розгляду справ керуватися основними засадами судочинства, передбаченими частиною третьою статті 129 Конституції України, іншими засадами судочинства в судах окремих судових юрисдикцій, якщо вони визначені законом (частина четверта статті 129 Основного Закону України).

Окрім того, у статті 55 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: "Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади".

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 11 березня 2011 року N 2-рп/2011 констатував, що додержання присяги є обов'язком судді, що передбачено пунктом 4 частини четвертої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та кореспондується з пунктом 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України. Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги - його конституційно визначений обов'язок.

Таким чином, присяга судді має правову природу одностороннього, індивідуального, публічно-правового, конституційного зобов'язання судді. Дотримання суддею своїх обов'язків є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку суспільства. Порушення суддею присяги є однією з підстав для його звільнення з посади відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Основного Закону України. Правове регулювання в національному законодавстві відповідальності судді за недодержання присяги судді у вигляді звільнення з посади відповідає Європейській хартії про закон "Про статус суддів" 1998 року, згідно з якою до суддів можуть застосовуватися санкції за невиконання (неналежне виконання) одного з обов'язків, прямо визначених законом (пункт 5.1).

Також необхідно наголосити, що згідно положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом (частина перша статті 1); суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (частина перша статті 2).

З огляду на вищенаведене слід звернути увагу на те, що 08 січня 2014 року суддею Печерського районного суду міста Києва Гладун Христиною Анатоліївною було прийнято завідомо неправосудне рішення, що зумовило подальше незаконне тримання під вартою громадянина Притуленка Я. С.

Так, захисники Притуленка Я. С. звернулись до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою в порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу України на бездіяльність прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо Притуленка Я. С., що полягає у невжитті заходів до звільнення з-під варти Притуленка Я. С. та у невжитті заходів до закриття кримінального провадження щодо нього.

В обґрунтування доводів скарги наголошувалося на тому, що 26 грудня 2013 року набув чинності Закон України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" (далі - Закон). Законом передбачалось звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 26 грудня 2013 року. При цьому всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень, відкриті з приводу подій, визначених статтею 1 цього Закону, підлягали закриттю. У зв'язку з цим прокурору м. Києва було подано письмове клопотання про вжиття невідкладних заходів до звільнення з-під варти Притуленка Я. С. та закриття кримінального провадження щодо нього. Водночас, вказане клопотання у встановлений Законом строк не було розглянуто, постанови про його задоволення чи відмову у його задоволенні не прийнято.

Суду також наголошувалось, що в силу положень Закону діяння, інкриміноване підозрюваному Притуленку Я. С., декриміналізовано. За таких обставин, та в силу положень п. 1(c) ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 1 ст. 131, ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, Притуленко Я. С. підлягає негайному звільненню. При цьому кожна наступна година утримання під вартою особи, підстави для тримання якої під вартою відсутні, є нічим іншим як грубим порушенням права особи на свободу та особисту недоторканість (див. для прикладу рішення Європейського суду з прав людини у справі "Кац та інші проти України" від 18 грудня 2008 року, п. п. 140, 142 - 143).

Разом з тим, суддя Печерського районного суду міста Києва Гладун Х. А. безпідставно та необґрунтовано відмовила у задоволенні скарги захисників Притуленка Я. С. на бездіяльність прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо Притуленка Я. С. Тим самим суддя Гладун Х. А. прямо порушила норми Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань", які містять чіткі та однозначні приписи щодо необхідності звільнення від відповідальності учасників акцій протесту та масових заходів у період з 21 листопада 2013 року до 26 грудня 2013 року, тобто, у тому числі і Притуленка Я. С., якого було затримано під час масового заходу по вул. Банкова у місті Києві 1 грудня 2013 року.

Більш того, обґрунтовуючи своє рішення щодо відмови у задоволенні скарги захисників Притуленка Я. С., суддя Гладун Х. А. фактично вдається до тлумачення положень закону. Наприклад, у мотивувальній частині рішення зазначається, що "чинним законодавством України не передбачено механізму реалізації вищезазначеного Закону, не визначені такі механізми реалізації і в самому Законі, що унеможливлює його застосування на практиці … Закон не зазначає, від відповідальності за які саме дії мають бути звільнені від відповідальності особи … Посилання в Законі лише на нечітке коло осіб призведе до можливості звільнення від відповідальності громадян, які хоча й були учасниками масових заходів, проте притягаються до відповідальності за вчинення будь-яких злочинів, жодним чином не пов'язаних з масовими заходами".

Із вищезазначеного також вбачається, що у своєму рішенні суддя Гладун Х. А. відкрито висловлює сумнів з приводу конституційності окремих положень Закону, чим фактично перебирає на себе повноваження Конституційного Суду України.

Отже, суддя Печерського районного суду міста Києва Гладун Х. А. прийняла завідомо неправосудне рішення, яке прямо суперечить нормам Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" та яке зумовило подальше незаконне тримання під вартою громадянина Притуленка Я. С.

Відповідно до статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції", порушенням суддею присяги є: вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів; умисне затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом.

Таким чином, є очевидним, що суддя Гладун Х. А. порушила присягу судді, що є однією з підстав для її звільнення з посади відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України.

2. Цілі та завдання проекту Постанови

Необхідність прийняття проекту Постанови обумовлена потребою гарантування здійснення судової влади в України незалежними та безсторонніми судами на основі Конституції і законів України, неухильного дотримання конституційних засад судочинства.

Завданням проекту Постанови є невідкладне реагування на факти порушення суддею Печерського районного суду міста Києва Гладун Х. А. присяги судді, що полягало у прийнятті завідомо неправосудного рішення, яке прямо суперечить нормам Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" та яке зумовило подальше незаконне тримання під вартою громадянина Притуленка Я. С.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Постанови

Проектом Постанови пропонується ініціювати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про здійснення дисциплінарного провадження щодо судді Печерського районного суду міста Києва Гладун Христини Анатоліївни та подальшого звільнення її з посади у зв'язку з порушенням нею присяги судді.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про судоустрій і статус суддів".

Прийняття проекту Постанови не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Постанови

Прийняття проекту Постанови не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Постанови

Прийняття проекту Постанови дозволить ініціювати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про здійснення дисциплінарного провадження щодо судді Печерського районного суду міста Києва Гладун Х. А. та подальшого звільнення її з посади у зв'язку з порушенням нею присяги судді.

Реалізації проекту Постанови забезпечить невідкладне реагування з боку компетентних органів на факти порушення вказаною суддею присяги судді, що полягало у прийнятті завідомо неправосудного рішення, яке прямо суперечить нормам Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" та яке зумовило подальше незаконне тримання під вартою громадянина Притуленка Я. С.

Як наслідок, це створить додаткові передумови для здійснення судової влади в України незалежними та безсторонніми судами на основі Конституції і законів України, неухильного дотримання конституційних засад судочинства, а також недопущення ганебної практики участі судових органів України у політично мотивованих переслідуваннях.

 

Народний депутат України 

П. Д. Петренко

Опрос