Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания дополнительных условий для реализации конституционных прав граждан путем использования информационных коммуникационных технологий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.11.2013 № 3681
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З розвитком українського суспільства виникає потреба в удосконаленні існуючого механізму реалізації конституційного права громадян на звернення.

Базовий законодавчий акт у цій сфері - Закон України "Про звернення громадян" - не відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій та потребує удосконалення шляхом поширення вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг на звернення громадян, які подаються у формі електронних документів.

Світовий досвід свідчить про те, що модель електронного урядування природна і приваблива для тих країн, у яких зміст і спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії, в тому числі право громадян на звернення, яке є однією із основоположних засад взаємовідносин держави і людини.

Стрімке збільшення в Україні громадян, що мають доступ до мережі Інтернет, створює сприятливий ґрунт для використання всесвітньої мережі як засобу взаємовідносин держави і людини.

Метою проекту Закону України є запровадження можливості реалізації громадянами України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності шляхом подання звернень з використанням мережі Інтернет.

Так, законопроектом пропонується унормувати можливість громадян надсилати звернення до зазначених органів, установ та отримувати відповідь на них електронною поштою.

Таким чином, проект Закону розширює перелік способів реалізації громадянами права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

2. Цілі та завдання законопроекту

Цей проект Закону України підготовлено з метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на електронні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Прийняття законопроекту дозволить урегулювати питання електронних звернень громадян України до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Зокрема законопроектом вносяться такі зміни:

1. У Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст. 275):

1) у статті 3 після слів "Про Національний архівний фонд та архівні установи" доповнити словами "Про звернення громадян";

2) доповнити новою статтею 6-1 такого змісту:

"Стаття 6-1. Електронне звернення

Електронне звернення - електронний документ, направлений або переданий за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв.

Електронне звернення повинно містити електронний підпис автора.

Електронне звернення має відповідати всім вимогам чинного законодавства.

Відносини, пов'язані з розглядом електронних звернень, регулюються законом.".

2. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 47, ст. 256):

1) у статті 3:

- у частині першій слово "або" замінити словами ", електронній чи";

- у частині третій після слів "письмове" доповнити словом ", електронне";

2) у статті 5:

- у частині третій після слів "на особистому прийомі)," доповнити словами "електронним (направленим або переданий за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв)";

- доповнити новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Електронне звернення повинно містити електронний підпис автора.

Електронне звернення має відповідати всім вимогам чинного законодавства.";

3) у частині першій статті 8 після слів "встановити авторство," доповнити словами "електронні звернення без зворотної адреси та електронного підпису заявника";

4) у частині четвертій статті 15 після слів "громадянина в письмовій" доповнити словами "або електронній";

5) у частині першій статті 18:

- у абзаці сьомому після слів "одержати письмову" доповнити словами "або в електронному вигляді";

- у абзаці восьмому слова "або письмово" замінити словами ", письмово або в електронному вигляді";

6) у абзаці сьомому частини першої статті 19 після слова "письмово" доповнити словами "або в електронному вигляді";

7) у статті 20:

- у частині другій після слів "обґрунтовану письмову" доповнити словом ", електронну";

- доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Розгляд електронних звернень:

а) електронні звернення, що надійшли до суб'єктів, перерахованих у абзаці 1 статті 1 даного Закону, підлягають розгляду в порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством.

б) відповіді на електронні звернення, а також повідомлення заявників про залишення їх електронних звернень без розгляду по суті, про направлення електронних звернень для розгляду організаціям відповідно до їх компетенції, продовження терміну розгляду звернень направляються на адресу електронної пошти заявників, зазначеній в електронних зверненнях.

На електронні звернення надаються письмові відповіді у випадках, якщо заявник у своєму електронному звернені просить направити письмову відповідь за вказаною заявником у зверненні поштовою адресою".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про звернення громадян" та інші нормативно-правові акти.

Проект Закону відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Проект Закону України не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Проект Закону України не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communataire, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 року N 1629.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій" не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій" дасть змогу унормувати можливість реалізації громадянами права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності шляхом подання звернень з використанням мережі Інтернет, що сприятиме економії часових та матеріальних ресурсів зазначених органів та громадян, увільненню державних службовців та посадових осіб від рутинної роботи, пов'язаної з паперовим оформленням відповідей на звернення, а відтак, зростанню довіри населення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 

Народні депутати України

Кужель О. В.

Петренко П. Д.

Пишний А. Г.

Князевич Р. П.

Опрос