Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения контроля за качеством аудиторских услуг)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2011 № 8794
Дата рассмотрения: 15.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо забезпечення контролю за якістю аудиторських послуг)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів України, якими регулюється аудиторська діяльність випливає з того, що Закон України "Про аудиторську діяльність", який є основним у цій сфері та визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні було прийнято більш ніж 18 років тому, а останні зміни його редакції відбулись 14 вересня 2006 р., і тому цей Закон уже є певною мірою застарілим та таким, що не відповідає вимогам сьогоднішнього часу та потребує оновлення.

Суттєві зміни відбулися на світових фінансових ринках, у банківському секторі, корпоративних відносинах та фінансових системах (держави та окремих господарюючих суб'єктів). Відтак змінилися інформаційні запити держави, інвесторів, акціонерів, суспільства та інших зацікавлених сторін щодо змісту та достовірності показників фінансової звітності та інших даних, необхідних для прийняття рішень на різних рівнях управління.

Нагальною є потреба зближення національного законодавства з питань аудиторської діяльності до законодавства Європейського співтовариства, в тому числі до Директиви 2006/43/ЄС, прийнятої Європейським парламентом та Радою Європейського Союзу, яка регулює здійснення професії аудитора в країнах Європейського економічного простору.

Важливою передумовою становлення професії аудитора є організація незалежного контролю якості надання аудиторських послуг та належного, справедливого та ефективного суспільного нагляду за професією.

На думку більшості суспільно-свідомих та небайдужих аудиторів України, поряд із налагодженням контролю якості аудиторських послуг, встановлення суспільного нагляду за професією є найбільш актуальними завданнями у становленні аудиту в Україні.

Також невідкладного вирішення потребує питання протиріч між положеннями різних законів, що направлені на регулювання аудиторської діяльності.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою запропонованого законопроекту є приведення вимог до професії аудитора відповідно до положень Директиви 2006/43/ЄС шляхом підвищення вимог до фізичних осіб, які мають намір отримати сертифікат аудитора: обов'язок пройти стажування в аудиторській фірмі, зняття обмеження строку чинності сертифіката аудитора, встановлення обов'язку для аудиторів щорічного удосконалення знань, визначення критеріїв для проведення обов'язкового аудиту. Зазначені нововведення покликані значно підвищити рівень професії та довіру користувачів аудиторських висновків до аудитора.

Адаптація законодавства України у сфері аудиту до європейських норм шляхом прийняття законопроекту дозволить:

- перевести суспільний нагляд за професією аудитора в Україні на новий якісний рівень;

- побудувати ефективну систему контролю якості надання послуг у сфері аудиту;

- підвищити довіру до аудиторів з боку користувачів фінансової звітності;

- забезпечити визнання аудиторів не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачені всі необхідні вимоги до професії аудитора, які викладені у Директиві 2006/43/ЄС, а саме: побудова незалежного нагляду за професією аудитора; організація незалежної системи якості в аудиті.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо забезпечення контролю за якістю аудиторських послуг) пропонується:

- приведення визначень Закону України "Про аудиторську діяльність" у відповідність до Директиви Європейського парламенту та Ради N 2006/43/ЄС;

- розширення переліку аудиторських послуг, шляхом включення до їх переліку послуг з перевірки податкової звітності та консультування з питань оподаткування, а також визначення порядку подання її податковим органам, що підвищить роль аудиторів для розвитку підприємництва;

- розширення випадків обов'язкового аудиту та встановлення додаткових вимог до аудиторських фірм (аудиторів), що проводитимуть обов'язковий аудит (приводиться у відповідність до статті 10 Директиви 2006/43/ЄС, відповідно до якої обов'язковий аудит проводиться лише аудиторами або аудиторськими фірмами, допущеними державою-членом, що вимагає проведення обов'язкового аудиту);

- вимога проходження стажування для отримання кандидатом сертифіката аудитора (приводиться у відповідність до статті 10 Директиви 2006/43/ЄС, відповідно до якої кандидат має пройти практичне навчання тривалістю не менше трьох років у сфері, зокрема, аудиту річної звітності, консолідованої звітності або подібних фінансових звітів. Принаймні дві третини такого практичного навчання мають бути пройдені з аудитором чи аудиторською фірмою, допущеними в будь-якій державі-члені);

- встановлення необмеженого строку чинності сертифіката аудитора та обов'язок для аудиторів щорічно проходити удосконалення професійних знань, що дозволить підвищити якість аудиторських послуг та довіру суспільства до професії аудитора (приводиться у відповідність до статті 13 Директиви 2006/43/ЄС, відповідно до якої держави-члени забезпечують висунення вимог до аудиторів щодо участі у відповідних програмах безперервної освіти з метою збереження теоретичних знань, професійних навичок та цінностей на достатньо високому рівні);

- ведення єдиного Реєстру аудиторських фірм та аудиторів виключно Аудиторською палатою України шляхом виключення Реєстрів, що ведуться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (приводиться у відповідність до статей 16 та 17 Директиви 2006/43/ЄС, відповідно до якої здійснюється реєстрація аудиторів та реєстрація аудиторських фірм, додаткових реєстрацій Директивою 2006/43/ЄС не передбачено);

- підвищити роль громадських професійних організацій в аудиторській діяльності через залучення Аудиторською палатою України акредитованих професійних громадських організацій та об'єднань підприємств до виконання повноважень в галузі сертифікації та удосконалення знань аудиторів;

- визначення Аудиторської палати України як органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та, в зв'язку з цим, збільшення кількості членів Аудиторської палати України до двадцяти одного (приводиться у відповідність до статті 10 Директиви 2006/43/ЄС, відповідно до якої Держави-члени організовують ефективну систему суспільного нагляду над аудиторами та аудиторськими фірмами на основі принципів, викладених у Директиві 2006/43/ЄС);

- порядок дострокового припинення повноважень членів Аудиторської палати України та створення резерву аудиторів для призначення нових членів замість вибулих (зміни вносяться з метою недопущення недієздатності Аудиторської палати України);

- страхування професійної відповідальності аудиторів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Порядок організації та проведення аудиторської діяльності регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність", Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Реалізація норм законопроекту потребуватиме розробки нових нормативно-правових актів, у зв'язку з чим Прикінцевими положеннями проекту передбачені відповідні доручення.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо забезпечення контролю за якістю аудиторських послуг) дозволить:

- побудувати контроль якості аудиторських послуг, який дозволить виявляти факти непрофесійного надання послуг аудиторськими фірмами (аудиторами);

- побудувати суспільний незалежний нагляд за професією аудитора на підставі Директиви 2006/43/ЄС;

- зупинити надання непрофесійних послуг аудиторськими фірмами;

- забезпечити власну відповідальність аудиторів та аудиторських компаній перед суспільством шляхом введення обов'язкового страхування професійної відповідальності що надаватимуть послуги з обов'язкового аудиту;

- підняти професійний імідж аудитора;

- підняти довіру суспільства до професії аудитора;

- створити передумови для повного визнання аудиторів України у країнах Європейському Союзу.

 

Народний депутат України

І. М. Прасолов

Опрос