Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности судов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.07.2011 № 8774
Дата рассмотрения: 07.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності судів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття законодавчого акту обґрунтована виконанням рішення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя від 20 квітня 2011 року, в якому зазначалось, що в чинному законодавстві відсутній чіткий механізм державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів в судах у зв'язку з чим було запропоновано законодавчо врегулювати наведене питання.

Крім того, планами контрольно-ревізійної роботи головного контрольно-ревізійного управління на 2011 рік передбачено проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Державної судової адміністрації України, підприємств і установ, що належать до сфери її управління. У зв'язку з чим, посадові особи органів контрольно-ревізійної служби здійснюють спроби провести одночасно ревізії фінансово-господарської діяльності судів.

З урахуванням позиції Конституційного Суду України висловленої в Рішенні від 18 червня 2007 року N 4-рп/2007, суди є бюджетними установами. Разом з тим, правовий статус судів як бюджетних установ не означає, що суди відносяться до сфери управління того чи іншого органу влади.

Відповідно до Конституції України (статті 6, 126, 129) державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Її органи реалізують свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України, що означає самостійне виконання кожним органом державної влади своїх функцій і повноважень

Органи судової влади та професійні судді, як носії цієї влади є незалежними. Основним Законом встановлюються гарантії такої незалежності, а особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності, закріпленої у статті 126 Конституції України.

Суди не є підприємствами чи установами, які входять до сфери управління Державної судової адміністрації України, з урахуванням положень статті 81 Цивільного кодексу України суди є юридичними особами публічного права. Державна судова адміністрація України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом. Суди діють на підставі Конституції України та спеціального закону, яким визначено їх правовий статус як окремої гілки державної влади.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні N 4-рп/2007 від 18.06.2007 року вказав на особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів, що, в свою чергу, є однією з конституційних гарантій їх незалежності, закріпленої у статті 126 Конституції України, і спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного правосуддя (абзац п'ятий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2007 року N 4-рп/2007).

Незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в Конституції України та Законах України. Усі інші державні органи та інші установи зобов'язані поважати незалежність судових органів та дотримуватись її.

Разом з цим, при розгляді цього питання необхідно також враховувати необхідність дотримання фінансово бюджетної дисципліни усіма органами державної влади, у тому числі й судами.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" визначає, що контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансування судів здійснюється у порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в України" головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому.

Водночас, слід зауважити, що з урахуванням положень статті 2 Закону України "Про Рахункову палату", організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням є завданням Рахункової палати.

Зазначена ситуація ускладнюється також тим, що суди адміністративної юрисдикції постійно розглядають спори, стороною у яких є також і органи контрольно-ревізійної служби. Так, станом на 1 червня 2011 року на розгляді в апеляційних адміністративних судах перебуває понад 1600 справ стороною у яких є органи контрольно-ревізійної служби, а тому об'єктивність таких перевірок, у разі їх проведення як і неупередженість суду під час розгляду справ за участю контрольно-ревізійної служби, може бути поставлено під сумнів.

Відсутності чіткого законодавчого врегулювання механізму фінансового контролю в судах, недопустимість втручання в діяльність судів, недопустимість порушення принципу незалежності судів шляхом проведення таких перевірок - зумовлює необхідність запропонувати дієвий механізм фінансового контролю за діяльністю судів у вигляді перевірок діяльності судів виключно Державною судовою адміністрацією України, а діяльності Державної судової адміністрації України з боку органів контрольно-ревізійної служби та Рахункової палати України.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою забезпечення передбаченого Конституцією України та законами України принципу незалежності суду та запровадження механізму проведення фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом вносяться зміни до Законів України "Про Рахункову палату", "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Зокрема запропоновано:

1. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 43, ст.212):

у пункті 2 частини першої статті 7 після слів "інших підзвітних Верховній Раді України органах" доповнити словами "Державній судовій адміністрації України, Конституційному Суді України, Верховному Суді України, вищих спеціалізованих судах";

у частині першій статті 16 після слів "Фонд державного майна України" доповнити словами "Державну судову адміністрацію України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди".

2. Після пункту 7 частини першої статті 146 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Офіційний вісник України від 30.07.2010 - 2010р., N 55/1, стор. 7, стаття 1900, код акта 52172/2010) доповнити новим пунктом такого змісту:

"проводить у місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції ревізію фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності";

у зв'язку з цим пункти вісім-чотирнадцять вважати відповідно пунктами дев'ятим-п'ятнадцятим.

3. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.110):

статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:

"Проведення фінансових перевірок і ревізій у Конституційному Суді України, Верховному Суді України, вищих спеціалізованих судах здійснюється виключно Рахунковою палатою України, а у місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції - Державною судовою адміністрацією України";

статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:

"Функції органів контрольно-ревізійної служби не поширюються на суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері виступають: Конституція України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про Рахункову палату", Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та інші нормативно-правові акти.

Змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності судів" забезпечить дотримання принципу незалежності судової влади та запровадить дієвий механізм фінансового контролю за діяльністю судів у вигляді перевірок діяльності судів виключно Державною судовою адміністрацією України, а діяльності Державної судової адміністрації України з боку органів контрольно-ревізійної служби та Рахункової палати України.

 

Народні депутати
України

 
С. В. КІВАЛОВ

 

В. А. БОНДИК

 

В. В. КОЛЕСНІЧЕНКО

Опрос