Идет загрузка документа (113 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению материалов проверок за соблюдением субъектами хозяйствования порядка проведения расчетов за товары (услуги), требований по регулированию оборота наличности, наличия торговых патентов и лицензий

Государственная налоговая администрация
Методические рекомендации, Приказ от 12.08.2008 № 534
редакция действует с 07.05.2010

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 серпня 2008 року N 534

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної податкової адміністрації України
 від 25 березня 2009 року N 147
,
 від 11 грудня 2009 року N 701
,
 від 7 травня 2010 року N 307

Додатково див. лист
 Міністерства юстиції України
 від 30 червня 2010 року 

З метою поліпшення якості оформлення посадовими особами органів державної податкової служби матеріалів планових та позапланових перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), норм з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів та ліцензій та керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій (додаток 1).

2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити контроль за дотриманням вимог цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 04.04.2002 N 155/ДСК "Про затвердження Порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб'єктами підприємницької діяльності та Інструкції податковому інспектору щодо перевірки засобів контролю".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Рубан Н. І.

 

Голова 

С. В. Буряк 

 

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою використання їх посадовими особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) при оформленні актів (довідок) перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій (далі - акт перевірки). Рекомендовану форму акта перевірки наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій.

(абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної податкової адміністрації України
від 07.05.2010 р. N 307)

Методичні рекомендації можуть використовуватися посадовими особами органів ДПС при оформленні матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців, з урахуванням нормативно-правових актів, які регулюють їх господарську діяльність.

2. Рекомендації щодо складання акта перевірки

За результатами перевірки складається акт, а у разі відсутності порушення суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства - довідка.

Акт перевірки - це службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені порушення (або їх відсутність) вимог чинного законодавства зазначеними суб'єктами.

Акт перевірки складається у двох примірниках. Перший примірник акта перевірки залишається у посадових осіб органу ДПС, другий - у керівника суб'єкта господарювання або особи, що його заміщає, а у разі їх відсутності - у особи, уповноваженої здійснювати розрахункові операції.

В акті перевірки має бути чітко викладений зміст порушення з посиланням на законодавчі та нормативно-правові акти, вимоги яких порушено.

У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою у дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі у тексті.

Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. Титульний (перший) аркуш акта виготовляється друкарським способом у двох примірниках на бланках, які мають однакові номери, що складаються з шести цифр.

До акта перевірки можуть додаватися інформативні додатки у вигляді відомостей або таблиць, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються, пояснень, зауважень або заперечень посадових осіб суб'єкта господарювання щодо виявлених порушень та/або причини ненадання документів, що підтверджують встановлені у ході перевірки порушення. До інформативного належить додаток, що містить дані про попередню перевірку суб'єкта господарювання і є підставою для повторного притягнення до адміністративної відповідальності особи, щодо якої протягом року застосовувались адміністративні стягнення за такі ж порушення.

В акті перевірки (інформативних додатках до нього) не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

3. Рекомендації щодо розділу 1 "Вступна частина"

У вступній частині акта перевірки в обов'язковому порядку зазначаються дата та час (години, хвилини) початку проведення перевірки, назва та адреса господарської одиниці, що перевіряється, назва суб'єкта господарювання, якому належить вказана господарська одиниця, код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання (ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО), юридична адреса суб'єкта, номер телефону та назва органу ДПС, в якому зареєстрований зазначений суб'єкт.

Окремо зазначаються прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу ДПС, їх посади, звання, номери та дати направлень на перевірку, термін дії направлень на перевірку. Зазначається також інформація про наявність в господарській одиниці журналу реєстрації перевірок контролюючих органів та про вчинення запису в цьому журналі.

В акті перевірки має бути відображений перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на підставі яких проводиться перевірка.

На підставі наданих документів зазначаються прізвища, імена та по батькові, посади, місця проживання осіб, у присутності яких проводиться перевірка. Вказані записи здійснюються з посиланням на документи, що їх підтверджують. За згодою таких осіб до акта перевірки можуть додаватись копії цих документів.

4. Рекомендації щодо розділу 2 "Описова частина"

В описовій частині зазначається детальна інформація про реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО), який застосовується в господарській одиниці:

номер реєстраційного посвідчення на РРО, дата його виписки, назва органу ДПС, який видав реєстраційне посвідчення;

назва РРО, заводський та фіскальний номери, найменування версії внутрішнього програмного забезпечення;

назва органу ДПС, який поставив на облік РРО;

дата видачі довідки про опломбування РРО, назва центру сервісного обслуговування, який видав таку довідку;

номер книги обліку розрахункових операцій на РРО, назва органу ДПС, який здійснив її реєстрацію, дата реєстрації.

У разі проведення суб'єктом господарювання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, в описовій частині зазначається номер журналу використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, назва органу ДПС, який здійснив його реєстрацію, та дата реєстрації.

Якщо суб'єкт господарювання звільнений від обов'язкового застосування РРО, в описовій частині зазначається номер книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, назва органу ДПС, який здійснив реєстрацію книги, дата реєстрації, назва та адреса господарської одиниці, номер розрахункової книжки, дата реєстрації, номери використаних та невикористаних розрахункових квитанцій, а також наявність останньої використаної розрахункової книжки.

В описовій частині також зазначається інформація про наявність останньої використаної книги обліку розрахункових операцій, використаних контрольних стрічок РРО (за виключенням РРО, які працюють у режимі формування електронної контрольної стрічки), касової книги та інших документів, наданих до перевірки.

В описовій частині зазначаються дані про отримані суб'єктом господарювання дозвільні документи: торгові патенти (номери, дати видачі, назви органів ДПС, які здійснили їх видачу, сфери діяльності, на право здійснення яких отримано торгові патенти, термін дії таких патентів) і ліцензії (на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, провадження інших видів господарської діяльності, їх номери, дати видачі, термін дії таких ліцензій).

Якщо суб'єкт господарювання є платником єдиного податку, в описовій частині зазначаються дані про наявність свідоцтва про сплату єдиного податку юридичною особою (номер, дата видачі, ставка оподаткування, назва органу ДПС, який видав свідоцтво, період застосування спрощеної системи оподаткування такою особою) або свідоцтва про сплату єдиного податку фізичною особою (номер, дата видачі, назва органу ДПС, який здійснив видачу свідоцтва, термін дії такого свідоцтва).

Описова частина має містити інформацію про проведену розрахункову операцію, а саме:

факт проведення розрахункової операції за товари (послуги) із застосуванням (без застосування) РРО (розрахункової книжки) при продажу товарів (послуг), назви товарів (послуг), суму такої операції в гривнях;

факт роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції;

факт застосування РРО у фіскальному режимі роботи;

факт використання режиму попереднього програмування найменування та цін товарів (послуг), а також обліку їх кількості.

В описовій частині зазначається також інформація про наявність та цілісність пломб РРО, друкування на РРО фіскальних звітних чеків та їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій.

Окремо в описовій частині зазначаються суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків та зазначена в денному звіті РРО (у гривнях з копійками, у випадку проведення розрахунків в іноземній валюті - в одиницях іноземної валюти), а також відповідність (невідповідність) таких сум готівки. Додаткова інформація про інші факти, встановлені у ході перевірки, також відображається в описовій частині.

Якщо при здійсненні перевірки дотримання суб'єктом господарювання порядку ведення касових операцій встановлені порушення, в описовій частині відображається інформація щодо порушення суб'єктом господарювання порядку оприбуткування надходження готівки.

5. Рекомендації щодо оформлення додатка до акта перевірки з порядку визначення повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей)

Фактичні залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначені при обстеженні приміщень суб'єкта господарювання, під час перевірки відображаються у відомості про результати контролю за повнотою оприбуткування, реалізації та фактичні залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей) (далі - Відомість), форму якої наведено у додатку 3 до Методичних рекомендацій.

У Відомості зазначаються назва та код суб'єкта господарювання, адреса, назва й адреса господарського об'єкта, інформація про підставу проведення перевірки, дата та час початку і завершення перевірки, інформація про результати перевірки.

Перед проведенням перевірки у матеріально відповідальної особи береться розписка щодо повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей), включення у товарні звіти всіх видаткових і прибуткових документів на цінності. Розписка є невід'ємною частиною Відомості.

Документальне відображення записів у бухгалтерському обліку регламентовано Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88).

(розділ 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 11.12.2009 р. N 701)

Вказаним Положенням передбачено, що первинні документи (на паперових і електронних носіях інформації) для надання юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст та вимірники господарської операції (у натуральному і вартісному виразах), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, складання первинного документа.

(розділ 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 11.12.2009 р. N 701)

У разі розташування торговельного об'єкта окремо від бухгалтерії суб'єкта господарювання первинні документи можуть бути пред'явлені на паперових носіях, а у разі знаходження таких документів у бухгалтерії можуть пред'являтися роздруковані документи з відповідного програмного забезпечення (електронного носія інформації). Такі документи приймаються до розгляду за умови, якщо вони мають обов'язкові реквізити, визначені Положенням N 88 та завірені печаткою (штампом) суб'єкта господарювання.

(розділ 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 11.12.2009 р. N 701
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять четвертим
)

У Відомості зазначаються найменування окремих груп (видів) запасів (товарно-матеріальних цінностей), відібраних для проведення перевірки (графа 2). У графі 3 вказуються одиниці виміру.

Залишки окремо обраних для перевірки запасів (товарно-матеріальних цінностей) за даними бухгалтерського обліку (товарного звіту, акта передачі зміни тощо) на початок перевірки зазначаються у графах 4 - 5. При цьому у графі 4 вказується кількість у натуральному виразі, у графі 5 - сума у грошовому виразі на підставі даних бухгалтерського обліку, товарних звітів, акта передачі зміни тощо. При застосуванні суб'єктами господарювання автоматизованих систем обліку товарів можуть бути залучені до перевірки дані оборотів по рахунку 282, інших рахунках.

Надходження запасів (товарно-матеріальних цінностей) за визначений період (з дати подання податкової звітності (або конкретно визначеної дати) до дати початку перевірки) відображається у графах 6 - 11.

У графах 6 та 7 зазначаються код і назва постачальника, від якого отримано відібрані найменування запасів (товарно-матеріальних цінностей). У графах 8 - 9 - дата та номер документа, відповідно до якого отримано запаси (товарно-матеріальні цінності). У графах 10 - 11 - надходження таких запасів (товарно-матеріальних цінностей) у натуральному та грошовому виразі відповідно.

Дані про надходження запасів (товарно-матеріальних цінностей) у відповідних графах зазначаються на підставі первинних прибуткових документів, зведених відомостей про надходження від постачальника, внутрішнє переміщення тощо. У разі значного обсягу документів записи можуть групуватися у додаткових таблицях.

Вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей) вказується у графах 12 - 17. У графі 12 зазначається дата вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей). У графах 13 - 14 - назва та номер документа. Вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей) визначається на підставі первинних документів на вибуття цінностей (видаткових накладних, контрольних стрічок, фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій, актів списання тощо). У графі 15 зазначається вид розрахунку, проведеного при реалізації запасів (готівковий, безготівковий). У графах 16 та 17 вказується вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей) у натуральному та грошовому виразі.

Дані щодо вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей), а також надходження запасів (товарно-матеріальних цінностей) за визначений період, можуть розшифровуватися додатковими аналітичними таблицями із зазначенням форм проведених суб'єктом господарювання розрахунків, а саме: готівкових, безготівкових, кредиту, отримання без оплати, повернення постачальнику, списання зіпсованих цінностей тощо (показники можуть визначатися на підставі інших узагальнюючих інформацію документів, реєстрів чи відомостей про реалізацію).

Залишок запасів (товарно-матеріальних цінностей) на визначену дату за даними обліку зазначається у графах 18 - 19. Дата, на яку розраховуються залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей), має співпадати з датою початку перевірки.

У графах 18 - 19 зазначаються залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей) у натуральному та грошовому виразі на підставі розрахунків, які визначаються як сума відповідних показників залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей) за даними бухгалтерського обліку (інших документів) на визначену дату та надходження за відповідний період і різниця вибуття за такий період, а саме: графа 18 = графа 4 + графа 10 - графа 16; графа 19 = графа 5 + графа 11 - графа 17.

Фактичні залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей), виявлені під час проведення перевірки, зазначаються у графах 20 - 22. Дата, на яку встановлено фактичні залишки запасів (товарно-матеріальних цінностей), має співпадати з датою перевірки. У графі 20 вказуються фактичні залишки на дату перевірки у натуральному виразі. У графі 21 визначається ціна за одиницю окремих груп (видів) запасів (товарно-матеріальних цінностей), встановлена суб'єктом господарювання (господарським об'єктом) на дату початку перевірки. У графі 22 вказується загальна сума виявлених фактичних залишків (визначається як добуток кількості та ціни за одиницю виміру, або у разі відсутності фактичних залишків розраховується сума виходячи з розрахунку залишків на початок перевірки, надходження, вибуття та залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей) за даними обліку, тобто розрахунковим методом).

Результати перевірки зазначаються у натуральному та грошовому виразі у графах 23 - 26. При цьому надлишок запасів (товарно-матеріальних цінностей) зазначається у натуральному та грошовому виразі у графах 23 та 24, а нестача - у графах 25 та 26. Дані результатів перевірки розраховуються як різниця між залишками запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначених на підставі документів бухгалтерського обліку, та фактичними залишками запасів (товарно-матеріальних цінностей), виявленими під час перевірки.

Тобто, у разі позитивного значення (надлишок у кількісному виразі) різниці кількості запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначених у графах 20 і 18, заповнюється графа 23.

У разі позитивного значення (надлишок у сумарному виразі) різниці суми запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначених у графах 22 і 19, заповнюється графа 24.

Аналогічно розраховуються графи 25 та 26.

У разі від'ємного значення (нестача у кількісному виразі) різниці кількості запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначених у графах 20 і 18, заповнюється графа 25.

У разі від'ємного значення (нестача у сумарному виразі) різниці кількості запасів (товарно-матеріальних цінностей), визначених у графах 22 і 19, заповнюється графа 26.

У примітці зазначається інформація, яка розшифровує або уточнює показники окремих граф.

За результатами проведення перевірки виявляються та досліджуються факти:

неведення або ведення з порушенням встановленого порядку обліку запасів (товарно-матеріальних цінностей) за місцем реалізації та зберігання;

реалізації запасів (товарно-матеріальних цінностей) без документального оприбуткування;

реалізації запасів (товарно-матеріальних цінностей) без застосування реєстраторів розрахункових операцій;

заниження обсягів валового доходу;

завищення суми валових витрат;

заниження суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість;

завищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість;

інші порушення.

(Методичні рекомендації доповнено новим розділом 5 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.03.2009 р. N 147
,
 у зв'язку з цим розділи 5 - 7 вважати відповідно розділами 6 - 8
)

6. Рекомендації щодо розділу 3 "Висновок перевірки"

У цьому розділі акта перевірки відображається узагальнений перелік виявлених перевіркою порушень законодавства з посиланням на пункти, частини та статті законодавчих та нормативно-правових актів, порушення вимог яких встановлено під час перевірки.

У висновку перевірки в обов'язковому порядку зазначаються дата та час (години, хвилини) закінчення перевірки.

7. Рекомендації щодо розділу 4 "Прикінцеві положення"

У разі надання керівником суб'єкта господарювання або особою, що його заміщає, а у випадку їх відсутності - особою, уповноваженою здійснювати розрахункові операції, зауважень до акта перевірки, такі зауваження, а також висновки посадових осіб органу ДПС на зауваження, відображаються у цьому розділі акта перевірки.

Посадові особи органу ДПС в прикінцевих положеннях зазначають час та місце розгляду матеріалів перевірки в органі ДПС, а також перелік документів, які можуть бути надані для розгляду у вказаний термін. Крім того, у цьому ж розділі зазначається перелік інформативних додатків до акта перевірки.

Акт перевірки та інформативні додатки до акта перевірки (у разі їх складання) повинні містити підписи посадових осіб органу ДПС, які проводили перевірку, і підпис керівника суб'єкта господарювання або його представника, а у випадку їх відсутності - особи, що уповноважена здійснювати розрахункові операції. Після підписів проставляється відмітка керівника суб'єкта господарювання або особи, що його заміщає, а у випадку їх відсутності - особи, що уповноважена здійснювати розрахункові операції, про ознайомлення та отримання одного примірника акта перевірки, дату ознайомлення, прізвище, ім'я та по батькові особи, її посаду та підпис. Факт ознайомлення з актом, отримання примірника акта представником суб'єкта господарювання відображається посадовою особою органу ДПС у прикінцевих положеннях акта перевірки. Факт відмови представника суб'єкта господарювання від підписання акта перевірки оформляється посадовою особою органу ДПС в акті відмови від підпису, який складається у довільній формі за підписами не менше двох уповноважених посадових осіб органу ДПС.

(абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 07.05.2010 р. N 307)

8. Рекомендації щодо оформлення акта перевірки

Датою акта перевірки є дата підписання акта посадовими особами органу ДПС, що проводили перевірку, та посадовими особами (особами) суб'єкта господарювання.

Датою реєстрації акта перевірки в органі ДПС за місцем здійснення діяльності суб'єкта господарювання є дата його реєстрації (не пізніше наступного робочого дня після його складання) у журналі реєстрації матеріалів перевірки підрозділу контролю за розрахунковими операціями органу ДПС (додаток 2 до Методичних рекомендацій), посадові особи якого здійснювали перевірку такого суб'єкта.

Датою реєстрації акта перевірки в органі ДПС за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання є дата його реєстрації (у день отримання такого акта) у журналі реєстрації матеріалів перевірки підрозділу контролю за розрахунковими операціями органу ДПС за місцем державної реєстрації такого суб'єкта господарювання.

Реєстраційний номер акта перевірки складається із порядкового номера в журналі реєстрації перевірок (чотири розряди), коду області (два розряди), коду органу ДПС (два розряди), коду структурного підрозділу органу ДПС, відповідального за проведення перевірки (два розряди), коду за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання (вісім розрядів) або ідентифікаційного номера фізичної особи за ДРФО (десять розрядів). Загальна структура реєстраційного номера акта перевірки суб'єкта господарювання - юридичної особи оооо/оо/оо/оо/оооооооо, суб'єкта господарювання - фізичної особи - оооо/оо/оо/оо/оооооооооо.

У разі якщо суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність не за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію такого суб'єкта, акт перевірки, складений посадовими особами органу ДПС, реєструється у журналі реєстрації актів перевірок і протягом трьох робочих днів після його реєстрації направляється до органу ДПС за місцем державної реєстрації вказаного суб'єкта. Копія акта перевірки з відміткою про реєстрацію у журналі реєстрації актів перевірки зберігається в органі ДПС за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

Рішення про застосування сум штрафних (фінансових) санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу ДПС (або його заступник) за місцем реєстрації суб'єкта господарювання протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта перевірки. Рішення про застосування сум штрафних (фінансових) санкцій вручається керівнику суб'єкта господарювання (або особі, що його заміщає) або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення в установленому порядку та визначені терміни.

 

Заступник директора
Департаменту податкового
контролю юридичних осіб
 

 
 
Л. М. Слаутіна
 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва органу ДПС) 

Дата реєстрації акта в органі ДПС за місцем здійснення діяльності суб'єкта господарювання ______
Реєстраційний N ____________________________ 


Дата реєстрації акта в органі ДПС за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання _______
Реєстраційний N ____________________________ 


Дата: ___________ 

АКТ (ДОВІДКА)
перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій

1. Вступна частина

   1.1. Початок перевірки: число _______, місяць __________, рік _______, год. ________, хв. _______.

   1.2. Проведено перевірку господарської одиниці __________________________, що розташована за адресою _________________________________________________, суб'єкта господарської діяльності ____________________________, код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО) ________________________, юридична адреса _____________________________________________, тел. __________________, зареєстрованого в органі ДПС ____________________________________.

   1.3. Перевірку здійснили:
___________________________________________, _________________________________________,
                   (П. І. Б. посадової особи органу ДПС)                                                                        (посада, звання)
направлення від _______________ N ___________________ дійсне до _________________________,
___________________________________________, _________________________________________,
                   (П. І. Б. посадової особи органу ДПС)                                                                        (посада, звання)
направлення від _______________ N ___________________ дійсне до _________________________.

   1.4. Журнал реєстрації перевірок контролюючих органів ___________________________________.

  1.5. Перевірка проведена на підставі Законів України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", від 1 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637.

   1.6. Перевірка проведена в присутності:
__________________________________, ______________, __________________________________,
                                (П. І. Б. особи)                                             (посада)                                        (місце проживання)
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________,
__________________________________, ______________, __________________________________,
                               (П. І. Б. особи)                                               (посада)                                       (місце проживання)
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________. 

2. Описова частина

    2.1. До перевірки надано:

  2.1.1. Реєстраційне посвідчення N ________________________ від ______________________, видане ________________________________________________ на реєстратор розрахункових операцій _________________, заводський N _________________, фіскальний N ________________, версія внутрішнього програмного забезпечення ____________________________________________, поставлено на облік ___________________________________________________________________.

  2.1.2. Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від _____________ видана ____________________________________.

  2.1.3. Книга обліку розрахункових операцій на реєстратор розрахункових операцій N __________ від ________________________, зареєстрована ____________________________________________.

  2.1.4. Книга обліку розрахункових операцій на господарську одиницю N ______________________ від _____________ зареєстрована ________________________________________, для використання за адресою ___________________________________________________________________________.

 2.1.5. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти N ___________ від ______________ зареєстрований _________________________________.

  2.1.6. Остання використана книга обліку розрахункових операцій ___________________________.

  2.1.7. Розрахункова книжка N ________________ від _________________, розрахункові квитанції:
використані з N __________________ по N ______________________;
невикористані з N ___________________ по N _____________________.

  2.1.8. Остання використана розрахункова книжка _________________________________________.

 2.1.9. Використані контрольні стрічки (за виключенням реєстраторів, що працюють у режимі формування електронної контрольної стрічки) _____________________________________________.

  2.1.10. Касова книга __________________________________________________________________.

  2.1.11. Інші документи ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

  2.2. Перевіркою встановлено:

  2.2.1. Торгові патенти:

  N _______________ від __________________ виданий _____________________________________, вартість торгового патенту _________________ грн., на право здійснення підприємницької діяльності у сфері _________________________________________, термін дії _________________,

  N _______________ від __________________ виданий _____________________________________, вартість торгового патенту _________________ грн., на право здійснення підприємницької діяльності у сфері _________________________________________, термін дії _________________,

  N _______________ від __________________ виданий _____________________________________, вартість торгового патенту _________________ грн., на право здійснення підприємницької діяльності у сфері _________________________________________, термін дії _________________,

  2.2.2. Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями N ____________________ від ____________________, термін дії з _________________________ по __________________________.

  2.2.3. Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами N ____________________ від ____________________, термін дії з _________________________ по __________________________.

  2.2.4. Ліцензія _____________________________________________ N ___________________ від ____________________, термін дії з _________________________ по __________________________.

  2.2.5. Свідоцтво про право сплати єдиного податку юридичною особою N _______________ від ___________, за ставкою ___________________, видане _____________________________________, про застосування спрощеної системи оподаткування у _________________________________ році.

  2.2.6. Свідоцтво про сплату єдиного податку фізичною особою N ______________ від ________, видане _________________________________________, термін до ____________________________.

   2.2.7. Проведення розрахункової операції ________________________________________________
                                                                                                                                 (із застосуванням, без застосування)
реєстратора розрахункових операцій (розрахункової книжки) при продажу товарів (наданні послуг) ________________________________________________________ на суму ______________________.

  2.2.8. Роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції _________________________________________________________________.

   2.2.9. Фіскальний режим роботи реєстратора розрахункових операцій ________________________.

   2.2.10. Використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості _____________________________________________________________________.

   2.2.11. Наявність та цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій ____________________, пломби серії ___________ N _____________________________, N ___________________________.

   2.2.12. Друкування на реєстраторі розрахункових операцій фіскальних звітних чеків та їх зберігання в книзі обліку розрахункових операцій _________________________________________.

   2.2.13. Сума готівкових коштів:

на місці проведення розрахунків _________________________________________________________, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій (у загальній сумі за розрахунковими квитанціями) ________________________________,
відповідність (невідповідність) сум готівкових коштів _______________________________________.

   2.2.14. Додаткова інформація про факти, встановлені в ході перевірки: ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3. Висновок перевірки

   3.1. Під час перевірки встановлено порушення: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

   3.2. Закінчення перевірки: число ____, місяць __________, рік _______, год. _______ хв. _______. 

4. Прикінцеві положення

   4.1. Зауваження до акта перевірки ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

   4.2. Висновки щодо зауважень до акта перевірки __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

  4.3. Для ознайомлення з матеріалами перевірки, надання вмотивованих пояснень та документів щодо фактів, викладених в акті, керівнику пропонується прибути до органу ДПС ________________
____________________________________________________ у термін ________________________.

   4.4. Перелік документів, які необхідно надати для розгляду у вказаний термін: __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

   4.5. Додатки до акта перевірки: 1. _________________________________________ на _______ арк.
                                                        2. _________________________________________ на _______ арк.
                                                        3. _________________________________________ на _______ арк.
                                                        4. _________________________________________ на _______ арк. 

Від органу державної податкової служби:
_________________________________
       (П. І. Б. посадової особи, дата, підпис)
_________________________________
       (П. І. Б. посадової особи, дата, підпис) 

Від суб'єкта господарювання:
__________________________________
                     (П. І. Б. особи, дата, підпис)
__________________________________
                     (П. І. Б. особи, дата, підпис) 

   З актом перевірки ознайомлений, один примірник акта перевірки отримав:
____________________________________________________________________________________
                                                                                (П. І. Б. особи, посада, дата, підпис)

 Відмітка про ознайомлення з актом перевірки керівника (заступника керівника) суб'єкта господарювання ______________________________________________________________________.
                                                                                (П. І. Б. особи, посада, дата, підпис) 

 

Журнал реєстрації матеріалів перевірки підрозділу контролю за розрахунковими операціями

______________________________________________________________
(назва органу ДПС)

Номер з/п 

Реєстра-
ційний номер акта (довідки) перевірки 

Найме-
нування суб'єкта госпо-
дарювання (код за ЄДРПОУ, номер за ДРФО, юридична адреса) 

Назва госпо-
дарської одиниці (тип, адреса)

П. І. Б. пере-
віряючих 

Дата пере-
вірки 

Номер бланка акта пере-
вірки 

Суть пору-
шення (пункти, статті законів України, інших норма-
тивно-
правових актів) 

Назва органу ДПС за місцем реєстрації суб'єкта госпо-
дарювання 

Дата та номер листа, яким напра-
влено акт пере-
вірки 

Дата отримання відповіді від органу ДПС за місцем реєстрації суб'єкта госпо-
дарювання 

Номер рішення органу ДПС за місцем реєстрації суб'єкта госпо-
дарювання

Загальна сума засто-
сованих штрафних (фінан-
сових) санкцій (тис. грн.) 

в т. ч. за порушення 

Загальна сума спла-
чених фінан-
сових (штра-
фних) санкцій (тис. грн.) 

Номер прото-
колу про адміні-
стративне право-
пору-
шення та дата скла-
дання 

судове провадження 

Примітка 

Закону України N 265/95-ВР (тис. грн.) 

Закону України N 98/96-ВР (тис. грн.) 

Закону України N 1775-III (тис. грн.) 

Указу Президента України N 436/95 (тис. грн.) 

Інших актів (тис. грн.) 

Дата передачі мате-
ріалів до суду 

Номер та дата прий-
няття поста-
нови, рішення 

Сума адмін-
штрафу (грн.) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВІДОМІСТЬ

про результати перевірки щодо повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей) станом на "___" ___________ 20__ р. (дата початку перевірки) при перевірці господарської одиниці _______________________________________________, розташованої за адресою _____________________________________________________________________________, суб'єкта господарювання _________________________________________________________, код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО) ______________________________________, юридична адреса ___________________________________________________________________, тел. ___________________ зареєстрованого в органі ДПС _____________________________________________________.

Відповідно до направлень на проведення перевірки N _____________ від "___" ___________ 200_ р. проведено зняття фактичних залишків товарів станом на "___" ___________ 200_ р. Перевірка розпочата "___" ___________ 200_ р. в ______ год. _____ хв., закінчена "___" ___________ 200_ р. в _____ год. ________ хв.

При проведенні перевірки повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей) виявлено таке: 

N з/п 

Найме-
нування окремих груп (видів) запасів (товарно-
мате-
ріальних цінностей) 

од. виміру 

Залишки запасів (товарно-
матеріальних цінностей) за даними бухгалтерського обліку на початок звітної дати 

Надходження запасів (товарно-матеріальних цінностей) за визначений період* 

Вибуття запасів (товарно-матеріальних цінностей) за визначений період* 

Залишки запасів (товарно-
матеріальних цінностей) на "___" ___________ 20__ р. за даними обліку 

Фактичні залишки запасів (товарно-
матеріальних цінностей), виявлені під час проведення перевірки, станом на "___" ___________ 20__ р. 

Результати перевірки 

При-
мітка 

Кіль-
кість 

Сума, грн.** 

Код поста-
чаль-
ника 

Назва поста-
чаль-
ника або складу 

Дата 

N доку-
мента 

Кіль-
кість 

Сума, грн.** 

Дата 

Назва доку-
мента (нак-
ладна, конт-
рольна стрічка, акт на спи-
сання тощо) 

N доку-
мента 

Вид розра-
хунку (готів-
ковий безго-
тів-
ковий, тощо) 

Кіль-
кість 

Сума, грн.** 

Кіль-
кість 

Сума, грн.** 

Кіль-
кість 

Ціна, грн. 

Сума, грн. 

Надлишок 

Нестача 

Кіль-
кість 

Сума, грн. 

Кіль-
кість 

Сума, грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* у разі необхідності зазначаються посилання на додаткові розшифровки даних за цими рядками

** сума зазначається у разі наявності такої інформації 

Від органу державної податкової служби:

______________________________________
      (П. І. Б. посадової особи, посада, дата, підпис)
______________________________________
      (П. І. Б. посадової особи, посада, дата, підпис) 

Від суб'єкта господарювання:

________________________________________
                  (П. І. Б. особи, посада, дата, підпис)
________________________________________
                  (П. І. Б. особи, посада, дата, підпис) 

РОЗПИСКА

     До початку проведення перевірки повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей) всі видаткові і прибуткові документи на цінності включені у товарні звіти, здані в бухгалтерію. Всі цінності, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток. Залишки на момент проведення перевірки за даними мого (нашого) звіту становлять (сума прописом) 

Матеріально відповідальна(і) особа(и):         ____________________________________________________
                                                                                                              посада                                 П. І. Б.                                  підпис
                                                                         ____________________________________________________
                                                                                                              посада                                 П. І. Б.                                  підпис
                                                                         ____________________________________________________
                                                                                                              посада                                 П. І. Б.                                  підпис

(Методичні рекомендації доповнено додатком 3 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 25.03.2009 р. N 147)

____________

Опрос