Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методических рекомендаций относительно порядка взаимодействия между подразделениями органов государственной налоговой службы Украины при организации и проведении проверок плательщиков налогов

Государственная налоговая администрация
Методические рекомендации, Приказ от 27.05.2008 № 355
Утратил силу


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 травня 2008 року N 355

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 5 грудня 2008 року N 760
від 16 березня 2009 року N 120
від 16 лютого 2010 року N 85
від 18 травня 2010 року N 346
від 21 липня 2010 року N 527
від 9 серпня 2010 року N 594
від 26 жовтня 2010 року N 826
від 14 квітня 2011 року N 213

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової служби України
від 31 жовтня 2012 року N 948)

Додатково див. лист
 Міністерства юстиції України
 від 30 червня 2010 року

З метою налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації та проведенні перевірок платників податків, а також забезпечення об'єктивності та прозорості при здійсненні контрольно-перевірочної роботи наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків (додаток 1).

2. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити взаємодію між підрозділами органів державної податкової служби при проведенні перевірок платників податків з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 11.10.2005 N 441 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні", із змінами, внесеними наказами ДПА України від 02.11.2005 N 484, від 21.06.2007 N 373 та від 31.07.2007 N 466.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 31.10.2005 N 481 "Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів контрольно-перевірочної роботи ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з підрозділами контрольно-перевірочної роботи районного рівня", із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 05.07.2006 N 380.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови ДПА України Рубан Н. І.

 

Голова 

С. В. Буряк 

 

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою налагодження дієвої взаємодії між підрозділами Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій, а також спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - органи державної податкової служби, органи ДПС) при організації та проведенні перевірок суб'єктів господарювання, а також реалізації матеріалів перевірок.

Їх запровадження сприятиме впорядкуванню та встановленню єдиного підходу до організації та проведення планових і позапланових виїзних перевірок платників податків - юридичних та фізичних осіб щодо дотримання ними вимог податкового, валютного та іншого законодавства, невиїзних документальних перевірок, організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), касових операцій, наявності свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій, а також реалізації матеріалів цих перевірок.

При проведенні відповідно до Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів, затвердженого наказом ДПА України від 18.04.2008 N 266, невиїзних документальних та виїзних позапланових перевірок платників податків положення Примірного порядку є спеціальними по відношенню до цих Методичних рекомендацій та мають пріоритет у застосуванні.

I. Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

Підготовка до перевірки

1.1. За 10 календарних днів до початку проведення планової виїзної перевірки підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, інформують про її проведення підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань, оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, економічного аналізу та прогнозування, податкової міліції, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а у разі здійснення платником податків зовнішньоекономічної діяльності - підрозділи контролю у сфері ЗЕД.

Наведені підрозділи органу ДПС, отримавши інформацію про початок перевірки платника податків, протягом 3 робочих днів з дня її отримання в обов'язковому порядку направляють підрозділам, що очолюють перевірку, наявну інформацію щодо платника податків, яка може свідчити про ухилення від сплати податків або ймовірне заниження платником податків податкових зобов'язань, наявність податкового боргу платника податків, а також повідомляють про участь (відмову від участі) посадових осіб зазначених структурних підрозділів у проведенні перевірки.

З метою проведення доперевірочного аналізу підрозділи оподаткування юридичних осіб забезпечують також надання у зазначений термін підрозділам, що очолюють перевірку, аналізу показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) і податкової звітності та виявлених розбіжностей із зазначенням їх причин.

Відповідальність за своєчасне та якісне надання відповідної інформації несуть керівники вказаних підрозділів.

За рішенням керівника (заступника керівника) органу ДПС до участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок бюджетоутворюючих та інших визначальних платників податків можуть залучатися працівники підрозділів економічного аналізу та прогнозування для проведення аналізу діяльності платника податків та виявлення ризиків щодо несплати ним податкових зобов'язань.

Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, беруть участь у проведенні планових виїзних перевірок платників податків за письмовим погодженням голови регіональної ДПА. Участь працівників зазначених підрозділів у проведенні планових виїзних перевірок платників податків, включених до планів-графіків за їх пропозицією, є обов'язковою.

1.2. В обов'язковому порядку за поданням підрозділу, відповідального за проведення планової або позапланової виїзної перевірки, керівник органу ДПС приймає рішення про залучення працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань до участі у перевірках платників податків, які мають податковий борг або щодо яких передбачаються значні суми донарахувань (і при цьому суми очікуваних донарахувань перевищують вартість наявних активів платників податків), для визначення джерел погашення податкового боргу, в тому числі встановлення третіх осіб, відповідальних за погашення податкового боргу такого платника.

Працівники зазначених підрозділів також залучаються до участі у перевірках платників податків, які протягом періоду, що підлягає перевірці, були реорганізовані або змінили форму власності (власника), для виявлення майна з ознаками безхазяйного.

1.3. З метою забезпечення погашення донарахованих сум підрозділи, які здійснюють (очолюють) перевірку, складають та передають у період проведення перевірки до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань відомості щодо переліку активів платника податку, що перевіряється, у кількісному та вартісному виразі за даними первинного бухгалтерського обліку станом на перше число місяця, що передував закінченню перевірки, або станом на перше число місяця, наступного за останнім місяцем періоду, що перевіряється, у тому числі, але не виключно:

рухомого та нерухомого майна що перевіряється;

залишків коштів на банківських рахунках за даними бухгалтерського обліку (із зазначенням реквізитів банківського рахунку);

цінних паперів (векселів, облігацій, акцій (корпоративних прав) тощо) із зазначенням їх вартості за даними бухгалтерського обліку.

З цією ж метою підрозділи оподаткування фізичних осіб забезпечують отримання та передачу у період проведення перевірки до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань відомостей щодо наявності у власності в платників податків - фізичних осіб станом на дату закінчення перевірки нерухомого та рухомого майна, зокрема:

квартир, гаражів, інших споруд та будівель, земельних ділянок, транспортних засобів із зазначенням оціночної вартості;

залишків коштів на розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця;

цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо) із зазначенням їх вартості.

У разі залучення за рішенням керівника органу ДПС до проведення планової або позапланової виїзної перевірки працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань складання наведених вище відомостей щодо переліку активів платника податку забезпечують працівники підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань.

1.4. У разі коли при проведенні планової або позапланової виїзної перевірки платника податків, у якій не беруть участь працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлюються факти проведення операцій, які мають ознаки сумнівних (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом), підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, в обов'язковому порядку до закінчення перевірки надає вказаному вище підрозділу пропозиції щодо залучення до цієї перевірки його працівників.

Питання щодо участі у таких перевірках працівників підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вирішує голова ДПА відповідного регіону за письмовою пропозицією начальника підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, не пізніше 1-денного терміну після отримання відповідного повідомлення від підрозділу, що здійснює (очолює) перевірку.

1.5. У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника податку з суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, здійснення фінансово-господарських операцій з ознаками сумнівних, укладання нікчемних та оспорюваних правочинів, підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірку, не пізніше наступного робочого дня за днем встановлення факту взаємовідносин з такими суб'єктами або здійснення наведених операцій, повідомляють про це підрозділи податкової міліції для проведення відповідних заходів із забезпечення збору інформації щодо здійснення посадовими особами платників податків дій, спрямованих на порушення публічного порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства, приховування фактично здійснених операцій, що буде використано в акті перевірки як доказова база.

Підрозділи податкової міліції встановлюють та перевіряють факти фіктивності таких суб'єктів, сумнівності проведених фінансово-господарських операцій, укладання нікчемних та оспорюваних правочинів, здійснення посадовими особами платників податків дій, спрямованих на порушення публічного порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства, приховування фактично здійснених операцій і про результати проведених заходів не пізніше 5 календарних днів від дня отримання запиту письмово повідомляють підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірки та надають відповідні документи, які підтверджують встановлені факти.

Підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірки, аналізують отриману від підрозділів податкової міліції інформацію (разом із доданими матеріалами), за результатами розгляду враховують отриману інформацію в матеріалах перевірок та у разі потреби передають їх до юридичних підрозділів для вирішення питання щодо подання до суду позовів про визнання недійсними угод (договорів), установчих та реєстраційних документів, а також іншої категорії позовів.

1.6. Працівники юридичного підрозділу надають правову допомогу підрозділу органу ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, і візують податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) за наявності віз керівників підрозділів, що готували їх проекти і розглядали матеріали перевірки.

1.7. Після розгляду справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення у справі відповідний підрозділ органу ДПС повертає матеріали до органу дізнання податкової міліції, який приймав рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, для відповідного зберігання. На вимогу прокурора такі матеріали підрозділом податкової міліції направляються йому у встановленому законодавством порядку.

1.8. У разі порушення кримінальної справи за фактом або стосовно посадових осіб перевіреного платника податків (платника податків - фізичної особи) за ознаками злочинів, підслідних податковій міліції, відповідні підрозділи в п'ятиденний термін повідомляють про це підрозділи, які очолювали перевірку, для подальшого інформування підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань.

1.9. Якщо в матеріалах перевірки платника податків є дані, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо не пов'язаних із несплатою податків та не підслідних слідчим податкової міліції, вони надсилаються підрозділом податкової міліції за належністю відповідно до Порядку подання Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України та Рахунковою палатою України матеріалів перевірок і ревізій про виявлені правопорушення до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції, 10.04.2001 затвердженого керівниками відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

1.10. Працівники підрозділів, що здійснюють (очолюють) перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок (при направленні повідомлення платнику податків про початок планової виїзної перевірки, оформленні направлення на проведення перевірки, реєстрації акта перевірки, прийнятті та направленні податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій), складанні протоколів про адміністративне правопорушення тощо - в день вчинення відповідних дій, апеляційному (адміністративному або судовому) узгодженні податкового зобов'язання згідно з прийнятим податковим повідомленням-рішенням - в день отримання відповідних документів або отримання інформації в установленому порядку.

З метою забезпечення достовірності реєстраційних даних платників податків, у разі виявлення в процесі перевірки розбіжності облікових відомостей з інформацією Єдиного банку даних юридичних осіб підрозділи, що здійснювали (очолювали) перевірку, протягом 5 робочих днів після закінчення перевірки надають до підрозділів реєстрації та обліку платників податків відповідну інформацію для внесення фактичних даних до реєстраційних даних платника податків.

У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника податків з фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органах ДПС, підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірку, протягом 5 днів після закінчення перевірки повідомляють про це підрозділи реєстрації та обліку платників податків для проведення заходів щодо забезпечення обліку такої самозайнятої особи.

У випадку якщо перевірку здійснювали (очолювали) працівники іншого органу ДПС, ними забезпечується складання та надання не пізніше наступного робочого дня органу ДПС, де на обліку перебуває платник податків, необхідної інформації для внесення до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит", Єдиного банку даних юридичних осіб та інших баз даних органів ДПС.

Відповідні підрозділи органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, забезпечують внесення до інформаційних баз даних відповідної інформації та даних не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання, а також вжиття заходів щодо своєчасного погашення платником податків донарахованих перевіркою сум податкових зобов'язань із відповідним повідомленням органу ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, про результати їх апеляційного узгодження, а також повноту і своєчасність їх сплати.

1.11. На підставі проведених перевірок підрозділи, які брали участь у них, узагальнюють інформацію про виявлені схеми ухилень від оподаткування або мінімізації податкових зобов'язань (у випадку їх виявлення) та надають підрозділам, які адмініструють відповідні податки, пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства.

1.12. Посадові особи підрозділів органів ДПС при здійсненні виїзних як планових, так і позапланових перевірок платників податків у випадках виявлення фінансових операцій з ознаками сумнівних вживають заходи, передбачені наказом ДПА України від 21.05.2003 N 233 "Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції".

1.13. Юридичні підрозділи передають до підрозділів, які здійснювали (очолювали) перевірки, рішення судів про визнання недійсними угод (договорів), установчих та реєстраційних документів, а також інших документів для розгляду питання щодо впливу зазначених операцій на податкові зобов'язання платника податків та вжиття заходів щодо організації та проведення перевірки його фінансово-господарської діяльності у встановленому законодавством порядку.

Юридичні підрозділи також передають до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань рішення судів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, укладених платником податків з третьою особою, з метою оформлення права податкової застави на майно, що підлягає поверненню, та здійснення заходів щодо його стягнення.

1.14. У разі виявлення в ході проведення перевірок взаємовідносин платників податків - юридичних осіб з фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які можуть свідчити про заниження такими платниками (як юридичними, так і фізичними особами) об'єктів оподаткування (їх приховування), можливе ухилення від сплати до бюджету належних сум податків, зборів (обов'язкових платежів), підрозділи органу ДПС, які очолюють перевірки, зобов'язані повідомляти про це відповідні підрозділи податкового контролю юридичних осіб, підрозділи по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, а також підрозділи оподаткування фізичних осіб для вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством та їх компетенцію.

1.15. Особливості порядку організації та проведення перевірок платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення або порушено провадження у справі про банкрутство, визначено Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття), затвердженими наказом ДПА України від 14.11.2005 N 506, зі змінами.

До платників податків, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, підрозділи органу ДПС вживають такі ж заходи, як і при припиненні платників податків, за рішенням власників (засновників) чи уповноважених органів.

З метою забезпечення своєчасного вжиття заходів із стягнення податкового боргу позапланова виїзна перевірка платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, в обов'язковому порядку призначається органом ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник, протягом місяця після одержання судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків.

При цьому в обов'язковому порядку використовується інформація із бази даних оголошень про банкрутство АІС "Оголошення про банкрутство".

 

Директор Департаменту податкового
контролю юридичних осіб
 

В. М. Андрухів 

Опрос