Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки имущества, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891

Фонд государственного имущества
Письмо от 17.02.2009 № 10-36-2113

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

від 17.02.2009 р. N 10-36-2113

У зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1126 Фонд державного майна України повідомляє про внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (далі - Методика), і на підставі повноважень, визначених пунктом 1 зазначеної постанови, зазначає про таке.

1. Відповідно до статті 55 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування в Офіційному віснику України, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1126 опублікована в Офіційному віснику України 12.01.2009. Таким чином, зміни до Методики набрали чинності з 12.01.2009, тому використання нормативно-правових актів з оцінки, розроблених з метою реалізації положень Методики, до приведення їх у відповідність до Методики (зі змінами) здійснюється у частині, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1126.

2. Відповідно до пункту 22 Методики акти оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств для приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затвердження з можливістю продовження строку їх дії на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження, на підставі видання державним органом приватизації (виконавчим органом органу місцевого самоврядування) відповідного наказу.

Таким чином, акти оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств для приватизації конкурентними способами складені і затверджені до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1126, якою затверджені зміни до Методики, чинні протягом строку, визначеного пунктом 22 Методики.

3. Відповідно до пункту 80 Методики (зі змінами) початкова вартість пакетів акцій під час їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним органом приватизації як пропорційна розмірові державного пакета акцій частка вартості власного капіталу акціонерного товариства, що визначена заданими балансу, складеного на останню звітну дату. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства згідно з додатком 16 до Методики. У разі, коли власний капітал акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюється, менший від його статутного капіталу, зокрема, коли власний капітал має від'ємне значення, початкова вартість такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості.

Таким чином, під час стандартизованої оцінки пакетів акцій для їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші потрібно керуватися положеннями зазначеного пункту Методики без урахування положень Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08.04.2004 N 703, за винятком пунктів 1.2 - 1.6 зазначеного Порядку.

4. Відповідно до пункту 81 Методики (зі змінами) початкова вартість пакетів акцій, що підлягають продажу на конкурсах, відкритих акціонерних товариств, статутні фонди яких визначені згідно з актами оцінки, складеними та затвердженими до 12.10.2000 - дати набрання чинності Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554, визначається шляхом проведення незалежної оцінки суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсних засадах відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25 листопада 2003 р. N 2100, за інформацією про об'єкт оцінки, підготовленою за встановленою формою структурним підрозділом державного органу приватизації, до повноважень якого належить управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах, державні пакети акцій яких підлягають оцінці.

5. Відповідно до пункту 10 Методики (зі змінами) підготовчий етап до незалежної оцінки пакетів акцій розміром більш як 25 відсотків, що належить державі, відкритих акціонерних товариств, створених під час приватизації (корпоратизації), для продажу їх на конкурсі передбачає проведення інвентаризації майна таких акціонерних товариств з наступним складання балансу та звіту про фінансові результати господарського товариства на дату інвентаризації. Інвентаризація проводиться на підставі листа державного органу приватизації, підготовленого структурним підрозділом, до повноважень якого належить управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), за процедурою, встановленою Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 N 158 (зі змінами), з урахуванням Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 (зі змінами), та пункту 12 Методики. Дата інвентаризації співпадає з датою оцінки, яка визначається наказом державного органу приватизації про затвердження плану розміщення акцій (уточненого плану розміщення акцій) на останнє число місяця, не раніше місяця видання такого наказу з урахуванням часу для повідомлення про проведення інвентаризації відкрите акціонерне товариство та видання його керівництвом відповідного наказу про проведення інвентаризації. Баланс та звіт про фінансові результати господарського товариства на дату інвентаризації складаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Правильність ведення бухгалтерського обліку, повнота та достовірність фінансової звітності, складеної на дату інвентаризації, підтверджується аудиторською перевіркою, яка відповідно до законодавства проводиться за кошти господарського товариства. Відповідно до пункту 56 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440, матеріали інвентаризації (затверджений державним органом приватизації зведений акт інвентаризації разом із іншими документами, зазначеними в абзаці шостому пункту 12 Методики (у разі їх складання), аудиторський висновок або їх копії повинні міститися у звіті про оцінку пакета акцій.

6. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 81 Методики (зі змінами) порівняльній підхід до стандартизованої оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, базується на застосуванні методу ринкових мультиплікаторів з використанням результатів продажу на конкурсах пакетів акцій за п'ять років до дати оцінки початкової вартості.

Таким чином, під час застосування даного методу потрібно керуватися положеннями Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна від 23.01.2004 N 105 (зі змінами) (далі - Порядок), без урахування у першому абзаці пункту 3.18 слів "(а в разі відсутності продажів за цей період, починаючи з 2000 року)".

7. У зв'язку з виключенням постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1126 останнього речення абзацу шостого пункту 81 Методики під час визначення початкової вартості пакета акцій відкритого акціонерного товариства для першого продажу на конкурсі слід керуватися Порядком без урахування у другому абзаці пункту 4.4 слів "але не може бути нижчою номінальної вартості".

8. Відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року N 1213 (зі змінами), вартість права постійного користування земельними ділянками відображається у бухгалтерському обліку зазначених підприємству складі нематеріальних активів у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242.

На підставі зазначеного під час підготовчого етапу до оцінки розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації), та цілісного майнового комплексу, що приватизується, рекомендувати інвентаризаційній комісії звертати увагу на відображення в матеріалах інвентаризації права користування земельними ділянками, на яких розміщені державні підприємства, у тому числі сільськогосподарські, підприємства рибного та лісового господарства. У разі відсутності у бухгалтерському обліку державного підприємства інформації про вартість права користування земельною ділянкою, зазначений актив оцінюється під час проведення оцінки необоротних активів з метою складання передавального балансу для визначення розміру статутного фонду господарського товариства, що створюється на базі такого майна, або під час проведення оцінки цілісного майнового комплексу, що приватизується.

 

В. о. Голови Фонду 

Д. Парфененко 

Опрос