Идет загрузка документа (1412 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Государственный классификатор продукции и услуг ДК 016-97 (Введение. Разделы 01 - 23)

Госстандарт
Приказ, Стандарт от 30.12.1997 № 822
Утратил силу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016-97

Чинний від 01.01.99 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 17 серпня 2000 року N 507
,
 від 5 липня 2002 року N 402
,
 
наказами Державного комітету України
 з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 26 лютого 2007 року N 40
,
 від 15 вересня 2008 року N 328
,
від 14 січня 2010 року N 5

Класифікатор скасовано з 31 грудня 2012 року
(згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 11 жовтня 2010 року N 457,
 враховуючи зміни, внесені
наказом Державного комітету України з питань технічного
 регулювання та споживчої політики
 від 29 листопада 2010 року N 530
)

Додатково див. накази
 Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 26 лютого 2007 року N 40
,
 від 15 вересня 2008 року N 328

1. ВСТУП

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

ДКПП призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення таких завдань:

- виконання комплексу облікових функцій щодо продукції та послуг в рамках робіт з державної статистики;

- складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

- проведення зіставлення національних статистичних даних з даними Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;

- подання інформації про вітчизняну продукцію та послуги на ринки інших країн через відповідні кодові позначення;

- організація та забезпечення функціонування системи оподаткування суб'єктів господарювання;

- створення інформаційних систем для забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків та торговельної діяльності з виходом на міжнародні електронні системи пересилання даних;

- використання кодів продукції та послуг ДКПП з системою перехідних ключів як засіб спілкування під час роботи з міжнародними банками даних в інформаційно-обчислювальних мережах.

Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів економічної діяльності.

ДКПП гармонізований з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД). Об'єктам класифікації КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас", як правило, відповідає класифікаційна позиція або група позицій ДКПП. Але ДКПП має більш глибоку деталізацію класифікаційних угруповань продукції та послуг. Це викликано гармонізацією ДКПП з Європейською класифікацією продукції та послуг за видами діяльності (СРА), яка, у свою чергу, пов'язана з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) та Комбінованою номенклатурою Європейського співтовариства (CN).

З метою збирання, обліку та оброблення статистичної інформації про продукцію промислового виробництва, а також вирішення завдань макро- і мікроекономічного рівня ДКПП містить номенклатуру типів продукції (розділи 13 - 36), гармонізовану з Переліком промислової продукції (PRODCOM), який віддзеркалює об'єкти обстеження промислового виробництва в межах Європейського співтовариства.

Усе це забезпечує гармонізацію ДКПП з європейськими класифікаціями і створює умови для переходу України на міжнародну систему обліку та статистики.

Продукція та послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, обробної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, державного управління тощо - згруповані в блоки (17 секцій та 16 підсекцій), які позначаються великими літерами латинського алфавіту. Ці літери не використовуються безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, а введені лише для зручності користувача (таблиця 1).

Таблиця 1

Секція 

Підсекція 

Назва 

Розділ 

  

Продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства 

01, 02 

  

Продукція рибного господарства 

05 

  

Продукція добувної промисловості 

  

CA 

Матеріали енергетичні 

10 - 12 

CB 

Матеріали неенергетичні 

13, 14 

  

Продукція обробної промисловості 

  

DA 

Продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів 

15, 16 

DB 

Вироби текстильної та швейної промисловості 

17, 18 

DC 

Шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття 

19 

DD 

Деревина та вироби з деревини 

20 

DE 

Продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована 

21, 22 

DF 

Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне 

23 

DG 

Продукція хімічна 

24 

DH 

Вироби гумові та пластмасові 

25 

DI 

Вироби мінеральні неметалеві інші 

26 

DJ 

Метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським способом 

27, 28 

DK 

Машини та устаткування 

29 

DL 

Устаткування електричне та електронне 

30 - 33 

DM 

Устаткування транспортне 

34, 35 

DN 

Продукція промислова інша  

36, 37  

  

Електрична енергія, газ, пара і гаряча вода 

40, 41 

  

Будівельно-монтажні роботи та будівельна продукція 

45 

  

Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів 

50 - 52 

  

Послуги готелів та ресторанів 

55 

I  

  

Послуги транспорту, складського господарства і зв'язку 

60 - 64 

  

Послуги з фінансового посередництва 

65 - 67 

  

Послуги з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

70 - 74 

  

Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового соціального страхування 

75 

  

Послуги у сфері освіти 

80 

  

Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги 

85 

  

Послуги комунальні, громадські та індивідуальні 

90 - 93 

  

Послуги домашньої прислуги 

95 

  

Послуги екстериторіальних організацій та органів 

99 

За формою викладу ДКПП складається з блоку ідентифікації та блоку назви класифікаційних угруповань.

Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації та послідовну систему кодування із застосуванням цифрового коду.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

ХХ - розділ;

ХХ.Х - група;

ХХ.ХХ - клас;

ХХ.ХХ.Х - категорія;

ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія;

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ - тип.

Приклад

10.10.11.100,

де 10 - розділ "Вугілля кам'яне, вугілля буре та торф";

10.1 - група "Вугілля кам'яне";

10.10 - клас "Вугілля кам'яне";

10.10.1 - категорія "Вугілля кам'яне";

10.10.11 - підкатегорія "Вугілля кам'яне неагломероване";

10.10.11.100 - тип "Вугілля сортове".

Літерні позначення та цифрові коди ДКПП, що охоплюють класифікаційні угруповання "секція - підкатегорія", повністю відповідають позначенням та кодам Європейської класифікації продукції та послуг за видами діяльності (СРА).

Кодування продукції та послуг на нижчому класифікаційному рівні - тип - здійснюється за фасетною схемою, в якій самі фасети також структуризовані. Це забезпечує більшу стійкість структури ДКПП у процесі його ведення за рахунок того, що основні оперативні зміни об'єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.

Цифрові коди на рівні сьомого, восьмого та дев'ятого розрядів призначені для деталізації типів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні. Цифрові коди продукції для розділів 13 - 36 на рівні восьми розрядів відповідають кодам продукції за PRODCOM.

Гармонізація ДКПП за кодами з СРА та PRODCOM дає змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних ключів і забезпечує можливість входження через систему перехідних ключів до зовнішньоторговельних номенклатур (HS/CN) та центральної класифікації товарів (СРС).

Введення в дію ДКПП припиняє чинність "Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции" (ОКП-К, ОКП-А) в Україні.

Таблиці відповідності кодів ДКПП кодам ОКП та кодів ОКП кодам ДКПП (на рівні підкатегорії) подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Зміни до ДКПП внаслідок змін у КВЕД, європейських класифікаціях СРА та PRODCOM, а також за пропозиціями міністерств, відомств і т. ін., погоджені в установленому порядку, вносить організація, що здійснює ведення ДКПП.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1 У ДКПП використовуються такі основні терміни та їхні визначення:

Продукція - результат діяльності чи процесів.

Примітка. Продукція може містити послуги, обладнання, перероблювані матеріали, програмне забезпечення чи їхні комбінації

(ДСТУ 3230-95).

Виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах)

(ДСТУ 3278-95).

Послуга - наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем і внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача.

Примітка 1. Постачання чи використання матеріальних видів продукції може бути частиною надання послуги.

Примітка 2. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та постачанням матеріальної продукції

(ДСТУ 3230-95).

Споживач - отримувач продукції, яка надається постачальником.

Примітка 1. У контрактній ситуації споживач може називатися покупцем.

Примітка 2. Споживачем може бути, наприклад, кінцевий споживач, користувач, пільговий споживач чи покупець.

Примітка 3. Споживач може бути зовнішнім чи внутрішнім

(ДСТУ 3230-95).

2.2 Для запису окремих назв об'єктів класифікаційних угруповань у ДКПП прийняті такі скорочення:

- відкидається попередня назва об'єкта чи її частина, якщо вони далі повторюються, а замість них ставиться "тире";

- попередня назва об'єкта чи її частина, що відкидаються, відокремлюються похилою рискою.

Приклад

31.10.22.300 

Електродвигуни змінного струму однофазні/ 

31.10.22.310 

- потужністю 37,5 - 75 Вт 

31.10.22.330 

- потужністю 75 - 375 Вт 

31.10.22.350 

- потужністю 375 - 750 Вт 

31.10.22.500 

- потужністю більше 750 Вт 

2.3 У класифікаційних угрупованнях 25.24.90.10, 25.24.90.39, 25.24.90.70, 27.51.11.50, 27.51.12.50, 27.51.13.50, 27.52.10.50, 27.53.10.50, 27.54.10.50 прийняті скорочені позначення кодів HS/CN - 84#, 85# та 90#, які означають суму таких кодових позицій HS/CN:

84# 

85# 

90# 

8401.40 

8503.00 

9003.90 

8402.90 

8504.90 

9005.90 

8403.90 

8505.90 

9006 (.91 + .99) 

8404.90 

8506.90 

9007 (.91 + .99) 

8405.90 

8507.90 

9008.90 

8406.90 

8508.90 

9009.90 

8410.90 

8509.90 

9010.90 

8412.90 

8510.90 

9011.90 

8413 (.91 + .92) 

8511.90 

9012.90 

8414.90 

8512.90 

9013.90 

8415.90 

8513.90 

9014.90 

8416.90 

8514.90 

9015.90 

8417.90 

8515.90 

9016.00 

8419.90 

8516.90 

9017.90 

8420.99 

8517.90 

9024.90 

8421 (.91 + .99) 

8518.90 

9025.90 

8422.90 

8522.90 

9026.90 

8423.90 

8529.90 

9027.90 

8424.90 

8530.90 

9028.90 

8432.90 

8531.90 

9029.90 

8433.90 

8532.90 

9030.90 

8434.90 

8533.90 

9031.90 

8435.90 

8538.90 

9032.90 

8436 (.91 + .99) 

8539.90 

  

8437.90 

8540 (.91 + .99) 

  

8438.90 

8541.90 

  

8439 (.91 + .99) 

8542.90 

  

8440.90 

8543.90 

  

8441.90 

  

  

8443.90 

  

  

8448 (.20 + .39 + .49 + .59) 

  

  

8450.90 

  

  

8451.90 

  

  

8452.90 

  

  

8453.90 

  

  

8454.90 

  

  

8455.90 

  

  

8466 (.91 + .92 + .93 + .94) 

  

  

8467 (.91 + .92 + .99) 

  

  

8468.90 

  

  

8474.90 

  

  

8475.90 

  

  

6476.90 

  

  

8477.90 

  

  

8478.90 

  

  

8479.90 

  

  

8481.90 

  

  

8482.9 

  

  

8483.90 

  

  

8485.90 

  

  

2.4 Скорочення "н.в.і.у." означає "не введені в інші угруповання", "поз." - класифікаційна позиція.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Розділи 01 - 23

Код 

Назва 

Код 

CPC 

HS/CN 

  

A. Продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства 

  

  

01 

Продукція сільського господарства, мисливства та пов'язані з нею послуги 

  

  

01.1 

Продукція рослинництва 

  

  

01.11 

Культури зернові та технічні 

  

  

01.11.1 

Культури зернові
Ця категорія включає:
• культури зернові, використовувані для продовольчих цілей, на насіння чи для технічних потреб
Ця категорія не включає:
• зерно фуражне (01.11.60)
• солому (01.11.60)
Примітка. У дану категорію включається тільки зерно нерозмелене, у т. ч. зернові в снопах чи колоссях 

011a 

  

01.11.11 

Пшениця тверда
Ця підкатегорія включає:
зерно та насіння пшениці твердої 

011110.1 

1001.10 

01.11.11.100 

Пшениця тверда озима 

  

  

01.11.11.110 

Зерно пшениці твердої озимої 

  

  

01.11.11.120 

Насіння пшениці твердої озимої 

  

  

01.11.11.200 

Пшениця тверда ярова 

  

  

01.11.11.210 

Зерно пшениці твердої ярової 

  

  

01.11.11.220 

Насіння пшениці твердої ярової 

  

  

01.11.11.300 

Пшениця сильна озима 

  

  

01.11.11.310 

Зерно пшениці сильної озимої 

  

  

01.11.11.320 

Насіння пшениці сильної озимої 

  

  

01.11.11.400 

Пшениця сильна ярова 

  

  

01.11.11.410 

Зерно пшениці сильної ярової 

  

  

01.11.11.420 

Насіння пшениці сильної ярової 

  

  

01.11.11.900 

Пшениця тверда інша 

  

  

01.11.12 

Пшениця м'яка
Ця підкатегорія включає:
зерно та насіння пшениці м'якої та пшениці іншої
Ця підкатегорія включає також:
суміш зерна пшениці та жита (у т. ч. меслін) 

01110.2 

1001.90 

01.11.12.100 

Пшениця м'яка сильна озима 

  

  

01.11.12.110 

Зерно пшениці м'якої сильної озимої 

  

  

01.11.12.120 

Насіння пшениці м'якої сильної озимої 

  

  

01.11.12.200 

Пшениця м'яка озима 

  

  

01.11.12.210 

Зерно пшениці м'якої озимої 

  

  

01.11.12.220 

Насіння пшениці м'якої озимої 

  

  

01.11.12.300 

Пшениця м'яка ярова 

  

  

01.11.12.310 

Зерно пшениці м'якої ярової 

  

  

01.11.12.320 

Насіння пшениці м'якої ярової 

  

  

01.11.12.400 

Пшениця персидська та щільноколоскова ярова 

  

  

01.11.12.410 

Зерно пшениці персидської та щільноколоскової ярової 

  

  

01.11.12.420 

Насіння пшениці персидської та щільноколоскової ярової 

  

  

01.11.12.500 

Полба 

  

  

01.11.12.510 

Зерно полби 

  

  

01.11.12.520 

Насіння полби 

  

  

01.11.12.600 

Суміш пшениці та жита 

  

  

01.11.12.610 

Зерно суміші пшениці та жита (меслін) 

  

  

01.11.12.900 

Пшениця м'яка інша 

  

  

01.11.13 

Кукурудза
Ця підкатегорія включає:
зерно та насіння кукурудзи, у т. ч. кукурудзи гібридної
Ця підкатегорія не включає:
кукурудзу цукрову (01.12.13)
• кукурудзу кормову (01.11.60)
• кукурудзу на силос (01.11.60)
• стебла та качани кукурудзи обрушені (01.11.60) 

01120 

1005 

01.11.13.100 

Кукурудза розлусна (рисова) 

  

  

01.11.13.110 

Зерно кукурудзи розлусної (рисової) 

  

  

01.11.13.200 

Кукурудза кремениста 

  

  

01.11.13.210 

Зерно кукурудзи кременистої 

  

  

01.11.13.300 

Кукурудза зубовидна 

  

  

01.11.13.310 

Зерно кукурудзи зубовидної 

  

  

01.11.13.400 

Кукурудза інших сортів 

  

  

01.11.13.410 

Зерно кукурудзи інших сортів 

  

  

01.11.13.500 

Кукурудза різнотипова (суміш) 

  

  

01.11.13.510 

Зерно кукурудзи різнотипової (суміші) 

  

  

01.11.14 

Рис
Ця підкатегорія включає:
зерно рису нелущене (рис-сирець) та насіння рису
Ця підкатегорія не включає:
рис лущений (15.61.10) 

01130 

1006.10 

01.11.14.100 

Зерно рису 

  

  

01.11.14.200 

Насіння рису 

  

  

01.11.15 

Ячмінь
Ця підкатегорія включає:
ячмінь на насіння, ячмінь на зерно для пивоваріння, помелу чи на корм тваринам за умови, що такий ячмінь не піддавався ніякому обробленню, крім обмолоту чи провіювання 

01150 

1003 

01.11.15.100 

Ячмінь озимий 

  

  

01.11.15.110 

Зерно ячменю озимого 

  

  

01.11.15.120 

Насіння ячменю озимого 

  

  

01.11.15.200 

Ячмінь яровий 

  

  

01.11.15.210 

Зерно ячменю ярового 

  

  

01.11.15.220 

Насіння ячменю ярового 

  

  

01.11.16 

Жито овес
Ця підкатегорія включає:
• зерно та насіння жита й вівса 

01160 

1002, 1004 

01.11.16.100 

Жито озиме 

  

  

01.11.16.110 

Зерно жита озимого 

  

  

01.11.16.120 

Насіння жита озимого 

  

  

01.11.16.200 

Жито ярове 

  

  

01.11.16.210 

Зерно жита ярового 

  

  

01.11.16.220 

Насіння жита ярового 

  

  

01.11.16.300 

Жито інше 

  

  

01.11.16.400 

Овес озимий 

  

  

01.11.16.410 

Зерно вівса озимого 

  

  

01.11.16.420 

Насіння вівса озимого 

  

  

01.11.16.500 

Овес яровий 

  

  

01.11.16.510 

Зерно вівса ярового 

  

  

01.11.16.520 

Насіння вівса ярового 

  

  

01.11.17 

Культури зернові інші
Ця підкатегорія включає:
зерно та насіння сорго зернового, проса, гречки, чумизи та інших зернових, включаючи гібриди
Ця підкатегорія не включає:
сорго трав'янисте (01.11.60)
• насіння сорго трав'янистого та технічного (01.11.92)
• сорго цукрове (01.11.93)
• сорго технічне (02.01.42) 

01190 

1007, 1008 

01.11.17.100 

Просо 

  

  

01.11.17.110 

Зерно проса 

  

  

01.11.17.120 

Насіння проса 

  

  

01.11.17.200 

Гречка 

  

  

01.11.17.210 

Зерно гречки 

  

  

01.11.17.220 

Насіння гречки 

  

  

01.11.17.300 

Сорго зернове 

  

  

01.11.17.310 

Зерно сорго зернового 

  

  

01.11.17.320 

Насіння сорго зернового/ 

  

  

01.11.17.330 

- гібридного 

  

  

01.11.17.700 

Чумиза 

  

  

01.11.17.710 

Зерно чумизи 

  

  

01.11.17.900 

Зернові інші 

  

  

01.11.2 

Культури овочеві 

012a 

  

01.11.21 

Картопля
Ця підкатегорія включає:
• картоплю для зберігання, виробництва крохмалю, садіння 

01210 

0701 

01.11.21.100 

Бульби картоплі ранньостиглої та середньостиглої 

  

  

01.11.21.200 

Бульби картоплі середньостиглої та пізньостиглої 

  

  

01.11.22 

Овочі бобові сушені
Ця підкатегорія включає:
• овочі бобові сушені, лущені, очищені від насіннєвої шкірки, придатні для харчування людей або годівлі тварин (квасолю, нут, сочевицю, горох, боби, боби кінські і т. ін.)
• насіння культур бобових овочевих
Ця підкатегорія не включає:
боби сої (01.11.31) 

01220 

0713 

01.11.22.100 

Горох 

  

  

01.11.22.110 

Зерно гороху 

  

  

01.11.22.120 

Насіння гороху 

  

  

01.11.22.200 

Квасоля 

  

  

01.11.22.210 

Зерно квасолі 

  

  

01.11.22.220 

Насіння квасолі 

  

  

01.11.22.300 

Сочевиця 

  

  

01.11.22.310 

Зерно сочевиці 

  

  

01.11.22.320 

Насіння сочевиці 

  

  

01.11.22.400 

Культури зернобобові інші 

  

  

01.11.22.410 

Зерно бобів кінських 

  

  

01.11.22.420 

Насіння бобів кінських 

  

  

01.11.22.430 

Зерно культур зернобобових інших 

  

  

01.11.22.440 

Насіння культур зернобобових інших 

  

  

01.11.23 

Коренеплоди та бульбоплоди з високим вмістом крохмалю чи інуліну
Ця підкатегорія включає:
батат, топінамбур, маніок, салеп, аналогічні бульби та коренеплоди свіжі чи сушені, цілі, нарізані кусочками чи у вигляді гранул, які безпосередньо використовуються для їжі людини або для корму тварин, у харчовій промисловості та у виробництві промислових товарів
Ця підкатегорія не включає:
картоплю свіжу (01.11.21)
• картоплю сушену (15.31.12)
• крохмаль та інулін (15.62.22)
• тапіоку (15.62.23) 

01240 

0714 

01.11.23.100 

Батат 

  

  

01.11.23.200 

Топінамбур 

  

  

01.11.23.300 

Коренеплоди та бульбоплоди з високим вмістом крохмалю чи інуліну інші 

  

  

01.11.3 

Культури олійні 

014 

  

01.11.31 

Соя
Ця підкатегорія включає:
• боби сої для посіву та іншого використання
Ця підкатегорія не включає:
• борошно соєве (15.41.32)
• боби сої жарені як замінники кави (15.86.12) 

01410 

1201 

01.11.31.000 

Соя (боби) 

  

  

01.11.32 

Арахіс
Ця підкатегорія включає:
• арахіс для посіву та іншого використання в шкаралупі чи лущений, несмажений, дроблений чи недроблений 

01420 

1202 

01.11.32.000 

Арахіс 

  

  

01.11.33 

Культури олійні інші
Ця підкатегорія включає:
насіння та зерна соняшнику, кунжуту, сафлору, ріпаку, суріпиці й гірчиці
• рижій, перилу, лялеменцію і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• маслини, горіхи, мигдаль (01.13.24)
• борошно культур олійних (15.41.32) 

01430 

1205, 1206, 1207.40 - .60 

01.11.33.100 

Насіння/ соняшнику 

  

  

01.11.33.200 

- кунжуту 

  

  

01.11.33.300 

- сафлору 

  

  

01.11.33.400 

- ріпаку 

  

  

01.11.33.500 

- культур олійних інших 

  

  

01.11.33.510 

- суріпиці 

  

  

01.11.33.520 

- гірчиці 

  

  

01.11.33.530 

Рижій 

  

  

01.11.33.540 

Перила 

  

  

01.11.33.550 

Лялеменція 

  

  

01.11.34 

Насіння бавовнику
Ця підкатегорія включає:
• насіння бавовнику для посіву та іншого використання 

01440 

1207.20 

01.11.34.000 

Насіння бавовнику 

  

  

01.11.35 

Культури олійні н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
горіхи та ядра кокосової пальми, копру, олійне дерево, муру і т. ін. в зернах чи подрібнені
• насіння льону, конопель, маку, рицини і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• борошно культур олійних (15.41.32) 

01490 

1203, 1204, 1207.10, .30, .9 

01.11.35.100 

Копра пальмова 

  

  

01.11.35.200 

Горіхи та ядра пальми кокосової 

  

  

01.11.35.300 

Дерево олійне 

  

  

01.11.35.400 

Насіння/ льону 

  

  

01.11.35.500 

- рицини 

  

  

01.11.35.600 

- маку 

  

  

01.11.35.700 

- конопель 

  

  

01.11.35.800 

- олійне інше 

  

  

01.11.4 

Тютюн необроблений 

017 

  

01.11.40 

Тютюн необроблений
Ця підкатегорія включає:
• тютюн та махорку у вигляді цілих рослин чи листів, у природному стані у вигляді сушених чи ферментованих листів, обрізані чи необрізані
Ця підкатегорія не включає:
рослини тютюнові живі (01.12.21)
• насіння тютюну та махорки (01.12.23)
• вироби тютюнові (16.00.1) 

01700 

2401.10, .20 

01.11.40.100 

Тютюн 

  

  

01.11.40.110 

Сировина тютюну/ жовтого листового неферментована 

  

  

01.11.40.120 

- сигарного листового неферментована 

  

  

01.11.40.200 

Махорка 

  

  

01.11.40.210 

Сировина махорки неферментована 

  

  

01.11.5 

Рослини цукроносні 

018 

  

01.11.51 

Буряк цукровий
Ця підкатегорія включає:
буряк цукровий фабричний та маточний
Ця підкатегорія не включає:
буряк цукровий на корм худобі (01.11 60)
• насіння буряка цукрового (01.11.92) 

01810 

1212.91 

01.11.51.100 

Буряк цукровий/ фабричний 

  

  

01.11.51.200 

- маточний 

  

  

01.11.52 

Тростина цукрова 

01820 

1212.92 

01.11.52.000 

Тростина цукрова 

  

  

01.11.6 

Культури кормові 

019a 

  

01.11.60 

Культури кормові
Ця підкатегорія включає:
коренеплоди, бульбоплоди, буряки, кукурудзу, люцерну, конюшину, люпин, сорго трав'янисте та ін. кормові культури
• сіно, солому, культури зернові у вигляді зеленого корму
• культури кормові на силос
• зерно фуражне
• продукцію сінокосів та пасовищ, силос, сінаж і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• овочі бобові сушені, придатні для годівлі тварин (горох, боби, боби кінські і т. ін.) (01.11.22)
• насіння рослин кормових, маточники рослин коренеплідних кормових, насіння трав сінокосів та пасовищ, трав на насіння (01.11.92)
• відходи перероблення овочів та плодів для корму тварин (15.33.30)
• корми зневоднені (у вигляді борошна та гранул) (15.71.20) 

01910.1 

1213, 1214.90 

01.11.60.100 

Культури коренеплідні кормові (у т. ч. буряк цукровий на корм) 

  

  

01.11.60.110 

Морква кормова 

  

  

01.11.60.120 

Буряк кормовий 

  

  

01.11.60.130 

Буряк цукровий на корм 

  

  

01.11.60.140 

Бруква кормова 

  

  

01.11.60.150 

Кольрабі кормова 

  

  

01.11.60.160 

Турнепс 

  

  

01.11.60.170 

Культури коренеплідні кормові інші 

  

  

01.11.60.200 

Бадилля культур коренеплідних 

  

  

01.11.60.400 

Культури зернобобові кормові 

  

  

01.11.60.410 

Вика та суміш викова 

  

  

01.11.60.420 

Люпин кормовий (солодкий) 

  

  

01.11.60.430 

Культури зернобобові кормові інші 

  

  

01.11.60.500 

Культури кормові на силос 

  

  

01.11.60.510 

Маса зелена соняшника 

  

  

01.11.60.520 

Капуста кормова 

  

  

01.11.60.530 

Борщовик Сосновського 

  

  

01.11.60.540 

Гречка Вейриха 

  

  

01.11.60.550 

Мальва 

  

  

01.11.60.560 

Вайда фарбувальна 

  

  

01.11.60.570 

Кукурудза на силос 

  

  

01.11.60.580 

Трави однолітні 

  

  

01.11.60.600 

Зерно фуражне/ 

  

  

01.11.60.610 

- зернових культур 

  

  

01.11.60.611 

- пшениці 

  

  

01.11.60.612 

- кукурудзи 

  

  

01.11.60.613 

- жита 

  

  

01.11.60.614 

- ячменю 

  

  

01.11.60.615 

- інших зернових культур 

  

  

01.11.60.620 

- зернобобових культур 

  

  

01.11.60.621 

- вики та суміші викової 

  

  

01.11.60.622 

- люпину 

  

  

01.11.60.623 

- інших зернобобових культур 

  

  

01.11.60.700 

Продукція сінокосів, пасовищ культурних та природних; силос, сінаж; корми інші 

  

  

01.11.60.710 

Продукція сінокосів та пасовищ культурних 

  

  

01.11.60.711 

Сіно сінокосів культурних 

  

  

01.11.60.712 

Маса зелена сінокосів культурних 

  

  

01.11.60.713 

Трава сінокосів культурних на випас 

  

  

01.11.60.714 

Сіно пасовищ культурних 

  

  

01.11.60.715 

Маса зелена пасовищ культурних 

  

  

01.11.60.716 

Трава пасовищ культурних на випас 

  

  

01.11.60.720 

Продукція сінокосів та пасовищ природних з травами дикорослими 

  

  

01.11.60.721 

Сіно сінокосів природних 

  

  

01.11.60.722 

Маса зелена сінокосів природних 

  

  

01.11.60.723 

Трава сінокосів природних на випас 

  

  

01.11.60.724 

Сіно пасовищ природних 

  

  

01.11.60.725 

Маса зелена пасовищ природних 

  

  

01.11.60.726 

Трава пасовищ природних на випас 

  

  

01.11.60.730 

Силос/ 

  

  

01.11.60.731 

- кукурудзяний 

  

  

01.11.60.732 

- сорговий 

  

  

01.11.60.733 

- соняшниковий 

  

  

01.11.60.734 

- капусти кормової 

  

  

01.11.60.735 

- вико-вівсяний 

  

  

01.11.60.736 

- конюшинно-тимофіїчний 

  

  

01.11.60.737 

- зернових озимих 

  

  

01.11.60.738 

- трав дикорослих 

  

  

01.11.60.739 

- інших рослин 

  

  

01.11.60.740 

Сінаж/ 

  

  

01.11.60.741 

- конюшинний 

  

  

01.11.60.742 

- люцерновий 

  

  

01.11.60.743 

- трав багатолітніх бобових в суміші зі злаковими 

  

  

01.11.60.744 

- вико-вівсяний 

  

  

01.11.60.745 

- інших рослин 

  

  

01.11.60.750 

Стебла та качани кукурудзи обрушені 

  

  

01.11.60.760 

Солома інших колосових та злаків 

  

  

01.11.60.790 

Корми інші 

  

  

01.11.60.800 

Культури кормові інші 

  

  

01.11.7 

Культури прядивні
Ця категорія включає:
• рослини, з яких одержують волокно для текстильно-джутової промисловості 

019b 

  

01.11.71 

Бавовник
Ця підкатегорія включає:
• волокно бавовняне нечесане (бавовну-сирець) в масі чи джиноване
Ця підкатегорія не включає:
насіння бавовнику (01.11.34)
• лінт бавовняний (15.41.20)
• бавовну, яка піддана чесанню чи гребенечесанню (17.10.20) 

01921 

5201 

01.11.71.100 

Бавовна-сирець/ тонковолокнистих сортів 

  

  

01.11.71.200 

- інших сортів 

  

  

01.11.72 

Джут
Ця підкатегорія включає:
• волокна джуту та інші луб'яні текстильні волокна сирі в стеблах чи після мочення
Ця підкатегорія не включає:
льон, коноплі справжні, рамі (01.11.73) 

01922 

5303.10 

01.11.72.100 

Джут 

  

  

01.11.72.110 

Стебла джуту 

  

  

01.11.72.200 

Кенаф 

  

  

01.11.72.210 

Луб кенафу зелений 

  

  

01.11.72.230 

Стебла кенафу 

  

  

01.11.72.300 

Канатник 

  

  

01.11.72.310 

Стебла канатнику 

  

  

01.11.72.400 

Волокна текстильні луб'яні інші 

  

  

01.11.73 

Льон, коноплі та інші прядивні культури
Ця підкатегорія включає:
• льон-довгунець та справжні коноплі сирі чи після мочення
• сизаль, кокосові волокна, абаку, рамі і т. ін. сирі
Ця підкатегорія не включає:
насіння льону та конопель (01.11.35)
• льон чи коноплі оброблені чи тіпані (17.10.20) 

01923 

5301.10, 5302.10, 5304.10, 5305.11, .21, .91 

01.11.73.100 

Льон-довгунець 

  

  

01.11.73.110 

Сирець льону-довгунця 

  

  

01.11.73.120 

Солома льону-довгунця 

  

  

01.11.73.130 

Треста льону-довгунця 

  

  

01.11.73.200 

Коноплі 

  

  

01.11.73.210 

Прядиво-сирець конопель 

  

  

01.11.73.220 

Соломка конопель 

  

  

01.11.73.230 

Треста коноплі 

  

  

01.11.73.300 

Культури прядивні інші 

  

  

01.17.33.10 

Рамі 

  

  

01.11.73.320 

Сизаль 

  

  

01.11.73.330 

Волокно кокосове 

  

  

01.11.73.340 

Абака (прядиво манільське) 

  

  

01.11.8 

Каучук натуральний 

032a 

  

01.11.80 

Каучук натуральний
Ця підкатегорія включає:
• латекси каучукові натуральні сирі (невулканізовані чи попередньо вулканізовані) та натуральний каучук у первинних формах чи в плитах, листах, стрічках ("копчені" листи, світлий чи коричневий крепи)
• технічно специфіковані сорти натурального каучуку (TSNR) та інші спеціальні типи натурального каучуку
Ця підкатегорія не включає:
• смоли каучукові (02.01.21) 

03210 

4001.10, .2 

01.11.80.000 

Каучук натуральний 

  

  

01.11.9 

Культури технічні інші 

019c 

  

01.11.91 

Культури лікарські та ефіроолійні
Ця підкатегорія включає:
• рослини, їхні окремі частини, включаючи насіння та плоди, які використовують у парфумерії, медицині, фармацевтиці або в інсектицидних, фунгіцидних, паразитоцидних або аналогічних цілях
• культури лікарські трав'янисті однолітні, культури лікарські трав'янисті дволітні, культури лікарські трав'янисті інші
• культури лікарські напівкущові та ліани
• культури ефіроолійні трав'янисті, культури ефіроолійні кущові, культури ефіроолійні деревовидні
• рослини інсектицидні, фунгіцидні, паразитоцидні і т. ін.
• кору хінного дерева
Ця підкатегорія не включає:
• рослини пряносмакові (01.12.13)
• прянощі (01.13.40)
• настоянки трав'яні (15.86.15) 

01930.1 

1211 

01.11.91.100 

Культури лікарські трав'янисті вирощувані однолітні 

  

  

01.11.91.110 

Кассія гостролиста 

  

  

01.11.91.120 

Мак лікарський олійний 

  

  

01.11.91.130 

Календула лікарська 

  

  

01.11.91.140 

Паслін дольчатий 

  

  

01.11.91.150 

Ромашка аптечна 

  

  

01.11.91.160 

Череда тридольна 

  

  

01.11.91.170 

Дурман/ звичайний 

  

  

01.11.91.180 

- індійський 

  

  

01.11.91.190 

Культури лікарські трав'янисті однолітні інші 

  

  

01.11.91.200 

Культури лікарські трав'янисті вирощувані дволітні 

  

  

01.11.91.210 

Блекота чорна 

  

  

01.11.91.220 

Подорожник/ блошиний 

  

  

01.11.91.230 

- великий 

  

  

01.11.91.240 

Культури лікарські трав'янисті дволітні інші 

  

  

01.11.91.300 

Культури лікарські н.в.і.у. 

  

  

01.11.91.301 

Алое деревовидне 

  

  

01.11.91.302 

Беладонна 

  

  

01.11.91.303 

Валеріана лікарська 

  

  

01.11.91.304 

Женьшень звичайний 

  

  

01.11.91.305 

Звіробій звичайний 

  

  

01.11.91.306 

Полин цитварний 

  

  

01.11.91.307 

Пустирник п'ятилопастевий 

  

  

01.11.91.308 

Ромашка далматська 

  

  

01.11.91.309 

Піретрум 

  

  

01.11.91.311 

Коріння солодки 

  

  

01.11.91.312 

Кора хінного дерева 

  

  

01.11.91.313 

Культури лікарські інші 

  

  

01.11.91.400 

Культури лікарські напівкущові та ліани 

  

  

01.11.91.410 

Пасифлора інкарнатна 

  

  

01.11.91.420 

Чай нирковий 

  

  

01.11.91.430 

Тим'ян звичайний 

  

  

01.11.91.440 

Шавлія лікарська 

  

  

01.11.91.450 

Ісоп лікарський 

  

  

01.11.91.460 

Стручки квасолі 

  

  

01.11.91.470 

Культури лікарські напівкущові та ліани інші 

  

  

01.11.91.500 

Культури ефіроолійні трав'янисті однолітні та дволітні 

  

  

01.11.91.510 

Ажгон 

  

  

01.11.91.520 

Фенхель 

  

  

01.11.91.530 

Культури ефіроолійні трав'янисті однолітні та дволітні інші 

  

  

01.11.91.600 

Культури ефіроолійні трав'янисті багатолітні 

  

  

01.11.91.610 

Герань ефіроолійна 

  

  

01.11.91.620 

Шавлія мускатна 

  

  

01.11.91.630 

М'ята перцева 

  

  

01.11.91.640 

Васильки євгенольні 

  

  

01.11.91.690 

Культури ефіроолійні трав'янисті багатолітні інші 

  

  

01.11.91.700 

Культури ефіроолійні кущові 

  

  

01.11.91.710 

Лаванда справжня 

  

  

01.11.91.720 

Троянда ефіроолійна 

  

  

01.11.91.730 

Жасмин великоквітний 

  

  

01.11.91.740 

Бузок ефіроолійний 

  

  

01.11.91.750 

Ладанник 

  

  

01.11.91.760 

Пачулі 

  

  

01.11.91.770 

Акація срібляста 

  

  

01.11.91.780 

Азалія 

  

  

01.11.91.790 

Культури ефіроолійні кущові інші 

  

  

01.11.91.800 

Культури ефіроолійні деревовидні 

  

  

01.11.91.810 

Евкаліпт 

  

  

01.11.91.820 

Дерево камфорне 

  

  

01.11.91.830 

Акація біла 

  

  

01.11.91.840 

Культури ефіроолійні деревовидні інші 

  

  

01.11.92 

Насіння буряку цукрового та рослин кормових
Ця підкатегорія включає:
• насіння буряку цукрового, насіння трав однолітніх та багатолітніх
• насіння та маточники рослин коренеплідних кормових, трави однолітні та багатолітні на насіння
• насіння трав сінокосів та пасовищ
• насіння трав для газонів 

01940 

1209.11, .2 

01.11.92.100 

Насіння/ буряку цукрового 

  

  

01.11.92.200 

- трав однолітніх 

  

  

01.11.92.300 

- трав багатолітніх 

  

  

01.11.92.400 

- культур коренеплідних кормових 

  

  

01.11.92.410 

- моркви кормової 

  

  

01.11.92.420 

- буряку кормового 

  

  

01.11.92.430 

- брукви кормової 

  

  

01.11.92.440 

- кольрабі кормової 

  

  

01.11.92.450 

- турнепсу 

  

  

01.11.92.460 

- капусти кормової 

  

  

01.11.92.470 

- культур коренеплідних кормових інших 

  

  

01.11.92.500 

Маточники рослин коренеплідних кормових 

  

  

01.11.92.510 

Коренеплоди маточні/ моркви кормової 

  

  

01.11.92.520 

- буряку кормового 

  

  

01.11.92.530 

- брукви кормової 

  

  

01.11.92.540 

- кольрабі кормової 

  

  

01.11.92.550 

- турнепсу 

  

  

01.11.92.560 

- капусти кормової 

  

  

01.11.92.570 

- культур кормових інших 

  

  

01.11.92.600 

Трави на насіння/ однолітні 

  

  

01.11.92.700 

- багатолітні 

  

  

01.11.92.800 

Насіння трав сінокосів та пасовищ культурних 

  

  

01.11.92.900 

Насіння трав сінокосів та пасовищ природних з травами дикорослими 

  

  

01.11.93 

Рослини технічні н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• корені цикорію, шишки хмелю, стебла дягелю, сорго цукрове і т. ін. 

01990.1 

1210, 1212.99 

01.11.93.100 

Цикорій (корінь) 

  

  

01.11.93.200 

Шишки хмелю 

  

  

01.11.93.900 

Рослини технічні н.в.і.у., інші 

  

  

01.12 

Продукція овочівництва, садівництва та розсадників 

  

  

01.12.1 

Овочі свіжі
Ця категорія включає також:
овочі охолоджені, температура яких знижена майже до 0 градусів Цельсія без заморожування
Ця категорія не включає:
розсаду культур овочевих (01.12.21) 

012b 

  

01.12.11 

Культури коренеплідні
Ця підкатегорія включає:
• буряк, моркву та брукву столові, селеру, петрушку та хрін кореневі, редиску, ріпу, пастернак і т. ін. їстівні коренеплоди
Ця підкатегорія включає також:
культури овочеві цибулинні (цибулю ріпчасту, цибулю-шалот, цибулю-батун, цибулю-порей, часник та ін.)
Ця підкатегорія не включає:
картоплю (01.11.21) 
• селеру та петрушку листкові (01.12.13) 

01230.1 

0703, 0706 

01.12.11.110 

Буряк столовий 

  

  

01.12.11.120 

Морква столова 

  

  

01.12.11.130 

Селера коренева 

  

  

01.12.11.140 

Петрушка коренева 

  

  

01.12.11.160 

Редиска 

  

  

01.12.11.170 

Ріпа 

  

  

01.12.11.180 

Пастернак 

  

  

01.12.11.190 

Бруква столова 

  

  

01.12.11.200 

Хрін кореневий 

  

  

01.12.11.300 

Коренеплоди інші 

  

  

01.12.11.410 

Цибуля ріпчаста 

  

  

01.12.11.430 

Цибуля-шалот 

  

  

01.12.11.440 

Цибуля-порей 

  

  

01.12.11.450 

Цибуля-батун 

  

  

01.12.11.460 

Цибуля інша 

  

  

01.12.11.500 

Часник 

  

  

01.12.11.600 

Культури цибулинні овочеві інші 

  

  

01.12.12 

Плоди культур овочевих
Ця підкатегорія включає:
томати, фізаліс, огірки, корнішони
• овочі бобові свіжі, лущені чи не лущені (горошок зелений, квасолю зелену, боби кінські і т. ін.)
• дині та кавуни (включно кормові)
Ця підкатегорія не включає:
овочі бобові сушені (01.11.22) 

01230.2, 01340.1 

0702, 0707, 0708, 0807.10 

01.12.12.100 

Томати 

  

  

01.12.12.200 

Фізаліс 

  

  

01.12.12.300 

Огірки 

  

  

01.12.12.310 

Корнішони 

  

  

01.12.12.400 

Кавуни 

  

  

01.12.12.500 

Дині 

  

  

01.12.12.600 

Овочі бобові 

  

  

01.12.12.610 

Горошок зелений 

  

  

01.12.12.620 

Квасоля зелена (стручкова) 

  

  

01.12.12.630 

Боби зелені 

  

  

01.12.12.690 

Овочі бобові інші 

  

  

01.12.12.700 

Плоди овочів інші 

  

  

01.12.13 

Овочі свіжі інші
Ця підкатегорія включає:
капусту головчасту, цвітну, брюссельську, кольрабі та ін., цикорій та ендивій свіжі, салат, шпинат, баклажани, гарбузи, кабачки, патисони, перець солодкий, салатний та стручковий, спаржу, артишоки, кукурудзу цукрову (у качанах чи в зернах), культури овочеві зелені (включно пряносмакові рослини), культури овочеві багатолітні та інші салатні овочі
Ця підкатегорія включає також:
гриби культивовані та дикорослі
Ця підкатегорія не включає:
маслини (01.13.24)
• рослини пряні (перець пряний, гвоздика, кмин, коріандр, лист лавровий, ваніль і т. ін.) в сушеному, меленому чи дробленому вигляді (01.13.40) 

01230.3 

0704, 0705, 0709.10 - .70, .90.10, .90.20, 90.40 - .90 

01.12.13.100 

Капуста/ 

  

  

01.12.13.110 

- білоголова рання 

  

  

01.12.13.120 

- білоголова середня та пізня 

  

  

01.12.13.130 

- цвітна 

  

  

01.12.13.140 

- червоноголова 

  

  

01.12.13.150 

- брюссельська 

  

  

01.12.13.160 

- савойська 

  

  

01.12.13.170 

- кольрабі 

  

  

01.12.13.180 

- пекінська 

  

  

01.12.13.190 

- інша 

  

  

01.12.13.200 

Кукурудза цукрова 

  

  

01.12.13.210 

Зерно кукурудзи цукрової 

  

  

01.12.13.220 

Кукурудза цукрова в качанах 

  

  

01.12.13.300 

Перець/ 

  

  

01.12.13.310 

- солодкий 

  

  

01.12.13.320 

- гострий 

  

  

01.12.13.400 

Баклажани 

  

  

01.12.13.410 

Патисони 

  

  

01.12.13.420 

Кабачки 

  

  

01.12.13.430 

Гарбуз столовий 

  

  

01.12.13.500 

Салат 

  

  

01.12.13.510 

Салат листовий (латук) 

  

  

01.12.13.520 

Салат головчастий 

  

  

01.12.13.530 

Салат "Ромен" 

  

  

01.12.13.540 

Салат ескаріол 

  

  

01.12.13.550 

Салат вітлуф 

  

  

01.12.13.560 

Крес-салат 

  

  

01.12.13.570 

Салат інший 

  

  

01.12.13.600 

Культури овочеві зеленні 

  

  

01.12.13.610 

Кріп 

  

  

01.12.13.620 

Петрушка листкова 

  

  

01.12.13.630 

Селера листкова 

  

  

01.12.13.640 

Шпинат 

  

  

01.12.13.650 

Естрагон 

  

  

01.12.13.660 

Васильки городні 

  

  

01.12.13.670 

Портулак 

  

  

01.12.13.680 

Гірчиця листкова 

  

  

01.12.13.690 

Культури овочеві зеленні інші 

  

  

01.12.13.700 

Культури овочеві багатолітні 

  

  

01.12.13.710 

Ревінь 

  

  

01.12.13.720 

Щавель 

  

  

01.12.13.730 

Спаржа 

  

  

01.12.13.750 

Артишок 

  

  

01.12.13.760 

Катран 

  

  

01.12.13.770 

Культури овочеві багатолітні інші 

  

  

01.12.13.800 

Гриби 

  

  

01.12.13.810 

Гриби культивовані 

  

  

01.12.13.820 

Гриби дикорослі 

  

  

01.12.2 

Продукція розсадників та квітництва 

015 

  

01.12.21 

Саджанці та квіти
Ця підкатегорія включає:
живі рослини від дерев, кущів та чагарників (плодових, декоративних та ін.) до розсади овочевих культур, у т. ч. рослини, що використовуються для медичних цілей, які постачаються з розсадників (включаючи садові, маточники та ін.) або теплиць та знаходяться в стані, придатному для садіння чи використання в декоративних цілях
• рослини зелені або з квітками в горщиках, ящиках і т. ін. чи для пересадження
• цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, розетки коренів квіткових рослин та живі корені рослин
• саджанці з розсадників, маточників
• живці, підщепи, пагінці, паростки, вуса, батоги
Ця підкатегорія включає також:
міцелій грибів
Ця підкатегорія не включає:
• коренеплоди кормових культур (01.11.60)
• коренеплоди овочевих культур (01.12.11)
• ялинки (натуральні) новорічні (02.01.41)
• продукцію лісорозсадників (02.01.50) 

01510 

0601, 0602 

01.12.21.100 

Цибулини та кореневища квітів 

  

  

01.12.21.110 

Цибулини та бульбоцибулини квітів 

  

  

01.12.21.120 

Кореневища, кореневі бульби, живці квітів 

  

  

01.12.21.200 

Розсада закритого грунту/ 

  

  

01.12.21.210 

- квіткова 

  

  

01.12.21.220 

- культур овочевих (у т. ч. гідропоніки) 

  

  

01.12.21.221 

Розсада/ теплиць зимових 

  

  

01.12.21.222 

- теплиць весняних 

  

  

01.12.21.223 

- парників 

  

  

01.12.21.224 

- закритого грунту інша 

  

  

01.12.21.300 

Сіянці/ культур плодових та насаджень багатолітніх 

  

  

01.12.21.310 

- насіннячкових 

  

  

01.12.21.320 

- кісточкових 

  

  

01.12.21.330 

- горіхоплідних 

  

  

01.12.21.340 

- цитрусових 

  

  

01.12.21.350 

- субтропічних 

  

  

01.12.21.360 

- чаю, хмелю, шовковиці, лавра благородного, тунга 

  

  

01.12.21.370 

- ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур 

  

  

01.12.21.400 

Підщепи вегетативно-розмножувані/ культур плодових та насаджень багатолітніх 

  

  

01.12.21.410 

- насіннячкових 

  

  

01.12.21.420 

- кісточкових 

  

  

01.12.21.430 

- винограду 

  

  

01.12.21.500 

Саджанці першого року/ культур плодових та насаджень багатолітніх 

  

  

01.12.21.510 

- насіннячкових 

  

  

01.12.21.520 

- кісточкових 

  

  

01.12.21.530 

- ягідних 

  

  

01.12.21.540 

- горіхоплідних 

  

  

01.12.21.550 

- цитрусових 

  

  

01.12.21.560 

- субтропічних 

  

  

01.12.21.570 

- винограду 

  

  

01.12.21.580 

- чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга 

  

  

01.12.21.590 

- ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур 

  

  

01.12.21.600 

Саджанці другого року/ культур плодових та насаджень багатолітніх 

  

  

01.12.21.610 

- насіннячкових 

  

  

01.12.21.620 

- кісточкових 

  

  

01.12.21.630 

- ягідних 

  

  

01.12.21.640 

- горіхоплідних 

  

  

01.12.21.650 

- цитрусових 

  

  

01.12.21.660 

- субтропічних 

  

  

01.12.21.670 

- винограду 

  

  

01.12.21.680 

- чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга 

  

  

01.12.21.690 

- ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур 

  

  

01.12.21.700 

Продукція маточників вегетативного розмноження/ насаджень плодових та багатолітніх 

  

  

01.12.21.710 

- насіннячкових 

  

  

01.12.21.720 

- кісточкових 

  

  

01.12.21.730 

- ягідних 

  

  

01.12.21.740 

- горіхоплідних 

  

  

01.12.21.750 

- цитрусових 

  

  

01.12.21.760 

- субтропічних 

  

  

01.12.21.770 

- винограду 

  

  

01.12.21.780 

- чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга 

  

  

01.12.21.790 

- ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур 

  

  

01.12.21.800 

Матеріал садивний садів та виноградників 

  

  

01.12.21.900 

Міцелій/ грибів 

  

  

01.12.21.910 

- печериць тепличних 

  

  

01.12.21.990 

- грибів інших 

  

  

01.12.22 

Квіти зрізані
Ця підкатегорія включає:
• зрізані квіти та бутони, придатні для складання букетів чи для декоративних цілей, свіжі
• квіти засушені, вінки, квіткові композиції і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
зрізані гілки дерев, кущів та чагарників з квітами чи бутонами (наприклад, магнолія, деякі види троянд)
Ця підкатегорія не включає:
квіти, пелюстки та бутони тих видів рослин, які використовуються переважно в парфумерії, фармакології чи як інсектициди, фунгіциди і т. ін. (01.11.91)
• послуги зі складання квіткових композицій та вінків (52.48.32) 

01520 

0603 

01.12.22.100 

Квіти зрізані/ відкритого грунту 

  

  

01.12.22.200 

- закритого грунту 

  

  

01.12.22.300 

- інші 

  

  

01.12.22.400 

Композиції квіткові 

  

  

01.12.23 

Насіння квітів та культур плодових
Ця підкатегорія включає:
насіння трав'янистих рослин, які вирощують, головним чином, для одержання квітів (включаючи садові квіти)
• насіння плодових культур та багатолітніх насаджень
• насіння для сівби інших рослин (тамаринду, тютюну, махорки і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
• насіння та плоди лікарських та ефіроолійних культур (01.11.91)
• насіння буряку цукрового, рослин кормових, трав для газонів (01.11.92)
• насіння дерев, кущів та чагарників для лісонасаджень (02.01.50) 

01530 

1209.30, .99 

01.12.23.100 

Насіння культур квіткових/ 

  

  

01.12.23.110 

- однолітніх 

  

  

01.12.23.120 

- дволітніх 

  

  

01.12.23.130 

- багатолітніх 

  

  

01.12.23.200 

Насіння/ культур плодових та насаджень багатолітніх 

  

  

01.12.23.210 

- насіннячкових 

  

  

01.12.23.220 

- кісточкових 

  

  

01.12.23.230 

- ягідних 

  

  

01.12.23.240 

- ефіроолійних кущових та деревовидних культур 

  

  

01.12.23.300 

- інші 

  

  

01.12.24 

Насіння культур овочевих
Ця підкатегорія не включає:
• насіння культур зернових (01.11.1)
• картоплю для садіння (01.11.21)
• насіння культур олійних (01.11.3)
• насіння буряку цукрового (01.11.92)
• насіння культур бобових овочевих (01.11.22)
• насіння культур овочевих цибулинних (01.12.11)
• розсаду культур овочевих (01.12.21) 

01540 

1209.19, .91 

01.12.24.100 

Насіння/ культур овочевих 

  

  

01.12.24.110 

- капусти 

  

  

01.12.24.120 

- культур овочевих коренеплідних 

  

  

01.12.24.130 

- культур овочевих пасльонових 

  

  

01.12.24.140 

- культур овочевих гарбузових та баштанних продовольчих 

  

  

01.12.24.150 

- культур овочевих салатних та зеленних 

  

  

01.12.24.170 

- культур овочевих багаторічних 

  

  

01.12.24.180 

- культур овочевих інших 

  

  

01.12.24.200 

Маточники культур овочевих 

  

  

01.13 

Плоди та культури для виробництва напоїв
Цей клас включає також:
плоди та горіхи охолоджені, які класифікуються в тих же позиціях, що й відповідні свіжі плоди та горіхи
Примітка. Термін "охолоджений" означає, що температура продукту знижена, як правило, до 0 градусів Цельсія без його заморожування 

  

  

01.13.1 

Виноград
Ця категорія не включає:
• саджанці винограду (01.12.21) 

013a 

  

01.13.11 

Виноград столовий
Ця підкатегорія включає:
виноград столових сортів для споживання у свіжому вигляді
Ця підкатегорія не включає:
виноград сушений (ізюм, кишмиш, коринку) (15.33.25) 

01330.1 

0806.10.1 

01.13.11.100 

Виноград/ сортів столових 

  

  

01.13.11.200 

- сортів столово-винних 

  

  

01.13.11.300 

- сортів столово-кишмишних та кишмишно-столових 

  

  

01.13.12 

Виноград технічний
Ця підкатегорія включає:
виноград інших сортів, крім столових, призначений для вироблення соку та виноробства
Ця підкатегорія не включає:
сусло виноградне (15.32.10, 15.93.12) 

01330.2 

0806.10.9 

01.13.12.000 

Виноград технічний 

  

  

01.13.2 

Фрукти, ягоди та горіхи 

012c, 013b, 019d 

  

01.13.21 

Плоди культур тропічних
Ця підкатегорія включає:
фініки, банани, горіхи кокосові та кешью, ананаси, авокадо, манго, гуаяву, інжир і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• плоди тропічних культур сушені
Ця підкатегорія не включає:
копру кокосових горіхів (01.11.35)
• плоди культур цитрусових (01.13.22) 

01310 

0801, 0803, 0804 

01.13.21.100 

Фініки 

  

  

01.13.21.200 

Ананаси 

  

  

01.13.21.300 

Банани 

  

  

01.13.21.400 

Манго 

  

  

01.13.21.500 

Горіх кокосовий 

  

  

01.13.21.600 

Горіх кешью 

  

  

01.13.21.700 

Гуаява 

  

  

01.13.21.800 

Інжир 

  

  

01.13.21.900 

Плоди культур тропічних інші 

  

  

01.13.22 

Плоди культур цитрусових
Ця підкатегорія включає:
• апельсини, лимони, грейпфрути, мандарини і т. ін. та аналогічні гібриди цитрусових
Ця підкатегорія включає також:
плоди цитрусових культур сушені 

01320 

0805 

01.13.22.100 

Лимони 

  

  

01.13.22.200 

Апельсини 

  

  

01.13.22.300 

Мандарини 

  

  

01.13.22.500 

Грейпфрути 

  

  

01.13.22.900 

Плоди культур цитрусових інші 

  

  

01.13.23 

Плоди інші
Ця підкатегорія включає:
• плоди культур насіннячкових, кісточкових, ягідних, субтропічних
Ця підкатегорія включає також:
боби ріжкового дерева, включаючи насіння та борошно
Ця підкатегорія не включає:
• дині, кавуни (01.12.12)
• виноград (01.13.1) 

01340.2, 01990.2 

0807.20, 0808 - 0810, 1212.10 

01.13.23.100 

Плоди культур насіннячкових 

  

  

01.13.23.110 

Яблука (плоди) 

  

  

01.13.23.120 

Груші (плоди) 

  

  

01.13.23.130 

Айва (плоди) 

  

  

01.13.23.140 

Горобина (плоди) 

  

  

01.13.23.150 

Глід (плоди) 

  

  

01.13.23.160 

Шипшина (плоди) 

  

  

01.13.23.170 

Ірга (плоди) 

  

  

01.13.23.190 

Плоди культур насіннячкових інших 

  

  

01.13.23.200 

Плоди культур кісточкових 

  

  

01.13.23.210 

Слива (плоди) 

  

  

01.13.23.220 

Вишня (плоди) 

  

  

01.13.23.230 

Черешня (плоди) 

  

  

01.13.23.240 

Абрикос (плоди) 

  

  

01.13.23.250 

Персик (плоди) 

  

  

01.13.23.260 

Алича (плоди) 

  

  

01.13.23.270 

Барбарис (плоди) 

  

  

01.13.23.280 

Кизил (плоди) 

  

  

01.13.23.290 

Плоди культур кісточкових інших 

  

  

01.13.23.300 

Плоди культур ягідних 

  

  

01.13.23.310 

Суниця (плоди) 

  

  

01.13.23.320 

Малина (плоди) 

  

  

01.13.23.330 

Смородина (плоди) 

  

  

01.13.23.340 

Порічки (плоди) 

  

  

01.13.23.350 

Агрус (плоди) 

  

  

01.13.23.360 

Ожина (плоди) 

  

  

01.13.23.370 

Чорниця (плоди) 

  

  

01.13.23.390 

Плоди культур ягідних інших 

  

  

01.13.23.400 

Плоди культур субтропічних 

  

  

01.13.23.410 

Хурма 

  

  

01.13.23.420 

Гранат 

  

  

01.13.23.430 

Фейхоа 

  

  

01.13.23.440 

Папайя 

  

  

01.13.23.490 

Плоди культур субтропічних інших 

  

  

01.13.23.500 

Боби ріжкового дерева 

  

  

01.13.24 

Маслини та інші горіхи
Ця підкатегорія не включає:
арахіс (01.11.32) 

01360, 01230.4 

0709.90.3, 0802 

01.13.24.100 

Маслини 

  

  

01.13.24.200 

Плоди культур горіхоплідних 

  

  

01.13.24.210 

Горіхи/ волоські 

  

  

01.13.24.220 

- лісові 

  

  

01.13.24.230 

Фундук 

  

  

01.13.24.240 

Мигдаль 

  

  

01.13.24.250 

Фісташка 

  

  

01.13.24.260 

Каштан благородний (їстівний) 

  

  

01.13.24.270 

Пекан 

  

  

01.13.24.290 

Плоди культур горіхоплідних інших 

  

  

01.13.3 

Кава, чай, мате та какао-боби
Ця категорія не включає:
прянощі (01.13.40) 

016a 

  

01.13.31 

Кава зелена
Ця підкатегорія включає:
• каву зелену в зернах несмажену без видалення кофеїну 

01611 

0901.11 

01.13.31.000 

Кава зелена 

  

  

01.13.32 

Чай необроблений
Ця підкатегорія включає:
чай зелений (неферментований), чай чорний неферментований, ферментований та частково ферментований, чай у первинному пакуванні масою до 3 кг
• лист чаю, матеріал чаю формувальний, насіння чаю 

01612 

0902.20, .40 

01.13.32.100 

Чай 

  

  

01.13.32.110 

Лист чаю/ спеціального збору 

  

  

01.13.32.120 

- першого сорту 

  

  

01.13.32.130 

- другого сорту 

  

  

01.13.32.140 

- згрубілий (облицювальний матеріал) 

  

  

01.13.32.150 

- грубий 

  

  

01.13.32.160 

Матеріал чаю формувальний для кофеїну 

  

  

01.13.32.170 

Насіння чаю 

  

  

01.13.32.180 

Чай зелений та інші сорти 

  

  

01.13.33 

Мате 

01613 

0903 

01.13.33.000 

Мате 

  

  

01.13.34 

Какао-боби
Ця підкатегорія включає:
• какао-боби сирі чи смажені, цілі чи мелені 

01614 

1801 

01.13.34.000 

Какао-боби 

  

  

01.13.4 

Прянощі 

016b 

  

01.13.40 

Прянощі
Ця підкатегорія включає:
• овочеві продукти (листя, насіння, квіти, плоди і т. ін.), багаті ефірними оліями та ароматичними речовинами і які через їхній специфічний смак вживаються переважно як приправи цілими, меленими чи у вигляді порошку
Ця підкатегорія не включає:
рослини зеленні (петрушку, кервель, естрагон і т. ін.) (01.12.13)
• рослини пряні оброблені та паковані для продажу (15.87.20) 

01620.1 

(0904 - 0910)ex 

01.13.40.100 

Листя ароматичне 

  

  

01.13.40.110 

Листя лавра благородного (сухе) 

  

  

01.13.40.130 

Васильки 

  

  

01.13.40.140 

Листя ароматичне інше 

  

  

01.13.40.200 

Насіння ароматичне 

  

  

01.13.40.210 

Аніс 

  

  

01.13.40.220 

Коріандр 

  

  

01.13.40.230 

Кмин 

  

  

01.13.40.240 

Кріп 

  

  

01.13.40.250 

Яловець 

  

  

01.13.40.260 

Насіння ароматичне інше 

  

  

01.13.40.300 

Квіти ароматичні 

  

  

01.13.40.310 

Кориця 

  

  

01.13.40.320 

Квіти ароматичні інші 

  

  

01.13.40.400 

Плоди ароматичні 

  

  

01.13.40.410 

Гвоздика 

  

  

01.13.40.420 

Перець 

  

  

01.13.40.430 

Горіх мускатний 

  

  

01.13.40.440 

Кардамон 

  

  

01.13.40.450 

Ваніль 

  

  

01.13.40.460 

Плоди ароматичні інші 

  

  

01.13.40.500 

Прянощі необроблені інші 

  

  

01.2 

Продукція тваринництва 

  

  

01.21 

Продукція розведення великої рогатої худоби
Цей клас не включає:
гній (01.25.26)
• продукцію забою худоби (15.11)
• добрива тваринного походження (24.15.60) 

  

  

01.21.1 

Худоба велика рогата 

021a 

  

01.21.11 

Худоба велика рогата
Ця підкатегорія включає:
корів, биків, бугаїв, буйволів, гаял, зебу, яків та ін. живу велику рогату худобу (свійську чи дику) незалежно від їхнього використання (розведення, відгодівлі, виведення порід, забій і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
молодняк великої рогатої худоби (01.21.12) 

02.111.1 

0102.10,
.90.5 - .9 

01.21.11.100 

Худоба велика рогата молочна 

  

  

01.21.11.110 

Худоба велика рогата молочна на відгодівлі 

  

  

01.21.11.120 

Корови стада молочного 

  

  

01.21.11.130 

Корови-годувальниці 

  

  

01.21.11.140 

Бугаї стада молочного 

  

  

01.21.11.200 

Худоба велика рогата м'ясна 

  

  

01.21.11.210 

Корови стада м'ясного 

  

  

01.21.11.220 

Бугаї стада м'ясного 

  

  

01.21.11.300 

Воли робочі 

  

  

01.21.11.400 

Худоба велика рогата інша 

  

  

01.21.11.410 

Буйволи 

  

  

01.21.11.420 

Яки 

  

  

01.21.12 

Молодняк
Ця підкатегорія включає:
молодняк (до 8 місяців) великої рогатої худоби для відтворення стада чи забою 

02111.2 

0102.90.05 - .4 

01.21.12.100 

Молодняк худоби великої рогатої різного віку 

  

  

01.21.12.110 

Нетелі/ худоби молочної 

  

  

01.21.12.120 

- худоби м'ясної 

  

  

01.21.12.130 

Бички/ худоби молочної 

  

  

01.21.12.140 

- худоби м'ясної 

  

  

01.21.12.150 

Телиці/ худоби молочної 

  

  

01.21.12.160 

- худоби м'ясної 

  

  

01.21.2 

Молоко великої рогатої худоби 

029a 

  

01.21.20 

Молоко великої рогатої худоби
Ця підкатегорія включає:
• молоко корів стада молочного та м'ясного, молоко буйволиць, ячих і т. ін., сире чи первинне оброблене в межах господарства (ферми)
Ця підкатегорія не включає:
• молоко оброблене за межами господарства (15.51) 

02910.1 

0401.20ex 

01.21.20.100 

Молоко/ корів стада молочного 

  

  

01.21.20.200 

- корів стада м'ясного 

  

  

01.21.20.300 

- буйволиць 

  

  

01.21.20.400 

- ячих 

  

  

01.21.3 

Сперма бугаїв 

029b 

  

01.21.30 

Сперма бугаїв 

02990 

0511.10 

01.21.30.000 

Сперма бугаїв 

  

  

01.22 

Продукція розведення овець, кіз, коней
Цей клас не включає:
продукцію забою худоби (15.11) 

  

  

01.22.1 

вівці, кози, коні 

021b 

  

01.22.11 

Вівці
Ця підкатегорія включає:
овець для відтворення поголів'я, одержання вовни, молока чи м'яса
Ця підкатегорія включає також:
сперму баранів 

02112.1 

0104.10 

01.22.11.100 

Вівці/ тонкорунні 

  

  

01.22.11.200 

- напівтонкорунні 

  

  

01.22.11.300 

- напівгрубововні 

  

  

01.22.11.400 

- грубововні 

  

  

01.22.11.500 

- каракульські та смушкові 

  

  

01.22.11.600 

- інші 

  

  

01.22.11.700 

Сперма баранів 

  

  

01.22.12 

Кози
Ця підкатегорія включає:
• кіз для відтворення поголів'я, одержання вовни, молока чи м'яса
Ця підкатегорія включає також:
сперму козлів 

02112.2 

0104.20 

01.22.12.100 

Кози 

  

  

01.22.12.200 

Сперма козлів 

  

  

01.22.13 

Коні
Ця підкатегорія включає:
жеребців, кобил племінних, коней і т. ін. (включаючи молодняк) для одержання м'яса, відтворення поголів'я, скачок чи верхової їзди, як тяглову силу та ін.
Ця підкатегорія включає також:
поні, віслюків, мулів, лошаків і т. ін.
• молоко кобил сире чи первинно оброблене в межах господарства (ферми)
• сперму жеребців
Ця підкатегорія не включає:
зебр та їхні помісі (01.25.10) 

02113 

0101 

01.22.13.100 

Коні/ робочі різного віку 

  

  

01.22.13.200 

- племінні 

  

  

01.22.13.300 

- інші 

  

  

01.22.13.400 

Віслюки 

  

  

01.22.13.500 

Мули 

  

  

01.22.13.600 

Лошаки 

  

  

01.22.13.700 

Молоко кобил 

  

  

01.22.13.800 

Сперма жеребців 

  

  

01.22.2 

Молоко кіз та овець
Ця категорія включає:
молоко кіз та овець сире чи первинно оброблене в межах господарства (ферми) 

029c 

  

01.22.21 

Молоко овець 

02910.2 

0401.20ex 

01.22.21.000 

Молоко овець 

  

  

01.22.22 

Молоко кіз 

02910.3 

0401.20ex 

01.22.22.000 

Молоко кіз 

  

  

01.22.3 

Вовна та волос тварин
Ця категорія не включає:
шкури тварин (15.11) 

029d 

  

01.22.31 

Вовна стрижена
Ця підкатегорія включає:
вовну овечу та ягнячу, яка одержана під час стриження тварин або зі шкур мертвих тварин, не піддану чесанню чи гребенечесанню
• вовну немиту чи неочищену, яка просочена вовняним жиром та жирними речовинами
• вовну стрижену, миту до стриження
Ця підкатегорія включає також:
вовну стрижену, немиту у вигляді руна
Ця підкатегорія не включає:
вовну знімну (17.10.20)
Примітка. Руно має більше чи менше форму контуру шкури 

02961 

5101.11 

01.22.31.100 

Вовна стрижена овеча/ 

  

  

01.22.31.110 

- тонка 

  

  

01.22.31.120 

- напівтонка 

  

  

01.22.31.130 

- напівгруба 

  

  

01.22.31.140 

- груба (крім каракульських та смушкових порід) 

  

  

01.22.31.150 

- груба каракульських та смушкових порід 

  

  

01.22.32 

Волос тварин
Ця підкатегорія включає:
волос кінський та волос великої рогатої худоби необроблений, знежирений чи знебарвлений
• тонкий волос тварин (лами, верблюда, яка, ангорської кози (мохер), тібетської, кашмірської та подібних порід кіз, кроликів, зайців, нутрії, ондатри, бобрів і т. ін.), не підданий чесанню чи гребенечесанню
• грубий волос тварин (волос з боків коней чи биків, волос кіз звичайних, собак, мавп, видри і т. ін.)
• волос, зібраний в період линяння тварин, не підданий чесанню чи гребенечесанню
Ця підкатегорія не включає:
щетину свиней (15.11.40) 

02963 

0503, 5102 

01.22.32.100 

Волос-линяння/ великої рогатої худоби 

  

  

01.22.32.200 

- тварин інших 

  

  

01.22.32.300 

Вовна кіз/ 

  

  

01.22.32.310 

- пухових 

  

  

01.22.32.320 

- молочних 

  

  

01.22.32.330 

- вовних 

  

  

01.22.32.340 

- грубововних 

  

  

01.22.32.400 

Волос верблюжий 

  

  

01.22.32.500 

Волос інших тварин 

  

  

01.22.32.600 

Волос-сирець/ тонкий та грубий 

  

  

01.22.32.610 

- великої рогатої худоби тонкий 

  

  

01.22.32.620 

- кінський 

  

  

01.22.32.690 

- інший 

  

  

01.23 

Продукція розведення свиней 

  

  

01.23.1 

Свині 

021c 

  

01.23.10 

Свині
Ця підкатегорія включає також:
сперму кнурів
Ця підкатегорія не включає:
гній необроблений (01.25.26)
• продукцію забою худоби (15.11) 

02121 

0103 

01.23.10.100 

Свині 

  

  

01.23.10.200 

Сперма кнурів 

  

  

01.24 

Продукція птахівництва
Цей клас не включає:
послід необроблений (01.25.26)
• продукцію забою свійської птиці (15.12) 

  

  

01.24.1 

Птиця свійська 

021d 

  

01.24.10 

Птиця свійська
Ця підкатегорія включає:
птицю свійську (включаючи курчат), яку розводять для одержання м'яса, яєць, печінки, пір'я чи пуху
Ця підкатегорія не включає:
птицю дику (куріпок, фазанів, голубів, диких качок, гусей і т. ін.), навіть якщо їх розводять і забивають для тих же цілей, що й свійську птицю (01.25.10)
Примітка. Під птицею свійською розуміють виключно такі види: кури, гуси, качки, індики, цесарки, перепілки 

02122 

0105 

01.24.10.100 

Кури/ 

  

  

01.24.10.110 

- порід яєчних стада батьківського відтворювального 

  

  

01.24.10.120 

- порід яєчних стада промислового 

  

  

01.24.10.130 

- порід м'ясних та м'ясо-яєчних 

  

  

01.24.10.200 

Курчата 

  

  

01.24.10.300 

Птиця свійська інша 

  

  

01.24.10.310 

Качки 

  

  

01.24.10.320 

Гуси 

  

  

01.24.10.330 

Індики 

  

  

01.24.10.340 

Цесарки 

  

  

01.24.10.350 

Перепілки 

  

  

01.24.2 

яйця птиць 

029e 

  

01.24.20 

Яйця птиць
Ця підкатегорія включає:
яйця свіжі (включаючи призначені для виведення курчат), консервовані чи варені в шкаралупі свійської та інших видів птиці 

02920 

0407 

01.24.20.100 

Яйця кур/ 

  

  

01.24.20.110 

- стада батьківського відтворювального 

  

  

01.24.20.120 

- яєчних стада промислового 

  

  

01.24.20.130 

- дієтичні 

  

  

01.24.20.200 

Яйця/ качок 

  

  

01.24.20.300 

- гусей 

  

  

01.24.20.400 

- індичок 

  

  

01.24.20.500 

- цесарок 

  

  

01.24.20.600 

- перепілок 

  

  

01.24.20.700 

- птиці іншої 

  

  

01.25 

Продукція розведення інших тварин 

  

  

01.25.1 

Тварини інші 

021e 

  

01.25.10 

Тварини інші
Ця підкатегорія включає:
кролів, дичину та дику птицю, яку розводять, тварин хутрових, тварин домашніх та лабораторних
• оленів, верблюдів і т. ін.
• кішок та собак
• левів, тигрів, ведмедів, слонів, зебр, мавп і т. ін.
• голубів, папуг, бджіл, шовковичного шовкопряда, черв'яка червоного каліфорнійського, рептилій, крокодилів, черепах і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• молоко верблюдиць та інших тварин
• сперму інших тварин
Ця підкатегорія не включає:
равликів та жаб (01.25.22)
• риб та водяних безхребетних (05.00) 

02129 

0106 

01.25.10.100 

Олені 

  

  

01.25.10.110 

Олені плямисті 

  

  

01.25.10.120 

Морали 

  

  

01.25.10.130 

Верблюди 

  

  

01.25.10.200 

Тварини хутрові 

  

  

01.25.10.210 

Кролі 

  

  

01.25.10.300 

Голуби 

  

  

01.25.10.400 

Бджоли 

  

  

01.25.10.410 

Родина бджіл 

  

  

01.25.10.420 

Матка бджолина 

  

  

01.25.10.430 

Бджоли-пакети (рій) 

  

  

01.25.10.500 

Шовкопряд шовковичний 

  

  

01.25.10.600 

Черв'як червоний каліфорнійський та вермікультури інші 

  

  

01.25.10.700 

Тварини лабораторні 

  

  

01.25.10.900 

Тварини н.в.і.у. 

  

  

01.25.2 

Продукція тварин інша
Ця категорія включає:
мед натуральний, равликів, лапки жаб'ячі, кокони шовкопрядів, віск комах та спермацет, віск бджолиний, біогумус та ін. 

029f 

  

01.25.21 

Мед натуральний
Ця підкатегорія включає також:
молочко маточне бджолине
Ця підкатегорія не включає:
мед штучний, суміші натурального й штучного меду (17.62.21) 

02930 

0409 

01.25.21.100 

Мед натуральний 

  

  

01.25.21.200 

Молочко маточне бджолине 

  

  

01.25.22 

Равлики та жаби
Ця підкатегорія включає:
жаб, лапки жаб'ячі та равликів їстівних (живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, солені чи в соляному розчині)
Ця підкатегорія не включає:
устриць (05.00.22) 

02940 

0208.20, 0307.60 

01.25.22.100 

Лапки жаб'ячі 

  

  

01.25.22.200 

Равлики (крім морських) 

  

  

01.25.23 

Продукти тваринного походження їстівні н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
продукти тваринного походження н.в.і.у., придатні для вживання в їжу людиною: яйця черепах, гнізда салангові (гнізда ластівок) та ін. 

02950 

0410 

01.25.23.000 

Продукти тваринного походження їстівні н.в.і.у. 

  

  

01.25.24 

Кокони шовкопряда, придатні для намотування
Ця підкатегорія не включає:
шовк-сирець (17.70.20) 

02964 

5001 

01.25.24.100 

Кокони шовкопряда/ 

  

  

01.25.24.110 

- племінні 

  

  

01.25.24.120 

- гібридні 

  

  

01.25.25 

Продукти виділень тварин
Ця підкатегорія включає:
віск бджолиний та інших комах, спермацет і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
біогумус, гній тварин та послід птиці домашньої необроблені
Ця підкатегорія не включає:
амбру, мускус та продукти виділень фармацевтичного застосування (24.41.60) 

02980 

1521.90 

01.25.25.100 

Віск/ бджолиний 

  

  

01.25.25.200 

- інших комах 

  

  

01.25.25.300 

Спермацет 

  

  

01.25.25.400 

Біогумус 

  

  

01.25.25.500 

Гній тварин необроблений 

  

  

01.25.25.600 

Послід птиці домашньої необроблений 

  

  

01.25.3 

Шкури тварин
Ця категорія включає:
шкури (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини) сирі, невичинені, парні чи консервовані тварин розведених, відловлених чи відстріляних
Ця категорія не включає:
шкури великої рогатої худоби та тварин родини конячих (15.11.22)
• шкури овець та кіз (15.11.23) 

029g 

  

01.25.31 

Шкури тварин хутрових
Ця підкатегорія включає:
шкурки хутрові норки, бобра, видри, соболя, ондатри, лисиці, песця, шиншили і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
шкури тварин родини котячих: гепарда, рисі, пантери, ягуара і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
шкурки кролів, зайців та ягнят (смушки) (01.25.32) 

02972 

4301.10, .40 - .90 

01.25.31.100 

Шкури/ норок 

  

  

01.25.31.200 

- бобрів 

  

  

01.25.31.300 

- ондатр 

  

  

01.25.31.400 

- лисиць 

  

  

01.25.31.500 

- нутрій 

  

  

01.25.31.600 

- соболів чорних 

  

  

01.25.31.700 

- тюленів 

  

  

01.25.31.800 

- тварин родини котячих 

  

  

01.25.31.900 

- тварин хутрових інших 

  

  

01.25.32 

Шкурки кролів та ягнят
Ця підкатегорія включає також:
шкурки зайців
Примітка. Ця підкатегорія включає шкурки ягнят (смушки) таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської та аналогічних порід, а також ягнят індійської, китайської, монгольської чи тибетської порід 

02973 

4301.20, .30 

01.25.32.100 

Шкурки/ кролів 

  

  

01.25.32.200 

- зайців 

  

  

01.25.32.300 

Каракуль чистопородний, невичинений (у т. ч. каракульча) 

  

  

01.25.32.400 

Смушки невичинені 

  

  

01.25.33 

Шкури тварин інших
Ця підкатегорія включає:
шкури оленів, свиней, собак та інших тварин свійських чи диких
• шкури рептилій
Ця підкатегорія не включає:
пір'я та пух (15.12.20)
• шкури дублені чи вичинені (19.10) 

02974 

4103.20, .90 

01.25.33.100 

Шкури/ рептилій 

  

  

01.25.33.200 

- оленів 

  

  

01.25.33.300 

- собак 

  

  

01.25.33.400 

- свиней 

  

  

01.25.33.900 

- тварин інших 

  

  

01.3 

Продукція змішаного сільського господарства 

  

  

01.30 

Продукція змішаного сільського господарства 

  

  

01.30.0 

Продукція змішаного сільського господарства 

  

  

01.30.00 

Продукція змішаного сільського господарства
Примітка. Ця підкатегорія не має характерних видів продукції. Продукцію змішаного сільського господарства класифіковано в групах 01.1 та 01.2. 

  

  

01.30.00.000 

Продукція змішаного сільського господарства 

  

  

01.4 

Послуги в сільському господарстві 

  

  

01.41 

Послуги в рослинництві 

  

  

01.41.1 

Послуги в рослинництві 

881a 

  

01.41.11 

Послуги в рослинництві
Ця підкатегорія включає:
послуги з підготовлення грунтів, оброблення ланів та насіння
• послуги з садіння, захисту від хвороб та шкідників сільськогосподарських культур
• обрізання плодових дерев та винограду
• послуги зі збирання урожаю та послуги, пов'язані зі збиральними роботами та підговленням продукції до збуту (очищення, сортування, сушіння, охолодження, пакування і т. ін.)
• експлуатацію іригаційних систем
• послуги з авіаційно-хімічних робіт
• надання сільськогосподарських машин разом з обслуговуючим персоналом
• інші послуги в рослинництві 

88110.1 

  

01.41.11.100 

Послуги з/ підготовки грунтів, захисту та оброблення сільськогосподарських культур 

  

  

01.41.11.200 

- обрізання плодових дерев та винограду 

  

  

01.41.11.300 

- збирання урожаю та підготовлення сільськогосподарської продукції 

  

  

01.41.11.400 

- експлуатації іригаційних систем 

  

  

01.41.11.500 

- надання сільськогосподарських машин разом з обслуговуючим персоналом 

  

  

01.41.11.600 

- оброблення отрутохімікатами садів, ягідників, виноградників 

  

  

01.41.11.900 

- інші 

  

  

01.41.12 

Послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями
Ця підкатегорія включає:
облаштування газонів (у т. ч. спортивних, декоративних чи ігрових), парків, кладовищ та догляд за ними
• послуги з пейзажного планування та дизайнерські роботи, пов'язані з садінням дерев та доглядом за ними
• підрізання дерев, обрізання декоративних рослин та огорож з них та ін. 

88110.2 

  

01.41.12.200 

Послуги з/ пейзажного планування та дизайнерських робіт з садіння рослин, дерев та кущів 

  

  

01.41.12.300 

- підрізання газонів та догляду за декоративними рослинами 

  

  

01.41.12.900 

- садіння та догляду за декоративними насадженнями, інші 

  

  

01.42 

Послуги в тваринництві 

  

  

01.42.1 

Послуги в тваринництві 

881b 

  

01.42.10 

Послуги в тваринництві
Ця підкатегорія включає:
послуги зі штучного запліднення, кастрації тварин, стриження овець, догляду за худобою, сортування яєць, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
послуги ветеринарні (85.20.12)
• послуги з догляду та дресирування домашніх тварин (93.05.10)
• послуги зі змагань тварин (92.62.13)
• послуги кінно-спортивних центрів та манежів (92.72.12) 

88120 

  

01.42.10.000 

Послуги в тваринництві 

  

  

01.5 

Послуги в мисливстві 

  

  

01.50 

Послуги в мисливстві 

  

  

01.50.1 

Послуги в мисливстві 

881c 

  

01.50.10 

Послуги в мисливстві
Ця підкатегорія включає:
послуги з розведення та селекції дичини
• послуги з добування диких звірів і птахів для хутра, м'яса, шкіри, пуху і т. ін.
• послуги з ловіння тварин і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
послуги ветеринарні (85.20.12)
• послуги з мисливства як спортивні послуги чи розваги (92.62) 

88130 

  

01.50.10.100 

Послуги з/ розведення та селекції дичини 

  

  

01.50.10.200 

- добування диких звірів і птахів 

  

  

01.50.10.300 

- ловіння тварин 

  

  

01.50.10.900 

- інші 

  

  

02 

Продукція лісового господарства та пов'язані з нею послуги 

  

  

02.0 

Продукція лісового господарства та пов'язані з нею послуги 

  

  

02.01 

Продукція лісового господарства та пов'язані з нею послуги 

  

  

02.01.1 

Продукція лісозаготівлі
Ця категорія включає:
лісоматеріали в природному стані - зрубані, начорно обрізні, зі зрубаними гілками, а також з видаленим зовнішнім та (або) внутрішнім шаром кори (обкорені) чи тільки з видаленими опуклостями, призначені для розпиляння чи стругання
• лісоматеріали, використовувані без перероблення: гідротехнічні палі, стовпи, загострені кілки, тички та ін., деревину паливну, деревинну тріску та стружку і т. ін. 

031 

  

02.01.11 

Лісоматеріали хвойних порід
Ця підкатегорія включає:
колоди, кряжі необкорені ялини, ялиці, сосни, модрини і т. ін. хвойних порід 

03110 

4403.20 

02.01.11.100 

Пиловочник та кряжі хвойних порід/ для виготовлення пиломатеріалів та заготовок 

  

  

02.01.11.200 

- для лущіння чи стругання 

  

  

02.01.11.300 

- для використання в круглому вигляді 

  

  

02.01.12 

Лісоматеріали листяних порід
Ця підкатегорія включає:
колоди та кряжі необкорені твердолистяних та м'яколистяних порід: бука, в'яза, дуба, клена, ясена, граба, берези, липи, тополі і т. ін. 

03120.1 

4403.9 

02.01.12.100 

Пиловочник та кряжі для виготовлення пиломатеріалів та заготовок/ дубові 

  

  

02.01.12.200 

- букові 

  

  

02.01.12.300 

- інших твердолистяних порід 

  

  

02.01.12.400 

- березові 

  

  

02.01.12.500 

- липові 

  

  

02.01.12.600 

- інших м'яколистяних порід 

  

  

02.01.12.700 

Пиловочник та кряжі для використання в круглому вигляді/ твердолистяних порід 

  

  

02.01.12.800 

- м'яколистяних порід 

  

  

02.01.13 

Лісоматеріали тропічних порід
Ця підкатегорія включає:
колоди, кряжі необкорені тропічних порід 

03120.2 

4403.3 

02.01.13.000 

Лісоматеріали тропічних порід 

  

  

02.01.14 

Деревина паливна
Ця підкатегорія включає:
деревину паливну у вигляді розколених відрізків стовбурів, колод, полін, як правило з корою, гілок, суків, горсток хмизу, необроблених прутів, пнів та коренів дерев або аналогічних виглядів 

03130 

4401.10 

02.01.14.100 

Дрова/ для опалення 

  

  

02.01.14.200 

- колоті 

  

  

02.01.14.400 

Горстки та пакети паливні 

  

  

02.01.14.900 

Деревина паливна інша 

  

  

02.01.15 

Лісоматеріали інші
Ця підкатегорія включає:
лісоматеріали необроблені, загострені чи розколоті: кріплення, стовпи лінійні, палі гідротехнічні, пакети, кілки, тички, жердини, прути і т. ін.
• деревину бондарну
• лісоматеріали лущені чи стругані: деревинну тріску, стружку і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
деревину механічно подрібнену на тріску, стружку чи тирсу, які використовують для виготовлення целюлозної маси, деревностружкових чи деревноволокнистих плит (20.10.40) 

03190 

4404 

02.01.15.100 

Лісоматеріали інші/ хвойних порід 

  

  

02.01.15.200 

- листяних порід 

  

  

02.01.15.300 

Жердини та кілки/ 

  

  

02.01.15.310 

- хвойних порід 

  

  

02.01.15.320 

- листяних порід 

  

  

02.01.15.330 

- хвойних та листяних порід 

  

  

02.01.15.400 

Тріска та стружка деревинні 

  

  

02.01.15.900 

Лісоматеріали н.в.і.у. 

  

  

02.01.2 

Смоли природні 

032b 

  

02.01.21 

Смоли каучукові
Ця підкатегорія включає:
балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та інші аналогічні природні каучукові смоли
Ця підкатегорія не включає:
каучук натуральний (01.11.80) 

03220 

4001.30 

02.01.21.000 

Смоли каучукові 

  

  

02.01.22 

Смоли природні інші
Ця підкатегорія включає:
шелак, смоли хвойних порід: живицю, бальзами і т. ін., гуміарабік, смолу вишні, сливи, абрикоса та ін. натуральні камеді
Ця підкатегорія включає також:
сік дерев (берези, клена та ін.) необроблений чи первинно оброблений у межах господарства
Ця підкатегорія не включає:
олію соснову, каніфолі, скипидар, дьоготь деревний (24.14.71) 

03230.1 

1301 

02.01.22.100 

Шелак 

  

  

02.01.22.200 

Камеді натуральні 

  

  

02.01.22.300 

Гуміарабік 

  

  

02.01.22.400 

Живиця 

  

  

02.01.22.500 

Бальзами природні 

  

  

02.01.22.600 

Сік дерев 

  

  

02.01.22.900 

Камеді натуральні інші 

  

  

02.01.3 

Корок натуральний 

039a 

  

02.01.30 

Корок натуральний
Ця підкатегорія включає:
кору коркового дуба натуральну, необроблену чи первинно оброблену
Ця підкатегорія не включає:
• крихту коркову (20.52.11) 

03910 
  

4501.10 
  

02.01.30.000 

Корок натуральний 

  

  

02.01.4 

Продукція лісового господарства інша 

039b 

  

02.01.41 

Матеріали рослинні, декоративні
Ця підкатегорія включає:
гілки, листя та інші частини дерев, кущів та чагарників без квітів чи бутонів, свіжі, засушені чи оброблені в інший спосіб
• трави, мохи та лишайники, придатні для складання букетів, вінків чи декоративних цілей
• ялинки (натуральні) новорічні та різдвяні, гілки дерев хвойних порід 

03920 

0604 

02.01.41.100 

Частини рослин дикорослих, які використовуються для декоративних цілей 

  

  

02.01.41.110 

Ялинки (натуральні) новорічні та різдвяні, гілки дерев хвойних порід 

  

  

02.01.41.120 

Листя, гілки та інші частини рослин 

  

  

02.01.41.200 

Мохи та лишайники 

  

  

02.01.41.900 

Матеріали рослинні, декоративні, інші 

  

  

02.01.42 

Матеріали рослинні н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
матеріали рослинного походження, які використовують для плетіння, наприклад, бамбук, ротанг, очерет, вербу і т. ін.
• матеріали рослинного походження, які використовують для набивання, наприклад, капок, волокно рослинне, узморник і т. ін.
• матеріали рослинного походження, які використовують для виробництва щіток і мітелок, наприклад, сорго технічне і т. ін.
• сировину рослинну, яку використовують для фарбування чи дублення: дерева, лишайники та їхні частини (кору, корені, плоди, ягоди, насіння, стовбури, стебла, листя і т. ін.)
• тверде насіння, зернятка, шкаралупу та ін., які використовують для різьблення
• інші рослинні матеріали та продукти (жолуді, кінські каштани і т. ін.) 

03930, 39120.1 

1401 - 1403, 1404.10, .90,
2308.1 

02.01.42.100 

Матеріали рослинні, які використовують як/ барвники 

  

  

02.01.42.200 

- дубильні речовини 

  

  

02.01.42.300 

Матеріали рослинні, які використовують для плетіння/ 

  

  

02.01.42.310 

- верба 

  

  

02.01.42.320 

- солома 

  

  

02.01.42.330 

- очерет 

  

  

02.01.42.340 

- інші 

  

  

02.01.42.400 

Матеріали рослинні, які використовують для набивання 

  

  

02.01.42.600 

Сорго технічне 

  

  

02.01.42.900 

Матеріали рослинні н.в.і.у., інші 

  

  

02.01.5 

Продукція та послуги лісорозсадників 

881d 

  

та послуги 

Продукція та послуги лісорозсадників
Ця підкатегорія включає:
насіння та плоди (включаючи шишки з насінням) для сівби дерев, кущів та чагарників європейських та екзотичних видів, призначених для лісорозведення з метою одержання деревини, для охорони грунтів та боротьби з грунтовою ерозією
• насіння та плоди для сівби дерев, кущів та чагарників, які вирощують з декоративною метою, для облаштування парків, громадських чи приватних садів, для оформлення міських майданів, вулиць, для садіння на узбіччі доріг, на берегах каналів і т. ін.
• сіянці та саджанці дерев, кущів та чагарників з лісорозсадників
Ця підкатегорія включає також:
послуги лісорозсадників 

88140.1 

  

02.01.50.100 

Насіння дерев та чагарників для лісонасаджень 

  

  

02.01.50.110 

Насіння дерев/ 

  

  

02.01.50.111 

- хвойних порід 

  

  

02.01.50.112 

- твердолистяних порід 

  

  

02.01.50.113 

- м'яколистяних порід 

  

  

02.01.50.114 

- горіхоплідних (дикорослих) 

  

  

02.01.50.115 

- плодонасіннячкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.116 

- плодокісточкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.117 

- технічних порід (дикорослих) 

  

  

02.01.50.119 

- інших 

  

  

02.01.50.120 

Насіння чагарників/ 

  

  

02.01.50.121 

- лісових 

  

  

02.01.50.122 

- декоративних 

  

  

02.01.50.123 

- ягідних та горіхоплідних (дикорослих) 

  

  

02.01.50.124 

- технічних 

  

  

02.01.50.125 

- лікарських 

  

  

02.01.50.129 

- інших 

  

  

02.01.50.200 

Сіянці та саджанці дерев і чагарників 

  

  

02.01.50.210 

Сіянці дерев/ 

  

  

02.01.50.211 

- хвойних порід 

  

  

02.01.50.212 

- твердолистяних порід 

  

  

02.01.50.213 

- м'яколистяних порід 

  

  

02.01.50.214 

- горіхоплідних (дикорослих) 

  

  

02.01.50.215 

- плодонасіннячкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.216 

- плодокісточкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.217 

- технічних порід 

  

  

02.01.50.219 

- інших 

  

  

02.01.50.220 

Сіянці чагарників/ 

  

  

02.01.50.221 

- лісових 

  

  

02.01.50.222 

- декоративних 

  

  

02.01.50.223 

- ягідних та горіхоплідних 

  

  

02.01.50.224 

- технічних 

  

  

02.01.50.225 

- лікарських 

  

  

02.01.50.229 

- інших 

  

  

02.01.50.230 

Саджанці дерев/ 

  

  

02.01.50.231 

- хвойних порід 

  

  

02.01.50.232 

- твердолистяних порід 

  

  

02.01.50.233 

- м'яколистяних порід 

  

  

02.01.50.234 

- горіхоплідних (дикорослих) 

  

  

02.01.50.235 

- плодонасіннячкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.236 

- плодокісточкових (дикорослих) 

  

  

02.01.50.237 

- технічних порід 

  

  

02.01.50.239 

- інших 

  

  

02.01.50.240 

Саджанці чагарників/ 

  

  

02.01.50.241 

- лісових 

  

  

02.01.50.242 

- декоративних 

  

  

02.01.50.243 

- ягідних та горіхоплідних 

  

  

02.01.50.244 

- технічних 

  

  

02.01.50.245 

- лікарських 

  

  

02.01.50.249 

- інших 

  

  

02.01.50.250 

Саджанці живцеві дерев та чагарників 

  

  

02.01.50.251 

Саджанці живцеві дерев 

  

  

02.01.50.252 

Саджанці живцеві чагарників/ лісових та декоративних 

  

  

02.01.50.253 

- ягідних, лікарських та технічних 

  

  

02.01.50.259 

- інших 

  

  

02.01.50.900 

Послуги лісорозсадників 

  

  

02.02 

Послуги в лісовому господарстві 

  

  

02.02.1 

Послуги в лісовому господарстві 

881e 

  

02.02.10 

Послуги в лісовому господарстві
Ця підкатегорія включає:
послуги з лісовідновлення, лісорозведення, створення захисних та полезахисних насаджень
• послуги з протипожежних заходів
• послуги щодо боротьби з лісовими шкідниками та хворобами лісу
• послуги, які надаються під час лісорозведення садінням та посівом
• послуги з досліджень лісових масивів (таксація та оцінювання лісу, грунтові дослідження, аерофотознімання та ін.)
• послуги з управління лісовим господарством
• послуги з підготування лісосік
• послуги на лісосіці
• послуги з транспортування та трелювання дерев
• послуги з первинного оброблення деревини
• послуги з навантаження і розвантаження деревини
• інші послуги в лісовому господарстві 

88140.2 

  

02.02.10.100 

Послуги з лісовідновлення, лісорозведення, створення захисних та полезахисних насаджень 

  

  

02.02.10.110 

Послуги з лісорозведення:/ садінням 

  

  

02.02.10.120 

- посівом 

  

  

02.02.10.900 

Послуги у лісовому господарстві інші 

  

  

  

B. Продукція рибного господарства 

  

  

05 

Продукція рибного господарства та пов'язані з нею послуги 

  

  

05.0 

Продукція рибного господарства та пов'язані з нею послуги 

  

  

05.00 

Риба та інші продукти рибальства 

  

  

05.00.1 

Риба
Ця категорія не включає:
рибу заморожену чи швидкозаморожену, рибу оброблену чи розібрану (15.20.1) 

041 

  

05.00.11 

Риба жива
Ця підкатегорія включає:
рибу живу товарну
• рибок живих декоративних
• продукцію рибництва ставкового, річкового, озерного, морського та лиманного
Примітка. Риби, класифіковані в цій підкатегорії, звичайно перевозяться у відповідних контейнерах (цистернах, акваріумах і т. ін.), в яких вони можуть утримуватися в живому вигляді 

04110 

0301 

05.00.11.100 

Риба жива товарна (вирощена) 

  

  

05.00.11.110 

Форель жива 

  

  

05.00.11.120 

Вугор живий 

  

  

05.00.11.130 

Короп живий 

  

  

05.00.11.140 

Амур ставкових господарств 

  

  

05.00.11.150 

Товстолобик ставкових господарств 

  

  

05.00.11.160 

Риба жива інша 

  

  

05.00.11.200 

Рибки живі декоративні 

  

  

05.00.11.300 

Продукція рибництва ставкового, річкового, озерного, морського та лиманного 

  

  

05.00.11.310 

Самці риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.11.320 

Самки риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.11.330 

Памолодь риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.11.340 

Потомство однорічне риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.11.350 

Цьогорічки риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.11.360 

Мальки риби ставкової, озерної, річкової, морської 

  

  

05.00.12 

Риба свіжа
Ця підкатегорія включає:
рибу морську та прісноводну цілу чи без голови, з нутрощами, чи в кусках з кістками
Ця підкатегорія включає також:
рибу охолоджену
Ця підкатегорія не включає:
філе рибне (15.20.11) 

04120 

0302.1 - .6 

05.00.12.100 

Риби родини/ оселедцевих 

  

  

05.00.12.150 

- коропових 

  

  

05.00.12.200 

- тріскових 

  

  

05.00.12.250 

- ставридових  

 

 

05.00.12.300 

- скумбрієвих 

  

  

05.00.12.350 

- кефалевих 

  

  

05.00.12.400 

- камбалових 

  

  

05.00.12.450 

- осетрових 

  

  

05.00.12.500 

- лососевих 

  

  

05.00.12.510 

Риби лососеві 

  

  

05.00.12.530 

Риби сигові 

  

  

05.00.12.540 

Форель 

  

  

05.00.12.600 

Акули 

  

  

05.00.12.620 

Скати 

  

  

05.00.12.700 

Риби промислові інші/ морські 

  

  

05.00.12.800 

- прісноводні 

  

  

05.00.2 

Ракоподібні та молюски
Ця категорія не включає:
ракоподібних та молюсків заморожених чи швидкозаморожених (15.20.15) 

042 

  

05.00.21 

Ракоподібні
Ця підкатегорія включає:
омарів, лангустів, крабів, креветок, прісноводних раків і т. ін. живих, свіжих чи охолоджених 

04210 

0306.2 

05.00.21.100 

Краби/ 

  

  

05.00.21.110 

- справжні 

  

  

05.00.21.190 

- інші 

  

  

05.00.21.200 

Креветки/ 

  

  

05.00.21.210 

- примітивні 

  

  

05.00.21.220 

- тропічні 

  

  

05.00.21.230 

- тропічні шельфові 

  

  

05.00.21.240 

- тропічні глибоководні 

  

  

05.00.21.250 

- північні 

  

  

05.00.21.260 

- трав'яні далекосхідні 

  

  

05.00.21.270 

- трав'яні чорноморські 

  

  

05.00.21.280 

- піщані 

  

  

05.00.21.290 

- інші 

  

  

05.00.21.300 

Омари, лангусти, раки 

  

  

05.00.21.310 

Омари 

  

  

05.00.21.320 

Лангусти 

  

  

05.00.21.330 

Раки прісноводні 

  

  

05.00.21.360 

Кріль 

  

  

05.00.21.390 

Ракоподібні інші 

  

  

05.00.22 

Устриці
Ця підкатегорія включає:
устриць для вживання в їжу та перлівниць для отримання перлів і перламутру 

04220 

0307.10 

05.00.22.100 

Устриці їстівні 

  

  

05.00.22.200 

Перлівниці 

  

  

05.00.22.300 

Памолодь устриць 

  

  

05.00.23 

Безхребетні водяні інші
Ця підкатегорія включає:
продукцію розведення конхілікультур (мідії, черепашки Сен-Жак та ін. їстівні черепашкові)
• кальмарів, восьминогів, морських їжаків і т. ін. 
Ця підкатегорія не включає:
равликів живих (01.25.22) чи приготовлених (15.20.16)
• устриць (05.00.22) 

04230 

0307.21, .31, .41, .51, .91 

05.00.23.110 

Кальмари та каракатиці 

  

  

05.00.23.120 

Восьминіг 

  

  

05.00.23.130 

Леда 

  

  

05.00.231.40 

Рапана 

  

  

05.00.23.150 

Мідія 

  

  

05.00.23.160 

Гребінець морський 

  

  

05.00.23.170 

Трепанг 

  

  

05.00.23.190 

Молюски та водяні безхребетні інші 

  

  

05.00.3 

Продукція водяна інша 

049 

  

05.00.31 

Корали та черепашки
Ця підкатегорія включає:
корали необроблені, черепашки двостулкових і черевоногих молюсків, ракоподібних, голкошкірих і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
гальку морську (14.21.12)
• панцирі морських черепах (15.11.40) 

04910 

0508 

05.00.31.100 

Корали 

  

  

05.00.31.200 

Черепашки 

  

  

05.00.31.210 

Перламутр (необроблений) 

  

  

05.00.31.290 

Черепашки інші 

  

  

05.00.32 

Губки натуральні
Ця підкатегорія включає:
губки натуральні тваринного походження необроблені чи після оброблення 

04920 

0509 

05.00.32.000 

Губки натуральні 

  

  

05.00.33 

Водорості
Ця підкатегорія включає:
морські та інші водорості свіжі, охолоджені, сушені чи в порошку для різних цілей
Ця підкатегорія не включає:
агар (15.89.20) 

04930 

1212.20 

05.00.33.100 

Водорості зелені 

  

  

05.00.33.200 

Водорості бурі 

  

  

05.00.33.210 

Десмарестія 

  

  

05.00.33.220 

Ламінарія (капуста морська) 

  

  

05.00.33.230 

Аларія дудчаста 

  

  

05.00.33.240 

Аларія їстівна 

  

  

05.00.33.250 

Лесонія 

  

  

05.00.33.260 

Аскофілум 

  

  

05.00.33.270 

Фукуси 

  

  

05.00.33.280 

Цистозіра бородата 

  

  

05.00.33.290 

Саргаси 

  

  

05.00.33.300 

Водорості червоні 

  

  

05.00.33.310 

Фурцелярія 

  

  

05.00.33.320 

Філофора 

  

  

05.00.33.330 

Анфельція 

  

  

05.00.33.340 

Фондрус 

  

  

05.00.33.400 

Зоостера 

  

  

05.00.33.500 

Філоспадикс 

  

  

05.00.33.600 

Водорості інші 

  

  

05.00.4 

Перли
Ця категорія включає:
перли природні та культивовані необроблені 

382a 

  

05.00.41 

Перли природні 

38210.1 

7101.10 

05.00.41.000 

Перли природні 

  

  

05.00.42 

Перли культивовані
Ця категорія не включає:
перли культивовані оброблені, неоправлені (36.22.11) 

38210.2 

7101.21 

05.00.42.000 

Перли культивовані 

  

  

05.00.5 

Послуги у рибному господарстві 

882 

  

05.00.50 

Послуги у рибному господарстві
Ця підкатегорія включає:
послуги, пов'язані з рибальством у відкритому морі та внутрішніх водоймах
• послуги, пов'язані з діяльністю риборозплідників та рибних ферм 

88200 

  

05.00.50.100 

Послуги з/ рибальства у відкритому морі 

  

  

05.00.50.200 

- рибальства у внутрішніх водоймах 

  

  

05.00.50.300 

- селекційної роботи 

  

  

05.00.50.400 

Послуги у рибному господарстві інші 

  

  

  

C. Продукція добувної промисловості 

  

  

  

CA. Матеріали енергетичні 

  

  

10 

Вугілля кам'яне, вугілля буре та торф
Цей розділ не включає:
кокс та напівкокс з вугілля (23.10.1) 

  

  

10.1 

Вугілля кам'яне 

  

  

10.10 

Вугілля кам'яне 

  

  

10.10.1 

Вугілля кам'яне 

110a 

  

10.10.11 

Вугілля кам'яне неагломероване
Ця підкатегорія включає:
різні типи кам'яного вугілля та антрациту неагломеровані, класифіковані за сортами, способами добування та місцезнаходженням родовищ 

11010 

2701.1 

10.10.11.100 

Вугілля/ сортове 

  

  

10.10.11.101 

- марки Д 

  

  

10.10.11.102 

- марки ДГ 

  

  

10.10.11.103 

- марки Г 

  

  

10.10.11.104 

- марки ГЖ 

  

  

10.10.11.105 

- марки ГЖО 

  

  

10.10.11.106 

- марки Ж 

  

  

10.10.11.107 

- марки КЖ 

  

  

10.10.11.108 

- марки К 

  

  

10.10.11.109 

- марки К2 

  

  

10.10.11.111 

- марки КС 

  

  

10.10.11.112 

- марки КО 

  

  

10.10.11.113 

- марки ОС 

  

  

10.10.11.114 

- марки СС 

  

  

10.10.11.115 

- марки ТС 

  

  

10.10.11.116 

- марки Т 

  

  

10.10.11.117 

- марки Д 

  

  

10.10.11.118 

- марки П 

  

  

10.10.11.119 

- малопопільне 

  

  

10.10.11.210 

Вугілля кам'яне, видобуте/ на шахтах 

  

  

10.10.11.220 

- на розрізах 

  

  

10.10.11.230 

- відкритим способом 

  

  

10.10.11.300 

Вугілля кам'яне, видобуте гідравлічним способом/ 

  

  

10.10.11.310 

- на шахтах 

  

  

10.10.11.320 

- на розрізах 

  

  

10.10.11.400 

Вугілля донецьке/ 

  

  

10.10.11.401 

- марки Д 

  

  

10.10.11.402 

- марки ДГ 

  

  

10.10.11.403 

- марки Г 

  

  

10.10.11.404 

- марки ГЖО 

  

  

10.10.11.405 

- марки ГЖ 

  

  

10.10.11.406 

- марки Ж 

  

  

10.10.11.407 

- марки КЖ 

  

  

10.10.11.408 

- марки КС 

  

  

10.10.11.409 

- марки КО 

  

  

10.10.11.411 

- марки К 

  

  

10.10.11.412 

- марки ОС 

  

  

10.10.11.413 

- марки ТС 

  

  

10.10.11.414 

- марки Т 

  

  

10.10.11.415 

- марки А 

  

  

10.10.11.416 

- для енергетики 

  

  

10.10.11.417 

- антрацит великих сортів 

  

  

10.10.11.418 

- антрацит "АС" 

  

  

10.10.11.419 

- антрацит рядовий "АРШС" 

  

  

10.10.11.421 

- шлам і штиб антрацитовий 

  

  

10.10.11.500 

Вугілля львівсько-волинське/ 

  

  

10.10.11.501 

- марки Г 

  

  

10.10.11.502 

- марки ДГ 

  

  

10.10.11.503 

- марки ГЖО 

  

  

10.10.11.504 

- марки ГЖ 

  

  

10.10.11.600 

Вугілля імпортне 

  

  

10.10.11.601 

Вугілля кузнецьке сортове 

  

  

10.10.11.602 

Вугілля карагандинське сортове 

  

  

10.10.11.603 

Вугілля воркутинське сортове 

  

  

10.10.11.604 

Вугілля кизеловське сортове 

  

  

10.10.11.605 

Вугілля черемховське марки Д 

  

  

10.10.11.606 

Вугілля сілезьке 

  

  

10.10.11.700 

Вугілля кам'яне інше 

  

  

10.10.12 

Агломерат кам'яновугільний
Ця підкатегорія включає:
• брикети, окатиші та аналогічні види твердого палива, вироблені з вугілля
• концентрат вугілля кам'яного для коксування 

11020 

2701.20 

10.10.12.100 

Вугілля, перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках 

  

  

10.10.12.200 

Вугілля кам'яне великих та середніх сортів зі збагачувальних фабрик 

  

  

10.10.12.300 

Антрацит великих та середніх сортів зі збагачувальних фабрик 

  

  

10.10.12.400 

Шлам антрацитовий зі збагачувальних фабрик 

  

  

10.10.12.500 

Вугілля донецьке промпродукт та шлам вугільний 

  

  

10.10.12.600 

Брикет донецький 

  

  

10.10.12.700 

Концентрат вугілля кам'яного для коксування 

  

  

10.2 

Вугілля буре 

  

  

10.20 

Вугілля буре 

  

  

10.20.1 

Вугілля буре  

110b 

  

10.20.10 

Вугілля буре
Ця підкатегорія включає:
вугілля буре (лігніт), класифіковане за місцем видобування, розташування родовищ та за сортами 

11030 

2702 

10.20.10.101 

Вугілля буре (лігніт), видобуте/ на шахтах 

  

  

10.20.10.102 

- на розрізах 

  

  

10.20.10.200 

Вугілля/ буре (лігніт) великих та середніх сортів 

  

  

10.20.10.201 

- буре (лігніт) великих сортів 

  

  

10.20.10.202

- буре (лігніт) середніх сортів 

  

  

10.20.10.300 

Брикети буровугільні (з лігніту) 

  

  

10.20.10.400 

Вугілля/ буре (лігніт) українських родовищ 

  

  

10.20.10.401 

- Правобережної України марки Б - буре 

  

  

10.20.10.402 

- коломийське марки Б - буре 

  

  

10.20.10.403 

- закарпатське марки Б - буре 

  

  

10.20.10.404 

- ільницьке марки Б - буре 

  

  

10.20.10.500 

Вугілля буре (лігніт) інше 

  

  

10.3 

Торф 

  

  

10.30 

Торф 

  

  

10.30.1 

Торф 

110c 

  

10.30.10 

Торф
Ця підкатегорія включає:
усі сорти торфу, включаючи висушений або агломерований торф, який використовується як паливо, розмолотий торф, торф'яну крихту і т. ін.
• торф паливний фрезерний та кусковий
• торф для сільського господарства та промислового перероблення
• брикети та напівбрикети торф'яні
Ця підкатегорія не включає:
вироби з торфу, такі як стакани садильні (26.82.16) 

11040 

2703 

10.30.10.101 

Торф паливний/ фрезерний 

  

  

10.30.10.102 

- кусковий 

  

  

10.30.10.103 

Торф для сільського господарства/ 

  

  

10.30.10.104 

- фрезерний 

  

  

10.30.10.105 

Торф для промислового перероблення/ 

  

  

10.30.10.106 

- фрезерний 

  

  

10.30.10.107 

Торф-сирець для промислового перероблення 

  

  

10.30.10.200 

Торф інший 

  

  

10.30.10.300 

Брикети та напівбрикети торф'яні/ 

  

  

10.30.10.301 

- паливні 

  

  

10.30.10.302 

- живильні для сільського господарства 

  

  

10.30.10.310 

Продукти перероблення торфу інші 

  

  

11 

Сировина вуглеводнева та пов'язані з нею послуги 

  

  

11.1 

Нафта сира та газ природний 

  

  

11.10 

Нафта сира та газ природний 

  

  

11.10.1 

Нафта сира 

120a 

  

11.10.10 

Нафта сира
Ця підкатегорія включає:
нафту сиру, а також нафту, одержану з бітумінозних мінералів (наприклад, зі сланців, вапнякових порід, пісковиків (див. поз. 11.10.40), тобто, природні продукти, незалежно від їхнього складу, які одержані зі звичайних чи конденсованих покладів нафти, чи шляхом деструктивної перегонки бітумінозних матеріалів
• інші природні продукти, які мають властивості та характеристики неочищених фракцій, одержаних з різних джерел.
Ця підкатегорія включає також:
конденсат газовий природний
Примітка. Нафти залишаться за класифікацією в цій підкатегорії, навіть якщо вони піддавалися таким видам оброблення:
- фільтруванню
- знесолюванню
- зневоднюванню
- стабілізації з метою нормалізування тиску парів
- видаленню дуже легких фракцій з метою повернення їх у нафтові поклади для підтримання пластового тиску
- додаванню тільки тих вуглеводнів, які були раніше одержані фізичними методами під час вищеназваних процесів оброблення
- іншим процесам перероблення, за умови, що вони суттєво не змінюють характер продукції 

12010 

2709 

11.10.10.100 

Нафта видобута малосірчиста/ 

  

  

11.10.10.110 

- материкова 

  

  

11.10.10.120 

- морських родовищ 

  

  

11.10.10.200 

Нафта видобута сірчиста/ 

  

  

11.10.10.210 

- материкова 

  

  

11.10.10.220 

- морських родовищ 

  

  

11.10.10.300 

Нафта видобута високосірчиста/ 

  

  

11.10.10.310 

- материкова 

  

  

11.10.10.320 

- морських родовищ 

  

  

11.10.10.400 

Нафта видобута інша/ 

  

  

11.10.10.410 

- материкова 

  

  

11.10.10.420 

- морських родовищ 

  

  

11.10.10.500 

Нафта, зневоднена та знесолена на нафтопромислах/ 

  

  

11.10.10.510 

- з вмістом води не більше 0,2 %, солей не більше 40 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.520 

- з вмістом води не більше 0,5 %, солей не більше 100 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.530 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 300 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.540 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 18 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.550 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 18 мг/л, механічних домішок більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.600 

Нафта, зневоднена та знесолена на газопереробних заводах/ 

  

  

11.10.10.610 

- з вмістом води не більше 0,2 %, солей не більше 40 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.620 

- з вмістом води не більше 0,5 %, солей не більше 100 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.630 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 300 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.640 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 18 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.650 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 18 мг/л, механічних домішок більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.700 

Нафта, стабілізована/ на нафтопромислах 

  

  

11.10.10.710 

- на газопереробних заводах 

  

  

11.10.10.800 

Нафта, що поставляється/ 

  

  

11.10.10.810 

- в рахунок моторного палива 

  

  

11.10.10.820 

- в рахунок паливного мазуту 

  

  

11.10.10.830 

- в рахунок нафтобітуму 

  

  

11.10.10.840 

Нафта, що поставляється на нафтоперероблення/ 

  

  

11.10.10.841 

- з вмістом води не більше 0,5 %, солей не більше 100 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.842 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 300 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.843 

- з вмістом води не більше 1,0 %, солей не більше 18 мг/л, механічних домішок не більше 0,05 % 

  

  

11.10.10.900 

Конденсат газовий 

  

  

11.10.10.910 

- нестабільний 

  

  

11.10.10.920 

- стабільний 

  

  

11.10.2 

Газ природний 

120b 

  

11.10.20 

Газ природний
Ця підкатегорія включає:
газ природний горючий, скраплений або в газоподібному стані з переважним вмістом метану з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ 

12020 

2711.11, .21 

11.10.20.100 

Газ природний/ 

  

  

11.10.20.110 

- газових та газоконденсатних родовищ 

  

  

11.10.20.120 

- нафтових родовищ (газ попутний) 

  

  

11.10.20.200 

Газ природний/ по Україні 

  

  

11.10.20.210 

- по Івано-Франківській області 

  

  

11.10.20.220 

- по Львівській області 

  

  

11.10.20.230 

- по Полтавській області 

  

  

11.10.20.240 

- по Сумській області 

  

  

11.10.20.250 

- по Харківській області 

  

  

11.10.20.260 

- по Чернігівській області 

  

  

11.10.20.270 

- по Криму 

  

  

11.10.3 

Скраплювання та регазифікація природного газу для транспортування 

883a 

  

11.10.30 

Скраплювання та регазифікація природного газу для транспортування 

88300.1 

  

11.10.30.000 

Скраплювання та регазифікація природного газу для транспортування 

  

  

11.10.4 

Сланці та піски бітумінозні 

120c 

  

11.10.40 

Сланці та піски бітумінозні
Ця підкатегорія включає:
осадову породу або пісок, які містять вуглеводні, які можна виділити у формі продуктів, включених у поз. 11.10.10 або у формі, з якої ці продукти можуть бути добуті
Ця підкатегорія не включає:
бітуми та асфальти природні (14.50.10)
Примітка. Виділення продуктів поз. 11.10.10 досягається нагріванням або іншими процесами. Вуглеводні, що містяться в сланці, можуть бути у формі органічних матеріалів, які називають керогенами 

12030 

2714.10 

11.10.40.100 

Сланці горючі/ 

  

  

11.10.40.110 

- сортовані 

  

  

11.10.40.120 

- збагачені 

  

  

11.10.40.220 

- без оброблення 

  

  

11.10.40.300 

Пісок бітумінозний 

  

  

11.2 

Послуги з видобування нафти та газу 

  

  

11.20 

Послуги з видобування нафти та газу 

  

  

11.20.1 

Послуги з видобування нафти та газу
Ця категорія не включає:
послуги з транспортування сирої нафти трубопроводами (60.30.11)
• послуги з транспортування природного газу трубопроводами (60.30.12)
• послуги з геофізичних, геологічних та сейсмічних робіт під час розвідування вуглеводних родовищ (74.20.7) 

883b 

  

11.20.11 

Послуги з буріння під час видобування нафти та газу
Ця підкатегорія включає:
послуги з напрямленого буріння та повторного буріння (вертикального, похилого, горизонтального) 

88300.2 

  

11.20.11.100 

Послуги з буріння/ похило-напрямленого та повторного буріння 

  

  

11.20.11.200 

- зворотньо-поступального 

  

  

11.20.11.300 

- інші 

  

  

11.20.12 

Послуги з будівництва та експлуатації свердловин
Ця підкатегорія включає:
послуги з монтажу, демонтажу, ремонту бурильних установок
• послуги з цементації кріплення тюбінгами, відкачування, забивання, консервування та ліквідацію свердловин і т. ін.
• послуги з боротьби з пожежами на нафтових та газових свердловинах 

88300.3 

  

11.20.12.100 

Послуги з/ будівництва бурових вишок 

  

  

11.20.12.200 

- ремонту бурових вишок 

  

  

11.20.12.300 

- демонтажу бурових вишок 

  

  

11.20.12.400 

- цементування насосних свердловин 

  

  

11.20.12.500 

- забивання, консервування та ліквідації свердловин 

  

  

11.20.12.600 

- будівництва та експлуатації свердловин, інші 

  

  

12 

Руди уранові та торієві 

  

  

12.0 

Руди уранові та торієві 

  

  

12.00 

Руди уранові та торієві 

  

  

12.00.1 

Руди уранові та торієві 

130 

  

12.00.10 

Руди уранові та торієві
Ця підкатегорія включає:
руди та концентрати уранові та торієві, сирі чи збагачені ("кокс жовтий")
Ця підкатегорія не включає:
уран з високим змістом радіоактивних ізотопів (23.30.1) 

13000 

2612 

12.00.10.100 

Руди та концентрати уранові 

  

  

12.00.10.110 

Руди уранові 

  

  

12.00.10.120 

Смолка уранова 

  

  

12.00.10.130 

Концентрати руд уранових з вмістом урану більше 5 % 

  

  

12.00.10.140 

Продукція видобування руд уранових інша 

  

  

12.00.10.200 

Руди та концентрати торієві 

  

  

12.00.10.210 

Моназит 

  

  

12.00.10.220 

Ураноторіаніт 

  

  

12.00.10.230 

Концентрати руд торієвих з вмістом торію більше 20 % 

  

  

12.00.10.240 

Продукція видобування руд торієвих інша 

  

  

  

CB. Матеріали неенергетичні 

  

  

13 

Руди металеві
Цей розділ включає:
руди, які використовують, головним чином, для одержання металів, які вони містять, включно з рудами з порід що добувають під водою
Цей розділ включає також:
концентрати рудні, які класифікуються в тих же позиціях, що й відповідні металеві руди
Примітка. Термін "руди" застосовується до металомістких мінералів які зв'язані з речовинами, в яких вони залягають і з якими вони видобуваються з копалень, цей термін також застосовується до самородних металів у жильній породі (наприклад, рудоносні піски).
Термін "концентрати" відноситься до руд, в яких частина або всі сторонні включення (порожня порода) були видалені в результаті фізичних, фізико-хімічних чи хімічних операцій спеціального оброблення 

  

  

13.1 

Руди залізні 

  

  

13.10 

Руди залізні 

  

  

13.10.1 

Руди залізні 

141 

  

13.10.10 

Руди залізні
Ця підкатегорія включає:
руди залізні неагломеровані та концентрати
• агломерат залізорудний
• окатиші залізорудні та металізовані
• залізофлюс
• залізо губчасте
Ця підкатегорія не включає:
пірит (14.30.12)
• недогарки піритові (24.13.57)
• брухт залізний (27.10.92) 

14100 

2601.1 

13.10.10.300 

Руди та концентрати залізні неагломеровані 

  

2601.11 

13.10.10.301 

Руда залізна сира/ відкритого видобування 

  

  

13.10.10.302 

- іншого видобування 

  

  

13.10.10.303 

Руда залізна/ товарна незбагачена 

  

  

13.10.10.304 

- доменна 

  

  

13.10.10.305 

- агломераційна 

  

  

13.10.10.306 

- мартенівська 

  

  

13.10.10.307 

- товарна незбагачена інша 

  

  

13.10.10.308 

Концентрат залізорудний 

  

  

13.10.10.500 

Руди та концентрати залізні агломеровані 

  

2601.12 

13.10.10.501 

Агломерат залізорудний/ доменний 

  

  

13.10.10.502 

- мартенівський 

  

  

13.10.10.503 

- марганцевистий 

  

  

13.10.10.504 

- ванадієвий 

  

  

13.10.10.505 

- бокситовий 

  

  

13.10.10.506 

Окатиші залізорудні/ окислені 

  

  

13.10.10.507 

- офлюсовані 

  

  

13.10.10.508 

- неофлюсовані 

  

  

13.10.10.509 

Залізофлюс 

  

  

13.10.10.510 

Окатиші металізовані/ офлюсовані  

  

  

13.10.10.511 

- неофлюсовані  

  

  

13.10.10.512 

Залізо губчасте 

  

  

13.2 

Руди кольорових металів 

  

  

13.20 

Руди кольорових металів 

  

  

13.20.1 

Руди кольорових металів
Ця категорія не включає:
руди уранові та торієві (12.00.10) 

142 

  

13.20.11 

Руди мідні
Ця підкатегорія включає:
• руди та концентрати мідні (атакамит, азурит, борніт, мідний колчедан, куприт і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
руди мідні золотовмісні та сріблоносні (13.20.14) 

14210 

2603 

13.20.11.000 

Руди мідні 

  

2603 

13.20.11.001 

Руда/ мідна 

  

  

13.20.11.002 

- мідно-цинкова 

  

  

13.20.11.003 

Концентрат мідний 

  

  

13.20.12 

Руди нікелеві 

14220 

2604 

13.20.12.000 

Руди нікелеві 

  

2604 

13.20.12.001 

Руда нікелева 

  

  

13.20.12.002 

Концентрат нікелевий 

  

  

13.20.13 

Руди алюмінієві
Ця підкатегорія включає:
руди та концентрати алюмінієві (боксити, алуніт, нефелін, лейцит, сієніт нефеліновий і т. ін.) 

14230 

2606, 2529.30 

13.20.13.000 

Руди алюмінієві 

  

2606 

13.20.13.010 

Нефелін, лейцит та сієніт нефеліновий 

  

2529.30 

13.20.13.011 

Алуніт 

  

  

13.20.13.012 

Нефелін 

  

  

13.20.13.013 

Лейцит 

  

  

13.20.13.014 

Сієніт нефеліновий 

  

  

13.20.13.015 

Концентрат нефеліновий (у перерахунку на 25 % вмісту оксиду алюмінію) 

  

  

13.20.13.016 

Концентрат нефелін-польовошпатовий 

  

  

13.20.13.020 

Боксити 

  

  

13.20.13.021 

Гідрат оксиду алюмінію (у перерахунку на глинозем) 

  

  

13.20.13.030 

Глинозем 

  

  

13.20.14 

Руди благородних металів
Ця підкатегорія включає:
руди золотовмісні та сріблоносні
• піски золотоносні та платиноносні, останні звичайно містять інші метали платинової групи (наприклад, іридій, осмій, паладій, родій, рутеній)
• руди мідні золотовмісні та сріблоносні 

14240 

2616 

13.20.14.000 

Руди благородних металів 

  

2616 

13.20.14.001 

Руди золотовмісні 

  

  

13.20.14.002 

Концентрати золотовмісні 

  

  

13.20.14.003 

Осади цинкові золотовмісні 

  

  

13.20.14.004 

Золото лігатурне 

  

  

13.20.14.005 

Сировина та концентрати металів платинової групи 

  

  

13.20.14.006 

Концентрати металів платинової групи 

  

  

13.20.14.007 

Сировина та концентрати платини 

  

  

13.20.14.008 

Сировина та концентрати металів платинової групи інші 

  

  

13.20.14.009 

Руди та концентрати сріблоносні 

  

  

13.20.14.010 

Руди мідні золотовмісні та сріблоносні 

  

  

13.20.15 

Руди свинцеві, цинкові та олов'яні
Ця підкатегорія включає:
руду свинцеву (включно зі сріблоносною)
• руду цинкову (включно зі сріблоносною)
• руду олов'яну (включно зі сріблоносною) 

14290.1 

2607 - 2609 

13.20.15.300 

Руди та концентрати олов'яні 

  

2609 

13.20.15.301 

Руда олов'яна 

  

  

13.20.15.302 

Піски олов'яні 

  

  

13.20.15.303 

Концентрат олов'яний 

  

  

13.20.15.304 

Руда олов'яна сріблоносна 

  

  

13.20.15.500 

Руди та концентрати свинцеві 

  

2607 

13.20.15.501 

Руда свинцево-цинкова 

  

  

13.20.15.502 

Концентрат свинцевий 

  

  

13.20.15.503 

Промпродукти свинцю 

  

  

13.20.15.504 

Свинець чорновий 

  

  

13.20.15.505 

Свинець вісмутистий 

  

  

13.20.15.506 

Руда свинцева сріблоносна 

  

  

13.20.15.700 

Руди та концентрати цинкові 

  

2608 

13.20.15.701 

Руда цинкова 

  

  

13.20.15.702 

Концентрат цинковий 

  

  

13.20.15.703 

Цинк в окису цинку 

  

  

13.20.15.704 

Промпродукти цинку 

  

  

13.20.15.705 

Руда цинкова срібломістка 

  

  

13.20.16 

Руди інших кольорових металів
Ця підкатегорія включає:
руди та концентрати хромові
• руди та концентрати кобальтові
• руди та концентрати вольфрамові
• руди та концентрати марганцеві (включно з залізом, легованим марганцем більше 20 %)
• руди та концентрати лужних, лужноземельних, рідкісноземельних металів
• руди та концентрати рідкісних та рідкісноземельних металів ітрієвої та церієвої груп
• сировину ртутну (кіновар та ін.)
• руди та концентрати магнієві
• руди та концентрати молібденові, обпалені чи необпалені
• руди та концентрати титанові
• руди та сполуки цирконієві
• руди та концентрати ніобієві, танталові та ванадієві
• руди та концентрати сурм'яні
• руди та концентрати вісмутові
• руди та концентрати металеві інші
Ця підкатегорія не включає:
руди уранові та торієві (12.00.10)
Примітка. Індій, галій, реній, гафній, талій та кадмій не добуваються безпосередньо з однієї певної руди, але одержуються як побічні продукти в металургійних процесах інших металів (наприклад, свинцю, цинку, міді, алюмінію) 

14290.2 

2602, 2605, 2610, 2611, 2613 - 2615, 2617 

13.20.16.300 

Руди та концентрати вольфрамові 

  

2611 

13.20.16.301 

Руда вольфрамова 

  

  

13.20.16.302 

Концентрати вольфрамові (у перерахунку на 60 % вмісту триоксиду вольфраму) 

  

  

13.20.16.303 

Кислота вольфрамова 

  

  

13.20.16.304 

Ангідрид вольфрамовий 

  

  

13.20.16.500 

Руди та концентрати марганцеві 

  

2602 

13.20.16.501 

Руда марганцева товарна 

  

  

13.20.16.502 

Руда марганцева/ (у т. ч. руда залізна з вмістом марганцю більше 20 %) 

  

  

13.20.16.503 

- вищих сортів 

  

  

13.20.16.504 

- нижчих сортів 

  

  

13.20.16.505 

Агломерат марганцевий 

  

  

13.20.16.901 

Руди та концентрати кобальтові 

  

  

13.20.16.902 

Руда кобальтова 

  

  

13.20.16.903 

Концентрат кобальтовий 

  

  

13.20.16.904 

Штейн кобальтовий 

  

  

13.20.16.910 

Руди та концентрати хромові 

  

  

13.20.16.911 

Руда/ хромова (хромітова) 

  

  

13.20.16.912 

- для виробництва ферохрому 

  

  

13.20.16.913 

- для виробництва вогнетривів 

  

  

13.20.16.914 

- для виробництва сполук хромових 

  

  

13.20.16.915 

- для виробництва феросплавів хромистих 

  

  

13.20.16.916 

- для ремонту мартенівських печей 

  

  

13.20.16.920 

Руди та концентрати молібденові 

  

  

13.20.16.921 

Руда молібденова відпалена 

  

  

13.20.16.922 

Концентрати молібденові (у перерахунку на 51 % вмісту молібдену) 

  

  

13.20.16.923 

Кальцій молібденовокислий (у перерахунку на 44 % вмісту молібдену) 

  

  

13.20.16.924 

Ангідрид молібденовий 

  

  

13.20.16.925 

Дисульфіт молібдену 

  

  

13.20.16.930 

Руди та концентрати титанові 

  

  

13.20.16.931 

Концентрат ільменітовий (у перерахунку на 42 % вмісту діоксиду титану) 

  

  

13.20.16.932 

Концентрат рутиловий (у перерахунку на 42 % вмісту діоксиду титану) 

  

  

13.20.16.933 

Концентрат рутиловий (у перерахунку на 90 % вмісту діоксиду титану) 

  

  

13.20.16.940 

Руди та концентрати/ ванадію, ніобію, танталу, цирконію 

  

  

13.20.16.941 

- ванадію 

  

  

13.20.16.942 

- ніобію 

  

  

13.20.16.943 

- танталу 

  

  

13.20.16.944 

- цирконію 

  

  

13.20.16.950 

Руди та концентрати сурм'янисті 

  

  

13.20.16.951 

Руда сурм'яна 

  

  

13.20.16.952 

Концентрат сурм'яний (у перерахунку на 30 % вмісту сурми) 

  

  

13.20.16.953 

Руди/ берилію 

  

  

13.20.16.955 

- германієві 

  

  

13.20.16.960 

Руди та концентрати металів рідкісних та рідкісноземельних 

  

  

13.20.16.961 

Оксиди металів рідкісноземельних ітрієвої групи 

  

  

13.20.16.962 

Оксиди скандію та металів рідкісноземельних церієвої групи 

  

  

13.20.16.963 

Солі металів рідкісноземельних 

  

  

13.20.16.970 

Руди та концентрати металів кольорових н.в.і.у. 

  

  

13.20.16.971 

Сировина ртутна 

  

  

13.20.16.972 

Руди та концентрати/ металів лужних, лужноземельних, рідкісноземельних (в т. ч. рубідію, цезію, барію, стронцію) 

  

  

13.20.16.973 

- магнію 

  

  

13.20.16.974 

- вісмутові 

  

  

14 

Продукція добувної промисловості інша 

  

  

14.1 

Камінь будівельний 

  

  

14.11 

Камінь будівельний 

  

  

14.11.1 

Камінь будівельний 

151a 

  

14.11.11 

Мармур та інші вапнякові камені
Ця підкатегорія включає:
мармур, травертин (вапняковий туф), екасуїн, східний алебастр та аналогічні вапнякові монументні чи будівельні камені, необроблені або грубо оброблені (розрізані на блоки та плити, у вигляді бутового чи тесаного каменю)
Ця підкатегорія не включає:
вапняки звичайні (14.12.10) 

15120 

2515 

14.11.11.330 

Мармур та травертин/ бутові 

  

2515.11 

14.11.11.350 

- розрізані на плити товщиною до 25 см 

  

2515.12 (.20 + .50) 

14.11.11.370 

- розрізані на блоки товщиною більше 25 см 

  

2515.12.90 

14.11.11.500 

Камінь вапняковий будівельний інший/ 

  

2515.20 

14.11.11.530 

- бутовий 

  

2515.20a 

14.11.11.550 

- розрізаний на плити товщиною до 25 см 

  

2515.20b 

14.11.11.570 

- розрізаний на блоки товщиною більше 25 см 

  

2515.20c 

14.11.12 

Граніт, пісковик та інший будівельний камінь
Ця підкатегорія включає:
граніт, пісковик, сієніт, лаву, базальт, гнейс, порфир та інші подібні тверді кам'яні породи, необроблені (бутові) чи грубо оброблені (розрізані на блоки та плити), придатні для монументів чи будівництва
Ця підкатегорія не включає:
сланець глинистий (14.13.10) 

15130 

2516 

14.11.12.330 

Граніт/ бутовий 

  

2516.11 

14.11.12.350 

- розрізаний на плити товщиною до 25 см 

  

2516.12.10 

14.11.12.370 

- розрізаний на блоки товщиною більше 25 см 

  

2516.12.90 

14.11.12.530 

Пісковик/ бутовий 

  

2516.21 

14.11.12.550 

- розрізаний на плити товщиною до 25 см 

  

2516.22.10 

14.11.12.570 

- розрізаний на блоки товщиною більше 25 см 

  

2516.22.90 

14.11.12.900 

Камені монументні та будівельні інші/ 

  

2516.90 

14.11.12.901 

- порфір 

  

  

14.11.12.902 

- базальт 

  

  

14.12 

Вапняк, гіпс та крейда 

  

  

14.12.1 

Вапняк та гіпс 

152 

  

14.12.10 

Вапняк та гіпс
Ця підкатегорія включає:
гіпс (у т. ч. медичний), ангідрит (безводний гіпс), вапнякові флюси, вапняк та інший вапняковий камінь, які використовують для виробництва вапна та цементу
Ця підкатегорія не включає:
• алебастр гіпсовий (26.53.10) 

15200 

2520.10, 2521 

14.12.10.300 

Гіпс та ангідрид 

  

2520.10 

14.12.10.303 

Гіпс технічний 

  

  

14.12.10.304 

Гіпс медичний 

  

  

14.12.10.305 

Ангідрид 

  

  

14.12.10.500 

Флюс вапняковий/ 

  

2521.00 

14.12.10.530 

- кусковий 

  

2521.00a 

14.12.10.550 

- порошок 

  

2521.00b 

14.12.10.900 

Вапняк та камінь вапняковий інші 

  

  

14.12.2 

Крейда та доломіт 

163a 

  

14.12.20 

Крейда та доломіт
Ця підкатегорія включає:
доломіт некальцинований, кальцинований, обпалений, агломерований, включаючи доломіт гудронований
Ця підкатегорія не включає:
крейду фосфатну (14.30.11)
• стеатит (тальк) (14.50.23)
• крейду як зубний порошок (24.52.18)
• крейду для писання, малювання та для кравців (36.63.24) 

16330 

2509, 2518 

14.12.20.100 

Крейда 

  

2509.10 

14.12.20.300 

Доломіт 

  

2518 10 

14.12.20.330 

Доломіт некальцинований/ необроблений 

  

2518.10a 

14.12.20.350 

- розрізаний для промисловості 

  

2518.10b 

14.12.20.370 

- порошок 

  

2518.10c 

14.12.20.500 

Доломіт/ кальцинований та обпалений 

  

2518.20 

14.12.20.530 

- кальцинований 

  

2518.20a 

14.12.20.550 

- обпалений 

  

2518.20b 

14.12.20.700 

- агломерований (у т. ч. доломіт гудронований) 

  

2518.30 

14.13 

Сланець глинистий 

  

  

14.13.1 

Сланець глинистий 

151b 

  

14.13.10 

Сланець глинистий
Ця підкатегорія включає:
сланець глинистий у вигляді кусків гірської породи (у масі) або грубо оброблений, колотий чи пиляний
Ця підкатегорія не включає:
вироби зі сланцю агломерованого (26.70.12) 

15110 

2514 

14.13.10.000 

Сланець глинистий 

  

2514.00 

14.2 

Пісок та глина 

  

  

14.21 

Пісок та гравій 

  

  

14.21.1 

Пісок та гравій 

153a 

  

14.21.11 

Пісок
Ця підкатегорія включає:
піски природні всіх видів, видобуті з морів, озер, річок та кар'єрів, тобто пісок у вигляді дрібних частинок, які утворилися внаслідок природного руйнування мінералів
• кременистий (силікатний) та кварцовий піски, які використовують у будівництві, у скляній промисловості, для очищення металів і т. ін.
• глинисті піски, включаючи каолінові піски, які використовують для підготування ливарних форм та вогнетривких продуктів
• польовошпатові піски, які використовують у керамічній промисловості
Ця підкатегорія не включає:
пісок бітумінозний (11.10.40)
• пісок штучний (14.21.12)
• піски металоносні (руди розділу 13 відповідно до металу) 

15310 

2505 

14.21.11.500 

Піски кременисті та кварцові 

  

2505.10 

14.21.11.901 

Пісок природний будівельний/ 

  

  

14.21.11.902 

- митий 

  

  

14.21.11.903 

- немитий 

  

  

14.21.11.904 

Пісок природний/ для виробництва скла 

  

  

14.21.11.905 

- ливарний 

  

  

14.21.11.906 

- інший 

  

  

14.21.12 

Гравій
Ця підкатегорія включає:
гравій, щебінь або дроблений камінь, які звичайно використовують як наповнювачі для бетону, баласту для шосейних доріг чи залізничних колій або інші баластні матеріали
• гальку (включаючи кременисту гальку) та дрібнозернистий пісковик
• уламки, бруковий камінь, крихту, гранули та порошки з каменів гірських та вивержених порід 

15320.1 

2517.10, .4 

14.21.12.100 

Галька, гравій та щебінь 

  

2517.10.10 

14.21.12.130 

Гравій/ 

  

2517.10.10a 

14.21.12.131 

- митий 

  

  

14.21.12.132 

- немитий 

  

  

14.21.12.150 

Галька та щебінь 

  

2517.10.10b 

14.21.12.151 

Галька (у т. ч. галька кремениста) 

  

2517.10.10b 

14.21.12.152 

Щебінь/ 

  

  

14.21.12.153 

- з порід кременистих 

  

  

14.21.12.154 

- з туфів 

  

  

14.21.12.155 

- з порід вулканічних 

  

  

14.21.12.156 

- з пемзи 

  

  

14.21.12.157 

Щебінь та пісок пористі з металургійного шлаку (пемза шлакова) 

  

  

14.21.12.300 

Уламки/ каменю 

  

2517.10.90 

14.21.12.330 

- доломіту 

  

2517.10.90a 

14.21.12.390 

- іншого каменю 

  

2517.10.90b 

14.21.12.500 

Крихта, гранули та порошок мармурові 

  

2517.41 

14.21.12.530 

Крихта та гранули мармурові 

  

2517.41a 

14.21.12.550 

Порошок мармуровий 

  

2517.41b 

14.21.12.900 

Крихта, гранули та порошок з іншого каменю 

  

2517.49 

14.21.12.930 

Крихта та гранули з іншого каменю 

  

2517.49a 

14.21.12.937 

Пісок штучний/ з кременистої породи 

  

  

14.21.12.938 

- з туфів 

  

  

14.21.12.939 

- з вулканічних шлаків 

  

  

14.21.12.950 

Порошок з іншого каменю 

  

2517.49b 

14.21.13 

Покриття дорожні щебеневі
Ця підкатегорія включає:
макадам (щебеневе дорожнє покриття) та інші покриття, які складаються з грубо розсортованих дроблених каменів, брукових каменів, шлаку, дросу чи аналогічних промислових відходів, або з суміші цих матеріалів
Ця підкатегорія включає також:
макадам бітумінозний 

15320.2 

2517.20, .30 

14.21.13.300 

Макадам/ 

  

2517.20 

14.21.13.500 

- бітумінозний 

  

2517.30 

14.22 

Глини та каолін 

  

  

14.22.1 

Глини та каолін 

154 

  

14.22.11 

Каолін
Ця підкатегорія включає:
каолін та глини каолінові, основу яких складають каолінові мінерали (каолініт, нокрит, аноксит та ін.) кальциновані чи некальциновані, сирі та обпалені
Ця підкатегорія не включає:
піски каолінові (14.21.11) 

15400.1 

2507 

14.22.11.300 

Каолін та глини каолінові неперероблені 

  

2507.00.10 

14.22.11.350 

Каолін неперероблений 

  

2507.00.10a 

14.22.11.390 

Глини каолінові неперероблені 

  

2507.00.10b 

14.22.11.500 

Каолін та глини каолінові кальциновані 

  

2507.00.90 

14.22.11.550 

Каолін кальцинований 

  

2507.00.90a 

14.22.11.590 

Глини каолінові кальциновані 

  

2507.00.90b 

14.22.12 

Глини
Ця підкатегорія включає:
усі природні глинисті речовини, які містять глини і породи осадового походження, в основі яких лежать силікати алюмінію
• глини звичайні сирі та глини для керамічної промисловості (гончарні глини)
• бентоніт та інші фільтрувальні та знебарвлюючі глини
• андалузит, кіаніт, силіманіт, муліт та інші вогнетривкі глини
• землі шамотні та динасові 

15400.2 

2508 

14.22.12.100 

Бентоніт та інші знебарвлюючі глини 

  

2508 (.10 + .20) 

14.22.12.300 

Глини вогнетривкі/ 

  

2508.30 

14.22.12.330 

- необроблені 

  

2508.30a 

14.22.12.350 

- кальциновані 

  

2508.30b 

14.22.12.500 

Глини/ інші (крім глин здутих) 

  

2508.40 

14.22.12.501 

- легкоплавкі 

  

  

14.22.12.502 

- тугоплавкі 

  

  

14.22.12.700 

Андалузит, кіаніт силіманіт, муліт 

  

2508 (.50 + .60) 

14.22.12.701 

Андалузит 

  

  

14.22.12.702 

Кіаніт 

  

  

14.22.12.703 

Силіманіт 

  

  

14.22.12.704 

Муліт 

  

  

14.22.12.900 

Землі шамотні та динасові 

  

2508.70 

14.3 

Мінерали для хімічної промисловості та виробництва добрив 

  

  

14.30 

Мінерали для хімічної промисловості та виробництва добрив 

  

  

14.30.1 

Мінерали для хімічної промисловості та виробництва добрив 

161 

  

14.30.11 

Добрива мінеральні природні
Ця підкатегорія включає:
фосфати кальцію природні (апатит та інші природні фосфати й фосфорити кальцію), фосфати алюмінію природні та крейду фосфатну, розмелені чи нерозмелені
• мінерали, які містять солі калію (карналіт, сильвін і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
добавки вапнякові (14.12.10)
• добрива мінеральні хімічні (24.15.30, 24.15.40, 24.15.50) 

16110 

2510, 3104.10 

14.30.11.300 

Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієво-кальцієві та крейда фосфатна 

  

2510 

14.30.11.500 

Солі калієві природні 

  

3104.10 

14.30.12 

Пірит та сірка природна
Ця підкатегорія включає:
пірит (залізний колчедан) необпалений та сірку природну нерафіновану
Ця підкатегорія не включає:
сірку рафіновану (24.13.56)
• недогарки піритові (24.13.57) 

16120, 34520.1 

2502, 2503.10 

14.30.12.300 

Пірит необпалений 

  

2502.00 

14.30.12.500 

Сірка нерафінована 

  

2503.10 

14.30.13 

Мінерали хімічні інші
Ця підкатегорія включає:
сульфат та карбонат барію природні
• кріоліт та хіоліт природні
• борати природні та їхні концентрати (кальциновані чи некальциновані), кислоту борну природну
• флюорит (плавиковий шпат)
• бурштин, сепіоліт, гагат (природні чи агломеровані)
• сульфати магнію природні
• пігменти природні (земляні фарби)
• оксиди заліза слюдяні і т. ін. 

16190 

2511, 2527, 2528, 2529.2, 2530.20 - .90 

14.30.13.130 

Сульфат барію природний (барит) 

  

2511.10 

14.30.13.150 

Карбонат барію природний (вітерит) 

  

2511.20 

14.30.13.300 

Кріоліт природний, хіоліт природний 

  

2527.00 

14.30.13.550 

Борати натрію природні 

  

2528.10 

14.30.13.590 

Борати природні (крім боратів натрію) та їхні концентрати; кислота борна природна 

  

2528.90 

14.30.13.730 

Флюорит,/ що містить до 97 % флюориту кальцію за масою 

  

2529.21 

14.30.13.750 

- що містить більше 97 % флюориту кальцію за масою 

  

2529.22 

14.30.13.830 

Кісерит, епсоміт та інші сульфати магнію природні 

  

2530.20 

14.30.13.850 

Пігменти природні 

  

2530.30 

14.30.13.870 

Оксиди заліза слюдяні природні 

  

2530.40 

14.30.13.900 

Мінерали неорганічні інші 

  

2530.90 

14.4 

Сіль 

  

  

14.40 

Сіль 

  

  

14.40.1 

Сіль 

162 

  

14.40.10 

Сіль
Ця підкатегорія включає:
сіль кам'яну, сіль кухонну харчову, сіль морську, сіль випарену, соляні розчини, ропу, сіль іншу та хлорид натрію чистий 

16200 

2501.00 

14.40.10.000 

Сіль 

  

2501.00 

14.40.10.010 

Сіль кам'яна 

  

2501.00a 

14.40.10.030 

Сіль морська 

  

2501.00b 

14.40.10.050 

Сіль випарена, хлорид натрію чистий 

  

2501.00c 

14.40.10.070 

Розчини соляні (у т. ч. ропа) 

  

2501.00d 

14.40.10.080 

Сіль кухонна харчова 

  

  

14.40.10.090 

Сіль інша 

  

2501.00e 

14.5 

Продукція добувної промисловості н.в.і.у. 

  

  

14.50 

Продукція добувної промисловості н.в.і.у. 

  

  

14.50.1 

Бітум та асфальт природні 

153b 

  

14.50.10 

Бітум та асфальт природні
Ця підкатегорія включає:
бітум та асфальт природні, асфальтиди, асфальтовий вапняк та інші асфальтові породи
Ця підкатегорія не включає:
сланці та піски бітумінозні (11.10.40) 

15330 

2714.90 

14.50.10.000 

Бітум та асфальт природні 

  

2714.90 

14.50.10.001 

Бітум природний 

  

  

14.50.10.002 

Асфальт природний 

  

  

14.50.10.003 

Асфальтиди та породи асфальтові 

  

  

14.50.2 

Каміння дорогоцінне, алмази промислові та мінерали н.в.і.у. 

163b 

  

14.50.21 

Каміння дорогоцінне
Ця підкатегорія включає:
дорогоцінне та напівдорогоцінне природне каміння: алмази природні, агат, ізумруд, аквамарин, сапфір, рубін і т. ін. несортовані, необроблені чи грубо оброблені
Ця підкатегорія не включає:
алмази промислові (14.50.22) 

16310 

7102.10, .31, 7103.10 

14.50.21.500 

Алмази природні 

  

7102 (.10 + .31) 

14.50.21.900 

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне інше 

  

7103.10 

14.50.21.901 

Рубіни 

  

  

14.50.21.902 

Сапфіри 

  

  

14.50.21.903 

Смарагди 

  

  

14.50.22 

Алмази промислові та абразиви природні
Ця підкатегорія включає:
алмази промислові необроблені чи грубо оброблені
• пемзу, наждак, корунд і гранат природні та інші природні абразивні матеріали необроблені, у блоках чи дроблені, або термооброблені 
Ця підкатегорія не включає:
карбід бору (24.13.54)
• каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне штучне, необроблене (24.13.58)
• вироби абразивні (26.81.1)
• корунд штучний (26.82.15)
• алмази промислові оброблені (36.22.12) 

16320 

2513, 7102.21 

14.50.22.500 

Пемза, абразиви природні 

  

2513 (.11 +.19 + .21 + .29) 

14.50.22.700 

Алмази промислові необроблені 

  

7102.21 

14.50.23 

Мінерали н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
графіт природний, кварц та кварцити, грунти інфузорні (гірське борошно) кременисті викопні (кізельгур, діатоміт, трепел та ін.), магнезит та різні природні типи магнезії (оксиду магнію)
• азбест у вигляді гірської породи, необробленої жильної породи, промитих волокон, луски чи порошку
• слюду (мусковит, флогопит, біотит і т. ін.) кускову, розщеплену на пластинки чи луски або у вигляді порошку (включаючи відходи слюдяні)
• вермикуліт, перліт та хлорити (клінохлор, донбасит та ін.), не спучені
• стеатит природний і тальк необроблені, кускові чи дроблені
• шпат польовий
• шлак та зола, які одержуються в результаті оброблення руд або в результаті металургійних процесів, а також речовини, які одержуються в результаті оброблення інших матеріалів і в результаті інших процесів (зола та клінкер мінерального походження, зола морських водоростей (келп) та інша рослинна зола, кісткова зола і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
графіт штучний (26.82.14)
• пісок кварцовий (14.21.11)
• щебінь з шлаку металургійного (14.21.12)
• шлак металургійний, окалину, дрос (27.10.91) 

16390 

2504, 2506, 2512, 2519, 2524 - 2526, 2529.10, 2530.10, 2621 

14.50.23.130 

Графіт природний 

  

2504 

14.50.23.150 

Кварц та кварцити 

  

2506 

14.50.23.200 

грунти кременисті 

  

2512.00 

14.50.23.330 

Магнезит природний 

  

2519.10 

14.50.23.350 

Магнезія та інші оксиди магнію 

  

2519.90 

14.50.23.400 

Азбест 

  

2524.00 

14.50.23.530 

Слюда та відходи слюдяні 

  

2525 (.10 + .20 + .30) 

14.50.23.550 

Стеатит природний, тальк 

  

2526 (.10 + .20) 

14.50.23.630 

Шпат польовий 

  

2529.10 

14.50.23.700 

Вермикуліт, перліт та хлорити 

  

2530.10 

14.50.23.800 

Шлаки та зола інші 

  

2621.00 

  

D. Продукція обробної промисловості 

  

  

  

DA. Продукція харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів 

  

  

15 

Продукція харчової промисловості 

  

  

15.1 

М'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин 

  

  

15.11 

М'ясо та субпродукти забійних тварин
Примітка. У цьому класі класифікована продукція виготовлена в повному циклі її виробництва, або відповідна до послуг, пов'язаних з забоєм (або розрубом) тварин, яка знаходиться у свіжому чи замороженому станах, але не приготовлена для безпосереднього вживання 

  

  

15.11.1 

М'ясо свіже та заморожене
Ця категорія включає також:
м'ясо охолоджене, температура якого знижена майже до 0 градусів Цельсія без заморожування, яке класифікується в тих же позиціях, що й м'ясо свіже (парне або пересипане сіллю для тимчасової консервації під час транспортування)
• м'ясо швидкозаморожене, яке класифікується в тих же позиціях, що й м'ясо заморожене
Примітка. Термін "відруби" означає розібрані на частини (обвалювані чи необвалювані) туші, напівтуші та четвертини тварин (передній бік, окіст, грудинка, корейка, лопатка і т. ін.) 

211a 

  

15.11.11 

Яловичина свіжа
Ця підкатегорія включає:
• м'ясо (туші, напівтуші та четвертини) тварин які в живому вигляді класифіковані в поз. 01.21.1
• яловичину у відрубах
• телятину в тушах, напівтушах, четвертинах чи відрубах 

21111 

0201 

15.11.11.400 

Яловичина свіжа/ туші, напівтуші, четвертини 

  

0201 [.10 + .20 (.20 + .30 + .50)] 

15.11.11.900 

- відруби 

  

0201 (.20.90 + .30) 

15.11.12 

Яловичина заморожена
Ця підкатегорія включає:
м'ясо (туші, напівтуші та четвертини) тварин, які в живому вигляді класифіковані в поз. 01.21.1
• яловичину у відрубах
• телятину в тушах, напівтушах, четвертинах чи відрубах 

21112 

0202 

15.11.12.000 

Яловичина заморожена 

  

0202 

15.11.13 

Свинина свіжа
Ця підкатегорія включає:
м'ясо (туші та напівтуші) свиней свійських та диких
• окісті, лопатки та інші відруби свиней 

21113 

0203.1 

15.11.13.300 

Свинина свіжа/ туші, напівтуші 

  

0203.11 

15.11.13.500 

- окісті, лопатки 

  

0203.12 

15.11.13.900 

- відруби інші 

  

0203.19 

15.11.14 

Свинина заморожена
Ця підкатегорія включає:
м'ясо (туші та напівтуші) свиней свійських та диких
• окісті, лопатки та інші відруби свиней 

21114 

0203.2 

15.11.14.300 

Свинина заморожена/ туші, напівтуші 

  

0203.21 

15.11.14.500 

- окісті лопатки 

  

0203.22 

15.11.14.900 

- відруби інші 

  

0203.29 

15.11.15 

Баранина свіжа
Ця підкатегорія включає:
туші напівтуші та відруби овець (баранів, ягнят) свійських і диких 

21115 

0204.10, .2 

15.11.15.000 

Баранина свіжа 

  

0204 (.10 + .21 + .22 + .23) 

15.11.16 

Баранина заморожена
Ця підкатегорія включає:
туші, напівтуші та відруби овець (баранів, ягнят) свійських і диких 

21116 

0204.30, .4 

15.11.16.000 

Баранина заморожена 

  

0204 (.30 + .41 + .42 + .43) 

15.11.17 

Козлятина
Ця підкатегорія включає:
м'ясо кіз, козлів та козенят свіже чи заморожене 

21117 

0204.50 

15.11.17.000 

Козлятина 

  

0204.50 

15.11.18 

Конина
Ця підкатегорія включає:
м'ясо свіже чи заморожене тварин, які в живому вигляді класифіковані в поз. 01.22.13 

21118 

0205 

15.11.18.000 

Конина 

  

0205.00 

15.11.19 

Субпродукти харчові
Ця підкатегорія включає:
відходи забою тварин (субпродукти) свіжі чи заморожені (печінку, нирки, серце, язик, голову, ноги і т. ін.), які звичайно використовуються для харчування людей
• субпродукти, які використовуються як у харчових, так і в фармацевтичних цілях (кров тварин забійних необроблену, підшлункову залозу, гіпофіз, вим'я, спинний мозок і т. ін.) 

21119 

0206 

15.11.19.000 

Субпродукти харчові/ 

  

0206 

15.11.19.001 

- великої рогатої худоби 

  

  

15.11.19.002 

- свинячі 

  

  

15.11.19.003 

- баранячі 

  

  

15.11.19.004 

- кінські 

  

  

15.11.19.005 

- інші 

  

  

15.11.19.006 

Субпродукти для виробництва фармацевтичної продукції 

  

0206 

15.11.2 

Вовна та шкури сирі
Ця категорія не включає:
шкури свиней (01.25.33) 

029h 

  

15.11.21 

Вовна знімна
Ця підкатегорія включає:
вовну овечу та ягнячу немиту чи неочищену, зняту зі шкури після ферментації, просочену вовняним жиром та жирними речовинами
Ця підкатегорія не включає:
вовну стрижену (01.22.31)
Примітка. Ферментація - процес, під час якого волокна та шкура піддаються комбінованій дії нагрівання та вологи 

02962 

5101.19 

15.11.21.000 

Вовна знімна овеча/ 

  

5101.19 

15.11.21.001 

- тонка 

  

  

15.11.21.002 

- напівтонка 

  

  

15.11.21.003 

- напівгруба 

  

  

15.11.21.004 

- груба (без каракульських та смушкових порід) 

  

  

15.11.21.005 

- груба каракульських та смушкових порід 

  

  

15.11.22 

Шкури великої рогатої худоби
Ця підкатегорія включає:
шкури тварин за поз. 01.21.1 сирі або законсервовані від розкладання шляхом засолювання, сушіння, зоління, пікелювання чи іншим методом
Ця підкатегорія включає також:
шкури тварин родини конячих
Ця підкатегорія не включає:
шкури дублені чи вичинені (19.10.20) 

02971.1 

4101 

15.11.22.000 

Шкури/ великої рогатої худоби (у т. ч. шкури тварин родини конячих) 

  

4101 

15.11.22.001 

- буйволів 

  

  

15.11.22.002 

- яків 

  

  

15.11.22.003 

- коней 

  

  

15.11.22.004 

- віслюків та мулів 

  

  

15.11.22.009 

- інші 

  

  

15.11.23 

Шкури овець та кіз
Ця підкатегорія включає:
овчину, смушку та шкури кіз з волосяним покривом чи без нього
сирі або законсервовані від розкладання шляхом засолювання, сушіння, зоління, пікелювання чи іншим методом
Ця підкатегорія включає також:
шкури ягнят та козенят
Ця підкатегорія не включає:
шкурки ягнят, що відносяться до каракулю, каракульчі та аналогічних видів смушку (01.25.32)
• шкури дублені чи вичинені (19.10.3) 

02971.2 

4102, 4103.10 

15.11.23.300 

Шкури овець та ягнят 

  

4102 

15.11.23.301 

Шкури овечі/ шкіряні 

  

  

15.11.23.302 

- шубні 

  

  

15.11.23.303 

- хутряні 

  

  

15.11.23.500 

Шкури кіз та козенят 

  

4103.10 

15.11.3 

Жири тваринні харчові
Ця категорія не включає:
шкварки нехарчові (15.13.13) 

216a 

  

15.11.30 

Жири тваринні харчові
Ця підкатегорія включає:
жири великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та свійської птиці сирі (нетоплені), витоплені чи екстраговані за допомогою розчинників або пресування (лярд), які використовуються для харчових та технічних цілей
Ця підкатегорія не включає:
жири з конини, морських та інших тварин (15.41.11) 

21611 

0209, 1501, 1502 

15.11.30.300 

Жири свинячий та свійської птиці нетоплені 

  

0209.00 

15.11.30.500 

Лярд і жир свинячий інший та жир свійської птиці витоплені 

  

1501.00 

15.11.30.700 

Жири великої рогатої худоби, овець чи кіз сирі або витоплені 

  

1502.00 

15.11.4 

Відходи забою тварин нехарчові 

391a 

  

15.11.40 

Відходи забою тварин нехарчові
Ця підкатегорія включає:
кістки та порошок (борошно) кістковий, роги, копита, дзьоби, кігті, вус китовий, роги оленів і т. ін.
• щетину свинячу, волос борсуків, білок, куниць для виготовлення щіток
• кістку слонову та відходи кістки слонової, панцирі черепах
• кишки, міхурі, шлунки тварин
• залози та продукти секреції для фармацевтичного використання: амбру, мускус, жовч і т. ін.
• жили, сухожилля та відходи невичинених шкур
• мертвих тварин, які вказані в поз. 01.2, їх м'ясо та субпродукти, непридатні для харчування людей
Ця підкатегорія не включає:
шкури рептилій (01.25.33)
• пір'я та пух (15.12.20)
• шкурки птахів, вкриті пір'ям чи пухом та вироби з них (36.63.77) 

39110.1 

0502, 0504, 0506, 0507, 0510, 0511.99 

15.11.40.000 

Відходи забою тварин нехарчові 

  

0504 

15.11.40.001 

Кишки, міхурі та шлунки тварин 

  

  

15.11.40.002 

Щетина свиняча 

  

  

15.11.40.003 

Кістки та стрижень роговий 

  

  

15.11.40.004 

Кістка слонова, панцирі черепах, вус китовий, роги оленів та роги тварин інших 

  

  

15.11.40.005 

Амбра сіра, струмінь бобровий, мускус, жовч, залози та сировина ендокринна та ферментна інша 

  

  

15.11.40.006 

Порошок та відходи кістки слонової, бивнів і т. ін. 

  

  

15.11.40.007 

Порошок кістковий (у т. ч. борошно кісткове кормове) 

  

  

15.11.40.009 

Продукти тваринного походження нехарчові н.в.і.у. 

  

  

15.12 

М'ясо свійської птиці та пір'я
Примітка. У цьому класі класифікована продукція, виготовлена в повному циклі її виробництва, або відповідна до послуг, пов'язаних з забоєм (або розрубом) птиці, яка знаходиться у свіжому чи замороженому станах, але не приготовлена для безпосереднього вживання 

  

  

15.12.1 

М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці
Ця категорія включає також:
м'ясо та харчові субпродукти охолоджені, температура яких знижена майже до 0 градусів Цельсія без заморожування, які класифікуються в тих же позиціях, що й м'ясо та харчові субпродукти свіжі (парні або пересипані сіллю для тимчасової консервації під час транспортування)
• м'ясо та харчові субпродукти швидкозаморожені, які класифікуються в тих же позиціях, що й заморожені
• м'ясо кролів та дичини 

211b 

  

15.12.11 

М'ясо свійської птиці свіже
Ця підкатегорія включає:
свіже м'ясо та харчові субпродукти свійської птиці (включаючи печінку), яка в живому вигляді включена в поз. 01.24.10, не приготовлене для безпосереднього вживання у вигляді тушок, відрубів чи окремих порціонних частин
Ця підкатегорія не включає:
жир свійської птиці (15.11.30) 

21121 

0207.10, .3 

15.12.11.130 

Тушки свіжі/ курей 

  

0207.10.1 

15.12.11.150 

- індиків 

  

0207.10.3 

15.12.11.170 

- качок, гусей та цесарок 

  

0207.10 (.51 - .90) 

15.12.11.300 

Печінка гусей або качок свіжа, жирна 

  

02.07.31 

15.12.11.530 

Відруби свіжі/ курей 

  

0201.39 (.11 - .25) 

15.12.11.550 

- індиків 

  

0207.39 (.31 - .47) 

15.12.11.570 

- качок, гусей та цесарок 

  

0207.39 (.53 - .83) 

15.12.11.700 

Субпродукти харчові свійської птиці, свіжі (у т. ч. печінка) 

  

0207.39 (.27 + .51 + .85 + .90) 

15.12.12 

М'ясо свійської птиці заморожене
Ця підкатегорія включає:
заморожене м'ясо та харчові субпродукти свійської птиці (включаючи печінку), яка в живому вигляді включена в поз. 01.24.10, не приготовлені для безпосереднього вживання у вигляді тушок, відрубів чи окремих порціонних частин
Ця підкатегорія не включає:
жир свійської птиці (15.11.30) 

21122 

02.07.2, .4- .50 

15.12.12.130 

Тушки заморожені/ курей 

  

0207.21 

15.12.12.150 

- індиків 

  

0207.22 

15.12.12.170 

- качок, гусей та цесарок 

  

0207.23 

15.12.12.530 

Відруби заморожені/ курей 

  

0207.41 (.10 - .71) 

15.12.12.550 

- індиків 

  

0207.42 (.10 - .71) 

15.12.12.570 

- качок, гусей та цесарок 

  

0207.43 (.11 - .81) 

15.12.12.710 

Субпродукти харчові свійської птиці заморожені (крім печінки) 

  

0207 (.41.90 + .42.90) 

15.12.12.750 

Печінка свійської птиці заморожена 

  

0207.50 

15.12.13 

М'ясо кролів та дичини
Ця підкатегорія включає:
свіже чи заморожене м'ясо та субпродукти тварин, які включені в поз. 01.25.10, за умови, що вони придатні для вживання в їжу людиною (наприклад, кролів, зайців, голубів, дичини пернатої чи шерстної, морських ссавців та ін.)
Ця підкатегорія не включає:
лапки жаб'ячі (01.25.22) 

21129 

0208.10, .90 

15.12.13.000 

М'ясо/ кролів та дичини 

  

0208 (.10 + .90) 

15.12.13.001 

- кролів та зайців 

  

  

15.12.13.002 

- ведмедів 

  

  

15.12.13.003 

- оленів 

  

  

15.12.13.004 

- верблюдів 

  

  

15.12.13.005 

- лосів 

  

  

15.12.13.006 

- дичини степової, борової та гірської 

  

  

15.12.13.007 

- дичини пернатої 

  

  

15.12.13.008 

- ссавців морських 

  

  

15.12.13.009 

- тварин інших 

  

  

15.12.2 

Пір'я та пух 

319b 

  

15.12.20 

Пір'я та пух
Ця підкатегорія включає:
шкурки та інші частини птиць (наприклад, голови, крила) з пір'ям та пухом
• пір'я, їхні частини та пух необроблені, очищені, дезинфіковані або оброблені для зберігання, але не піддані подальшому обробленню
• пір'я та пух для набивання
• порошок (борошно) та відходи пір'я 

39110.2 

0505 

15.12.20.100 

Шкурки та частини птахів з пір'ям та пухом 

  

  

15.12.20.200 

Сировина/ пір'яна 

  

  

15.12.20.300 

- пухова 

  

  

15.12.20.900 

Порошок (борошно) та відходи пір'я 

  

  

15.13 

М'ясопродукти 

  

  

15.13.1 

М'ясопродукти 

211c 

  

15.13.11 

М'ясо та харчові субпродукти солені, сушені та копчені
Ця підкатегорія включає:
відруби м'яса та харчові субпродукти забійних тварин солені, сушені (включаючи одержані шляхом зневоднення чи виморожування), копчені, якщо вони вміщені в оболонки (натуральні чи штучні) з кишок, шкіри, шлунків, міхурів і т. ін. за умови, що вони раніше не були розрубані чи розрізані й перемішані з іншими інгредієнтами, але не приготовлені для безпосереднього вживання
• борошно та порошки з м'яса й субпродуктів харчові
Ця підкатегорія не включає:
жир свинячий та свійської птиці (15.11.30)
• м'ясо свійської птиці солене, сушене чи копчене (15.13.12)
• борошно з м'яса та м'ясних субпродуктів, нехарчове (15.13.13) 

21131 

0210 

15.13.11.100 

Свинина солена, сушена чи копчена:/ окісті, лопатки 

  

0210.11 

15.13.11.300 

- грудинки 

  

0210.12 

15.13.11.500 

- інша 

  

0210.19 

15.13.11.700 

Яловичина солена, сушена чи копчена 

  

0210.20 

15.13.11.900 

М'ясо інше, субпродукти харчові солені, сушені чи копчені; борошно та порошки з м'яса та субпродуктів харчові 

  

0210.90 

15.13.11.901 

М'ясо інше солене, сушене чи копчене 

  

  

15.13.11.902 

Субпродукти м'ясні харчові солені, сушені чи копчені 

  

  

15.13.11.903 

Борошно та порошки з м'яса та субпродуктів харчові 

  

  

15.13.12 

Продукти готові, ковбаси та консерви м'ясні
Ця підкатегорія включає:
ковбаси варені, кров'яні, ліверні, паштетні (м'ясні та печінкові), сосиски, сардельки, сальтисони і т. ін.
• ковбаси напівкопчені, твердокопчені, сирокопчені, сиров'ялені і т. ін.
• копчення зі свинини, яловичини, баранини, телятини і т. ін.
• консерви м'ясні: тушковані, шинкові, делікатесні, закусочні, м'ясо-рослинні і т. ін.
• консерви та готові страви на основі м'ясних виробів
• консерви та готові страви з м'яса кролів та дичини
• продукти готові на основі печінки свійської птиці
• печінку гусячу готову до вживання чи консерви з гусячої печінки
• м'ясо свійської птиці солене, сушене чи копчене
• консерви зі свійської птиці, м'ясо свійської птиці консервоване в жирі, готові страви на основі м'яса свійської птиці
• відруби м'ясні (окісті, грудинки, корейки і т. ін.) варені, смажені, приготовлені на грілі або іншим способом і готові до вживання
• продукти готові на основі м'ясних субпродуктів чи крові
• екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних
Ця підкатегорія не включає:
м'ясо та харчові субпродукти солені, сушені та копчені (15.13.11)
• вироби макаронні, начинені м'ясом чи субпродуктами (15.85.12)
• заготовки для супів і бульйонів, готові супи та бульйони (15.89.11)
Примітка. Термін "готові продукти" або "готові страви" включає в себе харчові продукти, які складаються, наприклад, з ковбаси, м'яса, субпродуктів, крові, риби чи ракоподібних, молюсків чи інших водних безхребетних, разом з овочами, спагеті, соусом і т. ін. за умови, що вони містять більше 20 % ковбаси, м'яса, субпродуктів, крові, риби чи ракоподібних, молюсків чи інших водних безхребетних або комбінації з цих продуктів (класифікують відповідно до компонента, який переважає у масі виробу) 

21132 

1601, 1602.20 - .90, 1603 

15.13.12.130 

Вироби ковбасні/ печінкові 

  

1601.00.10 

15.13.12.150 

- непечінкові 

  

1601.00.9 

15.13.12.151 

- варені 

  

  

15.13.12.152 

- з м'яса птиці 

  

  

15.13.12.153 

- напівкопчені 

  

  

15.13.12.154 

- твердокопчені 

  

  

15.13.12.155 

- інші 

  

  

15.13.12.230 

Консерви та готові продукти/ з гусячої та качиної печінки 

  

1602.20.1 

15.13.12.250 

- з печінки інших тварин 

  

1602.20.90 

15.13.12.330 

- з м'яса індиків 

  

1602.31 

15.13.12.350 

- з м'яса іншої свійської птиці 

  

1602.39 

15.13.12.430 

Консерви та готові продукти зі свинини:/ з окостів та їхніх зрізів 

  

1602.41 

15.13.12.450 

- з лопаточної частини та її зрізів 

  

1602.42 

15.13.12.530 

- інші (з вмістом м'яса чи субпродуктів менше 40 %) 

  

1602.49.50 

15.13.12.590 

- інші (з вмістом м'яса чи субпродуктів більше 40 %) 

  

1602.49 (.11 + .13 + .15 + .19 + .30 + .90) 

15.13.12.600 

Консерви та готові продукти/ з яловичини та телятини 

  

1602.50 

15.13.12.700 

- з м'яса чи субпродуктів (у т. ч. з крові) інших тварин 

  

1602.90 

15.13.12.900 

Екстракти та соки з м'яса, риби та водяних безхребетних 

  

1603.00 

15.13.13 

Борошно м'ясне нехарчове
Ця підкатегорія включає:
борошно, мучку, порошки та гранули з м'яса чи м'ясних субпродуктів, непридатні для харчування людини
• шкварки нехарчові
Ця підкатегорія не включає:
порошок кістковий, включаючи борошно кісткове кормове (15.11.40) 

21140 

2301.10 

15.13.13.000 

Борошно/ м'ясне нехарчове 

  

2301.10 

15.13.13.001 

- м'ясо-кісткове 

  

  

15.13.13.002 

- кров'яне 

  

  

15.13.13.003 

Збагачувач кормовий 

  

  

15.13.13.004 

Преципітат кормовий 

  

  

15.13.13.005 

Шкварки нехарчові 

  

  

15.13.9 

Послуги з приготування та перероблення м'ясної продукції 

884a 

  

15.13.90 

Послуги з приготування та перероблення м'ясної продукції
Ця підкатегорія включає:
послуги з кулінарного оброблення, стерилізації, консервування та іншого приготування продуктів та страв на основі м'яса та м'ясних субпродуктів 

88411.1 

  

15.13.90.000 

Послуги з приготування та перероблення м'ясної продукції 

  

  

15.2 

Продукція рибна 

  

  

15.20 

Продукція рибна
Цей клас не включає:
екстракти та соки з риби, молюсків та інших водяних безхребетних (15.13.12) 

  

  

15.20.1 

Продукція рибна 

212 

  

15.20.11 

Філе рибне свіже
Ця підкатегорія включає:
рибу розібрану (філе рибне), в якій видалені голова, нутрощі, плавці та кістки, свіжу чи охолоджену
• інше м'ясо риб, з якого видалені кістки, у вигляді фаршу чи нарізане кусками
Ця підкатегорія включає також:
печінку, ікру та молоки риб свіжі, у т. ч. охолоджені
Ця підкатегорія не включає:
філе рибне свіже чи заморожене, просто покрите збитим тістом чи сухарями для обкачування (15.20.14) 

21210 

0302.70, 0304.10 

15.20.11.300 

Печінка, ікра та молоки риб свіжі 

  

0302.70 

15.20.11.301 

Печінка риб свіжа 

  

  

15.20.11.302 

Ікра риб свіжа 

  

  

15.20.11.900 

Філе та інше м'ясо риби свіже 

  

0304.10 

15.20.12 

Риба заморожена
Ця підкатегорія включає:
рибу цілу, без голови, з нутрощами, у кусках з кістками, філе рибне та інше м'ясо риби (включаючи фарш) без кісток заморожені чи швидкозаморожені
Ця підкатегорія включає також:
печінку, ікру та молоки риб заморожені чи швидкозаморожені 

21220 

0303, 0304.20 - .90 

15.20.12.100 

Риба заморожена ціла/ морська 

  

0303, крім 0303 (.79.11 + .79.19 + .80) 

15.20.12.300 

- прісноводна 

  

0303.79 (.11 + .19) 

15.20.12.500 

Печінка, ікра та молоки риб заморожені 

  

0303.80 

15.20.12.700 

Філе рибне заморожене 

  

0304.20 

15.20.12.900 

М'ясо риби інше заморожене 

  

0304.90 

15.20.13 

Риба сушена, солена та копчена
Ця підкатегорія включає:
рибу цілу, без голови, кусками, у вигляді філе чи фаршу сушену, солену чи в розсолі, гарячого чи холодного копчення
Ця підкатегорія включає також:
печінку, ікру та молоки риб сушені, солені чи копчені
• борошно та гранули рибні харчові
Ця підкатегорія не включає:
ікру осетрових та замінники ікри (15.20.14)
• борошно та гранули рибні нехарчові (15.20.17)
• супи рибні (15.89.11) 

21230 

0305 

15.20.13.100 

Печінка, ікра та молоки сушені, солені чи копчені; борошно рибне харчове 

  

0305 (.10 + .20) 

15.20.13.300 

Філе рибне сушене чи солене 

  

0305.30 

15.20.13.301 

Вироби баликові/ в'ялені 

  

  

15.20.13.302 

- солені 

  

  

15.20.13.530 

Лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (у т. ч. філе) 

  

0305.41 

15.20.13.550 

Оселедці копчені (у т. ч. філе) 

  

0305.42 

15.20.13.590 

Риба копчена інша (у т. ч. філе) 

  

0305.49 

15.20.13.591 

Вироби баликові холодного копчення 

  

  

15.20.13.592 

Філе холодного копчення 

  

  

15.20.13.593 

Риба/ холодного копчення 

  

  

15.20.13.594 

- гарячого копчення 

  

  

15.20.13.595 

- напівгарячого копчення 

  

  

15.20.13.700 

Риба/ сушена чи солена 

  

0305 (.51 - .69) 

15.20.13.701 

- сушена 

  

  

15.20.13.702 

- в'ялена 

  

  

15.20.13.703 

- слабосолена 

  

  

15.20.13.704 

- середньосолена 

  

  

15.20.13.705 

- сильносолена 

  

  

15.20.13.706 

- спеціального засолу 

  

  

15.20.14 

Продукти готові та консерви рибні
Ця підкатегорія включає:
рибу відварену, приготовлену на парі, жарену на грілі, жарену, мелену чи приготовлену іншим способом, готову до вживання
• рибу, приготовлену чи консервовану в оцті, олії і т. ін., маринади з риби, рибну ковбасу, рибну пасту і т. ін.
• рибу та її частини (включаючи філе рибне свіже, заморожене, печінку та молоку), приготовані для безпосереднього вживання, просто покриті збитим тістом чи обваляні в сухарях
• готові продукти та готові блюда з риби
• консерви з риби та рибних продуктів (натуральні, у томатному соусі, в олії, рибо-рослинні і т. ін.)
• вироби рибні кулінарні
• ікру осетрову та замінники ікри
Ця підкатегорія не включає:
рибу копчену (15.20.13)
• супи рибні (15.89.11)
Примітка. Див. примітку до поз. 15.13.12 

21240 

1604 

15.20.14.110 

Риба приготовлена чи консервована, ціла чи в кусках:/ лосось 

  

1604.11 

15.20.14.120 

- оселедці 

  

1604.12 

15.20.14.130 

- сардини, кілька чи шпроти 

  

1604.13 

15.20.14.140 

- тунець 

  

1604.14 

15.20.14.150 

- макрель 

  

1604.15 

15.20.14.160 

- анчоуси 

  

1604.16 

15.20.14.170 

- інша 

  

1604.19 (.10 + .31 + .39 + .50 + .92 + .93 + .94 + .95 + .98) 

15.20.14.190 

Риба приготовлена інша (фарш, палички рибні і т. ін.) 

  

1604.19.91 

15.20.14.300 

Продукти готові та консерви рибні н.в.і.у. 

  

1604.20 

15.20.14.330 

Продукти готові рибні н.в.і.у. 

  

1604.20a 

15.20.14.350 

Консерви рибні н.в.і.у. 

  

1604.20b 

15.20.14.510 

Ікра осетрова 

  

1604.30.10 

15.20.14.590 

Замінники ікри 

  

1604.30.90 

15.20.15 

Ракоподібні та молюски заморожені
Ця підкатегорія включає:
ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних заморожених чи швидкозаморожених
Ця підкатегорія включає також:
ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних сушених чи солених
Ця підкатегорія не включає:
лапки жаб'ячі шзидкозаморожені (01.25.22) 

21250 

0306.1, 0307.29, .39, .49, .59, .99 

15.20.15.300 

Ракоподібні заморожені 

  

0306.1 

15.20.15.530 

Гребінці, мідії та ін. заморожені, сушені чи солені 

  

0307 (.29 + .39) 

15.20.15.590 

Водяні безхребетні заморожені, сушені чи солені 

  

0307 (.49 + .59 + .99) 

15.20.16 

Ракоподібні та молюски консервовані
Ця підкатегорія включає:
ракоподібних та молюсків, кулінарно оброблених, без оболонки (панцирів), кусочками і т. ін. в консервах
• готові продукти та страви, які містять ракоподібних чи молюсків
• равликів, готових до вживання чи в консервах
• інших водяних безхребетних, готових до вживання чи в консервах
Ця підкатегорія не включає:
равликів не приготовлених до вживання (01.25.22)
• ракоподібних, устриць, безхребетних водяних, не приготовлених до вживання (05.00.2) 

21260 

1605 

15.20.16.000 

Ракоподібні та молюски консервовані 

  

1605 

15.20.16.030 

Страви готові з ракоподібних, молюсків і т. ін. 

  

1605a 

15.20.16.050 

Ракоподібні, молюски і т. ін., приготовлені чи консервовані, н.в.і.у. 

  

1605b 

15.20.17 

Борошно рибне нехарчове
Ця підкатегорія включає:
борошно, порошки та гранули з риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, непридатні для споживання людиною 

21291 

2301.20 

15.20.17.000 

Борошно рибне нехарчове 

  

2301.20 

15.20.18 

Відходи рибні
Ця підкатегорія включає:
неїстівні ікру та молоку риб, у т. ч. запліднену ікру
• луску кільки або аналогічної дрібної риби свіжу чи консервовану
• міхурі риб сирі, сушені чи солені
• кишки, голови, зябра та інші рибні відходи
• мертвих риб, ракоподібних, молюсків та інших безхребетних, які вказані в поз. 05.00, та їх м'ясо, непридатні для харчування людей 

21299 

0511.91 

15.20.18.000 

Відходи рибні 

  

0511.91 

15.3 

Продукція перероблення овочів та плодів 

  

  

15.31 

Продукція перероблення картоплі 

  

  

15.31.1 

Продукція перероблення картоплі 

213a 

  

15.31.11 

Картопля заморожена
Ця підкатегорія включає:
картоплю (сиру чи варену у воді або на парі) заморожену чи швидкозаморожену 

21310.1 

0710.10 

15.31.11.000 

Картопля заморожена 

  

0710.10 

15.31.12 

Картопля консервована
Ця підкатегорія включає:
картоплю сушену цілу чи нарізану кусочками
• вироби готові на основі вареної чи напіввареної картоплі
• картоплю оброблену (зневоднену, стабілізовану і т. ін.), зневоднене картопляне пюре
• борошно, крупу, пластівці та гранули з сушеної картоплі
• чіпси та консерви на основі картоплі (заморожені чи незаморожені)
Ця підкатегорія не включає:
картоплю свіжу (01.11.21) 

21390.1 

0712.10, 1105, 2004.10, 2005.20 

15.31.12.100 

Картопля сушена 

  

0712.10 

15.31.12.300 

Борошно, порошок та пластівці картопляні 

  

1105 

15.31.12.500 

Картопля консервована, заморожена 

  

2004.10 

15.31.12.700 

Борошно, порошок та пластівці картопляні консервовані, незаморожені 

  

2005.20.10 

15.31.12.900 

Картопля консервована інша, незаморожена (у т. ч. чіпси) 

  

2005.20 (.20 + .80) 

15.32 

Соки фруктові та овочеві 

  

  

15.32.1 

Соки фруктові та овочеві 

214 

  

15.32.10 

Соки фруктові та овочеві
Ця підкатегорія включає:
соки з фруктів та овочів (цитрусових, яблук, груш, слив, томатів, моркви, селери і т. ін.) неферментовані, незброджені, без додання спирту (або з концентрацією спирту не більше 0,5 % за об'ємом), включно з швидкозамороженими
• суміші соків з овочів чи фруктів одного чи різних типів, включаючи відновлені соки
• соки концентровані, у т. ч. заморожені чи у вигляді кристалів, які розчиняються у воді
• сусло виноградне незброджене у вигляді концентрату чи кристалів
Ця підкатегорія не включає:
соуси томатні (15.87.12)
• сусло виноградне, призначене для виробництва вина (15.93.12)
• напої фруктові (15.98.12)
Примітка. Фруктові та овочеві соки, які включені в це угруповання, можуть містити наступні речовини, за умов, що соки зберігають свої первинні властивості, незалежно від того, є це наслідком виробничого процесу чи вони були додані окремо: цукор та інші підсолоджувальні речовини; речовини, що призупиняють бродіння чи для консервування (ферменти, діоксид вуглецю); стандартизувальні речовини (наприклад, лимонна чи винна кислота) і речовини, додані для компенсування компонентів, які зруйновані чи зіпсовані під час виробничого процесу (наприклад, вітаміни, барвники), або для "закріплення" смаку (наприклад, сорбіт, доданий в соки цитрусових плодів). Овочеві соки також можуть містити добавки солі, спецій чи ароматизувальних речовин 

21400 

2009 

15.32.10.130 

Сік апельсиновий/ заморожений 

  

2009.11.9 

15.32.10.150 

- незаморожений 

  

2009.19.9 

15.32.10.210 

Сік/ грейпфрутовий 

  

2009.20.9 

15.32.10.220 

- з інших цитрусових 

  

2009.30 (.3.9) 

15.32.10.230 

- ананасовий 

  

2009.40 (.30 + .9) 

15.32.10.240 

- томатний 

  

2009.50 

15.32.10.250 

- виноградний (у т. ч. виноградне сусло) 

  

2009.60 (.59 + .79 + .90) 

15.32.10.260 

- яблучний 

  

2009.70 (.30 + .9) 

15.32.10.290 

- фруктовий чи овочевий інший 

  

2009.80 (.50.9) 

15.32.10.300 

Суміші соків неконцентрованих 

  

2009.90 (.3.9) 

15.32.10.400 

Соки концентровані 

  

2009 (.xx.1 + .60.51 + .60.71 + .80.3 + .90.2), 
xx = 11, 19, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 

15.33 

Продукти готові, консерви овочеві та плодові 

  

  

15.33.1 

Продукти готові та консерви овочеві
Ця категорія не включає:
• продукцію перероблення картоплі (15.31.1) 

213b 

  

15.33.11 

Овочі заморожені
Ця підкатегорія включає:
заморожені (щвидкозаморожені) овочі, які в свіжому чи охолодженому виглядах включені в поз. 01.12.1 (наприклад, зелений горошок, квасоля, шпинат, цукрова кукурудза, спаржа, морква, буряк, гриби і т. ін.)
Ця підкатегорія включає також:
овочі заморожені у відвареному (у воді чи на парі) вигляді
• суміші овочеві заморожені 

21310.2 

0710.2 - .90 

15.33.11.000 

Овочі заморожені 

  

0710 (.21 - .90) 

15.33.11.001 

Суміші овочеві заморожені 

  

  

15.33.11.002 

Заготовки овочеві заморожені 

  

  

15.33.11.009 

Овочі заморожені інші 

  

  

15.33.12 

Овочі консервовані для короткочасного зберігання
Ця підкатегорія включає:
овочі, що пройшли оброблення з єдиною ціллю їхнього короткочасного зберігання під час транспортування чи зберігання перед використанням (наприклад, за допомогою сірчистого газу, розсолу, сірчистої води чи іншого розчину-консерванту) і за умови, що вони непридатні для безпосереднього вживання в їжу
Ця підкатегорія не включає:
овочі просто паковані для продажу (01.12.1) 

21320 

0711 

15.33.12.000 

Овочі консервовані для короткочасного зберігання 

  

0711 

15.33.13 

Овочі сушені
Ця підкатегорія включає:
овочі, що вказані в поз. 01.12.1 (наприклад, цибуля, цукрова кукурудза, томати, гриби і т. ін.), які були висушені (включаючи обезводнення, випаровування чи сушіння морозом), тобто в яких натуральний вміст води видалений за допомогою різних процесів
Ця підкатегорія включає також:
суміші овочеві сушені
Ця підкатегорія не включає:
овочі бобові сушені (01.11.22) 

21390.2 

0712.20 - .90 

15.33.13.300 

Цибуля сушена 

  

0712.20 

15.33.13.500 

Гриби та трюфелі сушені 

  

0712.30 

15.33.13.501 

Гриби сушені/ білі 

  

  

15.33.13.502 

- інші 

  

  

15.33.13.900 

Овочі сушені інші 

  

0712.90 

15.33.13.901 

Часник сушений 

  

  

15.33.13.902 

Коренеплоди сушені 

  

  

15.33.13.905 

Зелень овочів пряних сушена 

  

  

15.33.13.906 

Суміші овочеві сушені, порошки овочеві 

  

  

15.33.13.907 

Суміші овочів сушених та зелені пряної 

  

  

15.33.14 

Овочі консервовані без додання оцту
Ця підкатегорія включає:
продукти овочеві в цілому вигляді, кусочками чи в меленому вигляді, які можуть бути збереженими у воді, у томатному соусі чи з іншими інгредієнтами, готові для безпосереднього вживання, заморожені чи незаморожені
• продукти готові овочеві гомогенізовані чи перемішані (салати)
• консерви овочеві натуральні: з зеленого горошку, зеленої квасолі, лущеної квасолі, спаржі, артишоків, шпинату, кукурудзи цукрової і т. ін.
• суміші овочеві кулінарні
• страви готові на основі овочів (рагу овочеві, вінегретит і т. ін.)
• консерви томатні (з томатів цілих чи розрізаних на частини)
• гриби консервовані та консерви грибні (у цілому вигляді, кусочками чи гомогенізовані)
• капусту квашену
• овочі, попередньо відварені чи приготовлені в олії чи в іншому соусі (маслини і т. ін.)
• пюре томатне, томат-пасту, концентрат томатний
Ця підкатегорія не включає:
соки овочеві (15.32.10)
• кетчуп томатний та інші томатні соуси (15.87.12)
• продукти готові овочеві гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (15.88.10)
• супи готові та заготовки для супів овочеві (15.89.11) 

21390.3 

2002, 2003, 2004.90, 2005.30 - .90 

15.33.14.230 

Консерви томатні 

  

2002.10 

15.33.14.250 

Паста томатна/ неконцентрована 

  

2002.90 (.11 + .19) 

15.33.14.270 

- концентрована 

  

2002.90 (.31 + .39 + .91 + .99) 

15.33.14.300 

Гриби консервовані/ 

  

2003 (.10 + .20) 

15.33.14.330 

- культивовані 

  

2003.10 (.20 + .30 + 80a) 

15.33.14.390 

- інші 

  

2003 (.10.80b + .20) 

15.33.14.400 

Овочі та суміші овочеві консервовані, заморожені 

  

2004.90 

15.33.14.430 

Страви овочеві заморожені 

  

2004.90a 

15.33.14.490 

Продукти готові заморожені 

  

2004.90b 

15.33.14.610 

Капуста квашена 

  

2005.30 

15.33.14.620 

Горох консервований, незаморожений 

  

2005.40 

15.33.14.630 

Квасоля лущена консервована, незаморожена 

  

2005.51 

15.33.14.640 

Квасоля нелущена консервована, незаморожена 

  

2005.59 

15.33.14.650 

Спаржа консервована, незаморожена 

  

2005.60 

15.33.14.660 

Маслини консервовані, незаморожені 

  

2005.70 

15.33.14.670 

Кукурудза цукрова консервована, незаморожена 

  

2005.80 

15.33.14.900 

Овочі та суміші овочеві консервовані, незаморожені 

  

2005.90 

15.33.14.930 

Продукти готові овочеві консервовані, незаморожені 

  

2005.90a 

15.33.14.990 

Овочі та суміші овочеві інші консервовані 

  

2005.90b 

15.33.15 

Овочі консервовані в оцті
Ця підкатегорія включає:
овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин (наприклад, огірки, корнішони, цибуля ріпчаста, гриби, томати, цукрова кукурудза, перець, батут і т. ін.), приготовлені чи консервовані в оцті або оцтовій кислоті, у т. ч. ті, що містять сіль, цукор, спеції, гірчицю, олію та інші добавки 

21390.4 

2001 

15.33.15.000 

Овочі консервовані в оцті 

  

2001 

15.33.15.001 

Овочі мариновані 

  

  

15.33.15.002 

Гриби мариновані 

  

  

15.33.15.003 

Томати мариновані 

  

  

15.33.15.009 

Овочі інші консервовані в оцті 

  

  

15.33.2 

Продукти готові та консерви плодові 

013c,
215 

  

15.33.21 

Плоди заморожені
Ця підкатегорія включає:
плоди та горіхи (свіжі чи варені у воді або на парі), заморожені (швидкозаморожені), з доданням чи без додання цукру або інших підсолоджувачів, які свіжими чи охолодженими входять у поз. 01.13.1, 01.13.2 

21510 

0811 

15.33.21.000 

Плоди заморожені 

  

0811 

15.33.22 

Джеми, желе, пюре та пасти плодові й ягідні
Ця підкатегорія включає:
джеми, конфітюри, желе плодово-ягідні, мармелади, пюре плодово-ягідні чи горіхові, пасти плодово-ягідні чи горіхові, які пройшли теплове оброблення, у т. ч. з доданням цукру або інших підсолоджувачів
Ця підкатегорія не включає:
плоди зацукровані (15.84.24)
• продукти готові фруктові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (15.88.10) 

21520 

2007.9 

15.33.22.300 

Джеми, мармелади/ цитрусові 

  

2007.91 

15.33.22.900 

- інші 

  

2007.99 

15.33.22.901 

Повидло 

  

  

15.33.22.902. 

Желе фруктове 

  

  

15.33.22.903 

Пюре плодово-ягідне чи горіхове 

  

  

15.33.22.904 

Варення 

  

  

15.33.22.905 

Пасти плодово-ягідні чи горіхові 

  

  

15.33.23 

Горіхи смажені
Ця підкатегорія включає:
мигдаль, арахіс та інші види горіха та насіння, смажені без олії, на олії чи жирі, покриті чи непокриті сіллю, ароматизувальними речовинами, прянощами та іншими добавками, змішані чи незмішані між собою
Ця підкатегорія включає також:
арахіс тертий
Ця підкатегорія не включає:
арахіс несмажений (01.11.32)
• горіхи інші, свіжі чи сушені, очищені від шкаралупи чи неочищені (01.13.24) 

21530 

2008.1 

15.33.23.300 

Арахіс смажений 

  

2008.11 

15.33.23.900 

Горіхи інші (у т. ч. суміші) смажені чи солоні 

  

2008.19 

15.33.24 

Плоди консервовані для короткочасного зберігання
Ця підкатегорія включає:
плоди та горіхи (не обов'язково варені чи лущені), що пройшли оброблення з єдиною ціллю їхнього короткочасного зберігання під час транспортування чи зберігання перед використанням (наприклад, за допомогою сірчистого газу, розсолу, сірчистої води чи іншого консервувального розчину) і за умови, що вони непридатні для безпосереднього вживання в їжу 

21540 

0812 

15.33.24.000 

Плоди консервовані для короткочасного зберігання 

  

0812 

15.33.25 

Консерви плодові
Ця підкатегорія включає:
консерви з цілих, кусочків чи подрібнених фруктів, стебла, корені та інші їстівні частини рослин, консервовані в цукрі та укладені в сироп чи без нього
• плоди, що піддані тепловій обробці
• м'якоть плодову стерилізовану, у т. ч. відварену
• плоди (включаючи шкірку плодів та насіння) консервовані у воді, у сиропі, в хімічних речовинах чи спирті
• плоди цілі, наприклад, персики, абрикоси, апельсини, подрібнені та стерилізовані, у т. ч. з доданням води чи цукрового сиропу, але в пропорції, не достатній для безпосереднього вживання їх як напої
• виноград сушений (ізюм, кишмиш, коринка), сухофрукти (абрикоси, чорнослив, яблука, груші, персики т. ін.), суміші горіхів чи сухофруктів
• шкурки цитрусових плодів чи баштанних культур, свіжі, сушені, заморожені чи консервовані для короткочасного зберігання
Ця підкатегорія не включає:
плоди свіжі паковані для продажу (01.13)
• плоди культур тропічних сушені (01.13.21)
• плоди культур цитрусових сушені (01.13.22)
• горіхи (лісові, волоські та ін.) свіжі чи сушені (01.13.24)
• плоди зацукровані (15.84.24) 

01330.3, 01350, 21550 

0806.20, 0813, 0814, 2008.20 - .9 

15.33.25.100 

Виноград сушений 

  

0806.20 

15.33.25.200 

Плоди сушені/ 

  

0813 

15.33.25.201 

- кісточкових 

  

  

15.33.25.202 

- насіннячкові 

  

  

15.33.25.203 

- суміші 

  

  

15.33.25.204 

Ягоди сушені 

  

  

15.33.25.205 

Порошки фруктові 

  

  

15.33.25.207 

Курага сушена 

  

  

15.33.25.208 

Урюк сушений 

  

  

15.33.25.211 

Чорнослив сушений 

  

  

15.33.25.300 

Шкурка цитрусових та баштанних свіжа, заморожена, сушена, солена 

  

0814.00 

15.33.25.500 

Плоди приготовлені чи консервовані інші 

  

2008 (.20 - .99) 

15.33.26 

Кісточки та ядра плодів
Ця підкатегорія включає:
кісточки та ядра персиків, абрикосів, слив, вишень і т. ін., які вживаються в їжу людиною
Ця підкатегорія не включає:
горіхи свіжі чи сушені, очищені від шкаралупи чи неочищені (01.13.24) 

21560 

1212.30 

15.33.26.000 

Кісточки та ядра плодів 

  

1212.30 

15.33.3 

Відходи перероблення овочів та плодів 

391c 

  

15.33.30 

Відходи перероблення овочів та плодів
Ця підкатегорія включає:
вичавки виноградні та інших плодів і овочів для годівлі тварин
• продукти побічні, одержані шляхом концентрації залишкової води від виробництва соку цитрусових плодів (меляса цитрусових плодів)
• лушпайки та лушпиння від шкурки овочів (лушпайки гороху, квасолі і т. ін.)
• відходи від фруктів (шкурку та осереддя яблук, груш і т. ін.) 

39120.1 

2308.90 

15.33.30.000 

Відходи перероблення овочів та плодів 

  

2308.90 

15.33.30.001 

Вичавки/ плодові та ягідні 

  

  

15.33.30.002 

- овочеві 

  

  

15.33.30.003 

Відходи перероблення інші /овочів 

  

  

15.33.30.004 

- фруктів 

  

  

15.33.9 

Послуги з приготування овочів та плодів 

884b 

  

15.33.90 

Послуги з приготування овочів та плодів
Ця підкатегорія включає:
послуги з кулінарного оброблення, стерилізації чи виготовлення консервів та готових виробів на основі овочів та фруктів 

88411.2 

  

15.33.90.000 

Послуги з приготування овочів та плодів 

  

  

15.4 

Жири тваринні та олії 

  

  

15.41 

Жири тваринні та олії 

  

  

15.41.1 

Жири тваринні та олії сирі
Ця категорія включає:
продукцію, вироблену в повному циклі її виробництва, а також вироблену за надання послуг з подрібнення плодів олійних культур
Примітка. Термін "сирі" означає продукти та їхні фракції, які зазнали тільки переливання, центрифугування, фільтрування чи фракціонування, тобто процесів, що відокремлюють жири, олії та їхні фракції від твердих частинок, тобто механічних, такі як гравітація, тиск чи відцентрові сили, виключаючи хімічні або фізичні процеси, які змінюють їхню хімічну структуру (такі як гідрогенізація, текстурування і т. ін.) 

216b 

  

15.41.11 

Жири тваринні сирі
Ця підкатегорія включає:
лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин, технічний маргарин і т. ін.
• жири, масла та їхні фракції з риб та морських ссавців сирі чи попередньо очищені
• жири, масла та їхні фракції інших тварин (коней, ведмедів, кролів, крабів, черепах і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
овечий жиропіт та речовини з нього (ланолін) (17.10.10)
• жири великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та свійської птиці сирі (нетоплені), витоплені чи екстраговані за допомогою розчинників або пресування (15.11.30) 

21620 

1503, 1504, 1506 

15.41.11.300 

Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин 

  

1503.00 

15.41.11.500 

Жири та масла (у т. ч. їх фракції) з риби чи морських ссавців 

  

1504 

15.41.11.501 

Жир риб'ячий, китовий та морських ссавців/ медичний 

  

  

15.41.11.502 

- ветеринарний 

  

  

15.41.11.503 

- харчовий 

  

  

15.41.11.504 

- спермацетовий 

  

  

15.41.11.505 

- технічний 

  

  

15.41.11.900 

Жири тваринні та масла (у т. ч. їх фракції) інші 

  

1506.00 

15.41.12 

Олії харчові сирі
Ця підкатегорія включає:
олії сирі та їхні фракції, які використовують, головним чином, у харчовій промисловості, а також у медицині, техніці та ін.: олію соняшникову, ріпакову, свиріпову, гірчичну, соєву, арахісову, бавовняну, маслинову і т. ін., нерафіновану
Ця підкатегорія не включає:
олію кукурудзяну (15.62.10) 

21630 

1507.10, 1508.10, 1509.10, 1512.11, .21, 1514.10 

15.41.12.100 

Олія сира/ соєва 

  

1507.10 

15.41.12.200 

- арах сова 

  

1508.10 

15.41.12.300 

- маслинова (першого пресування) 

  

1509.10 

15.41.12.400 

- соняшникова та сафлорова 

  

1512.11 

15.41.12.500 

- бавовняна 

  

1512.21 

15.41.12.600 

- ріпакова, свиріпова чи гірчична 

  

1514.10 

15.41.12.900 

Олія/ сира інша 

  

  

15.41.12.901 

- кенафна 

  

  

15.41.12.902 

- лялеманцінова 

  

  

15.41.12.903 

- з насіння томатів 

  

  

15.41.12.904 

- з насіння винограду 

  

  

15.41.12.905 

- рижієва 

  

  

15.41.12.906 

- макова 

  

  

15.41.12.907 

- перилова 

  

  

15.41.12.908 

- конопляна 

  

  

15.41.12.911 

- букова 

  

  

15.41.12.912 

- кедрова 

  

  

15.41.12.913 

- мигдалева 

  

  

15.41.12.914 

- горіхова 

  

  

15.41.12.915 

- з плодових кісточок 

  

  

15.41.13 

Олії технічні сирі
Ця підкатегорія включає:
олії сирі та їхні фракції, які використовують, головним чином, у техніці, медицині та ін., а також у харчовій промисловості: олію пальмову, пальмоядрову, копрову (кокосову), лляну, бабасу і т. ін., нерафіновані 

21640 

1511.10, 1513.11, .21, 1515.11 

15.41.13.100 

Олія сира/ пальмова 

  

1511.10 

15.41.13.300 

- копрова 

  

1513.11 

15.41.13.500 

- пальмоядрова чи бабассу 

  

1513.21 

15.41.13.700 

- лляна 

  

1515.11 

15.41.13.900 

- інша 

  

  

15.41.2 

Лінт бавовняний 

217 

  

15.41.20 

Лінт бавовняний 

21700 

1404.20 

15.41.20.000 

Лінт бавовняний 

  

1404.20 

15.41.3 

Макуха та борошно макухове 

218a 

  

15.41.31 

Макуха
Ця підкатегорія включає:
макуху та інші тверді залишки у вигляді плиток (блоків), мучки чи гранул, що утворюються після видавлювання олії з насіння чи плодів олійних культур (з сої, соняшнику, ріпаку, бавовнику, арахісу, льону і т. ін.), які використовують як корм для тварин, добрива, екстракції ефірних олій і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
борошно макухове та шріт незнежирені (15.41.32) 

21810 

2304 - 2306 

15.41.31.300 

Макуха/ соєва 

  

2304 

15.41.31.500 

- соняшникова 

  

2306.30 

15.41.31.700 

- ріпакова чи свиріпова 

  

2306.40 

15.41.31.900 

- інша 

  

2305 + 2306 (.10 + .20 + .50 + .60 + .90) 

15.41.32 

Борошно макухове
Ця підкатегорія включає:
борошно незнежирене чи частково знежирене зі шроту, який одержують під час виробництва олії з подрібненого насіння олійних культур (у т. ч. сої) після екстрагування жиру органічними розчинниками
Ця підкатегорія не включає:
порошок гірчичний (15.87.12) 

21820 

1208 

15.41.32.000 

Борошно макухове 

  

1208 

15.41.32.001 

Борошно соєве 

  

1208.10 

15.42 

Олії та жири очищені 

  

  

15.42.1 

Олії та жири очищені 

216c 

  

15.42.11 

Олії харчові рафіновані
Ця підкатегорія включає:
олії та їхні фракції, які використовують, головним чином, у харчовій промисловості, а також у медицині, техніці та ін.: олію соняшникову, ріпакову, свиріпову, гірчичну, соєву, арахісову, бавовняну, маслинову і т. ін., які очищені від небажаних домішок рафінувальними методами без зміни їхнього хімічного складу
Ця підкатегорія не включає:
олію кукурудзяну (15.62.10) 

21650 

1507.90, 1508.90, 1509.90, 1510, 1512.19, .29, 1514.90, 1515.50 

15.42.11.100 

Олія рафінована/ соєва 

  

1507.90 

15.42.11.200 

- арахісова 

  

1508.90 

15.42.11.310 

- маслинова 

  

1509.90 

15.42.11.390 

- маслинова інша 

  

1510.00 

15.42.11.400 

- соняшникова, сафлорова 

  

1512.19 

15.42.11.500 

- бавовняна 

  

1512.29 

15.42.11.600 

- ріпакова, свиріпова чи гірчична 

  

1514.90 

15.42.11.700 

- кунжутна 

  

1515.50 

15.42.12 

Олії технічні рафіновані
Ця підкатегорія включає:
олії та їхні фракції, які використовують, головним чином, у техніці, медицині та ін., а також у харчовій промисловості: олію пальмову, пальмоядрову, копрову (кокосову), лляну, бабасу, жожоба, рицинову, тунгову і т. ін., які очищені від небажаних домішок рафінувальними методами без зміни їхнього хімічного складу 

21670 

1511.90, 1513.19, .29, 1515.19, .30, .40, .60, .90 

15.42.12.100 

Олія рафінована/ копрова 

  

1511.90 

15.42.12.200 

- пальмова 

  

1513.19 

15.42.12.300 

- пальмоядрова, бабасу 

  

1513.29 

15.42.12.400 

- лляна 

  

1515.19 

15.42.12.500 

- рицинова 

  

1515.30 

15.42.12.600 

- тунгова 

  

1515.40 

15.42.12.700 

- жожоба 

  

1515.60 

15.42.12.900 

- інша 

  

1515.90 

15.42.13 

Олії та жири гідрогенізовані
Ця підкатегорія включає:
олію та жири тваринні чи рослинні, а також їхні фракції, які зазнали особливого хімічного перетворення (повністю чи частково гідрогеновані, етерифіковані і т. ін.), але без подальшого оброблення 

21690 

1516 

15.42.13.300 

Жир та масла тваринні гідрогенізовані 

  

1516.10 

15.42.13.500 

Жири та олії рослинні гідрогенізовані 

  

516.20 

15.42.2 

Віск рослинний та інші залишки 

218b 

  

15.42.20 

Віск рослинний та інші залишки
Ця підкатегорія включає:
віск рослинний (крім тригліцеридів), у т. ч. рафінований чи забарвлений: карнаубський, канделільський, пальмовий, бавовняний, лляний, цукрової тростини і т. ін.
• дегру натуральну та штучну
• залишки після оброблення жирових речовин та тваринного чи рослинного восків: побічні продукти очищення та рафінування олій, стеаринова та гліцеринова смоли після дистиляції жирних кислот, залишки фільтрування восків, смола вовняного жиру, відпрацьований знебарвлений грунт і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
віск бджолиний (01.25.25)
• залишки у вигляді твердих відходів (15.41.31) 

21830 

1521.10, 1522 

15.42.20.300 

Віск рослинний (крім тригліцеридів) 

  

1521.10 

15.42.20.500 

Дегра; залишки жирових речовин та тваринного чи рослинного воску 

  

1522.00 

15.43 

Маргарин 

  

  

15.43.1 

Маргарин 

216d 

  

15.43.10 

Маргарин
Ця підкатегорія включає:
гідрогенізовані та інші жири, олії та їхні фракції, які були піддані подальшому обробленню (такому, як текстурування, тобто зміна текстури чи кристалічної структури) для харчових цілей
• вироби та суміші (рідинні чи тверді) різних тваринних жирів, масел чи їхніх фракцій
• вироби та суміші (рідинні чи тверді) різних рослинних жирів, олій чи їхніх фракцій
• вироби та суміші (рідинні чи тверді) тваринних і рослинних жирів, олій чи їхніх фракцій
Ця підкатегорія не включає:
• жири тваринні харчові (великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, свійської птиці) (15.11.30)
• жири тваринні технічні (15.41.11)
• олії та жири гідрогенізовані (15.42.13)
Примітка. Основним продуктом даного угруповання є маргарин, який за зовнішнім виглядом, консистенцією, за кольором і т. ін. подібний до вершкового масла і використовується для приготування їжі, як бутербродний продукт з малим вмістом жиру і т. ін., столові маргарини і харчові жири 

21680 

1517 

15.43.10.300 

Маргарин та пасти з малим вмістом жирів (крім маргарину рідкого) 

  

1517.10 

15.43.10.330 

Маргарин (вміст жиру більше 80 %) 

  

1517.10a 

15.43.10.350 

Пасти з вмістом жиру менше 80 %, у т. ч. мінарин, що містить до 3 % молочного жиру (від вмісту жиру в кінцевому продукті) 

  

1517.10b 

15.43.10.370 

Суміші рослинних та тваринних жирів, які містять більше 10 % молочного жиру (від вмісту жиру в кінцевому продукті) 

  

1517.10c 

15.43.10.500 

Продукти харчові з жирів та олій інші, у т. ч. маргарин рідкий 

  

1517.90 

15.43.10.501 

Маргарин рідкий 

  

  

15.43.10.502 

Жири/ кондитерські 

  

  

15.43.10.503 

- кулінарні 

  

  

15.43.10.504 

- для хлібопекарської промисловості 

  

  

15.43.10.505 

- кормові 

  

  

15.5 

Продукти молочні та морозиво 

  

  

15.51 

Молоко та молочні продукти 

  

  

15.51.1 

Молоко рідке та вершки 

221 

  

15.51.11 

Молоко рідке
Ця підкатегорія включає:
молоко незбиране, частково чи повністю знежирене, нормалізоване, незгущене, без додання цукру, з вмістом жиру не більше 6 %
• молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, питне, пряжене, білкове, нежирне і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
молоко ароматизоване чи з шоколадом (15.98.12) 

22110 

0401.10, .20ex 

15.51.11.300 

Молоко жирністю до 1 % 

  

0401.10 

15.51.11.500 

Молоко жирністю від 1 % до 6 % 

  

0401.20 

15.51.12 

Вершки
Ця підкатегорія включає:
молоко та вершки з вмістом жиру більше 6 %, пастеризовані чи непастеризовані, незгущені, без додання цукру
Ця підкатегорія включає також:
вершки збиті без додання цукру, паковані під тиском 

22120 

0401.30 

15.51.12.000 

Вершки/ жирністю більше 6 % 

  

0401.30 

15.51.12.001 

- 10 % жирності 

  

  

15.51.12.002 

- 20 % жирності 

  

  

15.51.12.003 

- 35 % жирності 

  

  

15.51.12.004 

- 38 % жирності 

  

  

15.51.12.005 

- 60 % жирності 

  

  

15.51.12.006 

- збиті 

  

  

15.51.12.007 

- інші 

  

  

15.51.2 

Молоко сухе 

229a 

  

15.51.20 

Молоко сухе
Ця підкатегорія включає:
молоко в порошку, гранулах чи інших твердих формах, незбиране, частково чи повністю знежирене, підсолоджене чи непідсолоджене
• вершки в порошку, гранулах чи інших твердих формах, підсолоджене чи непідсолоджене
• молоко сухе збиране для подальшого відновлення жирності промисловими методами
Ця підкатегорія не включає:
молоко та вершки згущені, казеїн, лактозу та молочну сироватку (15.51.5)
• суміші сухі молочні для малят (15.88.10) 

22910 

0402.10, .2 

15.51.20.300 

Молоко сухе жирністю до 1,5 % 

  

0402.10 

15.51.20.500 

Молоко сухе жирністю більше 1,5 %/ непідсолоджене 

  

0402.21 

15.51.20.700 

- інше 

  

0402.29 

15.51.3 

Масло (з коров'ячого молока) 

229b 

  

15.51.30 

Масло (з коров'ячого молока)
Ця підкатегорія включає:
масло топлене (молочний жир) 
Ця підкатегорія не включає:
маслянку (15.51.52) 

22940 

0405 

15.51.30.300 

Масло вершкове/ жирністю до 85 % 

  

0405.00.1 

15.51.30.500 

- жирністю більше 85 % 

  

0405.00.90 

15.51.4 

Сир сичужний та кисломолочний 

229c 

  

15.51.40 

Сир сичужний та кисломолочний
Ця підкатегорія включає:
сири свіжі неферментовані (недозрілі або невитримані) та сир кисломолочний, включаючи альбумінний сир (сирки кисломолочні, сирки вершкові, маси сиркові солоні, сири з наповнювачем чи ароматизовані)
• сири ферментовані свіжі (вершкові)
• сири плавлені
• сири голубі (рокфор, горгонзола і т. ін.)
• сири козячі, овечі чи з молока буйволиць
• сири сичужні тверді, напівтверді, м'які, розсольні та перероблені
• сир тертий чи в порошку
Ця підкатегорія не включає:
йогурти та кисломолочні продукти (15.51.52) 

22950 

0406 

15.51.40.300 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний 

  

0406.10 

15.51.40.301 

Бринза/ жирна 

  

  

15.51.40.302 

- нежирна 

  

  

15.51.40.303 

Сир кисломолочний/ жирний 

  

  

15.51.40.304 

- нежирний 

  

  

15.51.40.305 

Маса сиркова/ жирна 

  

  

15.51.40.306 

- нежирна 

  

  

15.51.40.307 

Сирки кисломолочні/ жирні 

  

  

15.51.40.308 

- нежирні 

  

  

15.51.40.309 

Сир альбумінний 

  

  

15.51.40.500 

Сир тертий, сир у порошку, сири голубі та сири неперероблені інші 

  

0406 (.20 + .40 + .90) 

15.51.40.501 

Сири жирні/ великі 

  

  

15.51.40.502 

- дрібні тверді 

  

  

15.51.40.503 

- дрібні м'які 

  

  

15.51.40.504 

- розсольні 

  

  

15.51.40.505 

- делікатесні 

  

  

15.51.40.700 

Сир перероблений (у т. ч. плавлений) 

  

0406.30 

15.51.40.701 

Сири плавлені/ з вмістом жиру до 36 % 

  

  

15.51.40.702 

- з вмістом жиру до 48 % 

  

  

15.51.40.703 

- з вмістом жиру до 56 % 

  

  

15.51.40.704 

- інші 

  

  

15.51.5 

Продукти молочні інші 

229d 

  

15.51.51 

Консерви молочні
Ця підкатегорія включає:
молоко та вершки концентровані, або згущені (наприклад, шляхом випаровування), які містять чи не містять цукор або інші підсолоджувачі, у рідкому чи пастоподібному вигляді, незалежно від того піддавалися вони консервуванню чи відновленню або ні
• молоко та вершки згущені з наповнювачами
Ця підкатегорія не включає:
суміші молочні для малят (15.88.10) 

22929 

0402.9 

15.51.51.000 

Консерви молочні 

  

0402.9 

15.51.51.001 

Молоко згущене/ нежирне з цукром 

  

  

15.51.51.002 

- незбиране з цукром 

  

  

15.51.51.003 

- стерилізоване без цукру 

  

  

15.51.51.004 

Какао зі згущеним молоком та цукром 

  

  

15.51.51.005 

Кава зі згущеним молоком та цукром 

  

  

15.51.51.006 

Вершки згущені з цукром 

  

  

15.51.51.007 

Какао зі згущеними вершками та цукром 

  

  

15.51.51.008 

Кава зі згущеними вершками та цукром 

  

  

15.51.52 

Продукти кисломолочні
Ця підкатегорія включає:
молочні продукти, що виробляються сквашуванням молока чи вершків, маслянки, сироватки чистими культурами молочнокислих бактерій з можливим доданням культур дріжджів, оцтовокислих та пропіоновокислих бактерій, харчових добавок
• йогурти натуральні, ароматизовані чи з фруктами
• десерти молочні та кисломолочні свіжі
• напої кисломолочні жирні чи нежирні (кефір, кумис, ряжанку, варенець, кисле молоко, геролакт і т. ін.) та сметану
• маслянку, молоко та вершки звурджені
Ця підкатегорія не включає:
сири свіжі (15.51.40) 

22930 

0403 

15.51.52.300 

Йогурт 

  

0403.10 

15.51.52.500 

Маслянка, молоко та вершки звурджені 

  

0403.90 

15.51.52.501 

Напої кисломолочні нежирні 

  

  

15.51.52.502 

Кефір 

  

  

15.51.52.503 

Ацидофілін 

  

  

15.51.52.504 

Ряжанка 

  

  

15.51.52.505 

Напої кисломолочні нежирні інші 

  

  

15.51.52.506 

Напої з маслянки 

  

  

15.51.52.507 

Кумис 

  

  

15.51.52.508 

Продукти кисломолочні нежирні інші 

  

  

15.51.52.509 

Продукти кисломолочні білкові, пасти жирні 

  

  

15.51.52.510 

Напої кисломолочні жирні 

  

  

15.51.52.511 

Сметана/ 

  

  

15.51.52.512 

- 10 % жирності 

  

  

15.51.52.513 

- 15 % жирності 

  

  

15.51.52.514 

- 20 % жирності 

  

  

15.51.52.515 

- 25 % жирності 

  

  

15.51.52.516 

- 30 % жирності 

  

  

15.51.52.517 

- 36 % жирності 

  

  

15.51.52.518 

- 40 % жирності 

  

  

15.51.52.519 

- 45 % жирності 

  

  

15.51.52.520 

Крем сметанний 

  

  

15.51.52.521 

Продукти кисломолочні інші 

  

  

15.51.53 

Казеїн
Ця підкатегорія включає:
казеїн та білок молочний інший
Ця підкатегорія не включає:
казеїнати (солі казеїну) та клеї на основі казеїну (24.62.10) 

22960 

3501.10 

15.51.53.000 

Казеїн/ 

  

3501.10 

15.51.53.001 

- сухий технічний 

  

  

15.51.53.002 

- сухий харчовий 

  

  

15.51.53.010 

Білок молочний/ 

  

  

15.51.53.011 

- харчовий кислотний 

  

  

15.51.53.012 

- харчовий кальцинований 

  

  

15.51.54 

Лактоза
Ця підкатегорія включає:
лактозу та сироп лактози 

22980 

1702.10 

15.51.54.000 

Лактоза 

  

1702.10 

15.51.55 

Сироватка
Ця підкатегорія включає:
сироватку молочну (тобто натуральні компоненти молока, які залишаються після видалення жиру та казеїну) в рідкому, пастоподібному чи твердому вигляді, згущену чи незгущену
• продукти з натуральних компонентів молока н.в.і.у. 

22990 

0404 

15.51.55.330 

Сироватка/ в твердих формах 

  

0404.10 (.02 + .04 +.06 + .1 + .2 + .3) 

15.51.55.390 

- інша 

  

0404.10 (.4 + .5 + .6 + .7 + .8) 

15.51.55.391 

- згущена 

  

  

15.51.55.392 

- підсирна 

  

  

15.51.55.393 

- звурджена 

  

  

15.51.55.900 

Продукти з натуральних складових молока н.в.і.у. 

  

0404.90 

15.52 

Морозиво та інший харчовий лід 

  

  

15.52.1 

Морозиво та інший харчовий лід 

229e 

  

15.52.10 

Морозиво та інший харчовий лід
Ця підкатегорія включає:
морозиво, яке звичайно приготовляють на основі молока чи вершків та інших видів харчового льоду (щербету, льодяників, пересипаних льодом), у твердому чи пастоподібному вигляді
• торти та кекси з морозива
Ця підкатегорія не включає:
лід і сніг натуральні харчові, воду штучно заморожену (15.98.11)
• лід сухий (24.11.12)
Примітка. Продукти цього угруповання, фасовані чи нефасовані, можуть містити какао чи шоколад, цукор, овочевий чи молочний жир, молоко (збиране чи незбиране), фрукти, ягоди, горіхи, стабілізатори, ароматизатори, барвники і т. ін. 

22970 

2105 

15.52.10.000 

Морозиво та інший харчовий лід 

  

2105.00 

15.52.10.001 

Морозиво вершкове/ без наповнювачів 

  

  

15.52.10.002 

- з наповнювачем 

  

  

15.52.10.003 

Морозиво плодово-ягідне/ без наповнювачів 

  

  

15.52.10.004 

- з наповнювачем 

  

  

15.52.10.005 

Морозиво інше 

  

  

15.52.10.006 

Торти з морозива 

  

  

15.52.10.007 

Кекси з морозива 

  

  

15.6 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості та крохмалепродукти 

  

  

15.61 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 

  

  

15.61.1 

Рис лущений 

011b 

  

15.61.10 

Рис лущений
Ця підкатегорія включає:
рис лущений (коричневий, неполірований), підданий механічній обробці, зерна якого щільно прилягають до перикарпію 

01140 

1006.20 

15.61.10.000 

Рис лущений 

  

1006.20 

15.61.2 

Борошно зернових та овочевих культур 

231a 

  

15.61.21 

Борошно пшеничне
Ця підкатегорія включає:
борошно з пшениці твердої, м'якої та полби
• борошно пшенично-житнє чи житньо-пшеничне
Ця підкатегорія включає також:
борошно пшеничне, збагачене в невеликих кількостях добавками мінеральних фосфатів, антиокислювачів, емульгаторів, вітамінів чи готових пекарських порошків (самопідіймальне борошно)
Ця підкатегорія не включає:
крупку пшеничну (15.61.31)
• борошно пшеничне, піддане подальшому обробленню, або в яке додані інші речовини (жир, яйця, ароматизатори, барвники і т. ін.) (15.61.24) 

23110 

1101 

15.61.21.000 

Борошно пшеничне/ 

  

1101.00 

15.61.21.001 

- вищого гатунку 

  

  

15.61.21.002 

- першого гатунку 

  

  

15.61.21.003 

- другого гатунку 

  

  

15.61.21.004 

- оббивне 

  

  

15.61.21.005 

Борошно/ житньо-пшеничне 

  

  

15.61.21.006 

- житньо-пшеничне оббивне 

  

  

15.61.21.007 

- пшенично-житнє оббивне 

  

  

15.61.22 

Борошно інших зернових
Ця підкатегорія включає:
борошно рисове, житнє, кукурудзяне, вівсяне, ячмінне, гречане і т. ін. 

23120 

1102 

15.61.22.000 

Борошно/ інших зернових 

  

1102 

15.61.22.001 

- житнє 

  

  

15.61.22.002 

- рисове 

  

  

15.61.22.003 

- ячмінне 

  

  

1561.22.004 

- вівсяне 

  

  

15.61.22.005 

- гречане 

  

  

15.61.22.006 

- кукурудзяне 

  

  

15.61.22.007 

- соргове 

  

  

15.61.22.008 

- інше 

  

  

15.61.23 

Борошно овочеве
Ця підкатегорія включає:
борошно та крупу з овочів бобових сушених (див. поз. 01.12.22): гороху, квасолі, сочевиці і т. ін.
• борошно та крупу з коренеплодів та бульбоплодів з високим вмістом крохмалю (див. поз. 01.11.23): батату, топінамбуру, маніоки і т. ін.
Ця підкатегорія включає також:
• борошно, крупу та порошок з сушених плодів та горіхів
• борошно, крупу та порошок з шкірки плодів
Ця підкатегорія не включає:
борошно з плодів ріжкового дерева (01.13.23)
• борошно картопляне (15.31.12)
• борошно соєве (15.41.32) 

23170 

1106 

15.61.23.000 

Борошно/ овочеве (у т. ч. фруктове) 

  

1106 

15.61.23.001 

- горохове (80 %) 

  

  

15.61.23.002 

- овочеве інше 

  

  

15.61.23.003 

- фруктове 

  

  

15.61.24 

Борошно підготовлене
Ця підкатегорія включає:
борошно, піддане подальшому обробленню або в яке додані інші речовини (жир, яйця, ароматизатори, барвники, фрукти і т. ін.)
• готове тісто та суміші на основі борошна для виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, класифікованих в поз. 15.81, 15.82
Ця підкатегорія не включає:
тісто готове до випікання (неформоване, швидкозаморожене, розкачане чи розкладене у форми) (15.81.11) 

23180 

1901.20 

15.61.24.000 

Суміші та тісто для виготовлення/ хлібобулочних виробів 

  

1901.20 

15.61.24.001 

- кексів, тортів, тістечок, печива 

  

  

15.61.24.002 

- пирогів, пиріжків, булок солодких 

  

  

15.61.24.003 

- млинців та галушок 

  

  

15.61.24.004 

Суміші та тісто інші 

  

  

15.61.3 

Крупи 

231b 

  

15.61.31 

Крупи пшеничні
Ця підкатегорія включає:
крупи, крупку та гранули з зерна пшениці 

23130 

1103.11, .21 

15.61.31.330 

Крупи/ з твердої пшениці (у т. ч. крупка) 

  

1103.11.10 

15.61.31.331 

- манні 

  

  

15.61.31.332 

- пшеничні "Артек" 

  

  

15.61.31.333 

Крупка з твердої пшениці 

  

  

15.61.31.350 

Крупи/ зі звичайної пшениці (у т. ч. крупка) 

  

1103.11.90 

15.61.31.351 

- пшеничні "Полтавські" 

  

  

15.61.31.352 

- пшеничні швидкорозварювані 

  

  

15.61.31.353 

Крупка зі звичайної пшениці 

  

  

15.61.31.500 

Гранули пшеничні 

  

1103.21 

15.61.32 

Крупи інших зернових
Ця підкатегорія включає:
крупи, крупку та гранули з зерна інших зернових (гречки, проса, вівса, ячменю і т. ін.) 

23140 

1103.12 - .19, .29 

15.61.32.300 

Крупи/ інших зернових 

  

1103 (.12 + .13 + .14 + .19) 

15.61.32.301 

- вівсяні 

  

  

15.61.32.302 

- гречані 

  

  

15.61.32.303 

- ячмінні ячні 

  

  

15.63.23.304 

- ячмінні перлові 

  

  

15.61.32.305 

- кукурудзяні 

  

  

15.61.32.307 

Пшоно шліфоване 

  

  

15.61.32.500 

Гранули/ інших зернових 

  

1103.29 

15.61.32.501 

- житні 

  

  

15.61.32.502 

- ячмінні 

  

  

15.51.32.503 

- вівсяні 

  

  

15.61.32.504 

- рисові 

  

  

15.61.32.505 

- кукурудзяні 

  

  

15.61.33 

Продукція зернова інша
Ця підкатегорія включає:
усі необроблені продукти розмелювання зернових культур, за винятком борошна (поз. 15.61.21, 15.61.22), крупів і гранул (поз. 15.61.31, 15.61.32) та відходів (поз. 15.61.50)
• зерно лущене, обрушене, дроблене, плющене, у вигляді пластівців і т. ін.
• зародки зернових цілі, плющені, у вигляді пластівців чи мелені
• готові харчові продукти, одержані шляхом здуття чи обсмажування зернових (наприклад, "пластівці кукурудзяні", "легкі" зерна рису, кукурудзи та пшениці)
• інші зернові у вигляді зерен, попередньо відварені чи приготовлені в інший спосіб (наприклад, попередньо відварений рис, до якого додані овочі чи приправи)
Ця підкатегорія не включає:
зерно кукурудзи цукрової (01.12.13)
• кукурудзу цукрову приготовлену (15.33.1)
• рис лущений (15.61.10)
• рис обрушений (15.61.40) 

23150 

1104, 1904 

15.61.33.330 

Зерно зернових 

  

1104 (.11 - .29) 

15.61.33.331 

Зерно плющене чи перероблене в пластівці:/ ячменю 

  

  

15.61.33.332 

- вівса 

  

  

15.61.33.333 

- кукурудзи 

  

  

15.61.33.334 

- пшениці 

  

  

15.61.33.335 

- жита 

  

  

15.61.33.336 

- інших зернових 

  

  

15.61.33.337 

Пластівці рисові 

  

  

15.61.33.341 

Зерно лущене, обрушене, дроблене:/ ячменю 

  

  

15.61.33.342 

- вівса 

  

  

15.61.33.343 

- кукурудзи 

  

  

15.61.33.344 

- пшениці 

  

  

15.61.33.345 

- жита 

  

  

15.61.33.346 

- інших зернових 

  

  

15.61.33.350 

Зародки зернових цілі, плющені, пластівцями чи мелені/ 

  

1104.30 

15.61.33.351 

- пшениці 

  

  

15.61.33.352 

- інших зернових 

  

  

15.61.33.530 

Продукти зернові,/ приготовлені здуттям чи обсмажуванням 

  

1904.10 

15.61.33.550 

- приготовлені іншим способом 

  

1904.90 

15.61.4 

Рис обрушений 

231c 

  

15.61.40 

Рис обрушений
Ця підкатегорія включає:
рис напівобрушений, обрушений, полірований, шліфований чи глазурований
Ця підкатегорія включає також:
рис дроблений (січку рисову)
Ця підкатегорія не включає:
борошно рисове (15.61.22)
• рис попередньо приготовлений відварений чи здутий (15.61.33) 

23160 

1006.30, .40 

15.61.40.300 

Рис/ обрушений 

  

1006.30 

15.61.40.500 

- дроблений 

  

1006.40 

15.61.5 

Висівки та відходи перероблення зерна 

391d 

  

15.61.50 

Висівки та відходи перероблення зерна
Ця підкатегорія включає:
висівки, мучка, січка, пил оббивальний та ін. побічні продукти та відходи від просіювання, розмелювання та інших способів перероблення зерна зернових чи бобових культур 

39120.3 

2302 

15.61.50.100 

Висівки та відходи/ кукурудзяні 

  

2302.10 

15.61.50.300 

- рисові 

  

2302.20 

15.61.50.500 

- пшеничні 

  

2502.30 

15.61.50.900 

- інші (у т. ч. бобових культур) 

  

2302 (.40 + .50) 

15.61.50.901 

- бобових культур 

  

2302.50 

15.62  

Крохмаль та крохмалепродукти 

  

  

15.62.1 

Олія кукурудзяна 

216e 

  

15.62.10 

Олія кукурудзяна
Ця підкатегорія включає:
кукурудзяну олію та її фракції, сирі для технічного та промислового використання та рафіновані для кулінарії, кондитерської промисловості та ін. 

21660 

1515.2 

15.62.10.300 

Олія кукурудзяна/ сира 

  

1515.21 

15.62.10.500 

- рафінована 

  

1515.29 

15.62.2 

Крохмаль та крохмалепродукти 

232 

  

15.62.21  

Продукти гідролізу крохмалю
Ця підкатегорія включає:
продукти гідролізу крохмалю, такі як глюкозу, декстрозу, ізоглюкозу, мальтозу, фруктозу та ін. цукри, включаючи хімічно чисті речовини і сиропи, мед штучний та карамельний кульор
Ця підкатегорія включає також:
сиропи з сахарози, одержані в результаті видалення цукру з цукрового буряку, цукрової тростини і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
лактозу (15.51.54)
• цукор (15.83.1)
• сиропи кленові (15.83.13)
• підсолоджувачі синтетичні (24.41.40) 

23210 

1702.30 - .90 

15.62.21.100 

Глюкоза/ та сироп глюкози 

  

1702 (.30 + .40) 

15.62.21.101 

- кристалічна харчова 

  

  

15.62.21.102 

- кристалічна медична 

  

  

15.62.21.103 

- харчова 

  

  

15.62.21.104 

- технічна 

 

 

15.62.21.105 

Сироп глюкози 

  

  

15.62.21.200 

Фруктоза, сироп фруктози, ізоглюкоза 

  

1702 (.50 + .60 + .90.30) 

15.62.21.201 

Фруктоза 

  

  

15.62.21.202 

Сироп фруктози 

  

  

15.62.21.203 

Ізоглюкоза 

  

  

15.62.21.300 

Мальтодекстрини та сиропи мальтодектринів 

  

1702.90.50 

15.62.21.400 

Карамельний кульор/ на основі сахарози 

  

1702.90.71 

15.62.21.500 

- на крохмальній основі 

  

1702.90 (.75 + .79) 

15.62.21.900 

Цукри інші (у т. ч. інвертний цукор) 

  

1702.90 (.10 + .60 + .90) 

15.62.21.901 

Мед/ штучний 

  

  

15.62.21.902 

- карамельний 

  

  

15.62.21.903 

Цукор інвертний 

  

  

15.62.22 

Крохмаль
Ця підкатегорія включає:
крохмаль картопляний, кукурудзяний, пшеничний, рисовий, маніоковий і т. ін.
• декстрини та інші модифіковані крохмалі
• інулін, клейковину пшеничну
Ця підкатегорія не включає:
клеї на основі крохмальних речовин (24.62.10) 

23220 

1108, 1109, 3505.10 

15.62.22.110 

Крохмаль/ пшеничний 

  

1108.11 

15.62.22.130 

- кукурудзяний 

  

1108.12 

15.62.22.150 

- картопляний 

  

1108.13 

15.62.22.190 

- іншій 

  

1108 (.14 + .19) 

15.62.22.300 

Інулін 

  

1108.20 

15.62.22.500 

Клейковина пшенична 

  

1109.00 

15.62.22.700 

Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

  

3505.10 

15.62.22.710 

Декстрини кислотні/ картопляні 

  

  

15.62.22.720 

- кукурудзяні 

  

  

15.62.22.730 

Декстрини безкислотні/ картопляні 

  

  

15.62.22.740 

- кукурудзяні 

  

  

15.62.22.760 

Декстрини харчові/ картопляні 

  

  

15.62.22.770 

- кукурудзяні 

  

  

15.62.23 

Крохмалепродукти інші
Ця підкатегорія включає:
харчові продукти, виготовлені з маніокського крохмалю (тапіоки), сагового крохмалю (саго), картопляного крохмалю (фаріноки) і т. ін. у вигляді зерен, пластівців, таблеток, гранул та ін. 

23230 

1903 

15.62.23.100 

Тапіока (саго) та її замінники/ 

  

1903.00 

15.62.23.101 

- пластівці 

  

  

15.62.23.102 

- зерна 

  

  

15.62.23.103 

- гранули 

  

  

15.62.23.200 

Тапіока (саго)/ картопляна 

  

  

15.62.23.300 

- кукурудзяна 

  

  

15.62.3 

Відходи виробництва крохмалю 

391e 

  

15.62.30 

Відходи виробництва крохмалю
Ця підкатегорія включає:
екстракти злакові, зародки мокрого розмелювання, м'язгу і т. ін.
• гідрол, глютен, гідролізати білкові і т. ін. 

39130 

2303.10 

15.62.30.000 

Відходи виробництва крохмалю 

  

2303.10 

15.62.30.010 

Екстракти/ злакові 

  

  

15.62.30.011 

- кукурудзяні 

  

  

15.62.30.012 

- пшеничні 

  

  

15.62.30.013 

- соргові 

  

  

15.62.30.020 

Зародок мокрого помелу/ 

  

  

15.62.30.021 

- кукурудзяний 

  

  

15.62.30.022 

- пшеничний 

  

  

15.62.30.023 

- сорговий 

  

  

15.62.30.030 

Гідрол/ 

  

  

15.62.30.031 

- звичайний 

  

  

15.62.30.040 

Глютен/ 

  

  

15.62.30.041 

- кукурудзяний 

  

  

15.62.30.042 

- пшеничний 

  

  

15.62.30.043 

- сорговий 

  

  

15.62.30.050 

Гідролізати білкові/ 

  

  

15.62.30.051 

- з глютену кукурудзяного 

  

  

15.62.30.052 

- з глютену пшеничного 

  

  

15.62.30.053 

- з глютену соргового 

  

  

15.62.30.054 

- з мезги картопляної та соку клітинного 

  

  

15.7 

Корми готові для тварин 

  

  

15.71 

Корми готові для сільськогосподарських тварин 

  

  

15.71.1 

Корми комбіновані для сільськогосподарських тварин 

233a 

  

15.71.10 

Корми комбіновані для сільськогосподарських тварин
Ця підкатегорія включає:
готовий корм для тварин, який складається з суміші декількох поживних і мінеральних речовин, спеціально оброблених і призначених для забезпечення тварин розумним і пропорційним повсякденним харчовим раціоном відповідно до виду тварин: корми комбіновані, суцільні, збагачені, кормові добавки чи кормові харчові концентрати
Ця підкатегорія включає також:
продукти, що використовуються для приготовлення збалансованих комбікормів чи кормових добавок: вітаміни, провітаміни, амінокислоти, мікроелементи, речовини, які уберігають корми від псування до вживання їх тваринами, суміші органічних і неорганічних речовин і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
продукцію сінокосів та пасовищ, силос, сінаж, солому, зерно фуражне і т. ін. (01.11.60)
• корми прості тваринного походження (наприклад, борошно м'ясне (15.13.13) чи рибне (15.20.17) нехарчове)
• побічні продукти виробництва рослинної і тваринної продукції, придатні для використання як корм для тварин (класифікують відповідно до виду продукції, наприклад, макуха та інші побічні продукти та відходи виробництва олії (15.41.31), дріжджі кормові (15.89.13) 

23300.1 

2309.90ex 

15.71.10.000 

Суміші для годівлі/ тварин 

  

2309.90ex a 

15.71.10.030 

- свиней 

  

2309.90ex ab 

15.71.10.050 

- великої рогатої худоби 

  

2309.90ex ac 

15.71.10.070 

- свійської птиці 

  

2309.90ex ad 

15.71.10.090 

- інших тварин 

  

2309.90ex aa 

15.71.10.910 

Білок кормовий 

  

  

15.71.10.920 

Концентрат білковий метанового бродіння 

  

  

15.71.10.930 

Антибіотики немедичного призначення, вітаміни кормові та препарати ферментні 

  

  

15.71.10.940 

Премікси/ 

  

  

15.71.10.941 

- для птиць 

  

  

15.71.10.942 

- для свиней 

  

  

15.71.10.943 

- для великої рогатої худоби 

  

  

15.71.10.944 

- для інших тварин 

  

  

15.71.10.950 

Комбікорми збалансовані 

  

  

15.71.10.951 

- для птиць 

  

  

15.71.10.952 

- для свиней 

  

  

15.71.10.953 

- для великої рогатої худоби 

  

  

15.71.10.954 

- для овець 

  

  

15.71.10.955 

- для коней 

  

  

15.71.10.956 

- для кролів та нутрій 

  

  

15.71.10.957 

- для хутрових звірів 

  

  

15.71.10.958 

- для риб 

  

  

15.71.10.959 

- для інших тварин 

  

  

15.71.10.960 

Корми комбіновані інші 

  

  

15.71.2 

Корми зневоднені 

019e 

  

15.71.20 

Корми зневоднені
Ця підкатегорія включає:
люцерну, конюшину, люпин, кормову капусту, вику, сіно та аналогічні фуражні продукти дегідрогенізовані у вигляді борошна чи гранул
Ця підкатегорія не включає:
солому, сіно та інші кормові культури (01.11.60) 

01910.2 

1214.10 

15.71.20.000 

Борошно люцернове (у т. ч. гранули) 

  

  

15.71.20.010 

Борошно сінне/ 

  

  

15.71.20.011 

- конюшинне 

  

  

15.71.20.012 

- конюшинно-тимофіїчне 

  

  

15.71.20.013 

- люцерно-житнякове 

  

  

15.71.20.014 

- вико-вівсяне 

  

  

15.71.20.015 

- горохово-вівсяне 

  

  

15.71.20.016 

- трав лугових 

  

  

15.71.20.017 

- трав степових 

  

  

15.71.20.018 

- інших рослин 

  

  

15.71.20.020 

Борошно трав'яне/ штучного сушіння 

  

  

15.71.20.021 

- конюшинне 

  

  

15.71.20.022 

- конюшинно-тимофіїчне 

  

  

15.71.20.023 

- люцерно-житнякове 

  

  

15.71.20.024 

- вико-вівсяне 

  

  

15.71.20.025 

- горохово-вівсяне 

  

  

15.71.20.026 

- трав лугових 

  

  

15.71.20.027 

- трав степових 

  

  

15.71.20.028 

- інших рослин 

  

  

15.72 

Корми готові для домашніх тварин 

  

  

15.72.1 

Корми готові для домашніх тварин 

233b 

  

15.72.10 

Корми готові для домашніх тварин
Ця підкатегорія включає:
• корми для собак, кішок, риб, птиць і т. ін. домашніх тварин, які складаються з суміші м'яса, субпродуктів, борошна, крохмалю, зернових продуктів, насіння, глюкози, мальтодекстринів та інших інгредієнтів, фасовані для роздрібного продажу 

23300.2 

2309.10, .90ex 

15.72.10.000 

Корми/ для домашніх тварин 

  

2309.10 

15.72.10.030 

- для собак 

  

2309.10a 

15.72.10.050 

- для кішок 

  

2309.10b 

15.72.10.090 

- для інших домашніх тварин 

  

2309.90ex b 

15.8 

Продукти харчові інші 

  

  

15.81 

Вироби хлібобулочні, торти та тістечка 

  

  

15.81.1 
  

Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби  

234a 
  

  
  

15.81.11 

Вироби хлібобулочні
Ця підкатегорія включає:
хліб звичайний (череневий і формовий) та булочні вироби свіжевипечені, промислового чи кустарного виробництва, які містять тільки борошно зернових культур, дріжджову закваску та сіль
• хліб з безопарного тіста
Ця підкатегорія включає також:
дієтичні хлібобулочні вироби
• національні види хлібобулочних виробів
Ця підкатегорія не включає:
сухарі, грінки та аналогічні обсмажені продукти (15.82.11)
• пряники та солодке печиво (15.82.12)
• мацу та аналогічний прісний хліб (15.82.13) 

23430.1 

1905.90.30 

15.81.11.000 

Вироби хлібобулочні 

  

1905.90.30 

15.81.11.001 

Хліб житній/ з борошна сіяного 

  

  

15.81.11.002 

- з борошна обдирного 

  

  

15.81.11.003 

- з борошна оббивного 

  

  

15.81.11.004 

Хліб/ житньо-пшеничний та пшенично-житній з борошна оббивного 

  

  

15.81.11.005 

- з суміші різних сортів борошна житнього та пшеничного 

  

  

15.81.11.006 

Хліб пшеничний/ з борошна вищого гатунку 

  

  

15.81.11.007 

- з борошна першого гатунку 

  

  

15.81.11.008 

- з борошна другого гатунку 

  

  

15.81.11.009 

- з борошна різних гатунків 

  

  

15.81.11.011 

- з борошна оббивного 

  

  

15.81.11.021 

Вироби булочні/ 

  

  

15.81.11.022 

- з борошна пшеничного вищого гатунку 

  

  

15.81.11.023 

- з борошна пшеничного першого гатунку 

  

  

15.81.11.024 

- з борошна пшеничного другого гатунку 

  

  

15.81.11.025 

- з суміші борошна житнього та пшеничного різних гатунків 

  

  

15.81.11.031 

- дієтичні 

  

  

15.81.11.041 

- національних видів 

  

  

15.81.12 

Тістечка та здобні хлібобулочні вироби
Ця підкатегорія включає:
торти та тістечка свіжевипечені: тістечка повітряні з кремом, еклери, вироби з листкового тіста, тістечка з кремовою начинкою, торти з фруктово-ягідною начинкою і т ін.
• вироби здобні хлібобулочні, наприклад, рогалики, здобні булочки, молочні булки і т. ін.
• піцу, пироги і т. ін., які складаються з тіста, покритого різними інгредієнтами (сир, томати, анчоуси та ін.) або черепашки, виготовленої зі здобного тіста і начинки, свіжі чи швидкозаморожені
• тістечка та здобні хлібобулочні вироби швидкозаморожені чи заморожені
• вафельні листи, вафельні стаканчики для морозива, млинці свіжі
• тісто для пирогів, запіканки, пиріжки листкові і т. ін., вироблені зі здобного тіста з начинкою, приготовленої з різних інгредієнтів (наприклад, сиру, рису, риби, м'яса, крему, шинки та ін.), свіжі чи швидкозаморожені
• вироби хлібобулочні здобні національних видів
Ця підкатегорія не включає:
тістечка та здобні хлібобулочні вироби довгочасного зберігання (15.82.13) 

23430.2 

1905.90.60 

15.81.12.000 

Тістечка та здобні хлібобулочні вироби 

  

1905.90.60 

15.81.12.001 

Торти/ бісквітні 

  

  

15.81.12.002 

- пісочні 

  

  

15.81.12.003 

- вафельні 

  

  

15.81.12.004 

- мигдалеві, горіхові і т. ін. 

  

  

15.81.12.005 

- листкові 

  

  

15.81.12.006 

- комбіновані 

  

  

15.81.12.007 

- інші 

  

  

15.81.12.008 

Заготовки тортів 

  

  

15.81.12.009 

Тістечка/ бісквітні 

  

  

15.81.12.011 

- пісочні 

  

  

15.81.12.012 

- заварні 

  

  

15.81.12.013 

- листкові 

  

  

15.81.12.014 

- мигдалеві, горіхові і т. ін. 

  

  

15.81.12.015 

- "кошички" 

  

  

15.81.12.016 

- інші 

  

  

15.81.12.040 

Піца 

  

  

15.81.12.050 

Вироби здобні/ 

  

  

15.81.12.051 

- з борошна пшеничного вищого гатунку 

  

  

15.81.12.052 

- з борошна пшеничного першого гатунку 

  

  

15.81.12.053 

- з борошна пшеничного другого гатунку 

  

  

15.81.12.054 

Пироги, пиріжки, пончики 

  

  

15.82 

Вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби довгочасного зберігання 

  

  

15.82.1 

Вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби довгочасного зберігання 

234b 

  

15.82.11 

Вироби сухарні
Ця підкатегорія включає:
сухарі (у т. ч. сухарі для обкачування), грінки та аналогічні обсмажені вироби, нарізані кусочками чи в меленому вигляді, з доданням або без додання жиру, цукру, яєць та інших харчових продуктів
• вироби хрусткі типу хрусткого хліба, хрустких хлібців і т. ін. 

23410 

1905.10.40 

15.82.11.300 

Хлібці хрусткі 

  

1905.10 

15.82.11.500 

Сухарі, грінки та аналогічні вироби 

  

1905.40 

15.82.11.501 

Вироби сухарні/ з суміші борошна пшеничного різних гатунків 

  

  

15.82.11.502 

- з суміші борошна житнього та пшеничного оббивних сортів 

  

  

15.82.11.503 

- з суміші борошна житнього та пшеничного різних сортів 

  

  

15.82.11.504 

- з борошна пшеничного вищого гатунку 

  

  

15.82.11.505 

- з борошна пшеничного першого гатунку 

  

  

15.82.11.506 

- з борошна пшеничного другого гатунку 

  

  

15.82.11.507 

- з борошна пшеничного оббивного 

  

  

15.82.12 

Бісквіти та печиво
Ця підкатегорія включає:
вироби пряникові (з начинкою чи без начинки), пряники імбирні, ковриги та аналогічні вироби, виготовлені з пряникового тіста переважно глазуровані цукровим сиропом
• печиво звичайне, солодке, здобне, десертне, солоне, галети, крекери і т. ін. без начинки чи з твердою чи іншою начинкою
• вафлі солоні, з начинкою і без начинки, вафлі пікантні і т. ін.
• рулети, ромові баби, кекси та інші бісквіти 

23420 

1905.20, .30 

15.82.12.300 

Вироби пряникові 

  

1905.20 

15.82.12.301 

Пряники/ сирцеві 

  

  

15.82.12.302 

- заварні 

  

  

15.82.12.303 

Ковриги 

  

  

15.82.12.304 

Кекси 

  

  

15.82.12.305 

Ромові баби 

  

  

15.82.12.306 

Рулети 

  

  

15.82.12.530 

Печиво/ солодке з какао (у т. ч. вафлі) 

  

1905.30.1 

15.82.12.550 

- солодке без какао 

  

1905.30 (.30 + .5) 

15.82.12.551 

- цукрове 

  

  

15.82.12.552 

- здобне 

  

  

15.82.12.553 

- затяжне 

  

  

15.82.12.554 

- листкове 

  

  

15.82.12.590 

Вафлі/ без какао 

  

1905.30.9 

15.82.12.591 

- з жировими начинками 

  

  

15.82.12.592 

- з помадками та фруктовими начинками 

  

  

15.82.12.593 

- з праліновими начинками 

  

  

15.82.12.594 

- інші 

  

  

15.82.12.600 

Бісквіти інші 

  

  

15.82.13 

Вироби хлібобулочні інші
Ця підкатегорія включає:
вироби здобні сухі солодкі чи солоні, включаючи здуті
• вироби борошняні кондитерські: тістечка бісквітні, тістечка мигдалеві, торти, рулети і т. ін. та млинці, придатні для довгочасного зберігання
• мацу, облатки та інший прісний хліб для причастя
• проскури, порожні капсули для ліків, облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти
• бублики, сушки, соломку, хлібні палочки і т. ін.
• вафлі з вмістом води більше 10 %
Ця підкатегорія не включає:
горіхи смажені чи підсолені (15.33.23)
• чіпси та інші картопляні вироби довгочасного зберігання (15.31.12)
• вироби здобні хлібобулочні швидкозаморожені (15.81.12) 

23430.3 

1905.90.10, .20, .4, .55, .90 

15.82.13.100 

Маца та інший прісний хліб 

  

1905.90.10 

15.82.13.200 

Проскури, порожні капсули, облатки для запечатування 

  

1905.90.20 

15.82.13.300 

Вафлі та вафельні листи з вмістом води більше 10 % 

  

1905.70.40 

15.82.13.400 

Печиво інше без какао 

  

1905.90.45 

15.82.13.500 

Вироби борошняні здуті (солоні чи ароматизовані) 

  

1905.90.55 

15.82.13.700 

Вироби бубличні (бублики, сушки і т. ін.) 

  

  

15.82.13.900 

Вироби хлібобулочні інші без додання підсолоджувачів 

  

1905.90.90 

15.83 

Цукор 

  

  

15.83.1 

Цукор 

235 

  

15.83.11 

Цукор-сирець
Ця підкатегорія включає:
цукор буряковий чи тростинний у твердій формі без ароматичних добавок чи барвників
Ця підкатегорія не включає:
сиропи сахарози з цукрового буряку та цукрової тростини (15.62.21) 

23510 

1701.1 

15.83.11.000 

Цукор-сирець/ 

  

1701.1 

15.83.11.001 

- буряковий 

  

1701.12 

15.83.11.002 

- тростинний 

  

1701.11 

15.83.12 

Цукор рафінований
Ця підкатегорія включає:
• Очищений тростинний чи буряковий цукор (сахарозу) білий чи жовтий, кристалічний, пресований
Ця підкатегорія включає також:
Хімічно чисту сахарозу 

23520 

1701.99 

15.83.12.300 

Цукор очищений тростинний чи буряковий, білий 

  

1701.99.10 

15.83.12.301 

Цукор білий кристалічний 

  

  

15.83.12.302 

Цукор білий пресований 

  

  

15.83.12.303 

Пудра цукрова 

  

  

15.83.12.900 

Цукор очищений тростинний чи буряковий, інший 

  

1701.99.90 

15.83.12.901 

Цукор жовтий кристалічний чи пресований 

 

 

15.83.12.909 

Цукор очищений тростинний чи буряковий н. в. і. у. 

 

 

15.83.13 

Цукор інший
Ця підкатегорія включає:
• цукор тростинний чи буряковий очищений, у твердій формі, з доданням ароматизаторів чи барвників
• цукор та сироп кленові
Ця підкатегорія не включає:
• лактозу (15.51.54)
• глюкозу, мальтозу, фруктозу, сиропи сахарози некленові (15.62.21)
• підсолоджувачі синтетичні (24.41.40) 

23530 

1701.91, 1702.20 

15.83.13.300 

Цукор/ тростинний чи буряковий з ароматизаторами чи барвниками 

  

1701.91 

15.83.13.301 

- цитрусовий 

  

  

15.83.13.302 

- вітамінізований 

  

  

15.83.13.303 

- тростинний чи буряковий з ароматизаторами чи барвниками, інший 

  

  

15.83.13.500 

Цукор та сироп кленові 

  

1702.20 

15.83.14 

Меляса
Ця підкатегорія включає:
мелясу (патоку) бурякову та цукрової тростини, яка є побічним продуктом екстракції чи рафінування бурякового чи тростинного цукру, чи виробництва фруктози з кукурудзи 

23540 

1703 

15.83.14.300 

Меляса/ тростинна 

  

1703.10 

15.83.14.500 

- інша 

  

1703.90 

15.83.2 

Відходи цукрового виробництва 

391f 

  

15.83.20 

Відходи цукрового виробництва
Ця підкатегорія включає:
жом буряковий, багасу, відстій фільтра-преса, дефекаційний осад та ін. відходи цукрового виробництва 

39140 

2303.20 

15.83.20.000 

Відходи цукрового виробництва 

  

2303.20 

15.83.20.001 

Жом/ свіжий 

  

  

15.83.20.002 

- кислий 

  

  

15.83.20.003 

- сушений 

  

  

15.83.20.004 

- сушений мелясований 

  

  

15.83.20.005 

- сушений бардяний 

  

  

15.83.20.006 

- сушений амідний 

  

  

15.83.20.007 

- амідомінеральний гранульований 

  

  

15.83.20.011 

Багаса 

  

  

15.83.20.020 

Відходи цукрові 

  

  

15.83.20.021 

Стоки регенераційні 

  

  

15.83.20.022 

Осад фільтраційний 

  

  

15.84 

Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі 

  

  

15.84.1 

Какао 

236a 

  

15.84.11 

Какао-паста
Ця підкатегорія включає:
змелені обсмажені та подрібнені ядра какао-бобів, незнежирені, повністю чи частково знежирені (какао-жмих) у вигляді таблеток чи брикетів 

23610 

1803 

15.84.11.000 

Какао-паста 

  

1803 

15.84.11.001 

Какао-жмих 

  

  

15.84.11.002 

Какао-паста незнежирена 

  

  

15.84.12 

Какао-масло
Ця підкатегорія включає:
масло, яке одержують гарячим пресуванням тертого какао (какао-пасти) чи цілих какао-бобів
• какао-жир, який одержують пресуванням чи екстрагуванням зіпсованих какао-бобів чи з різного роду відходів (оболонок, плівок і т. ін.) 

23620 

1804 

15.84.12.000 

Какао-масло (включно какао-жир) 

  

1804.00 

15.84.12.001 

Какао-жир 

  

1804.00 

15.84.13 

Какао-порошок без додання цукру
Ця підкатегорія включає:
тонкоподрібнений какао-жмих без додання цукру чи інших підсолоджувачів 

23630 

1805 

15.84.13.000 

Какао-порошок без додання цукру 

  

1805.00 

15.84.14 

Какао-порошок з доданням цукру
Ця підкатегорія не включає:
какао-порошок з доданням цукру та інших інгредієнтів, призначений для шоколадних виробів (15.84.22)
• сніданки у вигляді ароматизованих порошку чи гранул з доданням шоколаду (15.89.14) 

23640 

1806.10 

15.84.14.000 

Какао-порошок з доданням цукру 

  

1806.10 

15.84.2 

Шоколад та вироби кондитерські цукрові 

236b 

  

15.84.21 

Шоколад та шоколадні маси
Ця підкатегорія включає:
шоколад та харчові суміші на основі шоколаду рідкі, пастоподібні, порошкоподібні і т. ін. у непакованому вигляді в контейнерах або в брикетах, плитках, пластинах та іншому пакуванні масою більше 2 кг, не призначені для безпосереднього вживання
• шоколадні глазурі та інші шоколадні поливи (покриття) 

23650 

1806.20 

15.84.21.330 

Шоколад та шоколадні маси/ з вмістом какао-масла більше 31 % (шоколад) 

  

1806.20.10 

15.84.21.350 

- з вмістом какао-масла від 25 % до 31 % (молочний шоколад) 

  

1806.20.30 

15.84.21.370 

- з вмістом какао-масла більше 18 % (простий шоколад) 

  

1806.20.50 

15.84.21.500 

Крихта молочного шоколаду 

  

1806.20.70 

15.84.21.700 

Глазурі шоколадні 

  

1806.20.80 

15.84.21.900 

Маси шоколадні в об'ємній формі (крім глазурі шоколадної) 

  

1806.20.95 

15.84.22 

Шоколад та вироби шоколадні фасовані
Ця підкатегорія включає:
шоколад і шоколадні вироби в плитках, кубиках, таблетках, брусках, батончиках та ін. виглядах у пакуваннях масою менше 2 кг, призначені для безпосереднього вживання
• шоколад звичайний, десертний, пористий з добавленнями і без добавлень, з начинками
• вироби кондитерські шоколадні з начинкою чи без неї (бруски, вироби з начинкою, куски, плитки, вироби фігурні, набори шоколадних цукерок і т. ін.)
• шоколадні пасхальні яйця з начинкою, суцільні і порожні шоколадні яйця, фігурки та інші нові форми (наприклад, "Kinder-surprize")
• пасти бутербродні на основі какао
• готові суміші, що містять какао-порошок з доданням цукру, призначені для безпосереднього вживання (приготування кремів, харчового морозива, десертів та ін.)
Ця підкатегорія не включає:
сніданки у вигляді ароматизованих порошку чи гранул з доданням шоколаду (15.89.14)
• молоко ароматизоване з доданням шоколаду (15.98.12) 

23660 

1806.3, .90 

15.84.22.330 

Шоколад та шоколадні вироби/ з наповнювачем 

  

1806.31 

15.84.22.350 

- без наповнювачів, з доданням зерна, фруктів чи горіхів у всьому об'ємі 

  

1806.32.10 

15.84.22.390 

- без наповнювачів інші 

  

1806.32.90 

15.84.22.430 

Вироби шоколадні/ що містить алкоголь 

  

1806.90.11 

15.84.22.450 

- інші 

  

1806.90.19 

15.84.22.451 

Шоколад/ звичайний з добавленнями 

  

  

15.84.22.452 

- десертний з добавленнями 

  

  

15.84.22.453 

- спеціального призначення 

  

  

15.84.22.454 

- молочний 

  

  

15.84.22.455 

- фігурний 

  

  

15.84.22.456 

- з начинками вітамінізований та діабетичний 

  

  

15.84.22.530 

Вироби шоколадні кондитерські інші/ з наповнювачами 

  

1806.90.31 

15.84.22.550 

- без наповнювачів 

  

1806.90.39 

15.84.22.600 

Вироби цукрові кондитерські та їх замінники, які містять какао 

  

1806.90.50 

15.84.22.700 

Пасти шоколадні 

  

1806.90.60 

15.84.22.800 

Суміші харчові з какао/ для приготування напоїв 

  

1806.90.70 

15.84.22.900 

- інші 

  

1806.90.90 

15.84.23 

Вироби кондитерські цукрові
Ця підкатегорія включає:
готові вироби з цукру, які надходять на ринок у твердому і напівтвердому вигляді, звичайно придатних для безпосереднього вживання і які називаються солодощами, кондитерськими виробами чи цукерками
• гумку жувальну в таблетках, драже чи пластиках
• цукерки різноманітні на основі цукру з начинкою чи без неї, пастилу, зефір, вироби желейні, драже, карамель, нугу, марципан, східні солодощі і т. ін.
• маси кондитерські та цукеркові різної структури для отримання кондитерського виробу (паковані напівфабрикати)
• вироби кондитерські з лікером, вироби кондитерські від болю в горлі чи кашлю (наприклад, льодяники від кашлю)
• шоколад білий, шоколад білий з лікером
• екстракт лакриці, який містить більше 10 % за масою сахарози (тістечка, пастила, плитки і т. ін.) та у вигляді кондитерських виробів
Ця підкатегорія не включає:
пасти фруктові (15.33.22) 

23670.1 

1704 

15.84.23.100 

Гумка жувальна 

  

1704.10 

15.84.23.200 

Екстракт лакриці, який містить більше 10 % за масою сахарози 

  

1704.90.10 

15.84.23.300 

Шоколад білий 

  

1704.90.30 

15.84.23.530 

Пасти кондитерські (цукеркові), об'ємні, в пакуваннях більше 1 кг (у т. ч. суміші для зацукровування та глазурування) 

  

1704.90.51 

15.84.23.550 

Вироби кондитерські цукрові/ від кашлю 

  

1704.90.55 

15.84.23.630 

- глазуровані 

  

1704.90.61 

15.84.23.650 

Вироби кондитерські желеподібні з камедей 

  

1704.90.65 

15.84.23.730 

Солодощі варені, з наповнювачами чи без них 

  

1704.90.71 

15.84.23.731 

Ірис 

  

  

15.84.23.732 

Мармелад 

  

  

15.84.23.750 

Карамелі 

  

1704.90.75 

15.84.23.751 

Карамель/ льодяникова 

  

  

15.84.23.752 

- з фруктовими, ягідними, фруктово-ягідними та желейними начинками 

  

  

15.84.23.753 

- з лікерними та медовими начинками 

  

  

15.84.23.754 

- з помадними та помадно-фруктовими начинками 

  

  

15.84.23.755 

- з молочними та молочно-горіховими, марципановими, горіховими та шоколадними начинками 

  

  

15.84.23.756 

- інша 

  

  

15.84.23.757 

Драже 

  

  

15.84.23.830 

Таблетки пресовані 

  

1704.90.81 

15.84.23.900 

Вироби цукрові кондитерські інші 

  

1704.90.90 

15.84.23.901 

Шоколад соєвий, плитки солодкі 

  

  

15.84.23.902 

Халва/ кунжутна (тахінна) 

  

  

15.84.23.903 

- соняшникова 

  

  

15.84.23.904 

- інша 

  

  

15.84.23.905 

Східні солодощі 

  

  

15.84.23.906 

Пастила 

  

  

15.84.23.907 

Зефір 

  

  

15.84.24 

Плоди зацукровані
Ця підкатегорія включає:
фрукти, горіхи в цілому вигляді (вишні, абрикоси, груші, солодкі каштани і т. ін.), дольки чи кусочки фруктів (апельсина, лимона, ананаса і т. ін.), шкірку плодів (лимона, апельсина, дині і т. ін.), інші частини рослин (батата, імбиру, солодкої картоплі і т. ін.) та квіти (фіалки, акації і т. ін.) консервовані в цукрі (просочені цукровим сиропом, глазуровані чи зацукровані)
Ця підкатегорія не включає:
пасти фруктові (15.33.22)
• фрукти сушені (15.33.25) 

23670.2 

2006 

15.84.24.000 

Плоди зацукровані 

  

2006.00 

15.84.3 

Какаовела та інші відходи какао 

391g 

  

15.84.30 

Какаовела та інші відходи какао
Ця підкатегорія включає:
відходи виробництва какао-порошку чи какао-масла: оболонки, плівки та шкірки, відділені в процесі обсмаження та розмелювання какао-бобів, какао-дріб'язок, какао-жмих, одержаний після екстрагування какао-масла з какаовели і т. ін.  

39160 

1802 

15.84.30.000 

Какаовела та інші відходи какао 

  

  

15.85 

Вироби макаронні 

  

  

15.85.1 

Вироби макаронні 

237 

  

15.85.11 

Вироби макаронні неварені
Ця підкатегорія включає:
неферментовані продукти, виготовлені з пшеничного, кукурудзяного, рисового, картопляного і т. ін. борошна чи крупчатки з доданням або без додання інших інгредієнтів (овочевого соку, яєць, молока, вітамінів, барвників, ароматизаторів і т. ін.) без начинки, неварені і не приготовлені іншим способом (макарони, спагеті, локшину, ріжки, вермішель, галушки і т. ін.) 

23710 

1902.1 

15.85.11.300 

Вироби макаронні неварені/ з вмістом яєць 

  

1902.11.00 

15.85.11.500 

- без вмісту яєць 

  

19702.19.00 

15.85.12 

Вироби макаронні з начинкою
Ця підкатегорія включає:
вироби макаронні варені з начинкою з м'яса, риби, сиру чи інших продуктів у будь-якій пропорції або приготовлені іншим способом (наприклад, готові страви, які містять овочі, м'ясо, соус)
• вироби макаронні фаршировані (наприклад, пельмені, равіолі, вареники і т. ін.)
• вироби макаронні з начинкою сирі чи заморожені (швидкозаморожені)
• кускус неприготовлений та кускус з начинкою
Ця підкатегорія не включає:
готові супи та бульйони, заготовки для супів та бульйонів, що містять макаронні вироби (15.89.11) 

23720 

1902.20 - .40 

15.85.12.330 

Вироби макаронні з начинкою 

  

1902.20 

15.85.12.331 

Пельмені 

  

  

15.85.12.332 

Вареники 

  

  

15.85.12.333 

Страви готові з макаронними виробами та начинкою 

  

  

15.85.12.334 

Вироби макаронні з начинкою інші 

  

  

15.85.12.350 

Вироби макаронні н.в.і.у. 

  

1902.30 

15.85.12.500 

Кускус 

  

1902.40 

15.86 

Кава та чай 

  

  

15.86.1 

Кава та чай 

018f,
239a 

  

15.86.11 

Кава
Ця підкатегорія включає:
каву смажену в зернах чи мелену, яка містить чи не містить кофеїн
• каву без кофеїну несмажену 

23911 

0901.12, .2 

15.86.11.300 

Кава без кофеїну/ несмажена 

  

0901.12 

15.86.11.500 

- смажена 

  

0901.21 

15.86.11.700 

Кава з кофеїном смажена 

  

0901.22 

15.86.12 

Замінники кави
Ця підкатегорія включає:
жарені замінники кави, які містять каву в будь-яких пропорціях
• екстракти, есенції та концентрати кави, приготовлені з натуральної кави (незалежно від того, видалений кофеїн з неї чи невидалений) або суміші натуральної кави та її замінників в будь-якій пропорції в твердому, пастоподібному, рідкому чи інших виглядах
• цикорій смажений та інші смажені замінники кави, екстракти, есенції та концентрати з них 

23912 

0901.40, 2101.10, .30 

15.86.12.100 

Замінники кави, що містять каву 

  

0901.40 

15.86.12.300 

Концентрати кави, тверді 

  

2101.10.11 

15.86.12.301 

Кава натуральна розчинна 

  

  

15.86.12.500 

Екстракти, есенції та концентрати кави, рідкі 

  

2101.10 (.19 - .99) 

15.86.12.700 

Цикорій смажений та інші замінники кави, смажені (у т. ч. екстракти, есенції, концентрати) 

  

2101.30 

15.86.12.701 

Цикорій/ розчинний 

  

  

15.86.12.702 

- смажений 

  

  

15.86.12.703 

- сушений 

  

  

15.86.12.704 

Замінники кави інші 

  

  

15.86.12.705 

Екстракти, есенції, концентрати інших замінників кави 

  

  

15.86.13 

Чай
Ця підкатегорія включає:
чай чорний (ферментований) чи чай зелений (неферментований) фасований для роздрібного продажу в пакування масою не більше 3 кг 

23913 

0902.10, .30 

15.86.13.000 

Чай 

  

0902 (.10 + .30) 

15.86.13.001 

Чай натуральний (сортовий) розфасований/ байховий чорний 

  

  

15.86.13.002 

- байховий зелений 

  

  

15.86.13.003 

- байховий жовтий 

  

  

15.86.13.004 

- плитковий чорний 

  

  

15.86.13.005 

- плитковий зелений 

  

  

15.86.13.006 

- байховий ароматизований чорний 

  

  

15.86.13.007 

- байховий ароматизований зелений 

  

  

15.86.13.008 

Чай натуральний цегляний зелений 

  

  

15.86.13.900 

Суміш чаю торговельна/ 

  

  

15.86.13.901 

- байхового чорного 

  

  

15.86.13.902. 

- байхового зеленого 

  

  

15.86.13.903 

- чорного ароматизованого 

  

  

15.86.13.904 

- зеленого ароматизованого 

  

  

15.86.14 

Екстракти та есенції чаю
Ця підкатегорія включає:
екстракти, есенції, концентрати та напівфабрикати на основі чаю чи мате
Ця підкатегорія не включає:
напої на основі чаю (15.98.12) 

23914 

2101.20 

15.86.14.000 

Екстракти, есенції, концентрати та суміші чаю чи мате 

  

2101.20 

15.86.14.001 

Чай розчинний/ чорний 

  

  

15.86.14.002 

- зелений 

  

  

15.86.14.003 

Напівфабрикат чайний для чаю розчинного 

  

  

15.86.14.004 

Барвник чайний/ зелений 

  

  

15.86.14.005 

- червоний 

  

  

15.86.14.006 

- жовтий 

  

  

15.86.14.007 

- коричневий 

  

  

15.86.14.008 

Екстракти, есенції, концентрати мате 

  

  

15.86.14.009 

Концентрат рідкий чаю/ чорного 

  

  

15.86.14.011 

- зеленого 

  

  

15.86.15 

Настоянки трав'яні
Ця підкатегорія включає:
продукти, що складаються з суміші рослин чи їхніх частин (включаючи насіння чи плоди) різних видів, або з рослин чи їхніх частин простих чи складних сумішей з іншими речовинами (наприклад, екстрактами), які не вживаються як такі, але використовуються для приготування трав'яних настоянок чи трав'яного "чаю" і фасовані для роздрібного продажу 

01930.2, 23999.1 

2106.90ex 

15.86.15.000 

Настоянки трав'яні 

  

  

15.86.2 

Оболонка та плівка кави 

391h 

  

15.86.20 

Оболонка та плівка кави
Ця підкатегорія включає:
м'якоть плодів та оболонку зерен кави 

39150 

0901.30 

15.86.20.000 

Оболонка та плівка кави 

  

  

15.87 

Специ та приправи 

  

  

15.87.1 

Приправи 

239b 

  

15.87.11 

Оцет
Ця підкатегорія включає:
оцет, який розрізняють за походженням: винний, спиртовий, пивний чи солодовий, яблучний, грушевий чи інші види збродженого плодово-ягідного оцту, оцет з молочної сироватки, меляси, зерен зернових культур і т. ін.
• замінники оцту, одержані з оцтової кислоти 

23994 

2209 

15.87.11.300 

Оцет і замінники оцту,/ виготовлені з вина 

  

2209.00.1 

15.87.11.900 

- інші 

  

2209.00.9 

15.87.11.901 

Оцет харчовий/ яблучний натуральний 

  

  

15.87.11.902 

- столовий 

  

  

15.87.12 

Соуси та гірчиця
Ця підкатегорія включає:
продукти, сильно приправлені прянощами, які використовують для ароматизації деяких страв (м'яса, риби, салатів і т. ін.) і приготовлені з різних інгредієнтів: яєць, овочів, томатів, м'яса, фруктів, борошна, олії, оцту і т. ін. (наприклад, соус соєвий, томатний кетчуп, грибний соус, заправка для салатів, майонез і т. ін.)
• смакові добавки та змішані приправи (наприклад, для приготування ковбаси)
• порошок гірчичний та готову гірчицю
Ця підкатегорія не включає:
екстракти та соки з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних (15.13.12)
• оцет (15.87.11)
• спеції та суміші спецій (15.87.20)
• супи та бульйони готові та заготовки для них (15.89.11) 

23995 

2103 

15.87.12.100 

Соус соєвий 

  

2103.10 

15.87.12.300 

Кетчуп томатний, соуси томатні інші 

  

2103.20 

15.87.12.530 

Порошок гірчичний 

  

2103.30.10 

15.87.12.550 

Гірчиця готова 

  

2103.30.90 

15.87.12.700 

Приправи та смакові добавки змішані 

  

2103.90 

15.87.12.730 

Майонез, соуси емульговані інші 

  

2103.90a 

15.87.12.790 

Соуси інші 

  

2103.90b 

15.87.2 

Спеції 

016c 

  

15.87.20 

Спеції
Ця підкатегорія включає:
оброблені продукти рослинного походження, які в необробленому вигляді класифіковані в поз. 01.13.40 (перець, ваніль, корицю, гвоздику, горіх мускатний і т. ін.) та їхні суміші, за умови, що ці суміші зберігають основні властивості вихідних продуктів та призначені для роздрібного продажу
Ця підкатегорія не включає:
прянощі необроблені (01.13.40)
• приправи та смакові добавки змішані (15.87.12) 

01620.2 

(0904 - 0910)ex 

15.87.20.000 

Спеції (у т. ч. суміші спецій) 

  

  

15.88 

Продукти дитячого та дієтичного харчування 

  

  

15.88.1 

Продукти дитячого та дієтичного харчування 

239c 

  

15.88.10 

Продукти дитячого та дієтичного харчування
Ця підкатегорія включає:
борошно та готові борошняні вироби зневоднені, придатні для дитячого харчування
• продукти готові гомогенізовані на основі фруктів, овочів, м'яса і т. ін., придатні для дитячого харчування (фасовані)
• суміші сухі або рідкі молочні для дитячого чи дієтичного харчування
• гомогенізовані складені харчові продукти, які складаються з гомогенізованої суміші двох чи більше основних інгредієнтів таких, як м'ясо, риба, овочі або фрукти розфасовані для роздрібного продажу, як продукти дитячого чи дієтичного харчування
• продукти готові дієтичні малокалорійні
• продукти готові дієтичні висококалорійні
• продукти та вироби кулінарні дієтичні для діабетиків
• напівфабрикати харчові гомогенізовані інші
Ця підкатегорія не включає:
молоко сухе (15.51.20)
• вироби гомогенізовані, розфасовані не для дитячого чи дієтичного харчування (відповідно до виду продукції)
Примітка. Термін "гомогенізовані готові продукти" означає приготовлені вироби з тонко змелених основних інгредієнтів (м'ясо, риба, овочі, фрукти і т. ін.) і розфасовані для роздрібного продажу як продукти дитячого чи дієтичного харчування в пакування масою не більше 250 г. 

23991 

1602.10, 1901.10, 2005.10, 2007.10, 2104.20 

15.88.10.100 

Продукти готові гомогенізовані/ м'ясні 

  

1602.10 

15.88.10.300 

- овочеві 

  

2005.10 

15.88.10.500 

- фруктові 

  

2007.10 

15.88.10.600 

Суміші гомогенізовані харчових продуктів 

  

2104.20 

15.88.10.700 

Продукти готові гомогенізовані для дитячого харчування 

  

1901.10 

15.88.10.730 

Продукти на молочній основі для малят 

  

1901.10a 

15.88.10.731 

Суміші сухі молочні для малят 

  

  

15.88.10.732 

Суміші сухі молочні "Малятко", "Малюк" 

  

  

15.88.10.733 

Каші, суміші та інші сухі продукти на молочній та зерновій основі для дитячого харчування 

  

  

15.88.10.750 

Продукти харчові борошняні для малят 

  

1901.10b 

15.88.10.790 

Продукти харчові для дитячого харчування інші 

  

1901.10c 

15.88.10.791 

Консерви м'ясні для дитячого харчування 

  

  

15.88.10.792 

Соки для дитячого харчування 

  

  

15.88.10.793 

Консерви фруктові/ дієтичні 

  

  

15.88.10.794 

- діабетичні 

  

  

15.88.10.795 

Продукти готові/ діабетичні інші 

  

  

15.88.10.796 

- дієтичні інші 

  

  

15.89 

Продукти харчові різні 

  

  

15.89.1 

Продукти харчові різні 

239d 

  

15.89.11 

Супи та бульйони
Ця підкатегорія включає:
супи та бульйони готові в пакетах, консервах чи швидкозаморожені для вживання після підігрівання
заготовки для супів та бульйонів у вигляді кубиків, таблеток, брикетів чи в порошкоподібному або рідкому вигляді, які потребують тільки додання води, молока і т. ін.
Ця підкатегорія не включає:
• екстракти та соки м'ясні, з риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних (15.13.12) 

23992 

2104.10 

15.89.11.000 

Супи/ та бульйони 

  

2104.10 

15.89.11.001 

- без м'яса 

  

  

15.89.11.002 

- з м'ясом 

  

  

15.89.11.003 

- рибні 

  

  

15.89.11.004 

- овочеві 

  

  

15.89.11.005 

- з макаронних виробів 

  

  

15.89.11.006 

- інші 

  

  

15.89.11.007 

Бульйони/ м'ясні 

  

  

15.89.11.008 

- інші 

  

  

15.89.12 

Яйця без шкаралупи
Ця підкатегорія включає:
яйця без шкаралупи та яєчні жовтки всіх видів птиць свіжі, сушені, варені у воді чи на парі, заморожені чи консервовані іншим способом, призначені як харчові продукти або для технічного використання
• альбумін яєчний
Ця підкатегорія не включає:
яйця птиць у шкаралупі (01.24.20) 

23993 

0408, 3502.10 

15.89.12.300 

Вироби яєчні (крім альбуміну) 

  

0408 

15.89.12.500 

Альбумін яєчний 

  

3502.10 

15.89.13 

Дріжджі
Ця підкатегорія включає:
дріжджі хлібопекарські, пивні чи спиртові (активні чи неактивні)
• дріжджі сушені
• дріжджі культивовані
• порошки пекарські готові (для підіймання тіста)
• інші неактивні дріжджі та мертві одноклітинні мікроорганізми
Ця підкатегорія не включає:
борошно самопідіймальне (15.61.21) 

23996 

2102 

15.89.13.330 

Дріжджі хлібопекарські/ сушені 

  

2102.10.31 

15.89.13.350 

- несушені 

  

2102.10.39 

15.89.13.390 

Дріжджі активні інші 

  

2105.10 (.10 + .90) 

15.89.13.500 

Дріжджі неактивні 

  

2102.20 

15.89.13.700 

Порошки пекарські готові 

  

2102.30 

15.89.14 

Продукти харчові н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
десерти молочні, придатні для довгочасного зберігання, печиво рисове
• напівфабрикати для приготування легких страв, різноманітних десертів, мусів, кремів і т. ін.
• сніданки у вигляді ароматизованих порошку чи гранул (з доданням шоколаду, ванілі і т. ін.)
• пасти бутербродні з доданням арахісу
• напівфабрикати рідкі (сиропи) та сухі (порошки) композиційні, призначені для приготування лимонадів та інших напоїв
• екстракт солодовий
Ця підкатегорія не включає:
• зерна злакових смажені чи здуті (15.61.33)
• пасти бутербродні шоколадні (15.84.22)
• какао-порошок (15.84.13, 15.84.14)
• десерти молочні свіжі (15.51.52) 

23999.2 

1901.90, 2106.10, .90ex 

15.89.14.300 

Екстракт солодовий, продукти борошняні і т. ін., н.в.і.у. 

  

1901.90 

15.89.14.900 

Продукти харчові, н. в. і. у. 

  

2106 

15.89.14.901 

Спреди та суміші жирові 

 

1901.90

15.89.2 

Екстракти рослинні та згущувачі харчові 

032c 

  

15.89.20 

Екстракти рослинні та згущувачі харчові
Ця підкатегорія включає:
• соки та екстракти рослинні: опіуму, хмелю, солодки, женьшеня, ромашки, алое, касії, конопель, коли і т. ін.
• екстракти медичні інші: беладони, блекоти, чоловічої папороті, коки, часнику, ревеню, валеріани і т. ін.
• суміші рослинних екстрактів для виготовлення напоїв та харчових продуктів
• добавки харчові рослинного походження
• пектини, пектинати та пектати
• агар, клеї та інші згущувачі рослинного походження (карагінан, борошно ендосперму плодів ріжкового дерева і тамаринду, згущувачі з камедей і т. ін.) 

03230.2 

1302 

15.89.20.010 

Соки та екстракти/ рослинні 

  

  

15.89.20.011 

- опію 

  

  

15.89.20.012 

- солодки 

  

  

15.89.20.013 

- хмелю 

  

  

15.89.20.014 

- піретрума або коріння рослин, що містять ротенон 

  

  

15.89.20.015 

- рослинні інші 

  

  

15.89.20.020 

- медичні інші 

  

  

15.89.20.030 

Пектини, пектинати та пектати 

  

  

15.89.20.040 

Клеї та згущувачі рослинні 

  

  

15.89.20.041 

Агар 

  

  

15.89.20.042 

Згущувачі/ з камедей 

  

  

15.89.20.043 

- з плодів ріжкового дерева 

  

  

15.89.20.044 

- інші 

  

  

15.89.20.050 

Добавки харчові рослинного походження 

  

  

15.9 

Напої
Примітка. "об. %" означає концентрацію спирту за об'ємом 

  

  

15.91 

Напої спиртні дистильовані 

  

  

15.91.1 

Напої спиртні дистильовані 

241a 

  

15.91.10 

Напої спиртні дистильовані
Ця підкатегорія включає:
напої спиртні, одержані під час дистиляції виноградного вина чи вичавків винограду (коньяк, арманьяк, бренді і т. ін.)
• напої спиртні, одержані під час дистиляції забродженої суміші з зерен хлібних злаків чи картоплі (віскі шотландське, віскі "Бурбон", джин і т. ін.)
• напої спиртні, одержані під час дистиляції забродженої меляси цукрової тростини (ром, тафія і т. ін.) чи меляси цукрового буряку
• напої спиртні, одержані під час дистиляції спирту з фруктів (слив, груш, яблук, вишень і т. ін.), плодів чи інших частин рослин (ялівцю, ріжкового дерева, аквавіту і т. ін.)
напої спиртні дистильовані, що містять ароматичні елементи ягід, фруктів, овочів чи рослин (гіркі настоянки, джин, або яловцева настоянка)
• напої спиртні, одержані ферментацією та дистиляцією браги зі злакових культур без додання ароматичних речовин та наступним фільтруванням через активоване вугілля (горілка)
• аперитиви спиртні (абсент і т. ін.) та спиртні лимонади
• лікери ("креми"), ратафію (лікер з фруктового соку) та солодкі наливки, які містять спирт, цукор та ароматизатори (наприклад, лікер банановий, ванільний, кавовий, ратафія з вишень, малини, чорної смородини і т. ін.); емульсії спирту з продуктами типу яєчного жовтку, крему і т. ін.
• напої спиртні, складені для імітації вина шляхом змішування дистильованих спиртних напоїв з фруктовим соком чи водою, цукром, барвниками, ароматизаторами та іншими інгредієнтами
• спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту менше 80 об. %
Ця підкатегорія включає також:
складені спиртові продукти, які є концентрованими рідкими алкогольними напоями з складної суміші дистилятів, тинктури, спиртових настоянок та натуральних чи штучних есенцій, містять ароматизатори, а іноді деякі компоненти (цукор і т. ін.) і використовуються для виготовлення різних напоїв (наприклад, аперитивів, лікерів) або як ароматичні добавки до напоїв, приправ, змішаних соусів чи кондитерських виробів (тістечок, печива і т. ін.)
• спиртні харчові добавки, призначені для підтримування загального стану здоров'я або доброго самопочуття
Примітка. Це угруповання включає напої будь-якої міцності (вмісту спирту) 

24130 

2208 

15.91.10.100 

Продукти спиртові складені для виготовлення напоїв 

  

2208.10 

15.91.10.101 

Настоянки спиртові/ цитрусові 

  

  

15.91.10.102 

- з фруктів та ягід 

  

  

15.91.10.103 

- з зелені 

  

  

15.91.10.104 

- з пряно-ароматичних речовин 

  

  

15.91.10.105 

- інші 

  

  

15.91.10.200 

Напої спиртні/ з вичавків винограду (чи виноградного вина) 

  

2208.20 

15.91.10.300 

- з зерна 

  

2208.30 

15.91.10.400 

- з цукрової тростини 

  

2208.40 

15.91.10.500 

- настоянки гіркі 

  

2208.50 

15.91.10.630 

Горілка/ 

  

2208.90 (.31 + .35) 

15.91.10.631 

- міцністю до 45,5 об. % 

  

  

15.91.10.632 

- міцністю більше 45,5 об. % 

  

  

15.91.10.650 

Напої спиртні з фруктів 

  

2208.90 (.33 + .38 + .45 + .48 + .71) 

15.91.10.700 

Спирт етиловий неденатурований міцністю менше 80 об. % 

  

2208.90.9 

15.91.10.800 

Лікери, наливки та інші спиртні напої 

  

2208.90 - 2208.90 (.3 + .45 + .48 + .71 + .9) 

15.92 

Спирт етиловий 

  

  

15.92.1 

Спирт етиловий 

241b 

  

15.92.11 

Спирт етиловий неденатурований
Ця підкатегорія включає:
спирт етиловий, одержаний бродінням деяких видів цукру з використанням дріжджів або інших ферментів і наступною дистиляцією (перегонкою) чи штучним способом (синтезом), неденатурований з вмістом спирту більше 80 об. %
Ця підкатегорія включає також:
спирт етиловий без смакових добавок, з якого фракційною перегонкою майже повністю видалені побічні компоненти (вищі спирти, складні ефіри, альдегіди, кислоти і т. ін.)
Ця підкатегорія не включає:
спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту менше 80 об. % (15.91.10) 

24110 

2207.10 

15.92.11.000 

Спирт етиловий неденатурований 

  

2207.10 

15.92.12 

Спирт етиловий денатурований
Ця підкатегорія включає:
спирт етиловий та інші спиртні напої будь-якої міцності, змішані з іншими речовинами, які роблять їх не придатними для пиття, але не перешкоджають їхньому використанню для промислових цілей 

24120 

2207.20 

15.92.12.000 

Спирт етиловий денатурований/ 

  

2207.20 

15.92.12.030 

- зброджуваний 

  

2207.20a 

15.92.12.050 

- синтетичний 

  

2207.20b 

15.93 

Вина 

  

  

15.93.1 

Вина та вина ігристі 

242a 

  

15.93.11 

Вина ігристі
Ця підкатегорія включає:
шампанське та вина виноградні ігристі натуральні
• вина виноградні з певних регіонів, призначені для виробництва ігристих вин
Примітка. Термін "вина ігристі" означає вина, витримані в закритих резервуарах за температури 20 градусів Цельсія і надмірним тиском більше 300 кПа; шампанське - це ігристе вино, яке виробляють у французькій провінції Шампань з винограду, що збирають виключно в цій провінції 

24211