Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке оформления и использования прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, составляющие государственную тайну

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 19.01.1995 № 4/95-ВР
Утратил силу

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю

Постанова втратила чинність
 (згідно із Законом України
від 1 червня 2000 року N 1771-III)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю (додається).

2. Стосовно авторських свідоцтв СРСР на секретні винаходи, щодо яких на дату введення в дію Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю, не скінчився 20-річний термін від дати подання заявки, надати право заявникам спільно з авторами подавати клопотання про припинення дії зазначених авторських свідоцтв СРСР на території України з одночасною видачею посвідчення, передбаченого Положенням.

3. Кабінету Міністрів України визначити джерела фінансування компенсаційних виплат, передбачених Положенням про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю.

 

Голова Верховної Ради
України

 
О. МОРОЗ

м. Київ
19 січня 1995 року
N 4/95-ВР

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю

1. Це Положення визначає порядок оформлення та розгляду заявок на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю (далі - секретні об'єкти промислової власності), а також порядок видачі охоронних документів на секретні об'єкти промислової власності, використання та передачі прав на використання цих об'єктів.

2. Об'єкти промислової власності, що становлять державну таємницю, одержують правову охорону і використовуються відповідно до законодавства України про державну таємницю та цього Положення.

3. Заявки на секретні об'єкти промислової власності складаються, подаються та розглядаються відповідно до вимог законодавства України про охорону промислової власності, про державну таємницю, цього Положення, нормативних актів Державного комітету України з питань державних секретів (далі - Держкомсекретів України) та Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (далі - Держпатент України).

4. Якщо об'єкт промислової власності створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю, то громадянин або юридична особа, яка є заявником, подає через режимно-секретний орган до Держпатенту України заявку, в якій, зокрема, міститься пропозиція щодо віднесення об'єкта промислової власності до державної таємниці.

5. Якщо об'єкт промислової власності створено не за умов, викладених у пункті 4 цього Положення, але він відповідно до статті 6 Закону України "Про державну таємницю" може бути віднесено до державної таємниці, то заявка на такий об'єкт подається через режимно-секретний орган заявника, а якщо це неможливо - через компетентний місцевий орган державної виконавчої влади за місце знаходженням (для юридичних осіб) чи місцем проживання (для громадян) заявника. До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення об'єкта промислової власності до державної таємниці з посиланням на відповідні положення статті 6 Закону України "Про державну таємницю".

6. За заявкою на об'єкт промислової власності, яка надійшла до Держпатенту України згідно з пунктами 4 та 5 цього Положення, встановлюється дата її подання та перевіряється відповідність інформації, наведеної в матеріалах заявки, Зводові відомостей, що становлять державну таємницю.

7. За заявкою на об'єкт промислової власності, який за результатами попереднього розгляду Держпатенту України може становити державну таємницю, визначається державний експерт (експерти) з питань державних таємниць (далі - державний експерт), до компетенції якого належить розгляд питань, що стосуються даного об'єкта промислової власності. Після цього Держпатент України надсилає державному експертові комплект матеріалів заявки для прийняття рішення щодо віднесення об'єкта промислової власності до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення до Держпатенту України протягом двох місяців від дати одержання ним матеріалів заявки.

Стосовно заявки на об'єкт промислової власності, щодо якої державний експерт прийняв рішення про недоцільність віднесення цього об'єкта до державної таємниці, проводиться експертиза відповідно до вимог законодавства України про охорону промислової власності.

У разі позитивного рішення експертизи Держпатенту України щодо заявки на об'єкт промислової власності, який за рішенням державного експерта віднесено до державної таємниці, Держпатент України повідомляє про це відповідного державного експерта. Державний експерт у своєму рішенні, яке надсилається до Держпатенту України протягом двох місяців від дати одержання ним зазначеного повідомлення, визначає державний орган (державні органи), якому надається право приймати рішення щодо  підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до секретного об'єкта промислової власності.

На підставі позитивного рішення експертизи щодо заявки на секретний об'єкт промислової власності Держпатент України видає заявникові посвідчення, яке засвідчує авторство, пріоритет, право на використання винаходу і право на одержання грошової компенсації. Посвідчення діє протягом строку засекречування об'єкта промислової власності, але не довше від терміну дії патенту для відповідного об'єкта промислової власності, встановленого законодавством України про охорону промислової власності. Разом з зазначеним вище посвідченням Держпатент України видає заявникові копію рішення державного експерта.

8. За дії, пов'язані з поданням і розглядом заявок на секретний об'єкт промислової власності, сплачуються збори відповідно до чинного законодавства України.

Збори за видачу і підтримку чинності посвідчення на секретний об'єкт промислової власності не сплачуються.

9. Грошова компенсація виплачується заявникові одноразово державним органом, що його визначив державний експерт у своєму рішенні. Грошова компенсація враховує: доходи, не одержані заявником у зв'язку з обмеженням його права власності на секретний об'єкт промислової власності, покриття витрат заявника на сплату зборів, а також на виплату авторові секретного винаходу (якщо він не є заявником) заохочувальної винагороди. Заохочувальна винагорода виплачується авторові заявником у місячний термін від дати одержання останнім зазначеної грошової компенсації. Розмір винагороди за один винахід (незалежно від кількості авторів) становить три неоподатковувані мінімуми заробітної плати.

Авторам секретних корисних моделей, промислових зразків, а також винаходів, по заявках на які експертиза по суті не проводилась, заохочувальна винагорода не виплачується.

10. Підприємства, установи, організації, які використовують секретний об'єкт промислової власності, укладають ліцензійний договір із заявником. Зазначений ліцензійний договір має бути зареєстрований державним органом, що його визначив державний експерт у своєму рішенні. Без реєстрації ліцензійний договір вважається недійсним.

11. У разі укладання договору на розробку і виробництво продукції з використанням секретних об'єктів промислової власності, на які видано посвідчення, замовник забезпечує придбання ліцензій та виділяє необхідні для цього кошти.

Якщо досягти згоди із заявником неможливо, Кабінет Міністрів України має право дозволити замовникові зазначеної продукції використання секретного об'єкта промислової власності без згоди заявника, але з виплатою йому відповідної компенсації. Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

12. За використання секретних об'єктів промислової власності авторам, які не є заявниками, виплачується винагорода. Винагороду виплачує заявник, який використовує секретний об'єкт промислової власності у своєму виробництві або надає ліцензію на його використання.

Виплата винагороди здійснюється за рахунок коштів заявника.

Розмір винагороди та порядок її виплати встановлюються відповідно до законодавства України про охорону промислової власності.

13. Питання щодо зміни встановленого ступеня секретності об'єкта промислової власності переглядається відповідним державним експертом не рідше одного разу на три роки.

На клопотання заявника такий перегляд може здійснюватися частіше, але не більше одного разу на рік.

Відповідне рішення державного експерта надсилається заявникові протягом двох місяців від дати одержання зазначеного клопотання.

Щодо секретних об'єктів промислової власності, створених у процесі виконання договорів на розробку і виробництво продукції з використанням таких об'єктів, рішення державного експерта узгоджується із замовником цієї продукції.

14. Заявник, який отримав посвідчення на секретний об'єкт промислової власності, протягом одного року з дати одержання ним рішення державного експерта про розсекречування цього об'єкта має право подати до Держпатенту України у встановленому порядку клопотання про видачу патенту на період, що залишився до закінчення терміну дії патенту для відповідного об'єкта промислової власності, встановленого законодавством України про охорону промислової власності, якщо інше не передбачено договором між заявником і автором об'єкта промислової власності.

Клопотання, що надійшло після закінчення зазначеного терміну, не розглядається.

15. Особливості застосування цього Положення визначаються Держкомсекретів України разом з Держпатентом України.

____________ 
 

Опрос