Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Не будет ли нарушением бухгалтерского и, соответственно, налогового учета отражение в текущем налоговом периоде расходов по актам выполненных работ за предыдущий период, полученным в текущем периоде и зарегистрированным в журнале входящей корреспонденции предприятия по дате фактического получения?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 12.09.2017

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
E-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

? Чи не буде порушенням бухгалтерського та, відповідно, податкового обліку відображення в поточному податковому періоді витрат за актами виконаних робіт за попередній період, отриманими у поточному періоді і зареєстрованими в журналі вхідної кореспонденції підприємства за датою фактичного отримання?

 

Згідно з п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Міністерство фінансів України в листі від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 зазначає, що для визнання витрат, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, відповідальною особою складається та передається до бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерська довідка) із зазначенням розрахункової суми витрат.

Під час отримання первинних документів від контрагентів (після складання та затвердження фінансової звітності) фактична сума витрат, зазначена у таких первинних документах, може відрізнятися від розрахункової суми, попередньо визнаної у періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат попереднього звітного періоду (у тому числі методом «червоного сторно»), крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів. Різницю має бути визнано у складі періоду, коли виникли підстави для уточнення суми, наприклад, були фактично одержані первинні документи від контрагента.

Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону № 996 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Відповідно до п. 44.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Підпунктом 134.1.1 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування з податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

У загальному порядку відповідно до п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною (п. 46.2 ПКУ).

Якщо документ стосується минулих періодів, то потрібно керуватися правилами виправлення помилок, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137 (далі – П(С)БО 6).

Так, відповідно до п. 4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, звісно, якщо така помилка впливає на його величину.

Якщо ж первинний документ, що надійшов із запізненням, впливає лише на дані поточного (проміжного) звітного періоду (як у Вашому випадку), то інформацію в бухгалтерському обліку можна відкоригувати за допомогою бухгалтерської довідки та додаткових проводок з відповідним відображенням в облікових регістрах.

Оскільки документ, що спізнився, скоріш за все, впливає на фінансовий результат, доведеться коригувати показники Декларації з податку на прибуток.

Як передбачено п. 50.1 ПКУ, у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, – 1095 днів з дати закінчення граничного строку подання податкової декларації) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою уточнюючого розрахунку, чинною на час подання.

Платник податків має право не подавати такого розрахунку, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

При цьому зверніть увагу: платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, яка подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Головне управління Державної фіскальної служби (далі – ДФС) у м. Києві листом від 20.11.2015 р. № 17816/10/26-15-15-03-11 під час надання податкової консультації конкретному платнику щодо включення до складу витрат платника податку на прибуток актів наданих послуг, які отримано із запізненням, повідомило про те, що первинні документи, які підтверджують здійснення витрат, що формують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), складені у звітному періоді, а отримані платником у наступному звітному періоді, включаються до витрат для обчислення об'єкта оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку до раніше поданої ним податкової декларації. Несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також недостовірність відображеної у них інформації призводить до виникнення помилок у фінансовій та податковій звітності. Тому, виправляючи помилки, допущені у фінансовій звітності, платник податку на прибуток має одночасно коригувати і податкову звітність, застосовуючи при цьому норми ст. 50 Податкового кодексу.

 

Ольга Пономаренко

ТОВ АФ «Профі-Аудит»

 

Дата підготовки 05.09.2017
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2017
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2017

____________

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос