Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Общепроизводственные расходы в налоговом и бухгалтерском учете

Журнал "Справочник экономиста"
Статьи от 26.03.2012
Утратил силу

Журнал «Справочник экономиста»
Передплатний індекс – 08058
Е-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Загальновиробничі витрати у податковому та бухгалтерському обліку

 

Собівартість та загальновиробничі витрати

Насамперед констатуємо той факт, що за П(С)БО16 та ПКУ використовуються дещо різні терміни собівартості. Щоб порівняти їх, звернімося до таблиці 1.

Таблиця 1. Собівартість виробництва (виготовлення) та реалізації*

Склад виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з п. 11 П(С)БО16*

Склад собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг) згідно з п. 138.8 ПКУ**

Прямі матеріальні витрати

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Прямі витрати на оплату праці

Інші прямі витрати

Інші прямі витрати (у т. ч. витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну))

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати (з посиланням на П(С)БО – див далі)

Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

* У бухгалтерському обліку собівартість реалізованих товарів визначається за П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246. У податковому обліку собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу (п. 138.6 ПКУ).

** Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована упродовж звітного періоду, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати складають в бухобліку собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). У бухобліку виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання на підприємстві.

Склад загальновиробничих витрат для відображення в бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Склад загальновиробничих витрат для відображення в бухгалтерському та податковому обліку

Пункт 15 П(С)БО 16

Підпункт 138.8.5 ПКУ

Витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо

Відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями

Внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ; медичне страхування, страхування відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057, страхування за довгостроковими договорами страхування життя у межах, визначених абз. 2 і 3 п. 142.2 ПКУ, працівників апарату управління цехами, дільницями

Витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо)

Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 ПКУ; медичне страхування, страхування відповідно до Закону № 1057 та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абз. 2 і 3 п. 142.2 ст. 142 ПКУ, робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища

Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства

Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо)

Інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів із складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими центральними органами виконавчої влади та погодженими Мінфіном нормативами

Суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406

Суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно із ст. 48 ПКУ

Опрос