Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Открытие банковского счета

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 07.12.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Відкриття банківського рахунку

 

Згідно з п. 1.3 розділу першого Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 492), фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності та власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними та порядок їх закриття визначено цією Інструкцією.

Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком та його клієнтом.

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений відсоток (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі. Один примірник договору зберігається в банку, а другий – банк зобов'язаний надати клієнту під підпис.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;

термін зберігання коштів (за терміновим вкладом);

розмір і порядок сплати відсотків або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

Відповідно до п. 1.13 розділу першого Інструкції № 492 у разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом ДПС (далі – повідомлення) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі «Відмітки банку».

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, зазначене в картці зі зразками підписів і відбитка печатки (картці зі зразками підписів), має відповідати місцезнаходженню (місцю проживання), наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку – суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку – суб'єкт господарювання в місячний термін з дня отримання нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до банку копію цього свідоцтва, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, що пов'язано зі зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково в місячний термін після зняття з обліку органом ДПС за попереднім місцезнаходженням має подати копію нового документа, що підтверджує взяття його на облік органом ДПС за новим місцезнаходженням, засвідчену органом, який видав документ, або нотаріально.

Копії нового свідоцтва про державну реєстрацію та нового документа, що підтверджує взяття суб'єкта господарювання на облік органом ДПС, можуть бути засвідчені підписом уповноваженого працівника банку як такі, що відповідають оригіналу у разі пред'явлення клієнтом оригіналів цих документів.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (картки зі зразками підписів) або подається нова картка.

За наявності в банку підтвердженої інформації про недійсність будь-якого з поданих документів банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі банківського рахунку між банком і клієнтом – фізичною особою за довільною формою, але зі збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до Інструкції № 492.

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання

Пунктом 3.4 розділу третього Інструкції № 492 визначено: якщо фізична особа – підприємець не має рахунків у цьому банку, то для відкриття поточного рахунку їй потрібно подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3), підписану фізичною особою – підприємцем;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на облік в органі ДПС (довідка за формою № 4-ОПП), засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку зі зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Якщо фізична особа – підприємець використовує найману працю, то така особа під час відкриття поточного рахунку додатково має подати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. В іншому разі фізична особа – підприємець обов'язково має зазначити, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання

Відповідно до п. 5.6 розділу п'ятого Інструкції № 492 зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи – резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб – резидентів.

За довіреністю фізичної особи – підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи – підприємця його права та обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками

Відповідно до п. 9.4 розділу дев'ятого Інструкції № 492 фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на облік в органі ДПС, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Фізична особа – підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію щодо невикористання фізичною особою – підприємцем найманої праці цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Цю довідку має бути засвідчено підписом фізичної особи – підприємця та за наявності – відбитком його печатки.

Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку, та після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб'єкта господарювання, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Нацбанку України;

зміною умов договору банківського вкладу.

Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єкта господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються.

Нараховані відсотки (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можна перераховувати на поточний рахунок або зараховувати на поповнення вкладу (депозиту).

За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника – суб'єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, встановлених договором банківського вкладу.

 

Олена Хобич 

Оглядач «Вісника» 

 

«Вісник податкової служби України», листопад 2009 р., № 44 (568), с. 15 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 27.11.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос