Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Издательство получило авторские права на книгу и напечатало ее. Кроме того, было решено заказать озвучивание и запись изданной книги на CD. Как именно будет продаваться CD – отдельно от печатной книги или вместе с ней – еще не известно. Каким образом учитываются расходы на такие услуги (озвучивание книги и его запись на CD) – как нематериальные активы, товары или как обычные расходы с отнесением их в налоговом учете к составу валовых расходов?

Консалтинговая компания "ЭКСПЕРТ"
Вопросы-ответы от 14.10.2009
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»
Е-mail: info@tax-expert.in.ua
http://www.tax-expert.in.ua
Тел.: (044) 360-28-35; факс (044) 501-91-56

? Видавництво отримало авторські права на книгу та надрукувало її. Окрім того, було вирішено замовити озвучення та запис виданої книги на CD. Як саме продаватиметься CD – окремо від друкованої книги, чи разом з нею – ще не відомо. Яким чином обліковуються витрати на такі послуги (озвучування книги та його запис на CD) – як нематеріальні активи, товари чи як звичайні витрати з віднесенням їх у податковому обліку до складу валових витрат?

 

Для відповіді на поставлене запитання звернімося до розділу ІІІ «Суміжні права» Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII (далі – Закон про авторське право). Адже наслідком виконання твору є виникнення суміжного права. Відповідно, разом із записом аудіокниги видавництво отримає певні майнові права на нього, які й будуть об'єктом обліку.

Враховуючи, що даний об'єкт обліку не має матеріальної форми, відповідає критеріям немонетарного активу1, а також може бути ідентифікований, в бухгалтерському обліку він визнаватиметься нематеріальним активом.

Відповідно до п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 (далі – П(С)БО 8), такий об'єкт повинен обліковуватись у групі «Авторське право та суміжні з ним права».

Згідно з п. 6 П(С)БО 8 придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, а його вартість можна достовірно визначити.

Пунктом 10 П(С)БО 8 встановлено, що придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість нематеріального активу відповідно до п. 11 П(С)БО 8 складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Витрати на такий об'єкт нематеріальних активів капіталізуватимуться на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а після визнання нематеріального активу – сформують його первісну вартість, яка знайде своє відображення на субрахунку 125 «Авторське право й суміжні з ним права».

Щодо нарахування амортизації, то згідно з п. 25 П(С)БО 8 нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Варто також враховувати, що відповідно до ст. 44 Закону про авторські права майнові права охороняються протягом 50-ти років. Тобто строк корисного використання зазначеного об'єкта нематеріальних активів підприємство встановлює самостійно, але з урахуванням зазначеного обмеження.

Відповідно до п. 27 П(С)БО 8 метод амортизації нематеріальних активів підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Пунктом 29 П(С)БО 8 встановлено, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

З точки зору податкового обліку отримані видавництвом майнові права є нематеріальним активом, адже згідно з п. 1.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток) під нематеріальними активами розуміються об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші права, визнані об'єктом права власності платника податку.

Згідно з пп. 8.1.2 Закону про прибуток витрати на придбання нематеріальних активів підлягають амортизації. Проте, на відміну від бухгалтерського обліку, при нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується лише єдиний метод.

Відповідно до пп. 8.3.9 Закону про прибуток для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, згідно з яким кожен окремий вид такого активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації протягом строку, який визначається підприємством самостійно виходячи зі строку корисного використання таких активів, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизація здійснюється до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

 

Олександр Киришун 

Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»

 

Дата підготовки 30.09.2009
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» 
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» 

____________

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос