Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Согласно Декрету Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе» плательщиками акцизного сбора являются как субъекты предпринимательской деятельности, так и их филиалы. Производители алкогольных напитков открывают в других регионах собственные филиалы (обособленные структурные подразделения без права юридического лица), где производятся алкогольные напитки (с неполным или завершенным технологическим циклом). Такие филиалы регистрируются в управлении статистики, местной налоговой инспекции в качестве плательщиков НДС, в Пенсионном фонде. Может ли обособленное производственное подразделение производителя алкогольных напитков купить марки акцизного сбора?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 22.10.2002
Утратил силу

? Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» платниками акцизного збору є як суб’єкти підприємницької діяльності, так і їх філії. Виробники алкогольних напоїв відкривають в інших регіонах власні філії (відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи), де виготовляються алкогольні напої (з неповним чи завершеним технологічним циклом). Такі філії реєструються в управлінні статистики, місцевій податковій інспекції як платники ПДВ, Пенсійному фонді. Чи може відокремлений виробничий підрозділ виробника алкогольних напоїв купити марки акцизного збору?

  

До сфери регулювання Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92 «Про акцизний збір» (далі – Декрет № 18-92) належать правовідносини, пов’язані з операціями з нафтопродуктами, спиртом, ювелірними виробами, транспортними засобами та пивом. Водночас Закон України від 15.09.95 р. № 329/95-ВР «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» (далі – Закон № 329/95-ВР) як спеціальний Закон визначає особливості нарахування та сплати акцизного збору, що справляється з алкогольних напоїв та тютюнових виробів як з виготовлених вітчизняними виробниками, так і з ввезених на територію України. Згідно з цим Законом платниками акцизного збору з вироблених алкогольних напоїв є суб’єкти підприємницької діяльності – виробники, а не їх філії.

Тільки з дати державної реєстрації підприємство вважається створеним i набуває прав юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс i не може мати у своєму складі інших юридичних осіб. Філія як відокремлений підрозділ без створення юридичної особи є структурною відокремленою частиною юридичної особи, не набуває статусу юридичної особи i не є суб’єктом підприємницької діяльності. Особи, які не мають статусу юридичної особи, але мають всі ознаки і повноваження юридичної особи (самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установі банку, печатку зі своїм найменуванням, право самостійно укладати договори тощо), у разі, коли такі особи вважають за доцільне зареєструватися як платники ПДВ, за наявності згоди головного підприємства можуть бути зареєстровані як платники ПДВ у разі досягнення ними обсягів з продажу товарів, передбачених п. 2.1 ст. 2 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями). Згідно із Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» виділені на окремий баланс філії, відділення та інші відокремлені підрозділи зобов’язані вести бухгалтерський облік з наступним включенням їх показників до фінансової звітності головного підприємства.

Відповідно до пунктів 14, 19 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. № 1284 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.98 р. № 1956), акцизні марки можуть продаватися винятково суб’єктам підприємницької діяльності, які є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а одними з документів, на підставі яких продавцем здійснюється продаж марок таким суб’єктам – виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, є оригінал та копія ліцензії, що підтверджують право підприємства-виробника на виготовлення зазначеної продукції. Оригінал ліцензії після проведеної звірки з копією повертається її власникові. При цьому однією з обов’язкових вимог у разі продажу акцизних марок виробникам алкогольних чи тютюнових виробів є здійснення сплати чергового (річного) платежу за ліцензію. Відмітка про внесення чергового платежу за ліцензію ставиться на оригіналі ліцензії органом, що її видав. Оригінал ліцензії не може передаватися ліцензіатом ні іншим юридичним (фізичним) особам для здійснення господарської діяльності, ні власним філіям (відокремленим структурним підрозділам).

Опрос