Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины

Проект постановления Верховной Рады Украины от 06.02.2008 № 2012
Дата рассмотрения: 06.02.2008 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Регламент Верховної Ради України" та до Регламенту Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити Постанову Верховної Ради України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 23-25, ст. 202) новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Встановити, що цей Регламент Верховної Ради України є чинним до прийняття закону України про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України".

У зв'язку з цим пункти 2,3 вважати відповідно пунктами 3,4.

II. Внести до Регламенту Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р, NN 23-25, ст. 202) такі зміни:

1. У частині першій статті 49 слова та цифри "частина четверта статті 32" замінити словами та цифрами "частина третя статті 32".

2. Пункт 17 частини першої статті 73 викласти в такій редакції:

"17) визначає відповідно до предметів відання головний комітет з підготовки проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради".

3. Перше речення частини першої статті 79 після слова "всіх" доповнити словом "комітетів".

4. Частини першу та третю статті 80 викласти в такій редакції:

"1. Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії на правах головного комітету для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради, якщо предмет правового регулювання таких проектів актів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою".

"3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п'ятиденний строк з дня надходження письмового звернення ініціатора (ініціаторів) створення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції".

5. У статті 84:

1) після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати".

У зв'язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п'ятою-дев'ятою.

2) пункт 2 частини п'ятої після слова "проектів" та пункт 2 частини шостої після слова "проекти" доповнити словом "інших";

3) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в такій редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або вилучення певних положень тексту законопроекту".

6. У статті 85:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 85. Оформлення законопроектів, проектів інших актів";

2) у частинах першій, другій, третій та четвертій після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", " проекту іншого акта";

3) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону ( законів), не може поєднуватися зі змінами до Конституції України, а також зі змінами до інших законів, предмет правового регулювання яких належить до предметів відання різних комітетів. Законопроект може передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про внесення змін до цього законодавчого акта";

4) частину восьму викласти в такій редакції:

"8. У разі якщо для реалізації положень внесеного законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів та/або інших нормативних актів, перелік таких законів та/або інших нормативних актів викладається в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту. Не допускається включення до тексту цього законопроекту положень про внесення змін до законів, зазначених у переліку, а також до інших законів. Ініціатор внесення такого законопроекту одночасно подає окремий законопроект, в якому з дотриманням вимог частини шостої цієї статті викладаються зміни до законів, зазначених у переліку";

5) доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

" 9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини шостої статті 84 цього Регламенту, альтернативні проекти актів не вносяться".

7. У статті 86:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 86. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта";

2) у частинах першій, третій, четвертій, сьомій після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта".

8. У статті 87:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 87. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів";

2) у частині першій після слова "законопроект", у частині другій після слова "законопроекту", у частині четвертій після слова "законопроекти" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта", "проекти інших актів";

3) у частині другій слово "може" замінити на слово "має".

9. У статті 88:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 88. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, та в комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частину бюджету та виконання закону про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді, а також у комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам";

3) у частині третій:

друге речення викласти в такій редакції: "До висновку головного комітету додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання бюджету і регламенту, які мають бути подані до головного комітету не пізніш як у чотирнадцятиденний строк з дня отримання законопроекту (проекту іншого акта) для надання висновку";

доповнити третім реченням такого змісту: "У разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";

4) частину шосту доповнити другим речення такого змісту: "Якщо комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, інші комітети не направили свої висновки до головного комітету у встановлений частиною третьою цієї статті строк, головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта без таких висновків";

5) у частинах третій, четвертій, п'ятій, шостій після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта".

10. У статті 89:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 89. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";

3) у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції: "2. Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні є";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів".

11. У частині четвертій статті 99 слова "і виключається з бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайта Верховної Ради" виключити.

12. У другому реченні частини третьої статті 100 слова "і виключається з бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради" виключити.

13. Частину першу статті 111 доповнити третім реченням такого змісту: "Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання, передбачених частиною другою статті 101 цього Регламенту, вносяться в чотирнадцятиденний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради".

14. Статтю 113 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду і до порівняльної таблиці не включається на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається комітетом, до предмета відання якого належать питання конституційного права, за зверненням головного комітету у чотирнадцятиденний строк з дня отримання звернення".

15. Статтю 133 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Постанови та інші акти Верховної Ради, передбачені частинами першою та другою цієї статті, набирають чинності з дня їх прийняття".

16. У частині шостій статті 168 слово "четвертою" замінити на слово "третьою".

17. Частину п'яту статті 218 виключити.

III. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос