Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 22.09.2011 № 9202
Дата рассмотрения: 31.01.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

Прийнятий 12 січня 2012 року Верховною Радою України Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" не може бути підписаний Президентом України з таких причин.

1. За Законом, що надійшов на підпис, при центральних, обласних та місцевих органах виконавчої влади утворюються консультативні, дорадчі або інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва (стаття 11).

Насамперед необхідно зауважити, що за Конституцією України систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі (пункт 15 частини першої статті 106, частина перша статті 113, частина перша статті 118).

Крім того, слід наголосити, що відносини, пов'язані з утворенням органами виконавчої влади консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, врегульовано Законами України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про місцеві державні адміністрації", якими визначено організацію і діяльність відповідних органів виконавчої влади.

Так, за Законом України "Про центральні органи виконавчої влади":

для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватися колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган, а для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (частини перша та сьома статті 14);

для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган, для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у центральному органі виконавчої влади - інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (частини перша та шоста статті 22).

Законом України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що голови місцевих державних адміністрацій утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад (пункт 9 частини першої статті 39).

З огляду на викладене вищенаведене положення Закону, який надійшов на підпис, порушує основний принцип утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, за яким утворення чи неутворення таких органів є правом, а не обов'язком.

Закріплення ж у Законі, що розглядається, імперативної норми щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях зобов'язує всі органи виконавчої влади (навіть у випадку, коли розвиток малого і середнього підприємництва не віднесено до компетенції відповідного органу виконавчої влади) утворити зазначені допоміжні органи, що навряд чи доцільно.

Для усунення зазначених недоліків вважаю за необхідне виключити із Закону, що надійшов на підпис, положення про обов'язкове утворення органами виконавчої влади консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

Тож пропоную в Законі, що надійшов на підпис, частину першу статті 11 виключити, відповідно виключити і пункт 4 статті 8, пункт 9 статті 9.

2. Частиною другою статті 12 Закону, що розглядається, передбачено, що державні програми підтримки затверджуються Кабінетом Міністрів України у тримісячний термін після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Таке положення Закону не узгоджується із Законом України "Про державні цільові програми", яким визначено засади розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм. Зокрема, частиною другою статті 4 Закону України "Про державні цільові програми" встановлено, що перелік державних цільових програм, які планується виконати у відповідному році з використанням коштів Державного бюджету України, подається на розгляд Верховної Ради України у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

З метою виправлення такої неузгодженості вбачаю за доцільне зазначене положення Закону, що надійшов на підпис, викласти в іншій редакції.

Тож пропоную останнє речення частини другої статті 12 Закону викласти в такій редакції:

"Державні програми підтримки затверджуються Кабінетом Міністрів України в установленому законом порядку".

3. За статтею 5 Закону, що надійшов на підпис, розвиток малого і середнього підприємництва забезпечує у межах своїх повноважень, зокрема, спеціально уповноважений орган у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, яким є центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики у сфері підприємництва.

Водночас за статтею 7 Закону до повноважень цього спеціально уповноваженого органу віднесено участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, визначення основних фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва (пункти 1 і 4).

Такий підхід не відповідає нормам базового законодавчого акта, який відповідно до пункту 12 частини першої статті 92, частини другої статті 120 Конституції України визначив організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади, закріпив систему центральних органів виконавчої влади, - Закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Цим Законом визначено, що міністерство є органом, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, забезпечує нормативно-правове регулювання, вправі видавати накази нормативно-правового змісту; інші ж центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики, у межах своїх повноважень видають лише накази організаційно-розпорядчого характеру, водночас вони вносять пропозиції щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність (частина друга статті 1, частина перша статті 6, статті 7 і 15, частина перша статті 16, частина перша статті 17, частина перша статті 23).

Слід також наголосити, що вирішення питання про утворення, реорганізацію, ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (із відповідним визначенням його назви, статусу, сфери діяльності, завдань і функцій) Конституцією України віднесено до виключної компетенції Президента України (пункт 15 частини першої статті 106). Реалізовуючи це конституційне повноваження, Президент України затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (частина третя статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"), визначає функціональну спрямованість центральних органів виконавчої влади, затверджує схему їх організації та взаємодії.

Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 634 формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Поряд із цим Указом Президента України від 19 грудня 2011 року N 1168 утворено Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

З огляду на це вважаю за необхідне привести положення Закону, що розглядається, в частині позначення зазначеного центрального органу виконавчої влади та його функціональної спрямованості, повноважень у відповідність із Законом України "Про центральні органи виконавчої влади", існуючою нині системою центральних органів виконавчої влади.

У зв'язку з цим пропоную в Законі, що надійшов на підпис:

а) у частині другій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики у сфері підприємництва" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва";

б) у статті 7:

у пункті 1 слова "участь у формуванні та забезпеченні реалізації" замінити словами "внесення пропозицій щодо формування та реалізація";

у пункті 4 слово "визначення" замінити словами "внесення пропозицій щодо визначення".

4. Законом, що надійшов на підпис, передбачено подання Кабінетом Міністрів України щороку на розгляд парламенту інформації про стан виконання державних програм розвитку малого і середнього підприємництва у складі Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік (частина друга статті 6).

Пропонований підхід не підтримується, виходячи з такого.

Як відомо, 16 січня 2012 року Президент України повернув прийнятий Верховною Радою України 22 грудня 2011 року Закон України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки" на повторний розгляд парламенту з пропозицією його відхилити.

У пропозиціях Президента України до цього Закону відзначено, що аналіз пропонованої Державної програми дозволяє констатувати, що за своєю спрямованістю вона значною мірою дублює чинні програмні документи, насамперед Програму економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", схвалену Комітетом з економічних реформ та взяту до виконання Кабінетом Міністрів України і місцевими органами виконавчої влади. Із метою забезпечення виконання заходів, визначених цією Програмою економічних реформ, та посилення координації роботи державних органів з її реалізації у 2011 році Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504 затверджено Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Нині завершується реалізація Національного плану дій на 2011 рік та підготовка проекту Національного плану дій на 2012 рік.

Отже, на практиці новий підхід до державного стратегічного планування вже реалізовується, у зв'язку з чим Державна програма економічного і соціального розвитку України матиме формальний характер і в нинішній ситуації її прийняття є недоцільним.

За таких обставин пропоную вилучити із Закону, що надійшов на підпис, посилання на Державну програму економічного і соціального розвитку України, виключивши із нього частину другу статті 6.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос