Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О метрологии и метрологической деятельности

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 02.06.2011 № 8562-1
Дата рассмотрения: 11.01.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Прийнятий Верховною Радою України 27 грудня 2011 року Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" не може бути підписаний, оскільки не відповідає Конституції України, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", зберігає існуючу застарілу модель державного регулювання у сфері метрології, суперечить міжнародним та європейським нормативним документам і практиці в означеній сфері, призведе до гальмування провадження окремих видів метрологічної діяльності.

1. Статтею 1 Закону суб'єкт господарювання визначено як зареєстровану в установленому порядку юридичну особу (підприємство, установа, організація чи їх відокремлений підрозділ).

За частиною ж четвертою статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

2. Відповідно до статті 3 Закону діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюється цим Законом, регламентами з метрології та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

Таким чином, передбачається, що регулювання діяльності у зазначеній сфері має здійснюватися лише цим Законом та актами центрального органу виконавчої влади у сфері метрології. Поряд із цим Закон містить положення, за якими Кабінет Міністрів України наділяється повноваженнями з регулювання діяльності у сфері метрології (стаття 1, частина п'ята статті 10, частина четверта статті 16, частина сьома статті 19, частина третя статті 25, частина друга статті 32, стаття 39, частина перша статті 41). Проте цим Законом акти Кабінету Міністрів України не віднесено до складу законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Водночас частина друга статті 13 цього Закону до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері метрології відносить лише розроблення нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності, що не узгоджується зі статтею 7 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", за якою основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику (а центральним органом виконавчої влади у сфері метрології відповідно до Указу Президента України від 31 травня 2011 року N 634 є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), є забезпечення нормативно-правового регулювання відповідної сфери, а не тільки розроблення проектів відповідних актів.

3. Законом, що розглядається, передбачено, що переліки вимірювань за сферами законодавчо регульованої метрології визначаються в межах компетенції центральними органами виконавчої влади, на які покладені функції технічного регулювання у відповідних сферах діяльності, і встановлюються нормативно-правовими актами з метрології та метрологічної діяльності центрального органу виконавчої влади з економічної політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері метрології (частина друга статті 4).

Це положення не узгоджується зі статтею 6 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", за якою міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, і частиною першою статті 16, відповідно до якої центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики.

Крім того, пропоноване Законом не узгоджується з Конституцією України, яка відносить вирішення питань про утворення, реорганізацію, ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (із відповідним визначенням його назви, статусу, сфери діяльності, завдань і функцій) до виключної компетенції Президента України (пункт 15 частини першої статті 106).

Реалізовуючи це конституційне повноваження, Глава держави затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (частина третя статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"). Отже, саме Президент України визначає функціональну спрямованість центральних органів виконавчої влади, затверджує схему їх організації та взаємодії. Ця норма відображена і в Законі України "Про центральні органи виконавчої влади": міністерство є органом, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики (статті 1, 6, 16).

До того ж пропоноване положення не враховує схему центральних органів виконавчої влади, затверджену Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 634, якими передбачено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань технічного регулювання та спеціально уповноваженим органом у сфері метрології (пункт 1 Положення).

4. Законом передбачається для колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи утворення при центральному органі виконавчої влади у сфері метрології консультативно-дорадчого органу - Науково-технічної комісії з метрології (стаття 6). При цьому визначається, що персональний склад Комісії та положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері метрології; рішення Комісії реалізуються через відповідні рішення центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

Законом же України "Про центральні органи виконавчої влади" передбачено, що рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів приймає міністр, керівник відповідного центрального органу виконавчої влади, який і затверджує кількісний та персональний склад таких органів і положення про них (статті 14, 22).

Таким чином, питання щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при міністерстві, визначення їх функціональної спрямованості та складу є дискреційними повноваженнями міністра, керівника центрального органу виконавчої влади.

Ураховуючи зазначене, слід зауважити, що питання щодо утворення Науково-технічної комісії з метрології, передбачене статтею 6 Закону, що надійшов на підпис, не є предметом законодавчого регулювання.

5. Законом, що надійшов на підпис, вирішується питання існування та визначаються повноваження територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (зокрема, частина сьома статті 8, абзац четвертий частини другої статті 12, частина четверта статті 13, стаття 15).

У зв'язку з цим слід зазначити, що повноваження Верховної Ради України, як і повноваження Президента України, визначаються виключно Конституцією України (Рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004 у справі про Координаційний комітет).

За пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України питання щодо утворення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а отже, й покладення на них завдань, визначених законами, належить до повноважень Президента України.

Ця конституційна норма відображена в Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" - базовому законодавчому акті, що визначив відповідно до пункту 12 частини першої статті 92, частини другої статті 120 Конституції України організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади, закріпив систему центральних органів виконавчої влади. За цим Законом міністерства, інші центральні органи виконавчої влади здійснюють завдання, визначені законами та покладені на них Президентом України (статті 7, 17), територіальні органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України (статті 13, 21).

Таким чином, необхідність створення територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається Президентом України шляхом затвердження положення про відповідний орган, а не Верховною Радою України шляхом прийняття закону.

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 634, не передбачає утворення територіальних органів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Тому зазначені положення Закону, що розглядається, не підтримуються через їх невідповідність Конституції України, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

6. Законом, що надійшов на підпис, пропонується наділити метрологічні центри, які є науковими організаціями центрального органу виконавчої влади у сфері метрології, повноваженнями із здійснення державного метрологічного контролю (частина перша статті 14).

Це не відповідає Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який є основоположним у відповідній сфері правового регулювання.

Так, за статтею 1 названого Закону державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Тож Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" повноваження з державного нагляду (контролю) покладаються лише на відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування, а не на наукові організації, як це пропонується Законом, що надійшов на підпис.

7. Є неприйнятним і запропонований Законом підхід, за яким структура, функції, права і обов'язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади визначаються положеннями про такі служби, які розробляються, узгоджуються та затверджуються згідно з нормативно-правовим актом з метрології (частина четверта статті 17).

Зазначене не узгоджується з пунктами 6 і 8 частини другої статті 8, пунктом 5 частини другої статті 18, пунктом 5 частини першої статті 11, частиною четвертою статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", якими встановлено, що затвердження положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, центрального органу виконавчої влади, структури апарату міністерства належить до компетенції міністра, керівника центрального органу виконавчої влади.

8. Законом, що надійшов на підпис, визначено перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці. Водночас установлено, що повірці підлягають і інші засоби, якщо це передбачено, зокрема, нормативно-правовими актами з метрології центрального органу виконавчої влади у сфері метрології та метрологічної діяльності (стаття 25).

Пропоноване не тільки уможливлює безконтрольне розширення переліку засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці, але й є не чим іншим, як делегуванням парламентом своїх виключних законодавчих повноважень органу, уповноваженому видавати підзаконні акти (центральному органу виконавчої влади у сфері метрології та метрологічної діяльності). Це не відповідає статті 75 Конституції України, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91 Основного Закону держави, які відносять прийняття законів до виключних повноважень парламенту.

Конституційний Суд України неодноразово висловлював правову позицію, за якою "Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні (стаття 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (статті 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України). З наведеного випливає, що Верховна Рада України може змінити закон виключно законом, а не шляхом прийняття підзаконного правового акта"; "права делегування законодавчої функції парламентом іншому органу влади… Конституцією України не передбачено" (Рішення від 14 грудня 2000 року N 15-рп/2000, від 9 жовтня 2008 року N 22-рп/2008, від 23 червня 2009 року N 15-рп/2009).

Крім того, реалізація пропонованого Законом положення призведе до надмірного фінансового навантаження на суб'єктів господарювання та гальмуватиме розвиток національної добровільної калібрувальної системи (обсяги калібрувань у державах Європейського Союзу значно перевищують обсяги повірок), що є неприпустимим.

9. За статтею 30 Закону державний метрологічний нагляд здійснюють посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології, яким нині є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (абзац перший частини першої).

Слід зауважити, що покладення на міністерство функцій зі здійснення державного метрологічного нагляду, який є одним із видів державного нагляду (контролю), суперечить Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", за статтею 7 якого здійснення державного нагляду (контролю) віднесено не до завдань міністерства, а до основних завдань інших центральних органів виконавчої влади (стаття 17), насамперед інспекцій.

Крім того, названою статтею 30 Закону, що розглядається, передбачено, що головним державним інспектором України з метрологічного нагляду та його заступниками за посадами є відповідно керівник центрального органу виконавчої влади у сфері метрології та його заступники (абзац другий частини першої).

Такий підхід не відповідає статтям 9 і 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", за якими міністр має лише першого заступника, заступника міністра - керівника апарату. У разі потреби для забезпечення виконання міністерством окремих завдань рішенням Президента України у структурі міністерства може бути введено посаду заступника міністра.

10. Статтею 31 Закону передбачається, що відповідальність державних інспекторів під час проведення державного метрологічного нагляду встановлюється нормативно-правовим актом з метрології (частина восьма).

Такий підхід не відповідає Конституції України, за якою виключно законами визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них (пункт 22 частини першої статті 92). Основний Закон держави зобов'язує органи державної влади та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).

11. Статтею 40 Закону, що розглядається, передбачено, що фінансування діяльності Державної метрологічної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, надходжень від виконання робіт з державного метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання метрологічних послуг, коштів від виконання науково-дослідних робіт та інших надходжень, передбачених законом. Таким чином за Законом фінансуватиметься і центральний орган виконавчої влади у сфері метрології та його територіальні органи, адже за частиною другою статті 12 цього Закону вони належать до державної метрологічної служби. Це суперечить статті 25 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", за якою фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

12. Розділом X "Прикінцеві положення" Закону, що розглядається, пропонується внести зміни до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які стосуються, зокрема, назви цього Закону, уточнення визначення окремих термінів, означення сфери регулювання та застосування Закону (підпункт 2 пункту 6).

Пропоновані зміни не узгоджуються зі змінами, які внесено до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" прийнятим Верховною Радою України 22 грудня 2011 року Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності" (набере чинності з дня опублікування), який спрямований, зокрема, на приведення положень Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" у відповідність із Регламентом (СЄ) N 765/2008 та у зв'язку із членством національного органу України з акредитації у Європейській організації з акредитації (ЕА).

Підсумовуючи викладене, пропоную Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" відхилити. 

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос